تقاضا می شود تا در غنی ساختن هر چه بیشتر این صفحه ما را کمک فرمائید
 

فايقه جواد

فوزيه رهگدز

کريمه ويدا

ماهرخ نياز

سيما سمأ

رازق رویین

حميرا نگهت

خالده فروغ

ليلی صراحت

راحله يار

معصومی

زبیر هجران

ناديه فضل
خالده لهيب نيازی
ثريا واحدی

زرغونه عبيدی

عشـقری

سعد یه دهاتی

منير سپاس

همايون بهاءبهار سعيد

رازق فانی
امام عبادی
قهار عاصی رازق فانی هجرانی استاد خليلی نيازی
سرشار شمالی
ضیا قاری زاده
عظیم شهبال مضطرب باختری
اسحق نگارگر
دريغا ملاعمر كاظم كاظمي
محسن حسن سمنگانی گل چین کیومرس آریا پروين اعتصامی داود فرهام
افسر رهبين ناصر طهوری تاثير دعا شريف سعيدی زمری نثاری
1 : سميع رفيع
2 : در بارة محاسن شعر،علم عروض، تقطيع و اوزان اشعار فارسي
عزيزپور ظهورالله ظهوری استاد صباح کريم شفائی
زردادی محمدشاه فرهود کامجو ياسمين جنا فريبا  آتش  
فريدون ابراهيمي رامين انوری شفيقه يارقين عارف پژمان ولی شاکر

دستگير نايل
غفور امينی فضل الرحيم رحيم عزيز آريافر رامين فرارون


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی