ثریا  وا حدی

در سا ل 1341 در شهر کابل بد نیا آ مد. پس از فراغت از لیسة زرغونه ، شا مل موسسة تربیة معلم گردیده و از آننجا فارغ گرد ید. پس از  آ ن وا رد انجمن نویسند گا ن شد و سه بار مو فق به در یافت جایزة ا د بی و ا ز جمله جا یزة ا د بی حکیم نا صر خسرو شد.

اولین مجمو عة شعرش بنا م میلا د با را ن در سا ل 1367  به چاپ رسید. مجموعة حد یث شب در سال 1996 در امریکا بچا پ رسید.

 

شعلة پنها ن

 

ا ی نغمة وا لای من ، ا ی مطلع د یوا ن من

مینا ی مستی زا ی من ، صهبا ی تا کستا ن من

ا ی د ر نها نم جا ی تو ، جا نم پر ا ز غم غا ی تو

خلو تگهم ما و ای تو ، آ ئین من ، ا یما ن من

با تو چو مه د ر ها له ا م ، بی تو خروش و نا له ا م

ا ی جا ری رگ ها ی من ، ا ی موج من طو فا ن من

خو ا بم پریش ا ز دست تو ، د ل مست چشم مست تو

روح و روا ن آ بست تو ، ا ی ماه مهر ا فشا ن من

ا ی آ یت قول و غزل ، ا ی هم ا بد ، ا ی هم ا زل

پو شید ه د ر جا ن منی ، چون شعلة پنها ن من

صبر و توان من توئی ، جا ن و جها ن من تو ئی

پیوند جا ن من توئی ، ا ی بد ترین پیما ن من

 

چند ربا عی

 

فا نوس بلورین طر ب می شکند

ا مید به د ل ، نغمه به لب می شکند

گل د ستة عا شقا نة نا م ترا

شبخون مها جما ن شب می شکند

 

ا ی ا شک شرر که د ر فغا ن می گذ ری

وز بر کة شوق بی ا ما ن می گذ ری

تند یسة فر یا د که هستی که چنین

پو یا و تنا ور و جو ا ن می گذ ر ی

 

گلزا ر وطن غر قه به خون ا ست هنوز

آ زر د ة وحشت و جنو ن ا ست  هنوز

گمرا ه ترین سیا ه جغد  ا زلی

طا غی صفتا نه د ر فسو نست هنو ز

 

ا ینجا که منم شبست و شب بر سر شب

آ ئین شب و نا م شب و کشور شب

آ نجا که تو ئی سرود صبح ا ست بلند

ا ینجا همه شب ، لشکر شب ، سنگر شب

 

بهانه

 

ببین که را هیا ن سر زمین د رد

ز رنج پنجه ها ی خشم حسرت درون

به د نج سا حل شط شبا نة شرا ب

نفس شکسته

                  د ل گرفته

کو له با ر زند گی به د وش

به را ه صعب خود ا دا مه را به ا ستا ن معبد امید

گوا ه می بر ند

و طر فه بین که د ر میا ن آ ن سلا له نیز چند سا یه چند نفس

همچو وهن نا خجستة شکست

غریب وا ر و خسته جا ن

به وسعت مقر نس کرا نه ها ی نا شنا س زند گی

                                                   پناه می بر ند

و بر سر یر قله های نا سرو د ن و

                                        ـ نه گفتن و

                                        ـ ستر د ن ا ز ا مید زیستن

همیشه ا ین بها نه را

                         ز خا ک تیره تا د یا ر ما ه می بر ندبالا

بعدی * بازگشت * قبلی