متن کامل قانون اساسی جديد
pff متن کامل قانون اساسی جديد بشکل پی دی اف به زبانهای دری و پشتو
متن کامل مسوده قانون اساسی جديد
متن کامل قانون اساسی 1343
نظریات پیرامون قانون اساسی آیندهء افغانستان
 
 دوکتور امين آقا متين : درباره ای مشکلات اقتصادی فدراليزم
پاسخ به آقای شهرانی ، رئيس کميسيون تدقيق قانون اساسی جديد
جواب کميسيون تدقيق قانون اساسی به انتقادات منتشره در سايت آريايی
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : آيا مردم افغانستان به قانون اساسی بدون دموکراسی ضرورت دارند؟
اسکندری : نظام جمهوری يا امپراطوی؟
عصر دولتشاهی : قانون اساسی و چند نکتهء اساسی ديگر
داکتر هارون اميرزاده : نظام سياسی آينده : فردسالاری يامردم سالاری؟

برمک خراسانی : انديشه هايی درباره چشم انداز سياسی افغانستان
م . سلطانپور: در روشنی سخنان آقای روشن
داکتر هارون اميرزاده : تحفهء فدرالی برای مردم شمال

کانديد اکادميسين سيستانی : چند کاستی عمده در مسودهء قانون اساسی جديد افغانستان
نجيب روشن : به آقای سلطانپور ، که قلم را چون خنجر بکار برده است
دوکتور پامير : قانون اساسی آينده افغانستان

داکتر حميدالله روغ : نيمنگاهی به « شهر» جناب شهرانی
سلطانپور : نظريات نا روشن آقای روشن
دوکتور پامير: فدراليزم و دموکراسی

صبور رحيل دولتشاهی: قانون اساسی در معرض توطئه ها و دسايس

نجيب روشن : نظام سياسي آيندهء افغانستان
محمدعارف صخره : وضع کنونی وقانون اساسی افغانستان

ظهورالله ظهوری : آيا افغانستان ميتواند يك دولت فدرالي باشد؟
داكتر محمد هارون اميرزاده : نگاهی به فدرال سازی افغانستان به سبک آقای شهرانی

عبدالمجيد اسکندری
! با يک سلی چند روی را افگار نکنيد
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی تشکر از آقای مجيد اسکندری
عبدالمجيد اسکندری : 1 افغانستان در مسير وحدت ملی
بخش دوم : اشکال ستم ملی و تالان های قومی
بخش سوم : فدراليزم

دکتور حقوق بين الدول محمد اکبر همت فاريابي
نظام فدرالي بر خلاف تصور محترم اعظم سيستاني
ضامن وحدت ملي و تماميت ارضي کشور است

اکادميسين دستگير پنجشيری: آيا طراحان نظام دولتی فدرال واقعا عناصر مشکوک ووابسته به « ستم ملی » ميباشند ؟

صبور رحيل دولتشاهی: سخنی به جای سلام

اکادميسين دستگير پنجشيری: آيا نظام فدرالی در افغانستان قبل ازوقت و تحقق آن توطئهء برای کشور است ؟
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : هواخواه « دريای خون و آتش » جناب صبور رحيل

داكتر محمد هارون اميرزاده : بحث نظام سياسی و چالش فدراليزم
صبور رحيل دولتشاهي : فدرالی و حساسيت ها در برابرآن

فدراليزم
کانديد اکادميسين اعظم سيستانی : دربارهء نظام فدرالی در اوضاع کنونی کشور

صبور رحيل دولتشاهي : قانون اساسي و لويه جرگهء آينده


داکتر عنايت الله شهراني : نظام سياسي آيندهء افغانستان

داکتر اکرم عثمان : بررسي مقولات قانون و قانون اساسي در پرتو جامعه شناسي تاريخی

کاندید اکادميسين اعظم سيستاني : برخي نظريات پيرامون قانون اساسي آيندهء افغانستان

پوهاند رهین : طرح نظام سیاسی آینده افغانستان

بالا

آرشیف اخبار * صفحة دری * بازگشت