فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
9***** 8***** 7***** 6***** 5***** 4***** 3***** 2***** 1


صميمی ترين تبريکات قلبی خود را بمناسبت پنجمين سالگرد صفحهً وزين و کم نظير آريايی زيبا و روشنگری خدمت تان تقديم ميدارم.

ازخداوند يکتا ، طالب تندرستی ، موفقيت و بهروزی برای  آقای جرأت  وهمکاران قلمی می باشم.

باارادت

نيلاب سلام

 

*************************

احمدشاه عبادی

هالند

پنج سال بالندگی و شگوفايی

 

ذکر خدمات و شايستگی جناب عزيزالله جرأت بمناسبت پنجمين سالگرد سايت وزين آريايی ازهر جهت موجب خوشی فراوان است و موجب تسلايی خاطر هاست.

ابعاد و خدمات سايت آريايی همه و همه چشمگيرند از جمله داشتن برنامهً علما تنظيم شده درخصوص هدف های اجتماعی ، فرهنگی و سياسی و مشی روشن ، سهم مبتکرانه و فعال در حيات روزانه و پيوند وسيع با مردم ، داشتن صدهاهزارخواننده و بيننده همه اينها نمايانگر آنست که اين سايت ريشه در اعماق قلب ها دارد و اين خود مطلبی ساده ای نيست ، مطلب ساده ای نيست بخاطری که محيط اجتماعی ما را به طرز زندگی و تفکر خود خواهانه معتاد ساخته ، در جامعه ما هرکسی بايد کلاه خود را نگه دارد ، منفعت خود را مواظبت کند ، درچنين احوالی روحيه همبستگی ، مهرورزی ، همکاری و ديگران را ارزش گذاشتن که سايت آريايی آنرا تعميم داده و کوشيده که همه احساسات ناملايمی از جمله تيرهای کين و فريب ، خود خواهی و بدبينی را رها کنيم تا بتوانيم با تفکر درست ، عينی و خونسردانه و منطقی فايق آييم و اين خود خدمت کمی نيست ، البته نه انها در جامعه ما بلکه در پيشرفته ترين جامعه ها همه افراد نميتوانند پرده نشين حقيقت را با همه مستوری و مهجوری آسان به چنگ آورد. اين کار وظيفه دانشمندان که دراين کار مجرب اند ميباشد. انجنيرعزيزجرأت مسئول سايت آريايی در جريان چهار سال تمام است که نشان ميدهد که دراين کار سترگ ورزش و تجربهً کافی دارد. دراين کار خوشبختانه وجود هسته همکاران قلمی ، افراد با مطالعه ، ورزيده ، باتجربه ، دقيق و بيغرض در کنار شان نويد بالندگی و شگوفايی های چشمگير آينده درخشان را ميدهد.

بمثابه دوستدار سايت آريايی مساعی خستگی ناپذير جناب انجنيرعزيزجرأت تقدير نموده بهترين تبريکاتم را بمناسبت پنجسالگی سايت به اين شايستگی برای شخص شان ، برای همکاران قلمی شان ، به جامعه ای قدردان ما ابراز ميکنم و آرزوی سلامتی و موفقيت بيشتر شانرا دارم.

 

" آبی که برآسود زمينشس بخورد زود

دريا شود آن رود که پيوسته روانست "

 

با آرزوهای بهترين

ارادتمند ـ احمدشاه عبادی

بيست فبروری 2007  

 

*************************

اکبر اختری

اوريبرو ، سويدن

 

 

پنج سالگی ، پنجمين بهاران سايت وزين آريايی برهمه فرهنگيان مبارکباد!

 

بايد از دل تا به لب چندين گريبان چاک کرد

کار آسانی مدان خنــــــــــــــديدن دشورا گل

 

برادر گرامی و فرهنگی نستوه آقای عزيزجرأت سلام !

مسرت دارم که با گذشت چهار سال از فعاليت های روشنگرانه و صادقانهً شما و همکاران قلمی تان در امر منورساختن اذهان عامه و حراست و تکامل ثقافت و کلتور افغانی ، بار ديگر شاهد موفقيت های مزيد و چشمگير سايت وزين آريايی بوده و هستيم و چه بسا جای افتخار است که از آريايی بمثابهً بزرگترين مرکز پخش و نشر اطلاعاتی نام برده ميشود.

مبرهن است اين پيروزی چشمگير در نتيجهً زحمات و تلاش بيشتر قلم بدستان و کار آگاهان فهيم رشته های علمی و فنی ميسر گرديده است.

هويداست که سايت آريايی ازهمان بدو فعاليت های فرهنگی و اطلاعاتی خويش تا کنون که پنجمين بهاران را پشت سر ميگذارد ، منحيث يکی از رسانه های غيروابسته و بيطرف به فعاليت های روشنگرانه خويش در امر روشن ساختن اذهان افغانها چه در داخل و چه در خارج به کمک شما عزيزان فرهنگی ميسر بوده است که دراين راستا گام های مثمر ثمر را برداشته و برميداريد.

به آرزوی پربارشدن هرچه بيشتر اين سايت و موفقيت همه عزيزان دست اندر کار.

با عرض حرمت

اکبر اختری

 

*************************

 

ورود سايت آريايی را درپنجمين بهاران چمنزار جهان فرهنگی و هنر گرامی ميداريم !

 

شوق پرواز مرا زنده نگه ميدارد                   ورنه صياد بدانديش دلش از سنگ است

با سپاس و تهنيت بيکران بحضور جناب عزيز جرأت و همه عاشقان و دوستداران علم و فرهنگ. من بمثابهً قطرهً در اوقيانوس عظيم علم و دانش و نمونهً يک زن هميشه حاضر در نبرد بيان حق و باطل ، عدالت و ستمگری ، حقيقت و نادرستی ، صميمانه ترين تبريکاتم را نثار مسولين ، گردانندگان و همکاران قلمی اين سايت باعتبار ودريچهً اميد افغانها  می نمايم.

آرزومندم مسولين و اهل خبره با تلاش و مبارزه بيطرفانه در کشف حقايق نهفته و روشن ساختن اذهان عامهً نسل امروز و فردای افغانستان عزيز گامهای جدی و صادقانه را چناکه برداشته اند ، بردارند.

به اميد فردای شگوفان افغانستان عزيز و سربلند

 

پروين عطايی

اوريبرو ، سويدن

19 02 07

*************************

 

28ـ02ـ2007

 

پیام تبریکه سایت انترنتی نهضت آیندۀ افغانستان

 

آریایی  ستارۀ پر نور

وقتی ابر های تیره و تار فرا میرسند وشب و ظلمت   آسمان آبیرنگ را فرا میگیرند ؛ناتوانها از پا میمانند و کم نفسان از نفس می افتند ؛ اما ستاره گان  به نبرد  ادامه مبدهند و فانوسداران  به کو چه  می آیند .  " آریایی " یکی از این  ستاره گان  و یکی از این  فانوسداران است  که  ما  اندیشه هایش را  تابانتر و فانوسش را فروزانتر میخواهیم.

  سر بلند و پیروز باشید

 

www.ayenda.org

 

 

 

قسمت نهم ****** بخش يازدهم


بالا
 
بازگشت