فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 7***** 6***** 5***** 4***** 3***** 1

برای پنج ساله گی آ ريايی             

 کمباور کابلی
 

در سالهای دشوار اخير، سالهای سترون، در روزگاران غربت وعسرت، کدام نشريه با شکيبايی وشکوه خيره کننده ، همچو ن نخلی بلند و سايه گستر ، بر پای ايستاد واز گوهر جاودانه آزادی بيان ، پاسداری کرد، انديشه های رنگارنگ فرزندان افغاستان را کنار هم نهاد، وهر دوشنبه ، نرگسی نوشکفته به بيننده اش اهدا کرد ؟ همه خواهند گفت : آريايی .
پس آريايی را چون مردمک ديده گرامی ميداريم. بر مدير با تدبير آريايی درود  ميفرستيم . منظومه زير پيشکش اين صفحه تابناک.


 چراغ آ ريايی شعله ور باد

سلامی خـــــــوش چو بوی آشنايی
به نام بی ريای آريـــــــــــــايــــــی
به گــــــــــــــرداننده ء با اعتبارش
عزيز جــــــــــــرات والاتبــــــارش
به رهپويان با فـــــــرهنگ اين باغ
هـــــــــــواداران نام وننگ اين باغ
ســــلام شيــــــــــــر مردان نيستان
به هفتــــــــــــه نامه ميهن پرستان
به رنگارنگی انديشــــــــــه ها يش
به صــــــبر سينـــــــه درد آشنايش
چو ايــــــــن آيينه کابل زمين است
به انگشت وطن ، يکتا نگين است
دعــــــــــــای خير ملت هم عنانش
مبادا تيــــــــــرگی در آسمـــــانش
چــــــــراغ آريايی ، شعله ور با د
به اقبالش شب غربت ، سحر باد!

 

***********************

 

سيد احمدشاه دولتی فاريابی

ویب سایت آریائی درچکاد روشنگری

روشنگری یکی ازمبرم ترین رسالت تاریخی واجتماعی دانشمندان واهل قلم است که درجامعۀ فرورفته درتاریکی وبیخبری مانند پروژیکتور روشن اندازوتنویر کنندۀ هر تاریکی عمل مینماید تا در روشنی اندیشۀ عالمانه روشندلان دلسوزجامعه ، با استفاده ازروشنگری این روشندلان دانشمند ، گزنده وخزنده های فعال درتاریکی را تشخیص دهند و ازگزند آنها با مفابله وعقیم ساختن حرکات مسموم کننده وآزار دهندۀ آن ویا سنجیدن چاره های دیگر ، خود و توده های وسیع گرفتار تاریکی وعدم تشخیص را ، ازاین ذیروح نا میمون ودشمنان بشریت نجات بدهند ، تجارب تاریخی نشان مید هد که درهردورۀ تاریخی درکشورها وقاره ها ، شاهان وامپراتوران گزنده خصا ل همیشه تلاش داشته اند جامعه را درتاریکی وبی خبری نگهدارند و نگذارند امکا نا ت قدرت تشخیص راه ازچاه وخوب ازبد به آنها دست بدهد ، نمونۀ این بد اندیشی گزنده خصال را مردم افغانستان ازهرقوم وتباری که باشند دردوران حاکمیت امیران جبار وشاهان مستبد ، وامیرالمومنین طالبان وامثال آن درمحیط زنده گی وکشورشان افغانستان با چشمان باز، دیده اند که مردان وزنان دیگر اندیش وروشنگران جامعه را که با تبلیغات روشنگرانه ، به اصطلاح درتاریکی ها نور وضیا می پاشیدند وازوجود گزند ه وخزنده ها به مردم هوشدارمیدادند وتلاش داشتند تا قدرت تشخیص منبع مسموم کنندۀ خطر ناک پنهان درتاریکی ، درنهاد مردمان با استعداد نمو ورشد یابد وبحیث منادیان آزادی ازظلم وزورگوئی مستبدان وجباران ازهمین محیط تاریک آوای شان مانند شیپورهوشداردهنده وبیدار کننده بگوش همزیست های شان برسد اما حاکمان مستبد وآزادی کش ، چراغ های این روشنگری را با خصلت غیر انسانی شان درهر برحه یی اززمان برای ابد خاموش کرده اند که نمونۀ فراوانی ازقتل وکشتارروشنگران پروژیکتور خصال جامعه درجریان تاریخ افغانستان وجهان درهر زمانه یی به مشاهده رسیده است ، ویب سایت آریائی که ازآغازنشراتش تاامروزدرچکاد روشنگری قرار گرفته مانند باران بهاری که سبب رویش وبرومندی نباتات میگرد د وسیله یی برای بیداری ، روشندلی ، حق شناسی وبالارفتن سطح آگاهی وقدرت تشخیص خوب ازبد گردیده  و نسبت جلب خواننده گان وارد به زبان نشراتی آن درتمام قاره های جهان به یک سایت محبوب القلوب بدل شده است ، میتوان گفت که سایت آریائی دراین اواخر، کاملا صبغۀ بین المللی بخود گرفته وبه یک ویب سایت بین المللی تبدیل شده است که این وضعیت ، نشانی ازموفقیت های چشم گیر(عزیزجرئت) مدیرمسئول وهمکاران مسلکی آن است واین موفقیت را به محترم عزیزجرئت وهمکاران شان باید ازصمیم قلب تبریک گفت ، ویب سایت بین المللی آریائی که در16 فیبروری سال 2002 پس ازفروپاشی حکومت فاشیستی وتروریستی طالبان و تقریباً همزمان با رویکارآمدن حکومت برهبری حامد کرزی که درنتیجۀ کنفرانس بین المللی بن (سابق پایتخت آلمان غرب)  عرض وجود کرد با تشخیص یک ضرورت مبرم روشنگری درمورد سیاست بازی ها درافغانستان وجهان واطلاع رسانی دراین باب برای حقیقت جویان ، به مدیر مسئولی محترم عزیز جرئت به نشرات روشنگرانه آغازنمود که حتی درآغاز کار نشراتی بعضی ازدوستان دلهره وتشویش داشتند که دوست عزیز شان ( عزیزجرئت) دراین راه برحسب مرام به پیروزی دست نخواهد یافت وبه مشکلات عدیده یی ازلحاظ جمع آوری مطالب نشراتی وسانسورهای نا مرئی اینترنیتی مواجه خواهد گردید اما محترم عزیزجرئت به فحوای این شعر شاعر(بنده باید که هراسان نشود + مشکلی نیست که آسان نشود) ازآینده امید واربود وپیروزی وموفقیت دراین راه روشنگری را منوط به پشتکاروتلاش خستگی ناپذیرمی انگاشت که سرانجام طبق این بیان فلسفی که میگوید ( به هرکاری که همت بسته گردد + اگرخاری بود گل دسته گردد) گلهای امید درحدیقۀ آرمان وآرزو ، رست برومند وشگوفا گردید ، نوید پیروزی و موفقیت آورد ، دوستان را به وجد وسرورواداشت و دشمنان را به خاکسترغم واندوه نشاند ، محترم جرئت که بحیث یک نویسنده متجرب و آگاه ازفرازونشیب وخصوصیات ژورنالییسی ازهمان آغازنشراتی ویب سایت آریائی راه بیطرفی وارج گذاشتن به آزادی عقیده وبیان مطابق اعلامیۀ جهانی حقوق بشررا درپیش گرفته بود دراین راستا ،    بی هراس پیشرفت ودراشاعۀ مطالب گوناگون ، چنان بایسته وشایسته عمل کرد که نه تنها به مشکلات مواجه نگشت بلکه با گذشت زمان ، برهمۀ مشکلات وحتی برمشکلات احتمالی غیر قابل پیشبینی درامور نشراتی ویب سایت آریائی ازلحاظ تخنیکی ، با بکارگیری مهارت های مسلکی فایق آمد ،                                                                                           وجاهت ویب سایت آریائی تا جائیکه به مشاهده میرسد ازهر ویب سایت دیگرکه ازطرف فارسی زبانها وپشتوزبانها ایجاد وبه نشرات آغازیده اند ازلحاظ تنظیم وجابجا نمودن مضامین و( لینک ) گذاری ها که شیوه وشگرد استفاده ازمطالب نشراتی آن  وکاپی برداری وپرینت کردن هرمطلب مورد نظرعلاقمندان آسان و ساده است که ازاینرو آنرا چشمگیروعجب آورساخته است ، دربرخی ازویب سایت ها ، بیننده آرزومند مطالعه ازهمان صفحۀ اول سایت به پیچیده گی ها وبغرنجی ها درمورد پیدا کردن مطالب مورد نظرش مواجه میگردد که به اصطلاح وفت ضایع کن است ، پرینت وکاپی برداری ازچنین سایت هانیزخالی ازاشکال نیست دربعضی ویب سایت ها نوشته هائی وجود دارد که ازلحاظ محتوا فقیر وازلحاظ جملات چرند وپرند ولجن پراگنی غنی است که چنین مطالب نه جنبۀ تربیتی واخلاقی دارد ونه جرقه های کدورت زدائی ، ونه دعوت به همبستگی ملی دران به مشانده میرسد ونه صبغۀ روشنگری دارد ، این چنین ویب سایت های اینترنیتی را میتوان به تراکتورزراعتی تشبیه نمود که تخم نفاق وشقاق را در دلها میکارد وبه افتراق ملی دامن میزند ، خوشبختانه ویب سایت آریائی ازاین شماطت مبرا است ومطالب منتشره درویب سایت آریائی مانند بانک آگاهی دهنده به نیازمندان ومانند ذخایر آب حیات بخش به انساها درافغانستان وقاره های جهان میتواند محسوب گرد د ، همچنان دربسیاری ازویب سایت ها ی منتشره به زبان فارسی وپشتو ، ذوق خواننده گان مراعات نشده فشار بیشتر بالای مضامین موافق ذوق مسئولین نشراتی اورده شده است که بیشترین مطالب بعضی ازاینگونه نشرات مطالب مختص به قوم گرائی وتلاش ترویج قبیله سالاری تاریخ گذشته است که به خواننده گان مناسبات اجتماعی قرون وسطی را تداعی مینماید ازاین سبب هرذی بصیرتی وقتی محتوای نشراتی ویب سایت آریائی را با محتوای نشراتی سایر ویب سایت ها مقایسه میکند شاید بی محابا بگوید  : ( ببین تفاوت ره ازکجا ست تا به کجا ) ،        محترم عزیز جرئت مدیرمسئول ویب سایت آریائی توانسته است با انتباه ازگفتارلقمان حکیم (ادب ازکی آموختی،ازبی ادبان) با توجه به نتایج نامطلوب نشرات دارای خصلت تفرقه افگنانه وفروقومی ، با درپیش گرفتن پالیسی نشراتی فراقومی و با  درنظرداشت سیاست ملی افغانستان شمول وجهان شمول ازاین نقیصه ویب سایت آریائی را دورنگهدارد ، درویب سایت آریائی درهرهفته حد اقل 30 مقاله ازنویسنده گان عالیمقام ، ژورنالیستان وپژوهشگران درموارد مختلف کارآمد برای بیداری توده ها درصفحۀ اصلی با فوتوی نویسنده گان ودرصفحۀ حاشیوی بدون فوتو( لینک ) داده شده به اصطلاح منتشر میگرد دکه هرمقاله بصورت اوسط 10 صفحۀ اینتر نیتی تخمین گرد د هفته یی 300 صفحه مطالب علمی ، سیاسی ، تاریخی وفلسفی آگاهی دهنده واطلاع رسانی بلاوقفه درسایت آریائی انتشارمی یابد که دریک سال( 52هفته) پانرده هزار وششصد صد صفحه میشود که هریک ازاین مطالب باداشتن خصلت روشنگری دربیداری شعورسیاسی واجتماعی خواننده گان وبالارفتن سطح آگاهی آنها نقش قابل توصیفی بجا میگذارد ، علاوتاً درویب سایت آریائی درپهلوی انتشارصدها مطالب آموزنده ، تازه ترین اخبارافغانستان وجهان ، صدها مطالب ازموسیقی گرفته تا فیلم های مستند به شکل ویدیوئی ورادیوی قابل سمع وقابل دید وجود داردکه بحیث جاذبۀ خوبی برای علاقمندان وپژوهشگران قرارگرفته است ، آرشیف ویب سایت آریائی نیزبه صفت بانک ذخایرمعلوماتی درعرصه های مختلف زیرعناوین معین بصورت موضوع بندی شده درپهلوی آرشیف اخبارازتاریخ نشرات ویب سایت آریائی تا امروزدرصفحات آغازین سایت (لینگ ) داده شده است که بدون ضیاع وقت به زودترین فرصت لازم میتوان با (کلیک نمودن بالای عنوان مورد نظر ) به مطالب مطلوب دست یافت که بسیاری ازسایت های نشراتی فاقد این وجاهت است ، اطلاعات هفتگی ویب سایت آریائی که با تازه ترین وکهن ترین معلومات تاریخی ، علمی وفلسفی بحیث ضمیمۀ نشراتی ویب سایت آریائی درخدمت عامۀ خواننده گان وعلاقمندان قرار دارد هرگونه کمبود وخالیگاه درارایۀ مطالب روشنگری ومعلوماتی به علاقمندان را پرکرده است ، درچهارمین سال نشراتی آریائی که به گفتۀ مدیرمسئول آن ، مليونها نفرازمطالب نشراتی ویب سایت دیدن کرده وازمطالعۀ مطالب مورد نظرشان مستفید شده اند این امید وجود داردکه درپنجمین سال نشراتی آریائی این ارقام بازهم بالا خواهد رفت ، من بحیث یکی ازهمکاران قلمی ویب سایت آریائی موفقیت هرچه بیشتررا برای محترم جرئت مدیر مسئول وسایرهمکاران مسلکی وتخنیکی ویب سایت آریائی آرزو میکنم

(والسلام                                                                                     

9 / 2 /2007 میلادی

 

***********************

 

به مناسبت پنجمین سا لگرد آریایی

آ ر یا یی

آ ر یا یی

خد مت میکند

صا د قا نه

بی آ لا یشا نه

خد مت میکند

آ ریا یی

همت میکند

ا ز سر شب

تا به پگا هی

خد مت

میکند

آ ریا یی

خد مت

میکند

آ ریا یی

به همت همکا را ن قلمی

خو د

 پیا م ها ی خو بی را

 را هی میکند

 آ ریا یی(پنج) سا له شده ا ست

حتمآ

آ ریا یی

خد مت

میکند

بر ا ی زند ه سا ختن

عزت ، شر ف و معنو یت

 آ ر یا نا ی کبیر

خیر خو ا هی

میکند

و پهره دا ری میکند

میکند

به ما نند عسکر و سپا هی

میکند

     گردا ننده

آ ریا یی

 زا ده ا ستا لف ا ست

با عمل خشو نت

مخا لف ا ست

ا و

آ قا ی جراء ت عزیز ا ست

خد متش

بدو ن تو قع ومد عی

و بی چیز ا ست

میگو یند

که

د را وج قد رت

پیش کسی سر به سجد ه نبرده ا ست

ا ز کیسه سر کا ر نخو رده ا ست

با د و ا نگشت پنها ن نمیشو د

روشنا یی آ فتا ب  

بیا ن همه چیز ا ست

صبح که ا ز خو ا ب میخزی

پیا م تا زه و خبر خو ش

ا ز نا م جراء ت

عز یز ا ست

گفته میشو د

که

ا عما ل خو ب و بد

د ست ا ند ر کا را ن

 بین ا یلگ و چغل د رحا لت

  بیز ا ست

سیا دا نه ، جو در، زا نو گک

به سمت پا یین د ر حا لت

 ریزا ست

ا ر زش گند م، با لا میرود و د ر

 خیز ا ست

آ فتا ب آ ر یا یی

ا زمیا ن فضا ی آ بی

به ر نگ طلا یی

ا ز فرا زکوه ها

ا ز آ نطرف ا و قیا نو س ها

می برآ ید

شعله فرو زا نی

میکند

 در پشت د رو ا زه ها

ا زلا ی سو را خ د یوا رها

ا ز را ه تنگ و تا ریک

سیم ها و کیبل ها

پیا م می آ و رد

و میگو ید که

تا ریکی

شب را

دو ا ند م

رو شنی رو زرا د ر سرا سر جها ن

خو ا با ند م

و شعله را تا با ند م

لو لک و حشت را

به عقب را ند م

نور را به صحنه آ و رد م

کهنه را

تر سا ند م و لرزا ند م

بر خیزید که

کتا ب خا نه جها ن را

برا ی تا ن با ز، آ ند م   

 زمینه ها ی

فعل و ا نفعا ل را

آ غا ز ا ند م

بلبلا ن را

به شا خ ها ی بلند برده

نغمه و سرو د

برا ی تا ن سا زا ند م

و گفتم

بخو ا نید، و بدا نید

 که

تو ا نمند ی

د ر دا نا یی ا ست

" "هرکه د ا نا بو د     "تو ا نا بو د"

"زدا نش د لی         پیربرنا بود"

ا ین گفته را

همه پذ یر فته ا ند

د ا نش آ د م را

بر نا میکند

همه کس ا ز دا نا

تمنا میکند

ا زو جو د د ا نا میکند

ا حسا س بو ی گل و نعنا میکند

تبلیغ میکنند و تر و یج

به خو شحا لی  و شا د ما نی

کسی د هل میز ند

د  یگرا ن

پف به بو ق وکرنا میکند

ا ین کا ر را

طفل ، پیرو جوا نا

میکند

و میگو یند که

ا و مر د م

ا و مر د م

ا و مر د م

نسل بر خا سته ا ز شرا یط

جنگ و و حشت

بیا ن میدا ر ند

بیا ن میدا ر ند

که

هیج تو ا نمند ی ند یده  ا یم

که د ست حا جت به سو ی آ سما ن بلند نما ید

همه دروغ گفته ا ند

به تو ده ها ی

  پرنبوغ گفته ا ند

ا ین نیا ز مندا ن ا ند که

د ست حا جت به سو ی ا یزد متعا ل بلند مینما یند

همه کس دروغ نگفته ا ست

تنها و تنها نو کرا ن ا جنبی

ا ین

خر ها ی زیر با ر

گا و ها ی زیر یوغ گفته ا ند

جو ا ل ، جو ا ل

خریطه ، خر یطه

به ما نند

خریطه دوغ گفته ا ند

نسل بر خا سته ا ز

شر ا یط  جنگ

بیا ن مید ا ر د

که

ما نسل ا ز شهزا ده ها نمی با شیم، ا ز مر د ما ن عا د ی جا معه خو د هستیم، نسل ا زعیا را ن ونسل ا زکا وه آ هنگروآرش کما نگیر میبا شیم، نسل ا ز مر د ما ن عا د ی جا مع میبا شیم، د رد ل ما یا د وطن خا نه کرده ا ست، د رد ا ستخوا ن سوزدا ریم.

بعد ا زین

ما

جریا ن سا لم فکری، ذو ق سلیم و طبع لطیف ا د با و شعرا و نو یسند گا ن را و ضعیت و مو قعیت مشتر ک رو حی و روا نی سیا ست گذا را ن وسیا ست مدا را ن را، با یک  حرکت  آ را م، شتا بنده  وزیر زمینی، طوری  تنظیم مینما یم، که ذوق وا صول نویسند گی، گفتا ری، د را جرا ی پیش بردفعا لیت ها ی ا جتما عی و خد مت به نوع بشرممد ثمر وا قع گرد د،وهکذا با زی ها ی ، لفظی و فضل فرو شی ها را، و خوش خوا نیها را، وتمرینا ت سخن و ری ها را، ا زیک عده دو پله ا ی ها  و د و رو یه ها را، که صرف بخا طر فریب تو ده ها  نغمه سرا یی  میکنند، حرف ها ی نیکو میز نند وا عما ل ز شت و نا روا ا نجا م مید هند، ا ین ها را شنا سا یی وا فشامینما ییم،هنر نما یی وهنر پیشگی، بعضی ا زسیا ست با زا ن د غل با زا ن را، که ز مینه ها ی د شمنی را بین خلق ها ی کشو رما آ ما ده میگردا نند،ا فشا نما ییم وبگوییم که ا ین گونه مرد ما ن و ا شخا ص، برا ی پیش برد ا مورزند گا نی یومیه خود ، سهم شا ن را ا ز ریختا ند ن خو ن ملت بد ست آ و رده ا ند  و می خو ا هند که بیا و رند،چهره شا ن را معر فی وآ نها را تحت ضربا ت و تآ ثیرنوشته ها ی نا ب وقلم پردا زی خبرگا ن د لسوزومهربان، ونخبگان بینظیرکه بخاطرا نسانهای،عاجزونا توان واعتلای کشورعزیزا ند یشیده ا ند ومی ا ند یشند،قراربگیرند تا که نونهالا ن جامعه را ا زآ مو زش ویا د گیری ا لفا ظ رکیک وبی معنی، به سوی آ موزش ا لفا ظ وا دا ی ا د  بیا ت معنی دا ر رهنما یی نما یند.

 به پیش کسو تا ن و کهن سا لا ن ، جنبش آ زا د ی بخش ملی ، وتحو ل طلب، پیش روا ن، خا نوا ده جنبش چپ، بیا ن مید ا ریم ، گا هی ا و قا ت طو فا ن ها، آ مده ا ند و می آ یند ، د ر مسیر حر کت خو د ، د رخت ها را ، سا ختما ن ها را ، آ د م ها ر ا با خو د می بر ند ، مگر با قی ما نده ها بعد ا ز فروکش طو فا ن، به ما تم جا ودا نی نمیشینند، ولبا س سیا ه را برا ی همیش به تن نمی کنند، میرو ند برا ی چاره سا زی وحفا ظت خودی خو د، ا ز پی آ مد طوفا ن ها ی بعد ی، برا ی شا ن میگوییم که شما ا زلحا ظ جسمی نا توا ن شد ه ا ید ، مگر ا ز لحا ظ ذ خیره تجربه و آ مو زش ا ز ا شتبا ها ت، تو ا ن مند میبا شید، شما برا ی ما جو ا نا ن ، بگو یید و بفر ما یید که ما عمل نما ییم، درا تحاد ها و وحد تها، ا صطلا ح ا تفا ق را فرا مو ش نمی کنیم، ا ول جا ده ا تفا ق را پشت سر میگذا ر یم، نخست ا ز لحا ظ ، شر ا یط عینی و ذ هنی، متفق میشو یم که آ یا ا تحا د کنیم یا نه  و بعد پا ی ا تحا د را برا ی و حد ت کا مل  د ر میا ن میکشیم ، برا ی رفتن به سوی و حد ت، ما د یگ مس نیستیم که مو ا د خا م را د ر میا ن د یگ جو شا ن بسوزا نیم  که ا ز ا ستفا ده بیرو ن شو د، و بمجرد  آ مد ن هو ا ی سر د، زو د سر د شو یم. بلکه ما د یگ ا لگی میبا شیم ، د یر گر م می آ ییم و برا ی مد ت زیا د حرا ر ت را نگه مید ا ر یم .

ما مر د ما ن عملیم

ا گرکریم و کو ریم و کلیم

خیسته ا ز چپ بغلیم

 پهلو ی را ست را

د شمن

د شمن

 د زد و د غلیم

هرزه چینیم

خو یشا وه گر غمی و کبلیم

گل ها را

خا ریم

بیگا نگا ن را

د رد ست و پا یش

می خلیم

ما فر زندا ن

تو ده ها

ظا هرآ

ا ز د ست و پا

چرک و چتلیم

و لی

 نها د آ

خیلی پا ک و جل و بلیم

فکر نکنید

که

نا چیز و ا ر جلیم

د رزمین ا فتا د ه

سنگریزه و جغلیم

و

خس و با خلیم

آ گا هیم و با خبر

دا نه ، د ا نه

یکه ، یکه

خو شه ، خو شه

د رد ست «خو شه چین»

برا ی آ گا ها ن ا مو ر

و نخبگا ن

د سته گلیم

برا ی ا نجا م رسا لت

 بسته د ر ریسما ن

گند ی د بلیم

د لیم، د لیم و د لیم

د ر ا خیر

 همه با هم

یک د لیم

 مید ا نید ، که مگس ها د ر همه جا ، رو ی کثا فا ت، مینشینند

با عث ا نوا ع مر ض می گر د ند.

    زنبو رها ی عسل ، با لا ی گل ها مینشینند، متحدا نه، به دو رملکه خو د،عسل تو لید مینما یند.

ا زینکه حرف به آ د ر س

ز نبورعسل و مگس ا ست

ا گرکسی  سیا ل ا ست

سیا ل را

یک حر ف بس ا ست.

مگر ما همه د رمجموع، چه ا گر

کر یم وکو ریم کلیم

به ا تفا ق هم

همه

ز نبو رعسلیم

 

                                               با حتر ا م

عبد ا لشکو ر خو شه چین

ها لند

آ د ر س ا یمل

AS_ khoshachin@hotmail.com

 

 

 

قسمت اول ****************** قسمت سوم


بالا
 
بازگشت