فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 7***** 5***** 4***** 3***** 2***** 1

دوست و دانشمند فرهیخته و گرامی، انجنیر عزیز جرئت مسؤل سایت وزین «آریایی» !

 

بدین وسیله مراتب صمیمانه ترین تبریکات و شادباشهای خود را بمناسبت پنجمین بهار آغاز فعالیت مثمر نشراتی سایت وزین «آریایی» به شخص شما دوست گرانقدر، دست اندرکاران، همکاران قلمی و تمام هموطنان و بازدید کننده گان «آریایی» عرض میکنم. 

به مثابه یکی از همکاران قلمی واقعاً افتخار دارم که سایت وزین «آریایی» در این مدت زمان کوتاه از لحاظ تاریخی به گرداننده گی شما دانشمند و فرهنگی فرهیخته کشور، به موفقیتها و پیروزیهای چشمگیری در تمام عرصه های کار و فعالیت نشراتی خود نایل شده است و این همه در پی تلاشها و زحمات شباروزی و خسته گی ناپذیر شخص شما دوست گرانقدر عزیز جرئت میباشد، که به تمام زحمات شما به دیدهء قدر مینگرم و آنرا ستایش میکنم.

برای شما و تمام دست اندرکاران و همکاران قلمی «آریایی» پیروزیهای درخشان را در مبارزه مشترک مان به خاطر تأمین صلح و عدالت واقعی اجتماعی در کشور محبوب مان افغانستان و رهایی انسان زحمتکش از چنبره ظلم، استثمار، استعمار و ستم طبقاتی  در سرتاسر کره خاکی زمین آرزو میکنم و در این راستا قله های شامخ پیروزی را تسخیر نمایید !

                                                                                                                                           با عرض حرمت.

                                                                                                                                             ع . ق . فضلی

*************************

 

پنجمین سال، پنجمین گام ، پنجمین مشعل

تابناک سایت آزاد اندیش آریائی میرودکه بلند شود

وخاطرات پربارسال چهارم را به بایگانی بسپارد.

 

آریائی چهار سال  تمام حق نام خود را با روشن گری های همه جانبه ، باز و آزاد به مردم ستم کشیده و تشنه به حقایق با همت جرأت خود و همه همکاران قلمی و تخنیکی سایت ادا نموده است.  میرود تا باعزم جزم سال پنجم  را با پایه های محکم تر و قوی تری چون پهلوانان همیشه موفق میدان استقبال کند.

سالی که گذ شت آریانا هرروز چهرة خود را در آریائی دیده گذشت. ما گوشه شدگان جبرسیاست و فراریان سماجت نیزبدون وقفه چشمان خود را همه روزه به دیدن آئینه آریائی سرمه هشیارانه زده و به تجارب خود افزوده ایم. به این اساس با هزاران سپاس مـــن هم خود را درین سالگرد شریک دانسته و مراتب تبریک و تهنیت خود را به مــردـ خرد مند آریائی، عزیز جرأت و همه همکاران قلمی و خوانندگان آن درسراسر جهان به خصوص مردم داخل و اطراف افغانستان عرضه میدارم.  امید وارم این سنگ بزرگ وبا عظمت را که جرأت ما برداشته و موفقانه چهار قدم با آن رفته است ما حاصل  گیران  یا میوه چینان این باغ با قدر این حاصل بر خود فرض بدانیم تا نگذاریم همت جرأت ما زیر سوال رود و مـا  که نظاره گر موفقیت های این  راه بوده ایم  با  دست  پیشی های لازم درخور توان خود پابه پای آریائی قدم بگذاریم.

امید وارم سال پنجم آریائی سالی شگوفا تر و سالی پر بار تر از سالهای قبل باشد. جهان ما هرروز علمی تر عینی تر و در شناخت حقایق و واقعیت ها نزدیک تر میگردد، اما بد بختانه انسانهای در کمین نشسته برای منافع شخصی خود محیل تر و مکارتر. بنا بران برهمچورسانه ها رسالت گذاشته شده است تا این همه حقایق را باز گونماید،  باشد که  چیز فهمان زمان ازلابلای آن، سره و ناسره را ازهم تفکیک وچهره ها را مشخص تروبا نسخه های بهتر به مصاف نا بسامانی ها بروند.

به امید شگوفائی هر چه بیشتر ودوام دارتر سایت وزین آریائی

پولاد

 

*************************

به مناسبت پنجمین سالگرد سایت ارزشمند آریایی

 

انجنیر سخی ارزگانی

برادر گرانمایه، دانشمند پویا و فرهنگ دوست طرازنوین عصر آقای انجنیر عزیزجرأت سلام!

قبل ازهمه پیام تبریکی خویش را به حضورآقای جرأت، همکاران گرانقدر قلمی، خوانندگان عزیز، علاقه مندان محترم آریایی و به خصوص به پیشگاه معظم مردم تشنهء آزادی افغانستان عزیز تقدیم نموده و از بارگاه ایزد متعال صحت و توفیق مزید را برای شما و همکاران دانشمند قلمی سایت آریایی در راه خدمات آگاهی بخش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...برای مردمان آسیب رسیده و داغدار افغانستان خواهانم. 

هموطن همخون، هم تاریخ، همدین، هم فرهنگ، هم سرنوشت، هم کاروان، هم آرمان فرزانه عزیز آقای عزیز جرأت!

 من از آن وقتی که با سایت وزین آریایی آشنایی پیدا نمودم؛ از برکت چکیده های ارزشمند و ناب اندیشمندان، علماء، صاحب نظران، مؤرخین، گزارش گران، ادباء، دیگر اندیشان، پژوهشگران، نویسندگان، تحلیل گران، گزارش گران اخبار، خلاصه از نوک قلم همه همکاران فرازمند قلمی آریایی چیزهای فراوان و فراموش ناشدنی را نصیب گردیدم. و بدون مبالغه باید اذعان نمود که مبتکر، بانی، ادامه دهندهء این نهاد فرهنگی انترنتی آریایی شخص شما می باشید؛ که بازهم هزاران آفرین بر شما، بر تمام اعضای خانواده نجیب تان و نیاکان مغفور شما؛ خداوند و مردم با شما و همکاران قلمی آریایی باشند!

بناء برهمین ابتکار عمل، صداقت، پیگیری، نوآوری ها، تازه اندیشی ها، وسعت بینی ها، دور اندیشی ها، آگاهی دهی ها، کثرتگرایی ها و انسان گرایی های شما و همکاران گرانقدر قلمی سایت آریایی بوده که بنده نیز مبنی بر باورهای انسانی، ملی، کثرتگرایی، مدنی و دموکراتیک، همکاری ناچیز قلمی خویش را با شما آغاز نمودم. اگر گزاف گویی نکرده باشم، شاید با تناسب این مدت کم همکاری با شما، بیش ترین مقالات و یا مساوی با دیگران و یا هم کمتر از سایرین را من به سایت آریایی سپرده باشم. و در این زمینه، شما نیز مقالات مرا با امانت داری، رسالت فرهنگی، صداقت و باور دموکرتیک خویش تا کنون به نشر سپرده اید؛ که نه تنها از حضور شما برادر فرهنگ پرور و میهن دوست نهایت اظهار سپاس را می دارم، بلکه از آن عده خوانندگان محترم و هموطنان گرامی خویش که مقالات مرا از طریق سایت آریایی از نظر محب انگیز و میهن پرستانهء خودها گذاشتانده اند، با کمال احترام از تمامی شان صمیمانه تشکر می نمایم. 

اما، انعکاس سایت آریایی:

از وقتی که نبشته های من از طریق صفحات وزین سایت آریایی منعکس گردیدند. آن عده متعلقین و آشنایان من که در خارج کشور و داخل هستند از همکاری من با سایت آریایی استقبال نموده و با خلوصیت نیک خودها مرا در ادامه این کار با آریایی مورد تشویق و حتا تأکید قرار دادند. اینگونه انعکاس آریایی تنها به یک تعداد از بستگان من محدود نمی گردد، بلکه اصلا همه آشنایان همکاران قلمی آریایی، مهاجرین خارج کشور ما و به خصوص مردم ما در داخل افغانستان به صورت عمده علاقه مندان و خوانندگان سایت وزین آریایی می باشند.

 آیا این واقعیت قابل کتمان می باشد؟ 

یک تجربه عملی من در افغانستان:

من در بهار سال گذشته عیسوی ( ازماه می الی نومبر 2006م.) در افغانستان بودم. روزی به وزارت تحصیلات عالی از دهلیز آن در حال عبور بودم که یک شخص مرا دید و با دقت تمام به صورتم نگاه کرد. بعد با لبخند به من نزدیک شد و جور پرسانی کرد و بدون تحمل و اجازه از من پرسید که:« شما آقای ارزگانی از نویسندگان آریایی نیستید؟» من عاجزانه ولی احترامانه بلی گفتم و بس. سپس این شخص مذکور به من گفت که من تمامی مقالات شما را از سایت آریایی کاپی کردم و خوانده ام و از آن بسیار لذت می برم. بعد افزود که من داکتر محمد یاسین نعیمی رییس دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان می باشم.

این تنها یک مورد و استثاء نبود. بلکه در خیلی از ادارات دولتی، نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و محافل خصوص که می رفتم، با همین گونه پرسش ها مواجه می گردیدم و مرا به نام آریایی می شناختند. یعنی در اینجا در قدم نخست شهرت سایت آریایی در میان بود تا شهرت قلمی من. و کسانی که با کمپیوتر و انترنت سرو کار دارند، همه و همه از نشریات، سیاست ها و کلیه همکاران قلمی آریایی به نیکی تمام یاد دهانی و قدردانی می کردند.

آیا این واقعیت آریایی را دیگران هم ابراز نمی دارند؟ 

نمونه دیگری شهرت آریایی در شورای ملی کشور:

یک مقاله من تحت عنوان: « نقض کرامت انسان زن در اشعار زبان فارسی دری» در یازده قسمت در نشریه «هفته نامه مشارکت ملی» در کابل به چاپ رسید. این نشریه هم خوانندگان زیادی در کابل و حتا در برخی از ولایات بزرگ کشور نیز دارد.

 در این مقاله من شعرای هزار سال قبل تا حال را که نسبت به کرامت انسانی زن توهین نموده بودند، نمونه از اشعار آنها را نقل کرده و آنان را به نقد دوستانه گرفته بودم. منجمله یک کلام خصم گرانهء فردوسی را که بر ضد زنان سروده بود، چنین نقل کردم:

زنان را ستایی سگان را ستایی      که یک سگ به از صد زن پارسایی

بعد این کلام فردوسی را انتقاد نموده و از کرامت انسانی زنان دفاع کردم.

وقتی که خانم نسیمه نیازی وکیل محترم ولسی جرگه هفته نام مشارکت ملی باز نموده و چشمش به همین شعر توهین آمیز فردوسی می خورد، فورا عصبانی می گردد. بعد این شعر را به سایر زنان شورای ملی نشان می دهند و آنها هم بدون آنکه عنوان و متن مقاله را متوجه شوند و خودها را آکاه سازند؛ همه شان مشترکا در جلسه کمیسیون زنان پس از مباحثه، حکم زندانی نمودن من و توقیف مشارکت ملی را صادر کردند. در این کمیسیون زنان، تنها خانم شکریه بارکزیی از مقاله من سرسختانه دفاع کرد و سایرین زنان همه بر ضد مقاله من موضع گرفتند.

 روز بعد خانم نسیمه نیازی وکیل منتخب از ولایت هلمند در جلسه رسمی ولسی جرگه پیشنهاد نمود که در نشریه مشارکت ملی از سوی سخی ارزگانی به زنان توهین صورت گرفته که باید این شخص زندانی گردد. به مجرد شنیدن این ادعای خانم نسمیه نیازی، عده یی کثیری از اعضای ولسی جرگه که مرتبا مقاله مرا قبلا در سایت آریایی و حال در نشریات کابل خوانده بودند، بر این موضع گیری خانم نسیمه نیازی خندیند. بعد هم تعداد وکلای ولسی جرگه، خانم نیازی را نصحیت نمودند و گفت ارزگانی در مقاله خود از زنان دفاع کرده و شما اورا به زندان روان می دارید. باز اکثر از اعضای ولسی جرگه تأکید کردند که ارزگانی یکی از نویسندگان  سایت آریایی است که کارکردهای دولت افغانستان را همواره با شجاعت تمام به نقد بسیار آموزنده و سازنده می گیرد؛ چطور امکان دارد که ارزگانی به زنان توهین کند؟

حتا برخی از وکلا با یک دیگر می گفتند که این مقاله سخی ارزگانی سال های قبل از طریق سایت آریایی نیز نشر گردیده است که ما آنرا خوانده ایم. و یک تحلیل خیلی ارزشمند و بکر را نسبت به انتقاد از شعرا نموده است. در اینجاست که نسیمه نیازی از چنین عکس العمل دیگران ندامت کشیده و بعد دیگران هم اورا بیشتر ملامت کردند.

جریان این مسأله را نه تنها برخی از خبرنگاران از پارلمان برایم گزارش دادند، بلکه آن عده از وکلای که با من قبلا معرفی بودند، قضیه را برایم بیان داشتند. ولی بعدا خانم شکریه بارکزی به واسطه آقای غفوری وکیل منتخب هلمند شخصا مرا در منزل خویش دعوت نمود و غلط  فهمی مقاله که در ذهن نسیمه نیازی و سایر زنان خلق شده بود، برایم تشریح نمود و در ضمنا تفکر و مقالات مرا که قبلا از ورای سایت آریایی خوانده بود، به خصوص در مورد زنان خیلی تقدیر نمود.

از اینجا فهمیده می شود که آریایی، خوانندگان و علاقه مندانی زیاد در پارلمان افغانستان نیز دارند. و همچنان خیلی کسان از اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه و... که مرا بر اساس فعالیت های ارزشمند فرهنگی آریایی می شناختند و در میان آنها قبل از نام من، نام  و شهرت آریایی ورد زبان ها بودند. بدون مبالغه باید گفت که خیلی کسان با نام و فعالیت های شکوهمند و ارزش آفرین آریایی در خارج و داخل آشنایی خوبی دارند.

 لذا، آنچه را که عینا شاهد بودم و هستم، صادقانه و آنهم بدون مبالغه خدمت هموطنان گرامی، کارکنان، خوانندگان، علاقه مندان آریایی و مردم کشور خویش احترامانه به عرض رساندم.

 حال این سایت آریایی و آن هم قضاوت و داوری شما عزیزان !

در خاتمه به آرزوی صحت و کامگاری آقای انجنیرعزیز جرأت، همکاران قلمی گرانقدر و خوانندگان محترم آریایی، مردمان آزایخواه، میهن دوست، ترقی طلب و تمدن پرور افغانستان هستم.

تشکر

ارزگانی- جرمنی

چهار شنبه 25 دلو 1385 خورشیدی مطابق با 14 فبروری 2007 میلادی

 

*************************

 

بدين وسيله مراتب تبريکي و شادباشهايم را به مناسبتِ پنجمين سالگرد فعاليتهاي مثمر نشراتي صفحهء وزين «آريايي» ، حضور شما فرهنگي فرهيخته ، همکاران قلمي و تخنيکي «آريايي» عرض ميدارم. باروري و اعتلاي فرهنگي هرچه بيشتر تان را آرزومندم.

 

                                                                                                                          ط. پیکار

*************************


قسمت پنجم ****** بخش هفتم


بالا
 
بازگشت