فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 7***** 6***** 5***** 3***** 2***** 1

آريايی پنج ساله شد   


دوست محترم وپرتلاش ، عزيز جُراًت ، صاحب امتياز وگردانندهً سايت وزين آريايی 

بعد درود وسلام بشما 

خوش هستم كه پنجمين سالگرد آغازنشرات سايت آريايی را كه اكنون به بركت سعی وتلاش شباروزی وخسته گی ناپذير شما وهمكاری صادقانه وسخاوتمندانه ً تعداد وسيعی از وطنپرستان ، ترقيخواهان واهل قلم ، نه تنها به مهم ترين سايت خبر رسانی ، بلكه به مركز آموزش سياسی، محل ابراز نظر ، تحليل و تفسير مسايل مهم سياسی داخلی وخارجی مبدل گرديده و به نقطه ومحل اتصال معنوی هزاران تن از هموطنان ما درداخل وخارج زادگاه زخمی وويران شدهً ما مبدل گرديده است

آنانيكه ، نشرات ابتدايی سايت شمارا بخاطر دارند ، شايد بامن هم عقيده شوند كه اين گمان وجود نداشت كه روزی سايت آريايی از جايگاه ومنزلت موجود وسطح عالی نشرات برخوردار گردد ودر ذهن وحافظهً ده ها هزار هموطن جستجوگر حقايق ومعلومات ، راه پيدا كند وماندگا رشود

من، درضمن عرض تبريك ، بمناسبت پنجمين سال فعاليت پرثمر سايت آريايی بشما وتمام همكاران وخواننده گان محترم آن ،اميدوارم كه تلاش وكار مداوم شما بتواند ، شخصيت ها ونويسنده گان محترم بخشهای مختلفهً علم ، ادب وسياست رابرای ابراز نظر نمودن عقايد ، آرمانها ونقاط نظر شان ، برای پيدا كردن راه حلهای مفيدتر وسريع تر حل دشواريهای طولانی مردم مظلوم وشريف افغانستان ، چه از طريق سايت آريايی وچه از ساير طرق برای تامين صلح ضروری تر ازنان وتفاهم ملی ريشه داشته درعدالت وبرابری حقيقی وعملی ملی ، زبانی وقومی، تشويق نمايد وآنهارا بسوی عمل مشترك ، برای موثريت بيشتر كار معنوی وسياسی ، غرض بيداری مردم ، خاصتاً نسل جوان وضربه ديده ً وطن بكشاند ومتحد سازد

بسياری از خواننده گان ودوستان وطن پرست شما ، به اين عقيده رسيده اند كه شما تلاش كرده ايد كه به نوشته های فتنه انگيز زبانی ، قومی ومذهبی ، چه منشا ً داخلی داشته باشند ويا منطقوی وخارجی ، امكان نشر در سايت آريايی نداده ودرجهت تقويه ً مزيد آرمان های وطن پرستی وترقی خواهی ، در امررشد وقوام افكار ضد بنيادگرايی وتعصبات كورمختلف ، بيشتر ازين وجيبه ًباارزشی را كه خود داوطلبانه بدوش گرفته ايد ، با كل صداقت وجراً ت انجام ميدهيد وبسر ميرسانيد

نشر مقالات ، كاريكاتورها واخبار داغ جنگها ومداخلات خارجی ، خاصتا ً مداخلات هميشه خون ريز پاكستان عليه مردم ماوافشای آزمنديها ونيات شوم استعمار جديد كه طالبان ، القاعده و تمام بنيادگراهای تشنهً خون ملتها ، بهر ملت وقومی كه تعلق دارند ، محصول تلاشها ی لابراتواری واستخباراتی آنهاست درسايت آريايی ،بيانگر خط ملی وترقيخواهی تان است

اجازه دهيد ، درضمن عرض تبريك مجدد بشما ، اين باورم را وضاحت ببخشم كه شما دركارتان جدا ً موفق بوده وپيروزيهای تان ، بهمت پشتكار خودتان ومدد همكاری ياران ودوستان نزديك به خط فكری نشراتی سايت باارزش آريايی روزتاروزبزرگتر ودرخشان تر مي گردد وآريايی به درفش آزادي خواهی، وطن پرستی ودموكراسی
مبدل ميگردد بشرط آنكه ، انتی ويروس كمپيوتر تان هميشه فعال باشد تا برنامه هايتان را از گزند ويروس های مختلف درامان نگهدارد

با تقديم درود های گرم ورفيقانه 

جليل پرشور . گرداننده ً فوروم: فرياد وحدت ، عدالت ، آزادی ودموكراسی

سويدن / شهر اودی والا 12 / 02 / 2007

 

***********************

ژورنالیست آزاده و وارسته و فرهنگی ژرفنگر و رسالتمند میهن ، جناب عزیز جرات را بمناسبت پنجمین سالگرد تارنمای پردرخشش آریايي شادباش میگویم.

نیم دهه قبل ، خورشید آریايي هنگامی در آسمان مطبوعات برون مرزی کشور پديدار گردید که ابرهای مکدر تاریک اندیشی و سنتگرايي  تا هنوزدر گشت و گذار بودند.

آریايي در مقطع کوتاه زمان توانست طیف وسیع فرهنگیان مهاجر کشور را مجذوب خود سازد.جامعه مهاجر کشور در اروپا و امریکا آریايي را بازتابگر پندار ها و دیدگاه های وطندوستی ، دادخواهی و میهنی دریافتند.

سایت آریايي درین نیم دهه از فراز و فرودهای بیشمار فرهنگی و مطبوعاتی گذشت و اکنون به کانون توانمند و پرارج نخبگان کشور در زمینه های سیاست ، فرهنگ و مباحثات اجتماعی مبدل گردیده است.

در نگارشهای سایت وزین آریایی دیدگاه های متفاوت وحتا متقابل ،اما نه متخاصم، بازتاب یافتند.آنچه جامعه فرهنگی از آریايي آموخت ، تحمل دگر اندیش و احتراز از افراط در نگرش و بینشهای متفاوت سیاسی بود. از پیشکسوت جنبش چپ انقلابی کشور ، دانشمند گرانمایه دستگیر پنجشیری تا رو شنگران دینی مانند جناب اکرام اندیشمند ومحترم خواجه بشیر احمد انصاری ، از چپی های دموکرات تا دین گرایان معتدل درین نهاد مطبوعاتی مسایل و معضلات مبرم وضع کشور را به تحلیل گرفتند .

 خواننده گان بیشمار با دید گاه ها و سیما های جدید فرهنگی آشنا شدند. نسل جدید سیاسی و فرهنگی درین سایت متبارز گردید که میتواند در هر لحظه ای از حیات سیاسی نقش ارزنده ایرا در مسیر هدایت جامعه به سمت تجدد گرايي و اعتلا به عهده گیرد. ایکاش گرداننده گان چرخ سیاست در کشور در گزینش کادر مسلکی واداری کشور کمتر به نسخه های بی بی سی بذل توجه میکردند و گاهی نیم نگاهی به آن نسل رسالتمند و بالندهء فرهنگی و سیاسی برون مرزی کشورمیانداختند که سیما های تابناک شان در سایت وزین آریايي بیش از چهار سال میدرخشند. در آنصورت ، شاید  کشورکمتر درگیر بحران وبن بست میشد و مافیای سیاسی برهمه امور مستولی نمیگردید.

و کلام آخر:

اینجانب که خود را متعهد به اندیشه ها و بینشهای چپ ، مترقی و دموکراتیک میدانم، سپاس بیکران خود را بشما بخاطر گرامیداشت خاطره تابناک شخصیت بی بدیل نهضت چپ دموکراتیک کشور ، پاکروان محمود بریالی ابراز میکنم .

با حرمت و سپاس بی پایان به گرداننده و نگارنده گان آريايي

سعادتمند و کامگار باشید!

عظیم بابک

***********************

 

دوست گرامی انجنیر عزیز جرئت ، پنچ سال زحمت وتلاش شما با عث ان گردید که امروز ما افغانها های داخل و یا در خارج از کشور نبشته ها ، نظریات ، گفتنی های ناگفته  و تبادل نظر مان را از طریق سائت وزین اریائی مطرح می نمایم. می شود گفت که سائت اریائی اعتبارش را از احترام و رعایت بدون غل و غش به عقاید ، نظریات و اندیشه های مطرح شد از جانب همه نویسندگان عالیقدر کشور ما که بدون هیچ مصلحت اندیشی  به نشر ان  پرداخت ، بدست اورده است.که این وزنه  و اعتبار  افتخارش در قدم نخست به شما دوست محترم  جرئت تعلق می گیرد به همین منظور من پنچ سالگی سائت وزین  اریائی را صمیمانه به شما و همه گرداندگان و همکاران شما تبریک گفته موفقیت مزید به شما در راستا کار ازاد مطبوعاتی ارزو می نمایم . با محبت فروان .

فضل الر حیم رحیم

***********************

 

پيام محترم ناظری ـ پی دی اف

 

***********************

 

قسمت سوم ****** بخش پنجم


بالا
 
بازگشت