فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 7***** 6***** 4***** 3***** 2***** 1

دوست فرهیخته فرهنگی آقای عزیز جرئت !

 انجمن فرهنگی باشندگان حوزه مشترک فرهنگی ( خراسان) مقیم اکراین مراتب تبریکات صمیمانه خویش را به مناسبت پنجمین سال روز فعالیت سایت آریائی به شما و کلیه همکاران و خواننده گان سایت آریائی ابراز میدارد. تردیدی راه ندارد که این سایت بازهم با واقعبینی و آینده نگری در بزرگداشت فرهنگ دیرپا سرزمین خراسان و دادن آگاهی اهتمام درخور هرنوع ستایش بعمل آورده است.

         ناگفته پیداست که باز تاب رویداد های کشور وتعقیب خط منافع علیای آن که در سرخط فعالیت نشراتی سایت آریائی قرار داشته ، که اگر به همان اندازه پر افتخار است مسئولیت آفرین نیزمیباشد، زیرا آنچه که این سایت را عزیز و قابل توجه همگان ساخته و ملیونها هموطن ما چشم براه آن است، همین آزاد اندیشی ، جسارت و مقاومت در برابر هرگونه تحمیل و زورگویی میباشد  که یقیننا در مسیر همین پالیسی و خطوط فکری دوام داد خواهد شد. زیرا شما با بکارگیری معیارهای پایدار، مبرا از تعصب و تحجر در فضای سرشار از صمیمیت بدور از ناسزا و افترا، قادر شده اید تا این سایت را از یکسو بحیث محور تعاطی افکار برای روشنفکران مبدل سازید و از سوی دیگر در بخش اگاهی تاریخی ممد و موثر واقع شده اید، که این خود زایشگر موفقیت استثنائی سایت آریائی بشمار میرود.

دوست محترم جرئت!

این وظیفه ما و  کلیه نیروهای امید آفرین و سازنده میباشد که سایت آریائی را کماکان یاری رسانیم  . زیرا سایت آریائی در اثر تلاش خستگی ناپذیر شما، خود را یگانه تریبون آگاهی بخش در مبارزه علیه بیداد گری تثبیت کرده است. انحمن فرهنگی حوزه مشترک فرهنگی ( خراسان) همیشه خود ار باشما دانسته و از فعالیت روشنگرانه شما بیدریغ حمایت مینماید.

دکتور کریمی – خارکف

انجمن فرهنگی خراسان

 

***********************

دوست محترم عزيز جرأت

به اين وسيله صميمانه تري تبريکات و تهنيات خويش را بمناسبت پنجمين سالگرد سايت وزين آريايي ، به شما ، همکاران و خوانندگان آن ابراز ميدارم.  

سايت آريايي روز تا روز پُربارتر ميشود و همکاری طيف وسيعي از پژوهشگران ، نويسندگان و شاعران خوب کشور، با ديدگاه های متفاوت را ، جلب نموده است. رعايت دقيق سياست نشراتي آريايي که در يادداشت شما بار ديگر بازتاب يافته است ، به اعتبار اين وسيله ارزشمند اطلاعاتي مي افزايد.

نقش آريايي  در راستاي خدمت بيشتر در امر تحقق وحدت ملي ، احترام به کرامت انساني ، حقوق و آزادی های دموکراتيک مردم ، ترقي و عدالت اجتماعي ، و بخصوص همگرايي و همسويي نيروهای ترقي خواه و دموکراتيک کشور، ميتواند گسترده تر گردد.  من اميدوارم که با جلب سهمگيری بيشتر شخصيتهای آگاه و وطن دوست ، در تدوين ، ارزيایي  و بررسي مسايل گوناگون اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و ادبي افغاستان ، منطقه و جهان ، اين امر بيشتر تامين ميگردد.

نقش شما درترتيب و تنظيم موضوعات بسيار جالب و نشر بموقع سايت به شمول تازه ترين اخبار روز ، خيلي برجسته است. صحت و سلامتي و موفقيت شما را در اين امر بزرگ و شريفانه آرزو مينمايم.

با درود های فراوان

دستگير صادقي

 

***********************

دوست خوب وفرهنگی فرهیخته، آقای عزیز جرات!

            « آریایی» ، به همت والا، پشتکار وتلا شهای خستگی ناپذیر شما، پنجسا له شد. آری، پنجسا ل زنده گی پر بار،روشنگرانه وافتخار آمیز وسربلند.پنجسال قبل که « آریایی» از گردونهء مرجانی تاریخ سر بیرون کرد، تا امروز ما، فراوان درس هایی از تاریخ وزنده گی رسانه ای آن آموختیم در واقع، « آریا یی» برای خوانندهء خود، یک آموز گار خوب ومهربان ، جلوه گاه اندیشه ها وپرخاشها ودر نهایت، یک مکتب تحقیق بود که هرکس به سهم خود از آن، سود ها برد.

 واما عزیز جرات هم ، برای خواننده گان وهمکاران قلمی خود انسانی سختکوش، دوستی خطا پوش، برادری مهربان وصمیمی ؛ رفیقی شفیق ودرست پیمان واز همه مهمتر، رزمنده ای پا برجا ومصمم ، برای سر بلندی وغنای فرهنگ وهویت کشورش افغانستان بود.تا باد، چنین با دا!!

   هر  آنکه  جا نب   اهل    خدا،    نگهدارد             خداش در همه حا ل از بلا، نگهدارد

   حدیث دوست نگویم، مگر به حضرت دوست          که  آشنا،   سخن  آشنا      نگهدارد ( حافظ)

                                         با تقدیم درود ها

                    دستگیر نایل _ هلند، 14 فبروری 2007

 

***********************

 

پنجمین سال نشرات آریایی پربار تر باد!

دوست گرامی و ژورنالیست آگاه محترم عزیز جرأ ت مسوول سایت وزین آریایی سلام بشما:

اجازه دهید تا بهترین تبریکات صمیمانه خود و همکاران سایت روزنه را بشما و از طریق شما به همه همکاران تان به مناسبت آغاز پنجمین سال نشرات پر بار سایت آریایی تقدیم کنم .

بی هر نوع تعارف باید با صراحت عرض کنم که سایت وزین آریایی امروز به عنوان معتبر ترین رساله نشراتی از اعتبار بزرگی در میان افغانهای داخل و خارج کشور برخوردار است .و این موفقیت شما به دلیل مواضع بسیار روشن وخرد گرایانه شما دوست عزیز و مجموعه همکاران تان نسبت به انکشافات اوضاع داخل و خارج کشورمیباشد .شاید برای بار اول در خانواده مطبوعات ما اعم از داخل و خارج ، سایت آریایی دموکراسی و آزادی بیان را در چوکات معین ، با در نظر داشت فرهنگ جامعه افغانی به تجربه گرفت وچنانکه هویداست این  امروز بیشترین نشرات بیرون مرزی ما دنباله خط شما را پی گرفته اند.

سایت روزنه به عنوان یک سایت مستقل، فرهنگی سیاسی اجتماعی و ادبی خود در مواردی معین از نشرات شما برای بینند ه گان خویش استفاده می کند.و این از نظر ما بیان این حقیقت است که آریایی چنین اعتباری را کسب کرده و به یقین در اینده نیزبه منبع خوب و با مسوولیت برای نه صرفآ مردم افغانستان بل به همه آنانیکه بخواهند حوادث افغانستان را دنبال کنند تبدیل خواهد شد . حضور فعال تعدادکثیری از قلم بدستان و خامه پردازان  مااز داخل و خارج کشور به سایت وزین آریایی هر روز به اعتبار سایت شما میفزایید.حفظ بی طرفی فعال و مثبت در  نشرات یک سایت خبری کاری ساده نیست. اما شما این موفقیت را کسب کرده اید.

بار دیگر اغاز پنجمین سال نشرات سایت آریایی را به همه بینند ه گان و همکاران شما تبریک عرض می کنم

  با تجدید احترامات

  نورمحمد عطازی قامت

   مسوول سایت روزنه

     www.rawzana.com

***********************

 

پیا م بمنا سبت پنجمین سا لگر د سا یت آ ر یا ئی

برا در بزر گوا ر عزیز جرئت اسلا م علیکم.

احترا ما ت صمیما نه ودوستا نه ا م نثا رتا ن با د.ا ول ا زهمه صحتمند ی و جا نجوری که بهترین وبزرگترین نعمت خد اوند است برا ی شما و دو ستا ن شما آ رزومند م. ا ما بعد پنجمین سا لگردسایت دو ستد ا شتنی آ ر یائی را بشما و از طر یق ا ین سا یت بهمه دوستد ا ران آ ن(آ ریا ئی ) مبا ر ک با د میگو یم و بشما در راه خد مت بهم وطنا ن  تا ن موفقیت ها ی مزیدی را آ رزو میبرم .

 برادرگرانقدر فر هنگ عمید را چند با ری ور ق زد م وخوا ستم کلمه و جمله را پیدا کنم که لا یق وسزاوارشما باشد مگر از کلمه برادرکلمه زیبا تر ومقبو لتری را نیا فتم که بشما خطا ب کنم.  با زهم کم من وکرم شما . گر چه بند ه ازجمله همکا ران قلمی شما نیستم مگراز جمله خوا ننده گان معتا د این سا یت ( آر یا ئی) بحسا ب می آیم . با عر ض حر مت 

  محمد عا ر ف ملک زاده  ازها لند   13-2 – 2007                            

 

 

 قسمت چهارم ****** بخش ششم


بالا
 
بازگشت