فرهنگيان و قلمبدستان شهرگوتنبرگ سويدن از پنجمين سالگرد سايت آريايی ، ا ين مشعل راه آزادی طی محفل شانداری تجليل بعمل آوردند
10***** 9***** 8***** 7***** 6***** 5***** 4***** 3***** 2

سایت آریایی پنجمین سالروز فعالیتهای روشنگرانه خودرا تجلیل میکند

 

هرسالی که سالگرد سايت آريايی فرا ميرسد ، من يکبار ديگر بفکر دوران نوجوانی می افتم. دورانی که در اواسط دههً چهل خورشيدی شاگرد ليسهً تخنيک عالی بودم. درين زمان جنبش روشنفکری  تازه  سربلند کرده بود و تمام جوانان بشمول خودم علاقمند به مسايل سياسی و مطالعهً آثار مترقی بوديم. درآن هنگام حزب تودهً ايران برنامهً يک ساعته راديويی را از کشور سويدن پخش ميکرد. باوصف اينکه اين نشرات در اثر پخش پرازيت از طرف دولت پادشاهی  ايران بصورت درست شنيده شده نميتوانست ،ولی من شبها تا ختم  برنامه  به اين راديو گوش ميدادم. هيچگاهی تصور نمیکردم که روزی خودم درين مملکت مهاجر شوم و مسئوليت يک شبکه اطلاع رسانی را ازاین کشور برای هموطنانم  بعهده بگیرم.

درآغاز پنجسالگی سايت آريايی ، برآن شدم تا مجددا سخنی با شما عزيزان داشته باشم   سخنی  که پاسخگوی  پرسشهای  مطرح شده  ی خوانندگان سايت  اریایی باشد.

ـ  کارمستمرمطبوعاتی  واطلاعات در زمينه های مختلف اوضاع سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و خبری کشور کاريست بس سخت و طاقت فرسا ، چراکه هيچگاه در تاريخ بشريت توليد و عرضه اطلاعات چنين سرعتی نداشته است.

ـ من  به  این باورم که ، هرکس به اندازهً توان خود بايد سهمی در سيرارتقا و پيشرفت جامعه و کشور خود داشته باشد ، زیراانکشاف همه جانبه يک کشور به تلاش مستمر و هدفمند تمام افراد آن جامعه ضرورت دارد با  اعتقاد به  این اصل ، کارما تلاشی است علمی در جهت پاسخ به اين پرسش مشخص که  :  " شما برای کشور تان چه کاری را ميتوانيد انجام دهيد؟"

ـ  هرچند اطلاعات و دانش ما  به تناسب رشد غول آسای دانشها  وتکنالوژی معاصر خیلی اندک است ولی در تلاش هستيم تا قبل از هر چيز ظرفيت خود را برای ارتقای علمی افزايش داده و درعمل اعتقاد خود را درین  فرایند به نمایش گذاریم . اشتراک دانش يکی از مولفه های مهم در جوامع مدرن اطلاعلاتی است . دراين جوامع هما نگونه که هر فرد از دانش و اطلاعات ديگران بهره مند میشود خود نيز بايست در توليد و عرضهً   اطلاعات سهمی داشته باشد.

ـ زندگی چيزی جز حرکت نيست و می بايد حرکتی انجام داد ولو اين حرکت آهسته باشد  ولی استمرار آن اميد رسيدن به مقصد  را افزايش  می بخشد و  تضمين میکند . به قولی " رهرو آنست که آهسته و پيوسته رود."

با توجه به دريافت نقاط نظر بينند گان ، رشد و افزايش تعداد بينندگان و همکاران قلمی سایت آریایی  فکر ميکنم که به این اهداف  زندگی پر تحرک نزديک شده باشيم .   به  هر حال من به این باورم که ايجاد ، توسعه و حفظ يک سايت اطلاعاتی و نشر مضامين و مطالب دلچسپ برای هموطنان بدون عشق و علاقه بوطن و مردم وطن پيش برده نميشود.

با توجه به آمار فعاليت سايت در چهار سال گذشته و تحليل آمارآن ، بدون مبالغه میتوان گفت که سایت آریایی توانسته است مقام خاصی دربين مراکز علمی ، دانشگاهی و موسسات دولتی وغير دولتی در سرتاسر کشورکسب نمايد.

دوستی که از اروپا به کابل سفر کرده بود ، برايم از علاقمندی بينندگان در سطوح مختلف چنين گزارش داد : درپارلمان ، در وزارتخانه ها ، در موسسات دولتی و غير دولتی ، در دانشگاه کابل و موسسات علمی ، در خانه ها و کافی شاپ های انترنتی همه به آريايی نگاه ميکنند. رسانه های گروهی اعم روزنامه ها ، جرايد ، مجلات و درنشرات راديويی با ذکر منبع ازمطالب آريايی استفاده ميکنند.

انتشارصد ها مطلب از اين سايت در رسانه های گروهی  ، درسايت ها ، وبلاگ ها ، راديوها و تلويزيون ها  در داخل و خارج کشور ، دريافت صدها ای ميل از بينندگان اين سايت در سرتاسر جهان گواهی باشد بر ادعای  ما.

موفقيت يک سايت جز با تلاش صادقانه و عشق به خدمت ايجاد نخواهد شد. من به اين عقيده هستم که دوام موفقيت از دستيابی اوليه به آن  ،به مراتب مشکل تر است و شايد به همين دليل است که هر روزيکه از فعاليت سايت ميگذرد ، حفظ وضع موجود که پس از چهار سال تلاش شباروزی مستمر و صرف هزاران ساعت کار بدست آمده است ، يکی از بزرگترين چلنج در مقابلم قرار دارد.

درسالی که گذشت در حدود چهارهزار ايميل از دوستان دريافت شده است که خواهان معلومات شده بودند و به بخش اعظم آن جواب داده شده است.

شمار بييندگان سايت در سال گذشته بيشتر از يک مليون و پنجصد هزار بوده است. درين مدت در حدود هفتصد و پنجاه هزار صفحه از سايت آريايی دون لود ( کاپی ) شده است.

سايت آريايی از آغاز فعاليت های فرهنگی و اطلاعاتی خود تا کنون که چهار سال از خدمات آن می گذرد ، واقعا بحيث يکی از رسانه های غير وابسته و بيطرف برای مهاجران اجباری  ومردم  داخل کشور بوده وبا احساس مسوءولیت ملی خدمت کرده است  و هميشه در نخستين ساعات روز خبر ها و اطلاعات دست اول را در کنار مسايل سياسی  اجتماعی روز به علاقمندان و دوستداران  تحولات کیفی وطن تقديم ميکند.

اين سايت امروز در ميان همه گروههای قومیی داخل و خارج کشوربيشترين خواننده دارد و تا کنون هيچ سايت بیرون مرزی مهاجران میهن عزیز ما نتوانسته بديلی برای اين سايت باشد. البته اینهمه دست آوردها ی سایت آریایی نتیجه ی طبیعی  اشتراک فعال همکاران قلمی و  وپشتیبانی آگاهانه ورو به افزایش  بینند گان  آن بوده است  بنابرین  مراتب سپا س خودرا  به تک تک   همکاران  قلمی  و بیننده گان  محترم  سایت آریایی تقدیم میکنم .                                               اعتقاد به آزادی، دموکراسی ، ترقی، عدالت اجتماعی اتحاد  و وحدت نیروهای ملی ودموکراتیک جامعه ،جوهر اصلی نشراتی اين سايت را در چهار سال گذشته به نمايش گذاشته است، ازينرو اين سايت در ميان ده ها سايت انتر نتی برای افغانستان جايگاه شايسته  خو د را دارد  و ازاعتبار گسترده در ميان هموطنان در داخل و خارج کشور برخور دار گرديده است. 

نگرش فرا قومی، فرا تنظيمی و فراسازمانی يکی ازویژه گیهای  برجسته ديگر اين سايت شمرده می شود.  و اين در حاليست که بسياری سايت ها و رسانه های افغانی از درون تنگناهای آيديالوژيک، قومی، مذهبی ، سازمانی و گروهی  خود بيرون شده  نتوانسته است  و از تعصبات گو ناگون رنج می برند. بناً تصادفی نبوده است که تعقيب  اصول و مشی  پايدار نشراتی  واقع بينانه وسالم اجتماعی وملی سایت آریایی  درين مدت چهار سال  تعداد دوستان و خوانندگان آنرا بگونه بی سابقه بلند برده است  و اين سايت را به تريبون ملی همه مبارزان میهن مبدل ساخته است.

سايت آريايی ارزشهای مشخص و روش اصولی دارد ، بهيچ تنظیم ،تحریک ، سازمان وحزب سياسی و نهاد دولتی در داخل و خارج رابطهً آشکار و نهانی نداشته و ندارد.  

دفاع و پشتيبانی بيدريغ از ارزشهای اعلاميهً جهانی حقوق بشر ، احترام به کرامت انسانی و مقام والای انسان ، حمايت از اصول دموکراسی ، حقوق و آزاديهای دموکراتيک مردم ، و افشاگری همه مظالم از جمله ظلم ملی ، اجتماعی ، تبعيض نژادی جنسی ، قومی ، قبيله يی ، مذهبی ، نسل کشی و جنگهای غير عادلانه گوهر مشی  نشراتی  سایت آریایی  ميباشد.

سايت آريايی ، بهترين ، مصئون ترين و قابل اعتماد ترين وسيلهً نشر و پخش ، ابلاغيه ها ، اعلاميه ها  قطعنامه ها ، فراخوانها ، پيامها ، انتقادات ، پيشنهادها ، برنامه ها ، آئين نامه های سازمانها ، نهضتهای ملی ، تريبيون و سخنگوی  جنبشها ، کنگره ها ، شوراهای دموکراتيک ملی ، ترقيخواه و شخصيت های مستقل افغانستان و افغانستان شناسان و تحليل گران سياسی همه قاره ها و منطقهً ما بوده است.  مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که سايت آريايي از نظر حجم ، تنوع و محتوا در ميان تمام سايتهای جالب و خواندني کشور  ، در موقعيت و مقام بلندتری قرار دارد.

مادراين سايت اجازه نخواهم داد تا افراد متعصب و تنگ نظر ، در دفاع از بنيادگرايی ، تحجر، شئونيزم  وبرتری نژادی  زهر تبليغاتی شانرا از طريق صفحات سايت آريايی در ذهن و روان مردمان ما تزريق نمايند و باعث خدشه دار شدن  مقام و جايگاه اين نشريه در بين مردم عدالت خواه و روشنفکران متعهد و طرفدار آزادی  دموکراسی ترقی  و تساوی حقوقی ملل ومردمان  شود.

سایت آريايی در تحکيم بيشتر روابطش با نيروهای وطنپرست کوشش خواهد کرد  وبه افراد استفاده جو  دشمن ترقی ،عدالت و مغرض مجال آنرا ندهد  تا بصورت محيلانه از دريچهً آريايی بسوی فرزندان صديق  و خدمتگزاران مردم  سنگ پرتاب کنند و دشنام صادر نمايند. البته انتقادهای اصولی  طرحهای پیشنهادی  نظرات سازنده ء وتوضیحات ضروری  وپژوهشهای علمی همکاران قلمی  دوستان  موافقا ن و مخالفان روشن بین ، سرچشمه الهام ونبرد روشنگرانه وفکری  سایت آریایی  میباشد .

بهرحال همه همکاران قلمی ، نويسندگان، شاعران ،هنرمندان، خوانندگان ، پژوهشگران  وپاسداران  فرهنگهای ریشه دار افغانستان وجهان  را می ستايیم که با ارسال  یک جلد کتاب ، يک مطلب ، يک داستان، يک شعر، يک پارچه موسيقی، يک نقاشی، يک عکس و يک صحنه از زندگی مردم ، برغنامندی اين سايت افزوده اند. اکنون سايت آريايی در هر هفته بطور اوسط در حدود 30 مطلب بکر و تازه ازين عزيزان دريافت ميدارد . 

من به تمام هموطنان اطمينان ميدهم که سايت آريايی بخاطر اهداف پيشگرفتهً اساسی اش در نبرد و افشاگری ظلم ها و خيانتهای بنيادگرایا ن، نژاد پرستان ،هوا داران   فاشيزم ، سکتريزم  وطالبان ظلمت   بدون موضعگيری جانبدارانه از خیل ، تبار، قوم و زبان خاص ولی دردفاع از  منافع اکثريتهای محروم ، شريف و مظلوم وطن به پيش خواهد رفت و اجازه نخواهد داد  که  سیما  وصدای سایت آریایی  این مدافع  منافع زحمتکشان  وهوادار شگوفایی فرهنگی  وطن عزیز  باثر تحريکات و دسايس حلقات معلوم الحال  خیره  ونا رسا شود .

سایت آریایی یکجا با همکاران قلمی وهزاران هزار بیننده وخواننده ی آگاه خود در گوشه گوشه ی افغانستان و جهان با خوشبینی تاریخی  پنجمین سال زنده گی وفعالیت روشنگرانه ءِ خودرا تجلیل وآغاز میکند وباور قوی دارد که  این تلاشهای مشترک ملی ، مردمی ، میهنی ودموکراتیک ، به دوستی وهمبستگی فرزندان تمامی طبقات واقشار اجتماعی واقلیتهای ملی ومذهبی  افغانستان مساعدت خواهد کرد .

به امید پیروزی  اندیشه های آزادی،دموکراسی ،ترقی ،صلح وبرابری ملل ومردمان افغانستان وجهان .                                                                                                    با احترام 

انجنیرعزیزجرأت

شهرگوتنبرگ، سویدن

فبروری 2007

 **************************

 

     آید  به من   خسته   زدنیای  قلــــم

     از " نای " و دیاربلـــخ ،آوای قلم

    گوید که رسد ، فصل بهار وگلسرخ

   ازفیض  وفروغ  صبح  فردای  قلم

   "  فروغ هستی "  

                                      سایت آریایی

                         با نیزه های نور وخرد، به جنگ سیاهیها میرود 

                        وبسود  آزادی دموکراسی ترقی صلح برابری حقوق ودوستی

                          ملل ومردمان  افغانستا ن وجهان نبرد روشنگرانه میکند.

گردانندهء عزیز سایت آریایی ؛ محترم انجنیر  عزیز ا لله  جرأ ت ، با الها م  از سنن مبارزات  آزادیخواهانه وضد استبدادی  پدر تبعیدی ومیهنپرست  خود ؛زنده نا م  عظیم الله خان استالفی  ودیگر فرزندان تبعیدی تا کستانهای کوهدامن ، درنخستین سالهای دهه ی اول سدهء  بیست ویک  (15 فبروری  2002  م)، درفش پرافتخار آزادی مرد مسالاری  ترقی  صلح  دوستی وبرابری حقوق ملل ومردمان میهن وجهان را در کشور صلحدوست  سویدن ودیاران غربت برافراشت . چهار سال تمام بدون احساس خسته گی با خامه بدستان ونیزه داران نو ر وخرد ، بسوی جبههء فرهنگ وروشنایی  گا مهای استوار بلند کرد  برلشکر  سیاهیها زشتیها وطالبان تاریکی دلیرانه شبا خون زد. در عرصه های گونه گون  دانش فرهنگ هنر تاریخ  اقتصاد سیاست  حقوق  قانون  مبارزات پارلمانی   قضاء  شعر داستان  طنز   به نشر مقالات روشنگرانهء سیاسی اجتماعی  انتقادی  و فرهنگی خامه بدستان  وپخش  ترجمه ء  آثا ر  وافکار دانشمندان  ترقیخواه وصلحدوست جهان معاصر  پرداخت .

پیوند  ضد ملی شاهان  وامیران دوران سلطه ء  ا ستعمار بریتانیا  را افشا کرد  ، نقش مشروطه خواهان   قربانیان استبداد  سلطنتی  و نیروها ی سیاسی نوخواه  وکهنه ستیز سده ء بیست  را بروشنی  ستود  و از تداوم مبارزه نسلها  پشتیبانی بیدریغ کرد . نقابهای بازیگران سیاسی پشت پردهء  این یا آن ابرقدرت وکشورهای منطقه  راجسورانه  درید .  بدنام ترین چهره های  جنگ   کشتار  ترور  تجارت خاشخاش وپیوند های کثیف این نیروهای  هراس افگن بین المللی را  به  مقیاس محلی  منطقه وجهان کالبد شگافی ورسوا  ساخت .  پالیسی کهنه استعماری  بریتانیای کبیر ،گرایشهای عظمت طلبی ملی  خصومت ملی ظلم ملی  استثنا ء طلبی ملی ونژادی تمامی  تمامیت خواهان و انحصار طلبان  افغا نستان را  بدون  هیچگونه  محافظ کاری  افشاگری کرد  وبر افراط کاران مستبد تاریخ  ضربات دادخواهانه  وارد  آورد . 

سخن از پنجمین سال فعالیت روشنگرانه ء سایت آریایی  است این سایت در سا ل گذشته  با  بیش ازیک ملیون و پنجصد   هزار از زنان مردان وپا سداران نور وخرد  ودهها همکار قلمی  به جنگ سکون پرستان کژ آهنگ  طالبان مرگ و آدمکشان  رفت   وبر ضد مداخله  دخالت  تجاوز  حضور ونفوذ نظامیگران  پاکستان برمرز های جنوب وشرق  کشور صدای اعترا ض خودرا بلند وبلند تر ساخت    .پیش وبیش از هر رسانه ی دیگر،  در زمینه ء  توافقنامه ها  معاهدات  قرار دادها   پیمانهای اسارت  آور  ومعاملات ننگین  امیرا ن وشاهان  افغانستان با استعمار بریتانیا ، به  روشنگری تاریخی وحقوقی  آغاز نهاد   وپیرامون  پیشینه ء مرزها  ی کشور ؛ بویژه مرز استعماری دیورند   ،  آگاهی  تاریخی حقوقی وقانونی مردم آزادی پرست افغانستان را به همت کار آگاهان  حقوق بین المللی  ژرفا وپهنا بخشید و امید  های غلبه  وپیروزی  اند یشه های آزادی   مرد مسالاری  وشکست   پا سدارن نظامات قرون  وسطا یی  را    دردلها ی  داغدار وسرهای پرشور  نسل  جوان میهن زنده کرد  .

سالهای تجاوزها ی بیگانه گان  ومقاومتهای عا دلانه  مردم  توسط اندیشمندان وپژوشگران گونه گون این دوران پر آشوب  با دیدگاه وتحلیلها ی سیاسی مخالف ومختلفی ثبت تاریخ ونشر  گردید  وبرای تاریخ نویسان  تحلیلگران داستان نویسان  وداوران بیباک  فردای افغانستان مستقل ودموکراتیک  گنجینه های تاریخی واسناد با ارزشی  فراهم  آمد.

پیرامون  روزهای خونین و رویدادهای گرهی تاریخ معاصر، روایات واسناد تاریخی سودمندی  دردسترس پژوهشگران  ومراکز پژوهشی  کشور قرارداده شد  وروا یات ناروشن واشتباهات تاریخی شماری از خاطره نویسان وپژوهشگران نقد تصحیح ودر سایت آریایی  نشر شد.

علیه تخدیر توده ها  کشت ترافیک  وقاچاق مواد مخدر  وجنگهای غیر عادلا  نه ، بانگ قلمها وخامه بدستان این سایت  بازتاب  رسا  ورسا تر  یافت   " چلو صا فهای " پیچ ومهره های کلیدی دوران  کشمکشهای خونین  دو ابرقدرت ،درین  گرهگاه تضادهای حاد منطقه وجهان  ،توسط  خبر نگاران کار آگاهان ژورنالزم معاصر  خاطره نویسان   پژوهشگران دولتمردان ؛ بویژه در " خط آتش "  (کتاب خاطرات جنرال مشرف ) یکی از بازیگران مستقیم این ترورهای انتحاری وبسیچ کننده تنظیمها ی بنیادگرا ، طالبان والقاعده  از آب بیرون  آمد   .ارقا م اسنا د موثق و کارنامه های هریکی ازین نیرویهای سیاسی برای تحلیلگران سیاسی  منتقد ین  موءرخان  ژورنالستان نویسنده گان  جوان کشور ، امکانات پژوهشهای گسترده تر  وآفرینش آثار بیداری بخش نوینی  را مهیا  کرد

پیرامون  هویت  ملی  ملت   ناسیونالزم  دولت  ملی  وحدت وهمبسته گی ملی  وذهنیت وروابط زوال یابنده ی قبیله سالاری پژوهشها ی نو ومباحثات گسترده وسودمندی از سوی همکاران قلمی سایت آریا یی   صورت گرفت  واین  مباحثات گرم  تکانه ی نیرومندی برای فرایند  سایش وفرسایش  خرافه های  منسوخ  قرون وسطا یی و ذهینیتهای فرتوت مرد سالاری گردید    .  و موجبات  انزوای  پرشتاب هوا خوا ها ن  تمرکز های  تک قومی  و قبیله سالاری را فراهم  آورد .

سایت آریایی پیرامون بیهوده بودن  "جرگه  ی امن قبایل " دوسوی مرز استعماری دیورند تحلیلهای سیاسی ژرف  وپیش بینیهای تاریخی روشنی را نشر وپخش کرد  اکثر یت   تحلیلگران  پژوهشگران  کار آگاهان روابط  بین المللی و همکاران قلمی این سایت   حل وفصل مسأله جنجال برانگیز  خط استعماری دیورند وشناسایی  این خط  خونین و تصامیم بهبود  روابط افغانستان وپاکستان را  صلاحیت بیچون وچرای  نماینده گان  انتخابی لویه جرگه ی مردم  افغانستان ارزیابی ومطرح کردند  تحلیلگران سیاسی غالبا  به این باور بود ه اند که  نخست  نظامیگران وبنیادگرایان  پاکستان  مانع اشتراک  فعال  نماینده گان  روشن بین قبایل میشوند و اگر اتفاقا  مولاناها ی دیوبندی درین جرگه  ی امن  اشتراک هم  نمایند ؛ بدون ترس از اشتباه   ازین نمد ها ی  مستعمل "کلاه دلکشی "  برای رییس جمهور افغانستان ساخته نخواهد شد .                                                                   

 سال پار  اند یشه ورزان  رشد مستقل ملی ،  بویژه نماینده گان آگاه نسل جوان کشور از جمله شاغلی  غلام  دستگیر خروتی  علیه باور ها  دیدگاهها و  طرحهای نژادبرتر  وبرادر بزرگ وگرایشهای قبیله سالاری  پرخاش اصولی وداد خواهانه کردند   ازتجارب تاریخی اروپا و تجربه یک نسل  کشاکشها ی خونین قومی کشور خویش در عمل  به این قانونمندی  تکامل تاریخ  آگاهی یافته ا ند که بدون  تعیین مرزهای مشخص ملی  ،پایه گذاری اقتصاد ملی  ومشارکت آگاهانه  دا وطلبانه ودموکراتیک همه  طبقات اقشار اقلیتهای ملی  ومذهبی وگروههای قومی وطن واحد وتجزیه ناپذیر ما  در قدرت وثروتهای ملی  ، به هیچصورت نه میتوان به  استقرار دولت ملی  وحدت و همبسته گی  ملی  پایه دار ی در افغانستان  توفیق یافت .  

با شناخت این گرایشهای دموکراتیک  وضرورت  رشد شتابنده ء جامعه  با خوشبینی تاریخی میتوان گفت که  آن زمان فرارسیده است  که  درکشورما نیز  جبهه ء متحد ملی دموکراتیک از سوی دهها حزب سیاسی  وحلقه های ملی –دموکراتیک و نوظهور تشکیل شود   سازمانهای آن در سراسر افغانستان گسترش یابد  پلتفورم جبهه ء متحد ملی  طرح  تنظیم  وتصویب  گردد      - بباور م  ،  مبارزه برای سرشماری شفاف نفوس افغانستان و زیرنظر سازمان ملل متحد  ،  

 -  تدویر  لویه جرگه ء دموکراتیک ؛  تجدید  نظر اساسی بر نام ، تقسیمات ملکی  و ساختار  دولت کنونی افغانستان  ،بربنیاد ویژه گیهای نفوس  زبان فرهنگ ساحه  و  درجه ء رشد،

-  رعایت بی چون وچرای  ارزشهای اعلامیه ء جهانی   حقوق بشر ،

- ضرورت  تشکیل  شوراهای روستاها  ولسوالیها  ولایات  شاروالیهای (شهرداریها ) ودرنهایت شورای ملی  ازطریق انتخابات آزاد دموکراتیک  مخفی و   زیر نظر  نماینده گان احزاب سیا سی دموکراتیک ونهادهای مدنی  و  بدون تقلب وتزویر،                                                                               

-  انتقال شفاف حاکمیت ملی   به نماینده گان  منتخب تما می  اقلیتهای ملی ومذهبی و به مردم وشهروندان  کشور ،

_  حل وفصل معضله  جنجال برانگیز  خط استعماری دیورند،                                                                                               

 -  احترام  ورعایت  دین مقدس  اسلام ، به حیث دین رسمی  جمهوری افغانستان وآزادی اجرای مناسک دینی ومذهبی پیروان ادیان ومذاهب دیگر 

تعیین  جایگاه ومقام عالی   دانشمندان  دین  خطیبان  مشایخ  واعظان  پیشوایان  طریقه های عرفانی  واما مان در قانون اساسی ،           

تصویب  حق  وامتیاز کار  ، تدریس تبلیغ وعظ ورهنمایی آزادانه ،   برای دانشمندان دین  اسلام  در محاکم  شرعی  ،مدارس دینی   مساجد جامع  مکاتب معارف  مراکز طبع ونشر علوم دینی  مراکز تحقیقات علوم  نقلی  دانشگا هها و دانشکده ها ی دینی   خانقا ها  تکیه خانه ها جماعت خانه  ها  معا بد اهل هنود  سکها وپیروان دیگر ادیان ومذاهب ساکن کشور ،                                                                                                              

- و فرا غت  دانشمندان و  رهبران  نهادهای دینی  ومذهبی ازقید وبندهای سیاسی  مالی مصروفتهای ادار ی  وخدماتی دور ا ز تخصص وشایسته گی در کارهای  دولتی ،  

 و در نهایت رهایی دانشمندان دین ونهادهای دینی ومذهبی ، از سیطره ء سیاسی دولت  ،همه وهمه  میتواند وباید ،عمده ترین اهداف  روشن برنامه ء عمل جبهه متحدملی –دموکراتیک افغانستان  باشد

 تجربه کشورهای سیکولار  از جمله هندوستان بیانگر این حقیقت تاریخی است که درنتیجه ء تلاشهای  قانونی ومستقل کار شناسان  سیاست  بودجه  اقتصاد تجارت ساختمان  صنایع  معادن طبابت زراعت وتکنا لوژی پیشرفته ء معاصر ،  از سلطه ء سیاسی نهادهای دینی ومذهبی  ، سرنوشت  فرزندان  تما می  طبقات اقشار لایه های اجتماعی  واقلیتهای ملی- مذهبی  آن  کشور     با رشته های زرین شهروندی دوستی   برابری حقوقی وهمبسته گی آگاهانه ء ملی  گره خورد ه  پیوند وجوشش خلل ناپذیر یافته است   در افغانستان معاصر نیز جدایی وهماهنگی قوانین عرفی وشرعی میتواند طی مدت کوتاه زما نی ، پراگنده گیهای قبیله یی قومی  سیاسی سازمانی رهبری  ونابرابری کنونی  حقوقی زنان بامردان را  بتاریخ  سیاه دوران فیودالزم وپدر سالاری  به سپارد  را ه پر خم وپیچ  حرکت تاریخ و  رشد  مستقل  افغانستان دموکراتیک متحد  غیرمنسلک وتجزیه ناپذیر ما را روشن وهموار کند  ومردمان  برابر حقوق افغانستان  را توفیق بخشد که  شانه به شانه  وبازوبه بازوی  یکدیگر نقش خلاق  آگاهانه  داوطلبانه  ودوستانه ء خودرا در بازسازی ونو سازی میهن مستعد به تکامل  خویش ایفا  نمایند  واز همین آب وخاک ویران ، افغانستانی  آزاد دموکراتیک  و هزار بار زیبا تر  با شکوه  تر پیشرفته تر  ونوینی را  آباد کنند .   برای نیل به این آرزوهای سرکوفته ء دموکراتیک وملی ؛سال پیش ازطریق  سایت  آریایی  برضد عوامل کندی رشد  جامعه  اطلاعات ومقالات پژوهشی آگاهی بخشی  انتشار یافت ، ازجمله درباره پیوند  تنگا تنگ  حکمتیار با القاعده   تیرورزم بین المللی تحریک طالبان خاشخاش سالاران و اداره ی نظامی پاکستا ن  تبلیغات گسترده صورت گرفت  این نشرات تبلیغاتی  بخشی  ازعلاقه مندان دو آتشه  ء القاعده و  طالبان را به فردای  ناروشن  تحریک  خیره چشمان  وبومهای ویرانه های  دوسوی مرز دیورند  بی باور کرد وماهیت  توطیه " مصالحه ی ملی!"  جنرال مشرف  را  با  القاعد ه  طالبان  وقاچاق بران مواد مخدر  در وزیر ستان رسوا ساخت تصادفی نیست که درین روزها  تعدا دی ازین گمگشته راهان با شناخت توطیه های پشت پرده ء اداره نظامی دوپهلوی  پاکستان ، با  چرخشهای   180 درجه ، سینه های پولیس  نظامیگران معامله گر ودوپهلوی  پاکستان را  نیز  در اسلام آباد  پشاور و وزیرستان  نشانه میگرند .

 سال پار ، پیرامون نبود  ستراتیژی  هدفمند ملی  دولت اسلامی  ازسوی همکاران قلمی و تحلیلگران  سیاسی   سایت آریایی نیز  برخورد نقادانه شد  وآخرین  تحولات سیاسی ،اجتماعی  وپالیسی دو پهلوی " گاهی  به میخ  وگاهی به نعل زدن  "  دولت  اسلامی  ومشاوران بنیادگرا  واپسگرای وبرتری جوی آ ن ،  به مثابه ی عامل اصلی  انزوای ملی  دولت اسلامی  وکندی رشد جامعه ، از سوی همکار ان قلمی سایت آریایی ارزیابی هرسونگرانه  وکارشنا سانه گردید

 سال گذشته پس از  تأخیر  دهها  سال  ، فریاد اعتراض داد خواهانه ادامه دهنده گان سنن نبرد عادلانه  ء فرهنگی اجتماعی سیاسی  ملی وضد استبدادی ، ملافیض محمد کاتب هزاره عبدلخالق قهرمان  سید  اسماعیل  آغای بلخی، محمد ابراهیم مشهور به فرزند  گا وسوار فتح محمد خان فرقه مشر استاد  براتعلی تاج   اسماعیل مبلغ ابن سینا شناس برجسته  استاد اکرم یاری  جاغوری وبابه علی مزاری  ودیگر مبارزان  هزارستان  با  بانگ رسا ی  نواندیشان  خلق زحمتکش وظلم دیده  هزاره  و  دیگر خامه بدستان کشور ،  از زیر خاک وخاکستر شهکار های هنری بامیان  درگوشه گوشه ی  افغانستان وجهان بویژه از سوی سایت آریایی  بلند گردید  وطنین دلنشین یافت .  حل دموکراتیک مسأله ملی  حل مسأله کوچنده گان و حل معضله ی جنجال برانگیز  خط استعماری دیورند  در مرکز توجه خامه بدستان  رهبران احزاب سیاسی  نماینده گان  پارلمان افغانستان وکار آگا  هان  حقوق بین المللی    قرارگرفت 

 سال پار  طرحهای بارنت روبین  رییس صلح ایالات امریکا   وابوبکر صد یق ژورنالست  صاحبنظر  ؛ پیرامون   " شکست  بن بست د رروابط افغانستان وپاکستان  " ، به توجه  محترم دکتر هارون امیر زاده از زبان انگلیسی  ترجمه وبا پیشگفتاری نقادانه از سایت آریایی خاوران  پیمان ملی ..و .. و   انتشار یافت  و  مقاله ء  پژوهشی –تاریخی احمد  شایق قاسم  زیر عنوان  "معضله  جنجال برانگیز بین افغانستان وپاکستان "  برای نخستین بار از سوی  پژوهشگران و  کار آگاهان   ملل و مردمان دوسوی مرز استعماری دیورند  مورد مطالعه  و مباحثات  گرم و ارزیابی  هرسونگرانه قرار گرفت

همچنین  احساس نفرت توده ها نسبت به تجاوز دخالت مداخله  حضور ونفوذ بیگانه گان  در کشور ما  روبه افزایش نهاد  وضرورت  وحدت  عمل  و"  جهش نوین  "  توده های مردم وطن  بسو ی خودباوری  مشارکت دموکراتیک مردم  در دولت  وتوزیع عادلانه قدرت وثروت جامعه  بدون  هرگونه تبعیض وامتیاز اجتماعی ملی ومذهبی ومحلی  بیش از هرزمان دیگر احساس گردید   و  فرایند   گذار  از گرایشها  ی واپسگرایانه ی خیل تبار محل ولایت و منطقه،  بسوی قوم  ملت  وهمبسته گی آگاهانه ء ِ  ملی اجتماعی وبین المللی  آهنگ شتابنده یافت  وشورای متحد ملی  مقاومت مردم افغانستان علیه توطیه تجاوزکارانه ومداخله گرانهء حلقهء حاکمه   پاکستان در شهرکابل  وولایات مرزهای جنوب وشرق کشورما ،  تشکیل شد  وگرایشهای مثبت و نوینی در مورد راهها ووسایل تقویت فرایند رشد آگاهی وهمبسته گی ملی  جوانه زد  از حقوق وآزاد یهای  دموکراتیک  مردم  وارزشهای اعلامیه   جهانی حقوق بشر دفاع پیگیر  صورت گرفت  ومبارزه  علیه  سانسور مطبوعات  وخود سانسوری شدت یافت  . از حق گفتار رویاروی با صاحبنظران ؛ و از کنجکاویهای با مزه ی رزاق مامون ژورنالست آزاد اندیش کشور در  تلویزیون طلوع  در مطبوعات ورسانه های بیرون مرزی  پشتیبانی بیدریغ شد . 

   سایت آریایی  علیه ظهورگرایشهای قهقرایی  و سیاست  اختناق  فرهنگی  "حلقه ی فشار"  حکومت اسلامی ،موضعگیری دموکراتیک کرد . اعلامیه های  اعتراض آمیز ژور نا لستان  خامه بدستان غیر وابسته  و فرهنگیان آزاد اندیش  وطن را به نشر سپرد  و لبه ی  تیز مبارزه  همکاران قلمی خودرا علیه  دخالت مداخله و  تجاوز ترورستی ادارهء    نظامی پاکستان وتفاوت میان گفتار و کردار ،  نظر وعمل   جنرال مشرف سمت وسو بخشید   پوران پردرد میهن را ، بر ضد میراثخواران  استعمار  بریتانیای کبیر ، صدور ضد انقلاب مسلح ، وعلیه  طالبان خودکش وبیگانه پروران دوسوی مرز دیورند بسیچ کرد   وضرورت اتحاد  وحدت  همبسته گی ملی وتشکیل  جبههء  متحد مقاومت همه طبقات اقشار لایه های اجتماعی واقلیتهای  ملی ومذهبی کشور  را بخاطر  طرد  ودفع تجاوز  نظامیگران پاکستان طرح و به روشنی بیان ونشر کرد .

افشاگر  ی بهنگام های وهوی کرکننده ء تبلیغاتی دولت اسلامی پیرامون  سوء استفاده   قصر نشینان شیر پور از مقا مهای دولتی  و شکار "مرغان خانه گی ً!"  از سوی جناب  لوی  سارنوال ( کاندید  جایزه ء نوبل ! )  وسر پوش نهادن برجنایات کلان خاشخاش سالارا ن هیلمند   مافیای مواد مخدر  ، افشای سردرگمی ونبود  حسابات ملیاردها دالر کمکهای خارجی،و هفتاد  دوسیه خوابیده ی خا شخاش سالا ران  و خاندان شاه مخلوع  اداره های محلی   وشرکاء جرمی آنان  در " اداره  ی مفلوج  مبارزه با فساد وارتشا ء "  همه وهمه  ، ابتکار تبلیغاتی طنز نویسان  سایت آریایی بود   این طنزها بگونهء  نشتر های تیزی ،  فساد پنهان  دستگاه حاکم ونیروهای فساد پرور داخلی  وانجوهای سمارق گونه خارجی را عریان ساخت  و به این وسیله ظریف ادبی  ونیشخندها  ، از منافع  حیاتی  مردم  افغانستان  پشتیبانی بیدریغ و آگاهی بخش  صورت گرفت

بیروکراسی  تورم  تشکیلاتی  فساد ادا ری  بحران  حاکمیت و شکست سیاست تک قومی  وانفجار خشم وخروش  روشنگران وفرهنگییان  علیه دستبرد میراثهای فرهنگی و داراییهای  مردم افغانستان  همه دردهای درمان پذیری بود که دواهای آن  توسط کار آگاهان پردرد وطن  بوسیله " سایت آریایی"   بازتاب روشن یافت

خراسان پهناور وافغانستان پر آشوب   ، جنگ وپی آمد  سیاسی آن درافغانستان  سیاست دوگانه وشخصیتهای چندگانه  ، افغانستان  ؛ قمار خانه  نظامی سیاسی ناتو ،  مثلث شکسته  ی امریکا افغانستان و عراق ،  فروزینه های نو بر حریق دامنگیر  افغانستان ، سرزمین مشکل  آفرین ، غرب درورطه  ی افغانستان  ، بحران مشارکت ملی  محورهای خطر درافغانستان  راهها ووسایل مهار زدن  بحران   پرسش درباره ی مقصرین اوضاع نابسامان کنونی  افغانستان ، تداوم بی ثباتی درافغانستان  صبح کاذب دموکراسی در افق سیاسی افغانستان ، ، اندرزهای جاودانی فردوسی    طرح  جسورانه  ی تغییر نام افغا نستان دوران سلطه ء  استعمار کهنه  به  خراسان  توسط  استاد بصیرکامجو  ،  قصه های غم انگیز  اسارت تاریخی مردم افغانستان   روزهای خونین تاریخ معاصر افغانستان  فرصت سوزی  سلاطین شاهان امیران  ورهبران ستمگستر افغانستان ،  جعل تاریخ درپرده ی وحدت طلبی  ، آیین  عیاری  وعیاران  افغانستان  سنت  کلاه وکلاه داری در  افغانستان مرداب ستمگستری  نژاد پرستی  بیگانه ستیزی  وآتش بحران درافغانستان  ، ناکامی درسیاست وپریشانی در مدیریت  جعلکاران ومجعولان تاریخ کشور همه وهمه فهرست نامکمل  دغدغه ها وخرخشه های بوده است که  سال پار  در شأن میهن آتشد ل ما وحاکمیت  متزلزل  آن  غالبا  با خون جگر واشک چشمان خامه بدستان مهاجر میهن  درقاره  های اروپا  امریکا واسترالیا  نوشته شد و به همت  عزیز جرأت ، گرداننده ی پر تلاش  سایت آریایی  یکجا با آخرین وتاز ه ترین  اخبار تبصره ها  تحلیلهای سیاسی وگزارشهای مهم رسانه های معتبر خبری جهان  انتشار یافت

سا ل گذشته کشتار زنان ومکتب سوزی توسط طالبان زن ستیز بازهم درجنوب افغانستان  تداوم یافت  آزادیهای دموکراتیک وحقوقی مدنی زنان با خشونت  تعصب آمیزی لگد کوب گردید   مجازات ضد کرامت انسانی زنان وسنگسار وذبح  زنان ودختران  بی گناه بیداد کرد وهزاران جرم وجنایت افراطکاران مستبد تاریخ درگوشه گوشه افغانستان ماستما لی وزیر ابرهای سیاه وغرش رعد  وبرقهای  " سه دههء!  "  گذشته ،  پنهان شد  و فریاد  های مظلومانهء  زنان استبداد کوفته ء دوران مردسالاری وزن ستیزی افغانستان قرون وسطایی   بازهم بگوش کر مقامات حراست حقوق تأثیری نه بخشید  . بهانه های اجتماعی اقتصادی  حقوقی قانونی  وانگیزه های روانی  آتش سوزی وخودکشی زنان کشف  دارو  ودرمان قانونی  نشد .        سایت آریایی  برای غلبه به این رنجهای بیکران وروانسوز زنان ، زمینه ها ی نشر وپخش مقالات پژوهشی  سودمندی را بویژه پیرامون   تیوری فیمنسم وتجارب جنبشهای ضد مردسالاری وزن ستیزی در اروپا ، مساعد  کرد   و مقالات وترجمه های آگاهی بخش وسودمندی را پیرامون آموزش وپرورش کودکان در دسترس مادران  میهن ونهادهای آموزشی وپرورشی کشور  قرار داد

سال پار  رسالت ومقام عالی زن درجهان تکریم شد  نقش اجتماعی زنان در کشورهای بزرگ جهان بویژه در عرصه رهبر ی سیاست خارجی و داخلی فعا ل تر گردید    در افغا نستان نیز جنبش کودکان وزنان این دو اردوی بزرگ انسانی ونیروهای رشد یابنده یابنده جامعه  از خواب گران قرون وسطایی بیدار شد  علی رغم سنگ اندازی مولاناهای بنیادگرا   ونظامیگران پاکستان،  طالبان  ظلمت وعلیرغم مکتب سوزی   وشهادت  زنده نام "عمه جان " مبارز راه رهایی زنان  درقندهار  ، ملیونها پسر ودختر مستعد به آموزش و پرورش با دهها هزار مربی معلم ومدیر بسوی جبهه فرهنگ رفت  علیه  زنجیر های اسارت معنوی وجهل گذر ا  سیمهای تابدا ده ذبح و  سنگسار زنان ودختران ،از شورا  وبیرون پارلمان  هجوم نوین تبلیغاتی واعتراضات داد  خواهانه آغاز گردید  . زنان سخنور مربیان  استاد ا ن  رشته های گونه گون دانش معاصر  ژورنالستان نویسنده گان  مترجما ن  حقوقدانان  قاضیا ن   هنرمندان  افسران  دانشمندان  والیان ، وکیلان   ودیگر اقشار ولایه های ا جتماعی  جنس مردآ فرین  زن ، یورش نوین تبلیغاتی ومبارزه  روشنگرانه ء    خو درا  برضد پاسداران  خرافه ها ی قرون وسطایی   سمت وسو وهما هنگی  آگاهانه بخشید ند .

سایت آریا یی نیز  درچنین فضاء وهوای  فرهنگی وسیاسی؛  با ا لهام از شعار معروف وجاودانی " کودکان آینده جها ن اند "  به شاعران نویسنده گان ومادران  وزنان فرهیخته  ی  کشو راین امتیاز  وامکان مساوی وحتا  استثنایی را فرهم آورد که ازین سایت وسنگر مبارزهء فرهنگی واجتماعی خود  ازحقوق و آزادیهای  بربادرفته ی دیروز وامروز  زنان  وکودکان وطن  با آزادی کامل وبدون سانسور وتفتیش عقاید دفاع کنند  وبرای آموزش وپرورش  سالم  فرزندان امروز ومردان وزنان فردای میهن  اندیشه ها دیدگا هها نظرات طرحهای  سازنده  وپیام های روشن واشعار آبدار  ترانه ها وسروده های شورافرین خودرا گسیل نشروپخش کنند واتفاقا که زنان کار آ گاه رشته های مختلف بویژه بهار سعید، نادیه فضل ، عزیزه عنایت ، راحله یار ودیگران  نوشته های پژوهشی آگاهی بخش واشعار خودرا نشر ونقش فعا ل خودرا ایفا کردند.

درسال پار ، سایت آریایی  به  همکاری نویسنده گان ومترجمان فرهیخته  بویژه" نیلاب سلام " از حقوق  پناه گزینان کشور دفاع کرد  .   درباره ء" آخرین پدران مواد مخدر  درافغانستان"  و گوانتا  نامو ( شکنجه گاه بی بدیل زمانه ) واقعیتهای تلخ ودردناکی را فاش ساخت              بیک سخن  سایت  آریا یی طی یکسال  کار ومبارزه ی روشنگرانه ء خود ، خرمنی از خوشه های خشم  توده ها ی مردم را  توسط   خوشه چینان  حرفه یی  تا کستانهای پروان  بویژه  محترم " شکور خوشه چین " ،   گرد آورد بزبان مردم بیان کرد   و با نشروپخش آن ، نفرت  مقدس زحمتکشان کشور  را  ، علیه اتحاد  سکرآور  طالبان  با  قاچقبران  مواد مخدر القاعد  ه  وهواداران  اداره ء  دوپهلوی پاکستان برانگیخت  و وجدانهای خوابیدهء حلقه های   فساد پرور دوسوی مرزدیورند را قمچین کرد .   

و درنهایت به نشر  به هنگام  اخبار روز  پیامها  اسناد   برنامه ها  پیشنهادهای سازنده  اعلامیه ها  طر حها وگزارشهای احزاب سیاسی سازمانها وانجمنها  وشخصیتهای  اجتماعی وفرهنگی  مستقل وپخش  آگاهیها  وگزارش کنفرانسها  سیمینارها  کنگره ها  وشبهای شعر وهنر و سفر نامه ها  وپخش  پیامهای همدردی و غمنامه ها ی شخصیتهای سیاسی فرهنگی واجتماعی وبه پخش اعلانات  بانکها  و نهاد ها ی نو ظهور مالی  کشور  پرداخت

سایت آریایی در آخرین ما ه چهارمین سال فعالیت آگاها نه وروشنگرانه  نشراتی خود ، فریاد اعتراض جامعه ی هزاره وواکنشهای دادخواهانه ی فرزندان  نو اندیش وپاکیزه مغز هزاره را درباره ی  فلم اهانت آمیز  و  تهی از بار آموزشی پرورشی هنری  ومعرفتی  "کابل اکسپرس " بلندکرد   علیه پخش ونشر خرافه های منسوخ هزاره ستیزی  وتبلیغات زهر آگین  گرایشهای  خصومت نژادی  قومی ملی ومذهبی  ،مقالات بیداری بخش تمامی  خامه بدستان   افغا نستان را به نشر سپرد  و نشر چنین فلمهای  تنک مایه را بزیان همبسته گی ملی همه گروههای قومی ملی ومذهبی کشور ارزیابی کرد

سال پار ، نماینده گان برجسته  تنظیمهای بنیادگرای  ساخت پاکستان ، بویژه حزب اسلامی حکمتیار  هجوم  خزنده ی خودرا  درجبهه های فرهنگی تبلیغاتی ونظامی ازدرون وبیرون دولت اسلامی  هما هنگی بخشید   این  توطیه  های خزنده وآزادی کش توسط نجیب روشن رییس مستعفی " راد یو تلویزیون ملی! " افغا نستان  رزاق مامون ژور نالست فساد ناپذیر وپولادین مردم ما و استاد دستگیر نایل  در سایتهای بیرون مرزی از جمله در سایت  پرخواننده ی آریایی افشا گری سیاسی  شد  همچنین در هفته  ی پیش   خشم وخروش مقدس  ژورنالستان آگاه  وفرهنگییان  "فاضل " کشور علیه "قا نون  رسانه ها  وصدای پای استبدا د " زوال  یابنده ی کشور  بلند گردید

تجد د  خواهی وسنت گرایی  و "دین باوری" آخرین  مقالات پژوهشیی ژرفی  بود که در یکی دو هفته  پیش  ، جهت ارتقای سطح آگاهی خواننده گان این  سایت  بیداری بخش به نشر سپرده شد

افزایش نفوذ بی لگام  خاشخا ش سالار ان  وطاعون طالبان در  ولایات جنوب کشور  فساد اداره  وکندی  رشد جامعه  ،  گزارش مستند نقادانه  ودردناکی  بود  که در پایان    چهارمین سال   مبارزه ی روشنگرانه ی  سایت آریایی نشر شد و دردسترس بیننده گان  با احساس و آگاه آن  قرارگرفت

پرخاش دادخو ها نه  علیه ناتوا نی دستگاه رهبری وزارت امور داخله  نصب عنا صر نا کا رآمد  غیر مسلکی فاقد ابتکار ، در عالیترین  مقام رهبری وزارت داخله ،  نبود انضباط   آگا هانه  وکنترول دقیق وصحیح از اجرای  وظایف اداره های تحت امر ، معاملات  پشت پرده ی پارلمان وسطحی نگری ولسی جرگه  نسبت  به تایید چنین مهره  های  غیر مسلکی  فاقد  ابتکار  ودنباله رو  ، موضوعات  بیداری بخش دیگری بود که توسط  کار آگاهان دلسوز وطن  نوشته  شد واز طریق سایت های مشهور  درون مرزی بیرون مرزی  و آریایی انتشار یافت .

ودرنهایت فرار مغزها ، روز جها نی آواره گان ،  حقوق پناهنده گان در اسناد بین المللی ، ماهیت حقوق  پناهنده گی  تعریف پناهنده در اسناد بین المللی  ،  حقوق آواره گان جنگی   وظایف  پناهده گان  درکشور میزبان  واوضاع مهاجران  درکشورهای اروپا وامریکا  همه  معلومات  ضروری  و با ارزشی بود که به همت "راد مردی "  در آستان پنجساله گی فعالیتهای روشنگرانهء  سایت آریایی  پژوهش  و نوشته  شد و زیر  عنوان رسا وبلیغ  "غروب غربت "  انتشار یافت.

با ذکر بسیار موجز خدمات فرهنگی  با ارزش  جر أ ءت  عزیز  وهمکاران ارجمند  قلمی      سایت  آریایی  ، آرزومندم که در سا ل آینده ، نسل دیگری از همکاران  تاز ه نفس قلمی  ونو آوران  جوان   سایت آریایی ، در زمینهء کار زنده گی  مبارزه  ودست آوردهای  قهرمانان تربیت بدنی و ورزشها  ی ملی  افغانستان  اطلاعاتی را در دسترس مهاجران اجباری وجهانیان  قرار دهند  وپیرامون  هنر ها  وهنرمندان  شایسته ی موسیقی تیاتر  سینما  و تاریخ این هنرها ی ظریف با استفاده از تجارب غنی  آقایان  خیال  زلاند  مددی وحید قاسمی  استاد گرامی بیسد   ودیگر  پیشگامان رشته های گونه گون هنر  کشور ما  مطالب  جالبی را فراهم آورند و  به نشر بسپار ند   وبا چنین نو آوریها  ، به غنامندی و تداوم  کار  های  هنری وآفرینشی نسلهای دوران جنگهای عادلانه  ومقاومت  با میراثهای  شا یسته  ء هنر مندان  بزرگ  دیروز  کشورما    بگونه  ء فضل  الرحیم رحیم   همکار قلمی سایت آریایی  خدمت هنری نمایند  .  " فیروزه ها "  نمادهای مقاومت  وگهرهای ناب  را از    "تگ دریاها ی "  خروشا ن زنده گی ستمدیده گان   میهن  بیرون  آورند  .  .راه  آفرینش  هنری وشگوفایی  فرهنگهای اصیل  افغا نستان  را  هموار کنند .      ودرنهایت چراغ  روشن خرابات   ( خور آباد - نیایشگاه  مهر پرستان- زردشتیان باستان) ، پیران خرابات خاکساران و زنده دلان  ویرانه ها ی شهر پر جنب وجوش کابل تاریخی  را   روشنایی  بیشتری  بخشند  وبه این وسیله ها  ی ظریف وشریف هنری بدوستی ونزدیکی  فرهنگی  همه گروههای قومی ملی ومذهبی ساکن افغانستان منطقه  وجهان  مساعدت آموزشی پرورشی معرفتی هنری  ادبی  وفرهنگی  کنند  .   و در پایان کار ، از فیض این  دعای خیر  حافظ شیراز و یکی از  پیر ان با کمال  خرابات وخرابات نشینان  خانه  ء خورشید  حوزه ء فرهنگی  ما  ، برخوردار شوند ؛ که گفت  :

 

                 "  مقام اصلی  ما  گوشه ء  خرابات است   "

                "  خداش خیر دهاد آن  که  این عمارت کرد "

                " حافظ "

     

    باعرض حرمت

    

اکادمیسین  دستگیر پنجشیری

ایا لت واشنگتن  -امریکا

  15 فبروری 2007 میلادی

*************************

 

خالق بقايی پاميرزاد

 

پيام خالق بقايی پاميرزاد در محفل تجليل از پنجسالگی آريايی

 

سرمايهً عيش صحبت ياران است

 

بانثار درود های فراوان خدمت شما فرهنگيان عزيز و اظهار قدردانی از اقدام شجاعانه جناب محمد آجان غلجی رئيس انجمن فرهنگی قره کمر مبنی بر تجليل از آريايی ، جمع شدن شما را زير اين سقف در روزگار مهاجرت و دوری از ميهن عزير بخاطر اين امر شريفانه و نيکو يک غنيمت بزرگ می شمارم و به همه سلامتی و در امور محوله توفيق آرزو مينمايم

من که از آغاز کار ، از نزديک شاهد فعاليت های روشنگرانهً اين سايت هستم ، واقعا مسرت دارم از اينکه ، جناب عزيز جرئت ، راه طولانی را در کمتر مدتی پيموده است و اگر شما حروف و کلمات بکار برده شده در اين سايت را بالای هم بگذاريد ، بدون مبالغه سربه اسمان می کشد.

فشردهً نوشتهً من به اين مناسبت قبلا در سايت نشر شده ، اينک آنرا با تکمله ای پيشکش حضور تان می نمايم.

 ـ آريايی را با آسمان صاف و پر ستاره تشبيه کرده ام. بلی وقتی شما صفحهً آريايی را باز می کنيد ستارگانی را می بينيد که با مطالعهً آثار شان چشم و دل تان روشن ميشود و اين روشنايی بر زوايای تاريک جامعهً ما پرتو افشانی ميکند و مارا بسوی آيندهً بهتر رهنمون می گردد. چون سايت آريايی در گوشه گوشهً جهان بخصوص در وطن عزيز ، بخود جا باز کرده و خوانندگان بيشماری دارد.

 ـ گفته ام آريايی به دشت های پرازگل لاله می ماند. اين تشبيه در ذهن ما که نسل آزادگانيم فورا شعر  زيبا و ماندگار ابراهيم صفا شاعر بلند پايه ونامدار معاصر ما را که  فعلا درميان ما نيست تداعی می کند که گفته است :

 

من لالهً آزادم خود رويم و خود بويم              در دشت مکــــان دارم هم فطرت آهويم

آبم نم باران است فارغ ز لــب جويم              تنگ است محيط آنجا در باغ نمی رويم

من لالهً ازادم خود رويم و خود بويم

 

بلی اين شعر زيبا القا کنندهً رمز ازادگی و آزاد زيستن به آيندگان ما و بهمه بشريت تحت ستم روی زمين است و با پاليسی نشراتی سايت آريايی هم آهنگی کامل دارد.

 ـ  گفته ام آريايی بحر بيکران و مواج را مانند است ، که غواصان ماهر ، پهنا و ژرفای آنرا شجاعانه در می نوردند و از آن ، خوشه مرواريد هايی فراچنگ آورده در بازار دلفروشان و عشاق صاحبدل عرضه ميکنند. غوغای اين بحر خروشان تا اقصای جهان طنين افگنده ، گوش ها را نوازش داده و تشنگان دانش و معرفت را سيراب می سازد.

 ـ آريايی را شبيه به يک باغستان و جنگل سبز خوانده ام که مشتاقان و دوستدارانش از درختان پرثمر آن ميوه های خوشرنگ و گوارا می چينند و ققنوس ها بر فراز شاخسارانش سرود های انساندوستی ، آدمگری ، آزادی ، ديموکراسی ، مساوات و عدالت اجتماعی را زمزمه ميکنند و خواهان جهان و مملکتی فارغ از ستم ، تبعيض ، تعصب و رنگ و بو اند.

بنابرين من آريايی را دوست دارم که درعالم غربت انيس ، مونس ، همدم و همراز روزها و شبهای تنهايی و خلوت منست و هميشه در انديشه و تخيلم جا دارد.

من مساعی خستگی ناپذير محترم انجنيرعزيرالله جرئت مسئول اين سايت را تقدير نموده بهترين تبريکاتم را بمناسبت پنجسالگی آريايی خدمت اين دانشی مرد و کليه همکاران قلمی شان تقديم ميکنم و آرزوی سلامتی و موفقيت شانرا دارم.

اميدوارم اريايی عمر دراز داشته باشد و اين جادهً نا هموار را که فراز و فرود زياد دارد مردانه طی کند.

تمنای ديگرم اينست که همه دانشمندان وطن ( چپ معتدل و راست معتدل ) که به ايجاد جامعهً مدنی می انديشند و خواستار جدايی دين از دولت ، و افغانستانی شگوفا و خوشبخت هستند اين سايت را در کارزار زندگی تا رسيدن بسرمنزل مقصود همراهی کرده ، حق وطن ووطنداران را ادا فرمايند. چون اين سايت به همه روشنفکران و همه مردم افغانستان تعلق دارد.

ازاينکه در بالا از بازار دلفروشان نام بردم اجازه دهيد گفتار پريشانم را با يک بيت از سخن سرای بزرگ سيستان ( فرخی ) که نهصد و اندی سال قبل سروده خاتمه بدهم.

 

دلفروشان خراسان را بازار کجاست              تا دلی يابم از ايشان چو دلی خويش مگر

 

با درود های فراوان

 

*************************

 

بنام خداوند جان و خرد !

 

پیام تبریکی بمناسبت پنجمین سالگرد سایت انترنتی وزین اریائئ !

 

فرهنگی فرهیخته جناب انجینرعزیزجرئت را سلام تقدیم باد!

 

بدینوسیله بهترین تبریکات و شاد باش های خویشرا بمناسبت این روزخجسته تاریخی سایت وزین اریائئ خدمت تان تقديم میدارم.

 این سایت واقعأ انعکاس دهنده اندیشه های ازاد وافکار ملی میهنی و تاریخی در پر توی اندیشه های مترقی بخاطر روشن ساختن اذهان مردم کشورما تپ وتلاش فراوان مینماید.

 این رسانه بخاطربسیچ هرچه بیشتراقشارمختلف جامعه و روشنفکران کشورجنگ زده ما افغانستان عذاب دیده ، زمینه را برای تفاهم ، صلح ، عدالت اجتماعی ، همزیستی مصا لمت امیز و بخاطر تامين صلح پایداردر کشور، اهداف ارزشمند روشنگری را دنبال مینماید.

سايت آريايی  واقعآ مشی مستقل را در دفاع از دموکراسی و ازادی و اشاعهً فرهنگ عالی انسانی ودر راه حفظ و انکشاف فرهنگ پرغنای ملی مان کمرهمت بسته است.

  بخاطر این اندیشه والای انسانی ، شما شب و روزدر خدمت هموطنان عزیزخود قرار داريد ووقت گرانبهای خود را وقف خدمت بمردم مینمائید.

 از حوصله مندی ، برده باری ومتانت شما که در راه پشبرد این وظیفه خطیر و پرمسولیت تلاش خستگی ناپذير می نمائيد و رسالت انسانی ووطنی خویش را بامتانت واستواری ادا مینمائید ، قدردانی می نمايم.

موفقیت هرچه بیشتررا برای شما و ازطریق شما به تمام همکاران قلمی ، فرهنگیان ، نویسندگان وخوانندگان عريز خواهانم . خوشبختی و سعادت همیشه گی برایتان از ایزد متعال استدعا و تمنا مینمایم.

 

با عرض حرمت

شاد و خندان باشید

 

فضل الحق  (ملک زاده )

از دنمارک -  فبروری2007

 

بعدی

بالا
 
بازگشت