نظريات پيرامون مسودهً قانون اساسی
 
 
متن مسوده قانون اساسی پيشنهادی مجمع نهاد های مدنی افغانستان
حسينی : استحکام وحدت ملی يگانه راه نجات مردم
داکتر سپنتا : قانون اساسی- بيم و اميد در افغانستان
ناديه فضل : شب رفت سحر نشد شب آمد
صادق پيکار : صدای زنان را خفه کردند و حقوق شانرا با مردان مساوی
داکتر هارون اميرزداه : جنون قدرت در پوشش تقلب قانون
خواجه بشيراحمد انصاری : سه پيام به سه مقام
داکتر هارون امير زاده : لويه جرگه،« لويه جگره» و « لوی چلوول
خواجه بشيراحمد انصاری : دموكراسى مافيائى!؟
استاد صباح : گزارش از کار لويه جرگه ( قسمت دوم
دستگير صادقی : فدراليزم و مسايل قومی
محمد اسلم سليم : از مداخله و تهديد تا دستبرد اسناد در لويه جرگهً قانون اساسی
پيام های کنگره ملی افغانستان و جنبش جوانان دموکرات افغانستان
دستگير نايل : درلويه جرکه دموکراسی را کی با سيلی زد؟

استاد صباح : گزارش از کارلويه جرگه
محمد اسلم سليم : روزهای پايان کار لويه جرگه و تهديد نمايندگان انتخابی مردم
ترجمه و تلخيص گوارا لعلزاد : دعوت لويه جرگه بخاطر مهرتائيد به قانون اساسی غير ديموکراتيک آقای کرزی

داکتر اميرزاده : لويه جرگه قانون اساسی و يا دادگاه رسيد گی به جنايات ميان افغانی؟
ابلاغيه انجمن حقوق بشر کنگره ملی
داکتر هارون اميرزاده : لويه جرگه در زير شمشير داموکلس
محمد اسلم سليم : لويه جرگه و نگرانيها
سازمان سوسياليستهاي کارگري افغانستان : ارتجاع در هراس از دادخواهی مردم

سوسن سيستانی : فرخوانی در حمايت از ملالی جويا
ابلاغيه کميته ژورنالستان برون مرزی
خواجه بشيراحمد انصاری : جرگه و خيمه ؛ از بيابان تا خيابان
محمدهادی حکيمی : تأملی برپيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان
داکتر هارون اميرزاده : درس های ديکتاتور صدام برای گردانندگان لويه جرگه
پروين آريانا : جايگاه زنان و پيش نويس قانون اساسی
ميرعبدالواحد سادات : خام کوک قانون اساسی و تن رنجور وطن
قطعنامهً همايش وسيع نزدهم قوس کنگرهً ملی در کابل
فراخوان کميته فرهنگی افغانان مقيم اکراين
اعلاميهً کنگرهً ملی

دستگير صادقی : چگونگی رفع منازعات ملی

سلطان علی کشتمند : نگاه اجمالی بر طرح قانون اساسی جديد افغانستان
حمزه واعظی : پيش نويس قانون اساسی > در آمدی بر دو نگاه

دستگير پنجشيری : پيرامون مسودهً قانون اساسی
هومر : يک نظر اجمالی بر پيش نويس قانون اساسی افغانستان
قطعنامه کنفرانس ملی مهاجران افغانستان در ناروی
دوکتور دادفر سپنتا : ملاحظاتی در بارهً پيش نويس قانون اساسی افغانستان
برمک خراسانی : دموکراسی پارلمانی الکوی مناسب برای افغانستان

عبدالخالق بقايی پاميرزاد : ملاحظاتی در بارهً قانون اساسی جديد افغانستان
جمشيد سلام زاده : يک و دو ملاحظه ای بر پيش نويس قانون اساسی

سيد حسن اخلاق : کدام جمهوری ؟ کدام اسلامی؟

استاد صباح : گفتنی های ضروری پيرامون پيش نويس قانون اساسی
داکتر هارون امير زاده : قانون اساسی نو برای ديکتاتور نو
جمشيد سلام زاده : نگاهی به : اختيارات فوق العاده ووسيع رئيس جمهور در پيش نويس قانون اساسی
حميد مهرورز : پيش نويس قانون اساسی زمينه ساز خود کامگی و استبداد

اسکندری : قانون اساسی : وثيقهء ملی يا طوماری برای مشروعيت ديکتاتوری
هاشم طوفان : طرح پيشنهادی در مورد قانون اساسی
نوشتهً ياسين رسولی : مسوده قانون اساسی /قبایی که تنها بر قامت کرزی راست می آید
ملاحظاتي بر پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان

محمد اکبر همت فاريابی داکتر حقوق بين الدول : نبايد دولت در خدمت دين و يا دين در خدمت دولت قرار گيرد
دوکتور پامير : مکثی بر مسودهً قانون اساسی
اکبر اختری : نظريات پيرامون قانون اساسی
اسلم سليم : مناسب ترين نظام سياسی در افغانستان جمهوری پارلمانی
قانون اساسی جديد افغانستان دست آورد يکقرن مبارزه آگاهانهً ملی ـ دموکراتيک ـ قربانی و شهادت است


بالا

بازگشت