طـــــــنــــــــز

سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان

 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : حمــلات انتحــاری واستشــهادی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مســابقــه تلاوت قــرآن
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بقــه تقلــید از مــار کـرد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : سـرپس ترقـیدن کشـور
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مصــاحــبه خــبرنگــار بی بی چهــل با گلــبیدین راکــتیار
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مــترســک امــریکــایــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نمــاز باران
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ریش ســفیدان امــریکــایی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : چــاه کــن در چــاه اســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وایســرای امــریکــایی کــابل
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : هــنر تبــدیل حــرام به حــلال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : زن ســتیزی در فــرهنــگ افغــانی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تعــادل قــومــی گــران قیمــت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جنــگ اقــوام یا اشــخاص ؟
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خصــی شــده از بطــن مــادر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گلطــاعــش در ولایت بلــخ
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : شــرکــت برادران گلطــاعــش تولــید کــننده انواع و واســکت هــای انتحــاری
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : فــوابد خصــی کــردن 
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : در انتــظار چــوکــی ولایت بلــخ
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : به پیش بســوی امــارت اســلامــی عــبدالــرحمــن خــانی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خــاک افغــانســتان معجــزه آســا اســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : افغـانسـتان مـیدان سـگ جنـگی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : زهـر افعـی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : رهــبر محــبوب ملــت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گلــب الــدین از بیــت المــال خــرابات کــرتاهــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : همه چیز فوتوشاپ
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ولسمشــر در میــدان هــوایی بگــرام
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســتاره افغــان باید نابود گــردد
 • دکتر حمیدالله مفید : اندر باب سخندوانان سرگردان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قیمــت کلــید بهشــت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : همنظــری عــین و غــین
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : عنعــنه لــویه جــرگــه
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بگــیرش کــه نگــیرش
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تقــدیر از وزیر دفــاع
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بعــد از کفــش نوبت بوتل رســید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مسـابقـات میخکشـی کـابل
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : راننــدگی  در معیــت محــرم
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : راکــتیار در آغــوش ســفیر امــریکــا
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مــولــوی تره خــیل بســوی پنجــشیر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : دســت هــای پشــت پرده
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ضــرب کفــش بد تر از ضــرب شــمشیر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خطــاب به چــوکــی هــای خــالی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تعــادل قــومــی در اداره امــور
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نیــرنگ جنــگ و آشــتی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جــایزه نوبل صــلح برای راکــتیار
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : لــرزش ســینه هــای آریانا ســعید و رشــته ایمــان مــلا هــا
 • هارون یوسفی : صندوق شکایات
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جــوی خــون در هــرات
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : رســوایــی مغــز متفــکر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن!
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : معجــزه آبهــای افغــانســتان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : او مسلمـان هـا ببینـید این عجـایب کـار شـد مـرغ مـن نجـار شـد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جمعــه خــونیــن
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مــرد هــا ره قــول اس
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بیـــانکـــا ترامـــپ در جمـــع شـــکننده هـــای وضـــو
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اشـرف غنـی دوسـتم را ذریعـه توپ ایشـچی به ترکـیه پرتاب کـرد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : طــریقــه آســان تبــدیل حــرام به حــلال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســخنرانــی راکــتیار در شــیطان  گمــک لغمــان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گاو پيـر و خـواب کنجـاره
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قــومــندان قــول اردوی شــاهــین محکــوم به اعــدام شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کــرزی قـاتل ســربازان قــول اردوی شــاهــین
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بالاخــره کــار به اهــل کــار ســپرده شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قـــاتل شـــناخـــته شـــده در ســـیاه چـــال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : غـــیرت افغـــانی حـــامـــد کـــرزی خـــون او را ســـخت به جـــوش آورده
 • کمباور کابلی : فک، فک ، بر.....   کاخ سفید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خــواب هــای آشــفته وزیر دفــاع
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کچــالو مــال مــلا اشــرف غنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : افغــان بودن برای وحــدت مــلی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : لطــیف پدرام به جــرم خــیانت مــلی ســنگسار شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : به جــان ندارم چــوته نامــم فتــح خــان اســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وزرا و وکــلا مســول خــون ســربازان شــهید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت