طـــــــنــــــــز

سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان

 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : لــرزش ســینه هــای آریانا ســعید و رشــته ایمــان مــلا هــا
 • هارون یوسفی : صندوق شکایات
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جــوی خــون در هــرات
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : رســوایــی مغــز متفــکر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن!
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : معجــزه آبهــای افغــانســتان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : او مسلمـان هـا ببینـید این عجـایب کـار شـد مـرغ مـن نجـار شـد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : جمعــه خــونیــن
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : مــرد هــا ره قــول اس
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بیـــانکـــا ترامـــپ در جمـــع شـــکننده هـــای وضـــو
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اشـرف غنـی دوسـتم را ذریعـه توپ ایشـچی به ترکـیه پرتاب کـرد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : طــریقــه آســان تبــدیل حــرام به حــلال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : ســخنرانــی راکــتیار در شــیطان  گمــک لغمــان
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گاو پيـر و خـواب کنجـاره
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قــومــندان قــول اردوی شــاهــین محکــوم به اعــدام شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کــرزی قـاتل ســربازان قــول اردوی شــاهــین
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : بالاخــره کــار به اهــل کــار ســپرده شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قـــاتل شـــناخـــته شـــده در ســـیاه چـــال
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : غـــیرت افغـــانی حـــامـــد کـــرزی خـــون او را ســـخت به جـــوش آورده
 • کمباور کابلی : فک، فک ، بر.....   کاخ سفید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : خــواب هــای آشــفته وزیر دفــاع
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : کچــالو مــال مــلا اشــرف غنــی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : افغــان بودن برای وحــدت مــلی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : لطــیف پدرام به جــرم خــیانت مــلی ســنگسار شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : به جــان ندارم چــوته نامــم فتــح خــان اســت
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : وزرا و وکــلا مســول خــون ســربازان شــهید
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت