ســتاره افغــان باید نابود گــردد

 

مــولــوی مجیــب الــرحمــن انصــاری گفــت اگــر ســتاره افغــان فــورا نابود نگــردد آینــده اســلام در خطــر اســت!

ایشان در ادامه سخنرانی شان فرمودند که: 

روایات متعددی در کتب معتبر اسلامی منجله در حدیث شریف بخاری آمده که در خانه ایکه صدای موسیقی بلند شود در آن خانه ملائک آسمانی گذر نمیکند و همچنین علمای کرام جهان اسلام درین موضوع اتفاق نظر دارند که شنیدن موسیقی باعث سستی رشته های ایمان مرد مومن گشته و در نهایت غیرت و مردانگی او را شدیدا خدشه دار می سازد که از همین بابت جهان غرب دچار انقراض نسل شده و به نیروی کار جوانان کشور های اسلامی محتاج گردیده است.

برای اثبات این مدعا کافی خواهد بود اگر نگاهی به تاریخ معاصر کشور انداخته و بنگریم که سه دهه قبل زمانیکه جامعه اسلامی ما از لوث کثیف این ستاره شیطان پاک بود امت اسلامی با دستان خالی و دلهای پراز ایمان در مقابل ابرقدرت شوروی قیام کرده و چنان پوزه او را بخاک مالید که تاریخ جهان نظیرش را بیاد ندارد.

اما حالا که از برکت این ستاره شیطان رشته های ایمان مردان و جوانان ما چنان سست شده که از دو دهه بدینسو توان شکست دادن و از پا درآوردن یک حکومت دست نشانده و مزدور بیگانه را ندارد.

هر روز مجاهدین ما ده ها قربانی میدهند و درهر حمله استشهادی خون جوانان فدایی ما بخاک میریزد ولی از آنجایکه خیر و برکت و حمایت خداوندی ازین ملت بعلت وجود فسق و فساد گسترده و رقص و موسیقی و کنسرت و پایکوبی در جامعه رخت بربسته کار بجایی نمیرسد و حتی دشمن اسلام روز به روز قوی تر شده و زیر نام شعار های عوام فریبانه دیموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر و حقوق زن در حقیقت درخت اسلام را از بیخ و بن برمیکند.

پس حالا این وظیفه اسلامی و وجیبه  دینی ماست که تا نابودی کامل این ستاره شیطان و جاگزینی آن با ستاره اسلام لحظه ای آرام نگیریم.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

 


بالا
 
بازگشت