طـــــــنــــــــز

سیدموسی عثمان هستی : ظهور ستارهً درخشان درکهکشان

 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : شـــک درعـــدالـــت الـــهی
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : گــلم گــلم جــمع جــمع شــد
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : یونیفــورم اســلامــی مکــاتب دخــترانه
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : قــرص افغــانیت و شــربت ولایت
 • کمباور کابلی : ملایان افغانستان ، نوروز را دوست ندارند!
 • حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی : تعـــادل قـــومـــی در بیـــرون از زندان بگـــرام
 • سیدموسی عثمان هستی : ترمپ درسال  1976
 • دکتر حمیدالله مفید : دو گزیده ای طنزی
 • محمد حلیم یارقین : عاشق انتخابات
 • کابلی : به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده
 • فضل الرحیم رحیم : تعهدات در کنفرانس بروکسل
 • دکتر حمیدالله مفید : معاينات لابراتواری
 • دکتر حمیدالله مفید : الم دولم
 • دکتر حمیدالله مفید : بابه بابه
 • دکتر حمیدالله مفید : سه تیر _ سه گزیده ای طنزی
 • محمد حلیم یارقین : کمپاین سگهای ولگرد
 • فضل الرحیم رحیم  : دو طنز زيبا
 • محمد حلیم یارقین : نشه که جنگ کنیم
 • دکتر حمیدالله مفید : نگاهی به تاریخ طنز در افغانستان
 • دکتر حمیدالله مفید : وزیر ترسندوک
 • حلیم یارقین : ما چرا می جنگیم؟
 • کمباور کابلی : دولت وحدت بود پنج سال مهمان شما
 • سیدموسی عثمان هستی : اگرجعل فرمان غنی راقاضی طنزقبول کنیدپای جعل ازمیان برداشته می شود
 • سیدموسی عثمان هستی : طنز آخرسال

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت