نمــاز باران

 

مــلا اشــرف غنــی امــت مســلمان افغــان را برای باز شــدن در رحمــت الهــی به انجــام نمــاز باران فــراخــواند.

ملا اشرف غنی همانطوریکه در همه امور دیگر زندگی اجتماعی و سیاسی کشور همیش پیش قدم بوده در انجام نمازباران نیز اولتر از همه خودش در پیش مسجد پل خشتی کابل سجاده را به زمین انداخته و به ادی نماز باران آغاز کرد.

ملائک و فرشتگان آسمانی از مشاهده این صحنه سخت خشمگین شده و به درگاه خدای متعال زبان به شکایت بگوشده و گزارش دادند که در آن پائین یک شخص مفلوک و میزوفی بدوناستنجا و وضو پشت به قبله دست چپ بالای دست راست به نمازایستاده و در زیر زبان فقط غم غم میکند.

خداوندگار عالم به ملائک گفت:

میدانم که این شخص دغلباز و فریبکاریست که با این کار عوام فریبانه اش می خواهد مردم را فریب دهد اما من نمی خواهم او را نزد ملتش خجل و شرمنده سازم ، بگذارید که باران رحمت در آن سرزمین به وفرت ببارد شاید که پلیدی ها و زشتی های او را نیز با خود به دریای کابل ببرد تا او دو باره بمن رو آورد چون در توبه و استغفار همیش به روی بند گانم باز است.

اشرف غنی هنوز نمازش را تمام نکرده بود که تمام کوچه و پس کوچه های شهر کابل چنان مملو از رحمت الهی گشت که قریب بود همه در زیر رحمت الهی غرق شوند اما از برکت اقدام به موقع ملایان و مولویان با بر پایی نماز های دفع باران و قطع سیلاب در مساجد کابل از شدت باران کاسته شده و مردم از خطر هلاکت و نابودی نجات یافتند.

حالا دیده شود که این باران رحمت الهی توانسته پستی ها و رزایل اخلاقی ملا اشرف غنی را پاک کند یا اینکه به قول شاعر:

 

هیـچ صـیقل نکو نخـواهـد کـرد                  آهنـی را که بد گــهر باشـد

سگ به دریای هفت گانه بشوی              چون که تر شد پلید تر باشـد

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

 


بالا
 
بازگشت