تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان

 

 

العجــب ، ولسمــشر اشــرف غنــی علیخــان هــزاره را بجــای تبعــید به مغلســتان مــورد تقــدیر قــرار داده در آغــوش گــرفــت!

ازین کار اشرف غنی جنرال طاقت ، ثواب الدین میخکش و بهاره جلالی سخت به  خشم آمده و شدیدا زبان به انتقاد گشودند که توجه هموطنان گرامی را در ذیل به صحبت ایشان درین باب جلب میکنم:

اشــرف غنــی:

آفرین بچیم ، بیرق افغانستان ره در جهان بلند کدی!

مه که میگم پشت برق و رشنایی نگردین بلکه شکر خدا ره بجا آورده ورزش کنین ، دمبوره بزنین یا از خاطر شهادت نواسه خدا زنجیر و قمه بزنین اما به گپ کلان هایتان گوش کننین و فریب نیرنگ های ای بچه های خر ره نخورین که شما ره ده کشتن میتن.

برو علیخان بچیم از خاطر همی مدال طلایت مه گناه ها و خیانت های پدر کلان هایته از جنگ های افغان و انگلیس تا امروز بخشیدم حتی خیانت معاهد خط دیورند ره هم بخشیدم.

علیخــان هــزاره:

ولسمشر صایب معاهده خط دیورند ره مگر امیر عبالرحمن خان با انگلیس بسته نکده ؟

اشــرف غنــی:

بچیم تو نمی فامی که مادر امیر عبدالرحمن خان از مردم هزاره بود ؟

علیخــان هــزاره:

نی صایب اولین بار است که مه ایطو یک چیز می شنوم.

اشــرف غنــی:

بچم خی قواره هزارگی و چشم های پوندیده امیر عبدالرحمن خان از کجا شده ؟

علیخــان هــزاره:

خی تشکر ولسمر صایب که  گناه  های پدرکلان هایمه بخشیدین.

بهــاره جــلالــی:

پدرم همیشه میگه که خیانت به وطن و جاسوسی هرگز قابل بخشیدن نیست.

اشــرف غنــی:

برو دختر خر ایقدر همرای مه زبان بازی نکو که بخدا اگه قهرم آمد تو ره کتی پدرت یکجای بند میکنم.

بهــاره جــلالــی:

خاک ده سر تو بی ادب شوه ، راستی که کوچی هستی.

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد آهن را که بد گهر باشد.

ثواب الــدین میخکــش:

زه هم اعترض کوم ، د اکار بلکل غلط دی.

اشــرف غنــی:

ثواب الدین بچیم گپ ته به اندازه دهنت بزن و درد ته به قراری بخور، چیزیکه که مه می فامم تو نمی فامی.

نشنیدی که میگن آش مرد ها دیر پخته میشه ، خی کمی صبر و حوصله داشته باش.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

 


بالا
 
بازگشت