• فارو : نگرانی شدید ازشدت گرفتن جریان برگرداندن اجباری افغانها از اروپا
  • فارو : اعتراض برنا کارآئی مزمن حکومت در تأمین امنیت جانی مردم
  • فارو : رویداد های هفته های گذار ازفاجعهٔ ۷ ثور به افتضاح ۸ ثور

  •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
    بالا
     
    بازگشت