• فارو : یاد جانباختگان قیام بزرگ ۲۴ حوت هرات گرامی و جاویدان باد
 • فارو : هشت مارچ و نقض حقوق زن در افغانستان
 • فارو : مانور سیاسی جدید روسها، همزمان با سیاه روز شش جدی
 • فارو : گزارش کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان
 • فارو : قطعنامه کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان
 • فارو : قرار داد پذیرش نامحدود پناهجویان رد شده تخلف از کنوانسیون ژنیو است
 • فارو : قطعنامۀ کنفرانس ۱۷سپتمبر۲۰۱۶
 • فارو : گزارش کنفرانس موج 2015 پناهجویان افغان و بحران در سیستم پناهجویی اروپا
 • فارو : توهین به افغانها یا نمایش بربریت جمهوری آخوندی
 • فارو : قدر دانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگی جناب دکتور عزیز گردیزی
 • فارو : یادی از فرخنده روز استرداد استقلال کشور وجنبش امانی
 • FAROE Annual Conference 2016 : The 2015 wave of Afghan Refugees and the Crisis in the European Asylum System September 17, 2016
 • کنفرانس سال ۶۱۰۲ فدراسیون سازمانهای پناهجویان افغان در اروپا )فارو(
 • فارو : فارو حادثۀ دهمزنگ را که باعث کشتار هموطنان ما گردید محکوم می کند
 • فارو : تحقیق فارو در مورد عودت پناهجویان افغان از پاکستان
 • فارو : ملالى جويا اینبارهم درهالند خوب درخشید
 • فارو : شمه ای از کارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ هفت ثور
 • فارو : محاکمهٔ کارادیچ، مهمترین رویداد برای تربیونال یوگوسلاویا
 • فارو : تواققات اتحادیهٔ اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان،  وسرنوشت افغانهای پناهجو
 • فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا : نوروز، جاری در سیلاب های خون

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت