هدف جنبش روشنایی انسانی کردن سیاست درافغانستان است

 بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت