تــــــــاريــــــــخ

 

الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان از جانی محمدخان تا علی یار خان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان_گسترش قلمرو  احمد شاه ابدالی به سوی شمال هندوکش
 • الحاج عبدالواحد سيدی : ترکستان بزرگ
 • دولت محمدجوشن : سرگذشت معدن "کوه لعل"غاران
 • الحاج عبدالواحد سيدی : تاجیکــــان در گــذرگـــــاه تــاریــخ_تاجیـــــکان خُـــراســــان باختــــری
 • دکتر خلیل وداد : کشتن امیر حبیب الله سراج در سال ۱۹۱۹ کودتای درباری با پهنا و پیامدهای گسترده داخلی و خارجی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان _روند استحاله گری اقوام در سه  سده گذشته
 • خیرمحمد سولمس : راز ورموزمغاره ایی بنام مغاره امیر
 • خیرمحمد سولمس : نتیجه گیری
 • الحاج عبدالواحد سيدی : برتری تفوق  دیرینه بلخ و کشمکش های کابل با  بخارا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت