تــــــــاريــــــــخ

 

 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان _ میمنه، روسیه و تورکستان افغانی، 1880-1882
 • الحاج عبدالواحد سيدی: باز شناسی افغانستان _ باز شناسی افغانستان : فصل هفتم: محاصره میمنه 1868
 • شادروان علامه احــمد عــلی کـهـزاد : لاجورد و رول آن در تاریخ مراودات آریانا
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان_بلخ و قلمرو افغان
 • انجنیر فضل احمد افغان : داستان دوستی احمد خان پوپلزائی با الحاج حضرت شیخ سعدالدین انصاری
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان_اداره و اقتصاد میمنه در زمان مضراب خان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان_گسترش قلمرو  احمد شاه ابدالی به سوی شمال هندوکش
 • الحاج عبدالواحد سيدی : ترکستان بزرگ
 • دولت محمدجوشن : سرگذشت معدن "کوه لعل"غاران
 • الحاج عبدالواحد سيدی : تاجیکــــان در گــذرگـــــاه تــاریــخ_تاجیـــــکان خُـــراســــان باختــــری
 • دکتر خلیل وداد : کشتن امیر حبیب الله سراج در سال ۱۹۱۹ کودتای درباری با پهنا و پیامدهای گسترده داخلی و خارجی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان _روند استحاله گری اقوام در سه  سده گذشته
 • خیرمحمد سولمس : راز ورموزمغاره ایی بنام مغاره امیر
 • خیرمحمد سولمس : نتیجه گیری
 • الحاج عبدالواحد سيدی : برتری تفوق  دیرینه بلخ و کشمکش های کابل با  بخارا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت