تــــــــاريــــــــخ

 

 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان :کاکلدار
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : ارکوک
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : پدر سامان خودات
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : سامان یابغُو
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : مدالیون "گردنبتد" منصور ابن نوح
 • علامه احمدعلی کهزاد : زرنج یا زرنگ یا زرنگه
 • الحاج عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان_ تصرف  و غارت هند از سوی انگلستان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : سلطۀ احمد شاه به روایت میلسن- مناسبات در سیستم اداری احمد شاه درانی- بانکداران هندی در دولت درانیها
 • الحاج عبدالواحد سيدی : جنگهای احمد شاه درانی در هند و امتداد آن در ژرف کاوی تاریخ
 • الحاج عبدالواحد سيدی : دولت درانی ها عصر احمد شاه ابدالی
 • الحاج عبدالواحد سيدی : بخش یکصدو نزدهم :بحث چهارم : دولت احمد شاه ابدالی
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : جبب خان
 • خیرمحمد سولمس : مبدا و پیدایش سامانیان : سمبول ها ( رمزهای)سامانيان
 • الحاج عبدالواحد سيدی : اوضاع اطراف ایران  مقارن ظهور نادرشاه افشار
 • الحاج عبدالواحد سيدی : سرزمین خراسان با جغرافیای موجوده (افغانستان) قبل از سلطنت درانی ها

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت