• بزرگداشت از  مورخ نامدار کشور فيض محمد کاتب  در لندن
 • پيام صبورالله سياه سنگ : فيض محمد کاتب: تاريخنگاری در غبار تاريخ
 • نصير مهرين : کاتب فيض محمد هزاره ، بزرگواريست درخور احترام بسيار
 • شورای فرهنگی افغانستان : بمناسبت سالروز درگذشت فيض محمد کاتب هزاره
 • خالق بقايی پاميرزاد :علامه ملافيض محمد کاتب هزاره
 • داکتر اکرم عثمان : ملا فيض محمد کاتب پدر تاريخ معاصر افغانستان
 • شاه علی اکبر شهرستانی : فيض محمد کاتب مرجع بزرگ مورخين افغانستان
 • دافغانستان دبياودانولو مرستی تولنه دمشرتابه جرگه : په استرياکی د افغانستان دبيا ودانولو مرستی تولنی پيغام
 •  لطيف ناظمی : کاتب را به حق بيهقی روزگارش خوانده اند
 • بشير سخاورز : قلم تاريخ در زير ساطور سانسور
 • شريف سعيدی : کاتب حقيقت تاريخ!
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

 • بالا
   
  بازگشت