امریکاو طالبان

ایالات متحدة امریکا از هما ن آ غاز تجاوز اتحاد شوروی به افغا نستان برای سی آی ای سه ملیارد دالر تخصیص داد تا در راهایجاد و تقویة نیرو های مقاومت در افغا نستان بمصرف برسا ند. یکی از پایه های اساسی این سیا ست هما نا قهر مان سازی گلبد ین بود.

گلبد ین که در کشتار مجاهد ین مخالفش ، کمو نست ها و هر عنصر ملی ، مترقی و چیز فهم شهره و بد نام آ فاق گردید ولی حکو مت امریکا همواره تمام گزارشها و راپور های مکرر سازمان های حقوق بشر را نا دیده گرفته به حمایت مادی و معنوی خود از وی ادامه داد. جنرال ضیا وی را یکی از موثر ترین رهبران مجاهد ین مید انست. امریکا تمام جنا یات وی را نا د یده میگرفت زیرا از وی در بازی مقابله با شوروی استفاده می نمود. با ختم جنگ سرد ، و رفع خطر د ر سال 1992 این با زی به پا یان رسید. در حالیکه امریکا از وی رو گردان شد ، پا کستان کوشید تا از وی در جهت پیشبرد اهد افش در افغانستان استفاده نماید. پاکستانتلاش زیاد بخرچ داد تا این دست پرو دة خود را در کابل به بر اریکة قدرت برسا ند ، ولی طالع گلبد ین یاری نداد. پس از شکست های پی در پی وی ، پاکستان از گلبد ین مایوس و نا امید شده در پی بازیگران و پهلوا نان جد یدی بر آ مد تا آ نها را داخل صحنه ساختهو بتواند منافع شانرا در کشور ما حفظ نمایند.

با ید خاطر نشان سا خت که مجا هد ین و طا لبا ن در ما هیت چندان فرقی با هم ندار ند. ا گر گلبد ین امیر حزب اسلامی، اسما عیل خان امیر افغا نستا ن ، سیا ف جا نشین پیغمبر و عبد العلی مزاری جا نشین علی با شد ، ملا عمر حق داشت تا امیر المومنین باشد.

تخریب دد منشا نة مجسمه های بودا، تخریب و فروش هزاران آ ثار هنری، تاریخی و فرهنگی گرا نبهای کشور توسط مجا هد ین و بعد طالبان از هنگام به قدرت رسید ن شان همه و همه چون یک نیروی مخرب بیگانه با کما ل قسا وت و بیرحمی عمل کرد ند. کشتار های گروهی مر دم، تخریب شهر ها، فابریکه ها، فارم های زراعتی ، مراکز تولیدی ، شفاخانه ها، مکاتب و خلاصه اینکه تخر یب تمام نهاد های تاریخی، فرهنگی و تعلیمی ، یعنی تخر یب تمامهستی مادی ، معنویو انسانی کشوراز جملة اعما لیست که به دستور با داران شان صورت گرفت ، تا تمام هستی مادی و معنوی افغانها از بیخ و بن منهد م گر دد. ولی نعت های تمامیایشان هما نا اخوان المسلمین بین المللی و سی آی ای بوده است.

بن لادن هم یکی ازین بازیگران بود. وی در دسمبر 1879 د ر بهبوهة تجا وز شوروی به افغا نستا ن وارد پاکستان شد.

حامیا ن اصلی وی عبارت بود ند از عبد الله عزام نمایندة اتحا د یة بین المللی اخوان المسلمین که ا ز ار د ن اخرا ج شده بود و در پاکستان می زیست و امیر ترکی پسر ملک فیصل . وی در هنگام جنگ سرد ملیونها دالر بدست آورد و امپراطوری خودش را د ر سراسر جهان بنیاد نهاد.

در دهة 90 بعد از سقوط اتحاد شورو امریکا بیشتر متوجة اروپای شرقی شد ولی در عین زمان د ولت و کمپنی های

نفتی آنکشور جهت د سترسی به منابع بزرگ نفتی آسیای مرکزی توجه خاصی داشته اند. پس از فتح آخرین سنگر ها ،

با از بین بردن میلا سویچ ، ازین ناحیه خاطر جمع گرد ید ند.  سیا ست امریکا بر پایة  بی ثبات ساختن روسیه و کسب

ذ خایربزرگ نفتی آ سیای مرکزی و بحیرة کسپین استوار می باشد.

برای تحقق این پروژه ، استقرار ثبات در افغا نستا ن ضروری بود. در جنوری 1995 در اوج جنگهای داخلی، نخستین

گروه های طالب با تمویل سی آی ای و عربسنان سعودی و با سازماندهی و تجهیز آی اس آی روی صحنة نظامی

افغانستان ظاهر شد ند.  شرکتهای یونیکال و شریک سعودی آ ن د لتا  آ یل در خرید ن قوماندانهای محلی مجا هد ین مستقیماً اقد ا م کردند.

کابل بناریخ 26 سپتمبر 1996 بد ست طالبان افتاد. با آنکه واشنگتن طا لبان را برسمیت نشناخت با آنهم بین واشنگتن

و طا لبا ن روابط گرم کاری بر قرار شد. شرکت یو نیکال یک هیئات طالبان را به واشنگتن دعوت کرد و در د سمبر

همان سال 127 تکنیشن افغان در دانشگاه اوهاما در امور ساختمان لوله نفت پذ یرفته شد ند.

بتاریخ 8 اگست 1998 انفجار هائی در سفارت خانه های امریکا در نیروبی و دارالسلام روی داد و باعث قتل 224

تن از جمله 12 امریکائی گرد ید. اضلاع متحده با فیر 70 راکت کروز به افغا نستان و سود ا ن عکس العمل

نشان داد و رهبر القاعد ه را بحیث د شمن شماره یک امریکا اعلام داشت .

امریکا بسیار کوشید تا طاللبان را وادارد تا اسا ما را تسلیم دهند ولی آ نها موفق نشد ند ، یکی از دلائل آ نهم این

بود که اساما دی گر به یک نیرو تبد یل شده بود و از زمان اطلاع از ین موضوع که امریکا در تلاش همه جا نبه

برای دستگیری ویا نابودی وی است ، در ماه اگست 2001 تصمیم گرفت تا شبکه اش را فعال سازد که منجر به

رویداد 11 سپتمبر شد.


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی