پرچم های کشور
 
  شاه امان الله-1919شاه امان الله 1928حبیب الله کلکانیمحمد نادر شاه:1929

محمد ظاهر شاه: 1933-1973

سردار محمد داود: 1973-1978 نور محمد تره کی 1978-1980ببرک کارمل: 1980-1986نجیب الله: 1986-1992مجاهدین 1993

مجاهدین

امارت اسلامی رژیم طالبانپرچم کنونی

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی