استاد (صباح)

                            ا ز حر ف تا عمل !

در کشوری  که جنگ  و خشونت جای صلح و برا د ری را تصاحب کند، تبعیض نژادی ، منطقه پرستی ، دکتاتوری ، کراسی و قبیله سالاری گسترش میابد ، و روند زندگی اجتماعی در مسیری قرار می گیرد که ناگذ یر به بر تگاه نابودی وا ضمحلا ل منتهی میگردد . انسانها به جای اینکه از راه تفاهم و گفتگو به حل مشکلات چاره اندیشی نمایند بر عکس از منطق زور و ناخواستن ها هد فش را بر د یگران می قبولا نند ، به جای اینکه یکد یگر را در آعوش بکشد و راه تفاهم و برادری را برگذ ینند ، بلکی زندگی را بر یکد یگر به د خمه و زندان مبدل می کنند . بیاید د ر د ید گاههای خویش تجد ید نظر کنیم و بذ ر دوستی ها و برادری ها را در د لها بکاریم و به آنچه که مینازیم دیر یا زود پی کارهو یش خو ا هند ر فت .

پس ما میمانیم و برادران که ا مروزبا آن از در زور وخشونت به مقابله پرداخته ایم و با د ستها ی بیگانه شانه و بازوی خود را قطع می کنیم و افتخار هم داریم و در دل هم میگویم حریف را از صحنه بیرون انداختیم .

کمی به تاریخ افغانستان بی اند یشید و از معامله ها و تسلیم شد ن ها به اجنبی و بیگانه د رس عبرت بگیرید و به آن فکر کنید که یکصد وپنچا ه سال اخیر چرا اینهمه خیانت و جنایت به استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور صورت گرفنه است ؟

پس خور قضاوت نموده یکبار دیگر به جنایت کاران و خاهنین ملی د شنام فرستاده چاره ای برای عملکرد آینده خویش

  بسنجید تا مانند شاه شجاع و... در مورد شما نیز قضاوت ملی و بین المللی صورت نگیرد و اوراق تاریخ را با عمل امروز خود سیاه نگر دانید. چرا تعدادی کمر بسته اند که تا میتوانند  به افغانستان و مرد م مظلوم آن  به همکاری قد رتهای بیگانه جرم و جنایت  را انجام  بدهند و به استقلال و سر بلندی افغانستان لطمه وارد نمایند و فردا های خویشرا شرم آور و ننگین سازند.؟

بیاید! پرند ه گان صلح و همبستگی سرا سری ملی را به پروازد ر  آوریم  و جنگ، دشمنی و خصومت را با خاطره های شوم و سیاهش برای همیشه به فراموشی بسپاریم . بلی ! باید چنین کنیم و بدون آنکه منتظر دیگران شویم که راه  خوشبختی و سعادت  و آبادی را برای ما برگز ینند.  چه معلوم که آ نان واقعآ میخواهند چنین کنند یا اینکه ، پی نفا ق و برادر کشی ما کمربسته اند تا آب گل کنند و ما هی بگیرند.

 باری پلان ننگین و شرم آوری دریکی از کشور های همسایه ما طی بیست سال  به اجرا در آمد که ( افغان را توسط افغان بکشید ) پس  در آن صورت از هر دو طرف افغان کشته می شود و ما نفع میبریم.

با اند وه فراوان امید ها ، آرزو ها و خوشبختی ها با تشکیل اداره انتقالی و با نشر پیش نویس قانون اساسی و با ختم لویه جرگه بخاطر تصویب قانون اساسی کشور به یکبا ره گی به نا امیدی ها ، ناکامی ها و رنجشها جایش را عوض کرد.

مردم افغانستان بعد از بیست سه سال جنگ ( هنوز نیزا دا مه دا ر د ) و کشمکش منتظر تشکیل حکومت با پایه های وسیع و قانونمند که د مکراسی و آزادی واقعی را به مرد م هد یه خواهد کرد ، لحظه شماری داشتند. 

د و سا ل که ا ز حیا ت ا دا ره ا نتقا لی سپر ی می شو د ، حد ا قل ا قد ا م که به نفع مر د م ز جر کشید ه ومصیبت

د ید ه ا فغا نستا ن صو ر ت بگیر د متا سفا نه صو ر ت نگر فته و قد م عملی بر دا شته نشده ا ست  .

ز ما نی کر ز ی ا ز طر یق و سا یل ا طلا عا تی علیه پا کستا ن و سیا ستها ی ا ن د ر مقا بل جنبش طا لبا ن و حا کمیت فعلی حر فها ی ضد و نقیض بیان مینما ید ، بعد ا به ز و د تر ین فر صت ا ز آ نچه که ا ظها ر نمو د ه پشیما ن شد ه ، ز ما مد ا را ن آ نرا د و ست و برا د ر خطا ب مینما ید .

با و جو د کو هی ا ز پر ا بلم ها ی نا حل ا ز قبیل کشید ه گی ها ی مر ز ی د ر مهمند د ره ، مو ضو ع خط د یور ند و مسله ا تک ، و یر ا نی و بر با د ی و طن ، نا بو د ی فر هنگ و گنجینه ها ی با ستا نی و تا ر یخی ، مو جو د یت هز ا را ن ا فغا نی بی گنا ه د ر ز ند ا نها ی کشو ر پا کستا ن ، ا د ا مه مد ا خله و د ست ا ندا ز ی به حا کمیت ملی و تما میت ا ر ضی ا فغا نستا ن ...

با و جو د ا ین همه مشکلا ت و کشید گی کر ز ی بتا ر یخ 9 – 12 -- 2003 د ر مصا حبه با ژ و ر نا لستا ن چنین د ر ا فشا نی منما ید :

( ا فغا نستا ن و پا کستا ن د و کشو ر بر ا د ر هستند ، هیچ خصو متی میا ن د و کشو ر و جو د ند ا ر د  .) سیا ست نشر ا تی ا دا ره ا نتقا لی تا ا کنو ن ( ما نند عملکرد سیا سی آ ن ) نا مو فق و نا کا م ا ز آ ب بیرو ن شده ا ست . تو جه بفرما ید

به ا خبا ر ر و ز ها ی ا خیرو که ا ز طر یق و سا یل ا طلا عا ت جمعی به نشر رسید ه ا ست .

ا خیرا یکی ا ز نز د یکا ن کر زی به ژو ر نا لستا ن  چنین گفته بو د :

احتمال تغييرات گسترده در ترکيب کابينه دولت انتقالي افغانستان قوت بيشترى گرفته است .
يک منبع نزديک به دولت افغانستان صبح چهارشنبه به خبرنگار ايرنا درکابل گفت : اين تغييرات که بيشتر شامل وزراى غيرپشتون و عضو جبهه متحد سابق مي شود، در دستور کار "حامد کرزی " رييس دولت انتقالي افغانستان و تيم مشاوران داخلي و خارجي وى قرار گرفته است .
وی اظهار داشت : در اين تغييرات عبدالله وزير امور خارجه سمت خود را از دست خواهد داد و در صورت رضايت نامبرده با شد، وى به عنوان نماينده دایمی افغانستان در سازمان ملل راهي نيويورک خواهد شد.
اين منبع موثق اظهار داشت : احتمالا ظاهر طنين معاون بخش فارسی  راديو "بي .بي .سي " به عنوان جانشين دکتر عبدالله ، مسووليت وزارت امورخارجه اين کشور را بر عهده خواهد گرفت .
از حدود دو ماه پيش نيز "حامد علمي " از خبرنگاران "بي .بي .سي " به عنوان معاون رييس دفتر مطبوعاتي رياست دولت افغانستان فعاليت مي کند.
"
علي احمد جلالي " وزير امور داخله فعلي افغانستان نيز قبل از اين به عنوان مسوول بخشهاى فارسي و پشتو راديو صداى آمريکا فعاليت مي کرد.
منبع مذکور همچنين گفت : يک احتمال ديگر نيز مطرح است و آن اينکه ظاهرطنين به عنوان رييس کل بانک مرکزى منصوب شود و سپس "انورالحق احدى " رييس فعلي اين بانک به عنوان وزير امور ماليه و "اشرف غني احمدزى " وزير امورماليه فعلي ، به عنوان وزير امور خارجه کار خود را آغاز کند.
اين سه تن همگي از قوم پشتون افغانستان و از همفکران کرزی محسوبمي شوند.
بنابر اظهارات اين منبع نزديک به دولت افغانستان ، "محمد کريم خليلي "معاون رييس دولت و رهبر شيعه يک جناح حزب وحدت اسلامي افغانستان و "محمدمحقق " وزير برنامه پلا ن و رييس کميته سياسي اين حزب نيز از جمله افرادى هستند که سمتهاى خود را در ترکيب دولت از دست خواهند داد.
وى گفت : در جلسه اخير شوراى عالي وزيران دولت افغانستان ، "محمد حنيف اتمر" وزير پشتون تبار احيا و توسعه  روستاهاى اين کشور اعلام کرد : برخي از افراد درون دولت در ميان قوم و گروه خود اعتبارى ندارند و ادعاهاى آنان در مورد رهبرى قوم و گروهشان بي اساس است .
اشاره اتمر به دعوت "محمد کريم خليلي " و ژنرال "عبدالرشيد دوستم " رهبران اقوام هزاره و ازبک از نمايندگان طرفدار خود در لويه جرگه به آرامش است که با برخورد سرد نمايندگان مواجه شد.
اين نمايندگان در پاسخ به درخواست اين دو گفتند : از رهبران فعلي پشتيباني نمي کنند، بلکه نسل جديدى از ميان مردم افغانستان براى احقاق حقوق خود وارد عرصه سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شده است .
گزارشها همچنين حاکيست ، گروه ۲۰۰ نفرى نمايندگان سه قوم تاجيک ، هزاره و ازبک افغانستان که طرفدار نظام پارلماني بوده و خود را جريان "مردمگرا"مي خوانند، طي روزهاى اخير در کابل جلسات فشرده اى براى اعلام موجوديت يک حزب جديد سياسي داشته اند.
گفته مي شود، اين گروه که اکثرا از مجاهدين سابق افغانستان هستند، رهبران فعلي مجاهدين اين کشور را فاقد مشروعيت مردمي دانسته و از عضويت در احزاب آنان خارج شده اند. "عبدالحفيظ منصور" مدير مسوول هفته نامه "پيام مجاهد" و از همفکران "احمدشاه مسعود" فرمانده فقيد مجاهدين افغانستان از فعالان اين تشکيلات جديد محسوب مي شود.
يک منبع افغان که در جلسه اين گروه ۲۰۰ نفرى شرکت داشته است ، به خبرنگار ايرنا در کابل گفت : بزودى رهبرى حزب معرفي و يک روزنامه و يک فرستنده راديويي آن نيز فعال خواهد شد.
اين منبع افزود : احتمالا دکتر عبدالله وزير امور خارجه فعلي به عنوان رهبر اين حزب مخالف کرزی معرفي خواهد شد، زيرا از "محمد قاسم فهيم " و "محمد يونس قانوني " وزراى دفاع و معارف کاملا قطع اميد شده است .
وى افزود : اين دو وزير کابينه به قوم و حزب خود پشت کرده و منافع و مناصب شخصي را بر مصالح و حقوق گروهي ، حزبي و حتي ملي ترجيح داده اند و بنابر اين از جمع اعضاى حزب جديد رانده شده اند.
وى گفت : دکتر عبدالله طي روزهاى اخير استعفاى خود را به کرزی تحويل داده است و به احتمال زياد پست نمايندگي افغانستان در سازمان ملل را نيز نخواهد پذيرفت . صف بند ی ها ی لو یه جر گه نشا ن دا د که حا مد کر زی د ر ا نتخا با ت

آ یند ه تنها نخوا هد بو د بلکه حر یفا ن قوی د ر عر صه ا نتخا با ت با ا و وا رد معر که خو ا هد شد ، کر زی د ر لو یه

جر گه سعی فرا وا ن نمو د تا با ا عما ل فشا ر د رلو یه جرگه ، قا نو ن ا سا سی را به و ثیقه حا کمیت خود ش تبد یل کند .
اين اظهارات که از سوى منابع کاملا موثق بيان شده است ، حاکي از آن است که صحنه و ترکيب سياسي افغانستان آبستن تغييرات اساسي و مهمي در آينده نه چندان دور است و صف بندی ها ی جديد سياسي به تدريج با نزديک شدن به زمان انتخابات ما ه جو زا ی آينده رياست جمهورى و سپس انتخابات پارلماني در حال شکلگيرى نهايي است .

  لطفا تو جه بفر ما ید به خبری پخش آ وا زی سلما ا ز طر یق تلویز یو ن کا بل :

به دنبال پخش آواز يک زن افغان از تلويزيون، ديوان عالی افغانستان به دولت اين کشور شکايت کرده است.

روز دوشنبه، 12 ژانويه، تلويزيون افغانستان ترانه ای عاشقانه را با اجرای سلما، خواننده افغان مقيم خارج از اين کشور، از آرشيو دهه 70 و 80 ميلادی خود پخش کرد.

از زمان سقوط حکومت دکتر نجيب الله اين اولين باری بوده است که اجرای آواز يک خواننده زن افغان از تلويزيون افغانستان پخش می شد.

فضل احمد معنوی، معاون قاضی القضات افغانستان، گفت که اين دادگاه با آواز و رقص زنان مخالف است و پخش اين برنامه از تلويزيون نقض قانون اساسی و احکام پيشين ديوان عالی بوده است.

او همچنين گفت اين وظيفه دولت است که در مورد نحوه برخورد با اين موضوع تصميم گيری کند.

از دوسال پيش و پس از سقوط رژيم طالبان، رقص و آواز زنان هندی در تلويزيون کابل پخش می شده، اما حضور خوانندگان زن افغان در اين تلويزيون، در دوازده سال گذشته بی سابقه بوده است.

با تشکيل حکومت مجاهدين در افغانستان در سال 1992 ميلادی، آوازخوانی زنان در افغانستان ممنوع شد.

در دوران حکومت پنج ساله مجاهدين، زنان فقط به عنوان گوينده خبر و با پوششی که اسلامی خوانده می شود، در تلويزيون حاضر می شدند؛ اما حکومت طالبان، نه تنها حضور زنان و آواز خوانی آنان در تلويزيون و راديو، بلکه هر نوع موسيقی و رقص و آواز را ممنوع اعلام کرد.

در دوران حکومت طالبان، تلويزيونهای شهرهای مختلف افغانستان که تحت کنترل اين گروه بود، تعطيل شد و حتی استفاده از برنامه های تلويزيونی و ماهواره ای ساير کشورها نيز ممنوع اعلام شد.

تلويزيون افغانستان از تصميم خود به ادامه پخش آواز از خوانندگان زن منصرف شده و استدلال کرده است که جو فعلی اين کشور، اجازه چنين کاری را نمی دهد.

روز دوشنبه، 12 ژانويه، تلويزيون افغانستان برای اولين بار پس از يک دهه ترانه ای را با اجرای سلما، خواننده افغان مقيم خارج از اين کشور، پخش کرد.

برنامه ای که از سلما پخش شد يک ترانه عاشقانه درباره يک پناهنده و از آرشيف دهه 70 و 80 ميلادی تلويزيون به جای مانده بود. عزيز آريافر، رييس تلويزيون گفت : د ر حال حاضر وضعيت برای پخش آواز خوانندگان زن مناسب نيست."

اين تصميم به دنبال اعتراض ستر ه محکمه به دولت در مورد پخش آواز خوانندگان زن اتخاذ شده است.

آقای آريافر اين خبر را که ديوان عالی افغانستان با ارسال نامه ای خواستار منع پخش تصوير و آواز زنان شده، رد کرد و گفت در اين باره رسما تصميم گيری نشده است.

با اين حال او گفت که پخش برنامه هايی مشابه "حداقل فعلا" پخش نخواهد شد.

رئيس تلويزيون اضافه کرد: "ما اين احتمالا را می داديم که در شرايط فعلی موعد مناسب برای پخش آواز يک خواننده زن فرا نرسيده و بسياری از محافظه کاران متنفذ ا ین اقدام را نمی پذيرند."

در همين حال، مقامات زن در دولت حامد کرزی به موضع گيری حاکی از خشم ستره محکمه اعتراض کرد ند .

حبيبه سرابی، وزير امور زنان افغانستان، گفت: "مقامات ديوان عالی در مسائلی که به آنها مربوط نمی شود دخالت می کنند؛ آنها می خواهند نظرات خود را تحميل کنند."

خانم سرابی اضافه کرد: "من حرکتی غيراسلامی در اجرای آواز خانم سلما نديدم؛ او خيلی موقر نشسته بود و آواز می خواند."

از زمان سقوط حکومت دکتر نجيب الله و با تشکيل حکومت مجاهدين در افغانستان در سال 1992 ميلادی، آوازخوانی زنان در افغانستان ممنوع شد.

در دوران حکومت پنج ساله مجاهدين، زنان فقط به عنوان گوينده خبر و با پوششی که اسلامی خوانده می شود، در تلويزيون حاضر می شدند؛ اما حکومت طالبان، نه تنها حضور زنان و آواز خوانی آنان در تلويزيون و راديو، بلکه پخش هر نوع موسيقی و رقص و آواز را ممنوع اعلام کرد. برنامه های تلويزيونی و ماهواره ای ساير کشورها نيز ممنوع اعلام شد.

از دوسال پيش و پس از سقوط رژيم طالبان، رقص و آواز زنان هندی در تلويزيون کابل پخش می شده، اما حضور خوانندگان زن افغان در اين تلويزيون، در دوازده سال گذشته بی سابقه بوده است.

پس از طالبان، زنان افغان به تدريج موقعيت شاخص تری را در جامع به دست می آورند.

در قانون اساسی جديد افغانستان، که در لويه جرگه اخير به تصويب رسيد، برای زنان افغان حقوقی برابر با مردان در نظر گرفته شده است.

حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، از هموطنانش خواست تا در برنامه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات رياست جمهوری آينده ، فعالانه شرکت کنند.

دست اندرکاران برگزاری انتخابات رياست جمهوری افغانستان که قرار است در ماه جو ز ا ی آينده برگزار شود، پيش از اين اعلام کرده بودند که روند ثبت نام واجدان حق رای به کندی پيش می رود.

آقای کرزی می گويد که مردم با سهم گيری فعال در انتخابات، می توانند حکومت مشروع و مطابق خواست خود را در افغانستان به وجود آورند.

رييس دولت انتقالی افغانستان که در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود، در کاخ رياست جمهوری اين کشور با خبرنگاران سخن می گفت خاطر نشان کرد که مشروعيت دولت آينده اين کشور را وابسته به شرکت بيشتر رای دهندگان در انتخابات رياست جمهوری مید ا ند .

بزرگترين چالشی که انتخابات رياست جمهوری افغانستان با آن مواجه است، مشکل نا امنی در اين کشور است.

در حاليکه دولت افغانستان تاکنون نتوانسته حاکميت خود را به سراسر کشور گسترش داده و امنيت را تامين کند، برگزاری انتخابات در فضايی آزاد و صلح آميز و بدون اعمال فشار از سوی فرماندهان محلی، مشکل به نظر می رسد.

آقای کرزی می گويد دولت او و جامعه جهانی کوشش دارند تا زمينه انتخابات آزاد در اين کشور را فراهم کنند.

او گفت: "دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می کوشد شرايطی را ايجاد کند که (در آن) مردم افغانستان بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند و به شخص مورد نظر خود رای بدهند."

چنا ن رای که د ر لو یه چر گه ر ا ی د ا ده بو د ند

ا ینرا میگو یند مصلحت ، د و ر ا ند یشی ، ثبا ت د ر گفتا ر و تفا و ت ا ز حر ف تا عمل ، ا ین با ر ا و ل نیست ، با ر ها

آ قا ی کر زی چنین کرده و د سته ها ی گل را به آ ب دا ده ا ست .

 کر ز ی بتا ر یخ 17 – 1 -  2004 د ر مو رد تغیر ا ت د ر کا بینه گفت : اطلاحات در ترکيب دولت صورت خواهد گرفت ولی تغييرات فوری در وزارت های خارجه ، ماليه ، بانک مرکزی و قوه قضائيه  رخ نخواهد داد . اصلاحات ادارى قبلآ آغاز شده و در ساير وزارتخانه ها  نيز دولت تمام موارد را بررسي مي کند و هر جا که لازم باشد، اصلاحات اعمال خواهد شد.
کرزی
اظهار داشت : بعد از تصويب قانون اساسي در لويه جرگه مهمترين مساله در افغانستان ثبت نام از افراد واجد شرايط راى دهي در انتخابات رياست جمهورى ماه جوزای سال آينده است . من از تمام مردم مي خواهم که در ثبت نام و دريافت کارت شرکت در انتخابات اشتراک نمايند .
کرزی درباره شرط دوستم مبني بر منوط کردن خلع سلاح به دريافت يک پست نظامي ، گفت : دوستم يک جنرال اردو افغانستان است و حق دارد که از تجربه هاى وى استفاده شود.   در اين باره در حال بررسي و تصميم گيرى هستيم ، اما جمع آورى اسلحه از افراد تحت امر وى جريان دارد و مخالفتي وجود ندارد.
وی
درباره پخش موسيقي با صداى زنان از تلويزيون سراسرى کشور که از هفته گذشته آغاز شده است ، گفت : افغانستان داراى فرهنگ غني است و از۵۰ سال قبل خواندن زنان وجود داشته ومن در چند روز گذشته هيج مخالفتي با پخش موسيقي زنان از راديو و تلويزيون نديدم ، ما به فرهنگ اجتماعي توجه کرده و سپس در اين باره تصميم مي گيريم .



بعدی * بازگشت * قبلی