کمیته ا نسجا م ر و شنفکرا ن و ز نا ن ا فغا نستا ن

 د ر پا کستا ن گشا یش یا فت !

کمیته ا نسجا م رو شنغکرا ن و ز نا ن که ا کثر یت آ نا ن را فعلآ ا عضا ی قبلی -  ح . د . خ . ا  ( حز ب و طن )        

تشکیل می د هد ، به صو ر ت جدا گا نه و با فعا لیت مشتر ک د ر پا کستا ن گشا یش یا فت .

کمیته ا نسجا م ر و شنفکرا ن ، خا ر ج ا ز تما م گر و پ بند ی ها ، فر کسو ن ها و مر ز بند ی ها ا ز تما م

 ر و شنفکرا ن و طن د ر دا خل کشو ر و بیرو ن ا ز کشو ر به خصو ص ا ز آ وا ره ها ی گر سنه و مصیبت

د ید ه میهن د ر کشو ر ها ی همسا یه صمیما نه ، د و ستا نه و ر فقا نه تقا ضا می نما ید :

ا گر دا را ی هر ا ند یشه و تفکر هستی  بد و ن هر گو نه تبعیض و سنگر بند ی ها ی سیا سی ، مصلحتی و

ما  دی ، صر ف و صر ف به تقا ضا ی میهن و به ندا ی بر حق ما د ر و طن لبیک گفته با شیم ، ا گر د ر د ، ر نج

، مشقت ، بی سر پر ستی سیا سی و تنها ی را ا حسا س کر ده ای ا گر ا ز گر و پ با زی ها و فر کسو ن ها ی

متعد د که د ا منگیر تعدا د ا ز ا حزا ب سیا سی شده ا ست علا قه ندا ری ،  کمیته ا نسجا م ر و شنفکرا ن ما ا ز

ا ین همه پر ا بلم ها د شنا م دا د ن ها و سیه ر و زی ها  جد آ پر هیز می نما ید . آ نا نکه د ر بستر ها ی نا ز و

نعمت و به ا حسا س پا ک من و تو می خو ا هد یکبا ر د یگر تجا ر ت سیا سی نما ید ، ا ز د هن ا ر تجا ع آ وا ز

بیر و ن می کند همیا ری نخو ا هد دا شت ، پس بیا ید ا ز طر یق کمیته ا نسجا م ر و شنفکرا ن  را ه خد مت

به و طن را ا نتخا ب نما یم .

کمیته ا نسجا م ر و شنفکرا ن فعا لیت ها ی خو یشرا د ر ا کثر و لا یا ت ا فغا نستا ن آ غا ز نمو ده ا ست و تا

ا کنو ن صد ها نفر ا ز ر و شنفکرا ن ، ز حمتکشا ن و خا نم ها دا و طلبا نه عضو یت آ نرا کسب نمو ده ا ست .

                                                                                                     با د ر و د ها ی گر م

                                             

                       

                                                                                 (   کمیته ا نسجا م ر و شنفکر ا ن ا فغا نستا ن

                                                                                          د ر دا خل و خا ر ج ا ز کشو ر  ) بعدی * بازگشت * قبلی