تعداد زيادی از دوستان تيلفونی و يا توسط ای ميل حروف لاتين سالگرد آريايی را تبريک و تهنيت گفته اند که از همه ايشان سپاس و قدردانی می کنيم


پيام جناب داکتر اکرم عثمان**پيام انجمن دوستداران فرهنگ آريانا* پيام جناب مجيد اسکندری *پيام محترمه فرشته حضرتی
پیام جنبش جوانان دموکراتِ افغانستان
* پيام جناب فضل رحيم رحيم** دشاغلی لرغون ظفر پيام** پيام جناب جمعه نصر
پيام جناب داکتر عبدالله رحيمی*** پيام جناب حسينی*** پيام جانب کيومرس آريا*** پيام جناب حکيم ناظم
دشاغلی حقمل صاحب پيام*** پيام محترم زردادی*** پيام جناب عبدالخالق از کيف*** پيام جناب سيد حسن اخلاق
پيام جناب دستگير نايل
 
 

سايت آريايی بر بلند ای پيروزی

 

داکتر اکرم عثمان

دوسال پيش که سايت « آريايی » به عنوان يکی از رسانه های خبری کارش را آغاز کرد عده ای گمان ميکردند که اين رسانه درکناردهها رسانهً دولتی و نيمه دولتی قدرتمند که از امکانات فراوانی برخورداربودند قادر نخواهد بود که در تنگنای رقابتی فشرده دوام بياورد و راهش را بسوی آينده بگشايد.

درخلال اين مدت « آريايی » در عرصه های زيادی چون اشاعهً خبر ، پخش گزارش مستند و معتبر ، درج تفسيرهای سياسی و اقتصادی و ديگر گسترده های اطللاعات نه تنها قابليت و توانايی اش را به اثبات رساند بلکه در مواردی در ارايهً مطالبی ثقه تر و منصفانه تر رقبا را پشت سر گذاشت.

تجربه نشان داده است که ما افغانها مجموعا مردمی ذوقزده و ناپيگير هستيم ، خوب شروع می کنيم و خراب به پايان می بريم. از بدو سالهای هجرت به اروپا و امريکا شمار کثيری از فصلنامه ها ، ماهنامه ها و هفته نامه ها درخشيدند ولی زود از نفس افتادند. گمان ميرفت که آريايی نيز به چنان سرنوشتی دجار خواهد شد ولی جناب عزيز جرئت بنياد گذار و موسس اين رسانه با شجاعت تمام ، آن موانع را پشت سرگذاشت و آريايی را تثبيت کرد.

اتفاقا دوسال اخير دهه ای بسيار خبرساز درتاريخ افغانستان و حتی جهان بوده است. آريايی کار آمدترين رويداد های مربوط به وطن ما را بازتاب داد و در کار روشنگری گامهای بلندی برداشت.

يکی از ويژگی های اين سايت با اعتبار ، وجدان منصف و بيدار آنست. باحسن نيت کامل و حس مسئوليت وطنی ، ديدگاههای گوناگونی را انعکاس داده و سطح معلومات صدها خوانندهً علاقمند را در سراسرجهان افزايش داده است.

من يکی از ستاينده های آريايی هستم و از تهً دل ، سختکوشی ، بلندنظری و خدمت جليل دوست بلند قدرم آقای عزيز جرئت را می ستايم و دومين سال شگوفايی سايت آريايی را مبارکباد می گويم.

بالاانجمن دوستداران فرهنگ آريانا

 

پيام تبريک بمناسبت دومين سالگرد فعاليت سايت آريايی

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب عزيز جرأ ت مسئول و صاحب امتياز سايت آريايی !

بعد از عرض حرمت و ادای احترام خدمت شما فرهيخته گرامی ، می خواهم بهترين تبريکات و تمنيات نيک انجمن دوستداران فرهنگ آريانا را بمناسبت بزرگداشت از دومين سالگرد فعاليت سايت آريايی بشما ، نويسندگان ، خوانندگان و علاقمندان آن تقديم نمايم.

آريايی طی دوسال فعاليت ثمربخش وهدفمند با نشرمطالب ارزنده اطلاعاتی ، پژوهشی و علمی در عرصه های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ـ ادبی  و ..... توانسته راه سده ها را بپيمايد.

فراخی سينه در پذيرش مطالب ، بيطرفی و رعايت امانت داری درنشرو تازگی خبر و اطلاعات سبب گرديده است تا نويسندگان زيادی به آن روی آورند و با نشرمضامين و مقالات در زمينه های گوناگون صفحات سايت را رنگين و آرشيف آنرا غنی سازند و در نتيجه به شمارخوانندگان بافزايند.

امروز خوشبختانه آريايی نه تنها يک تربيون آزاد مباحثه برای نويسندگان و قلم بدستان سليقه های مختلف بوده بلکه يک مرکز و منبع اخذ معلومات برای افراد ذيعلاقه ميباشد.

به باورما آريايی تحت نظر و با ابتکار شخصی شما وظيفه خطير خود را با کمال دقت ، صداقت و جديت دراين مرحله حساس تاريخی افغانستان موفقانه به انجام رسانيده است که مردم چيز فهم و آگاه افغانستان آنرا به ديده قدر خواهند نگريست. ما درحاليکه اين موفقيت را بشما ، دست اندرکاران و خوانندگان آريايی صميمانه تبريک می گويم ، متذکر می شوم که انجمن دوستداران فرهنگ آريانا يکی از خوانندگان و علاقمندان اين سايت بوده و تداوم فعاليت آنرا لازمی می پندارد و بشما طول عمر و حوصله بيشتر دراين راستا آرزو می نمايد.

 

با احترام

دوکتور غلام دستگير رضايی

رئيس انجمن دوستداران فرهنگ آريانا

 

12 فبروری 2004 ميلادی   ـــ هالند

بالا"آريايی": روزنهء برای همديگر فهمی و تفاهم

 

دوست عزيز محترم انجنير صاحب جرئت!

بد ين وسيله مراتب بهترين و صميمانه ترين ثبريکات و شادباشهای خود را به مناسبت دوسالگی سايت آريايی بشما، همکارانتان، علاقمندان، خوانندگان وقلم بدستان اين صحيفهء نورسته ولی پرمحتوا، ابراز ميدارم.

جا دارد يادآور شوم که"آريايی" در مدت عمر کوتاه خود با توجه به زحمتکشی جناب شما به صحيفهء بزرگ معنوی برای روشنفکران افغانستان در داخل و خارج کشور تبديل گرديده و با انتشار مقالات علمی، سياسی، ادبی، فرهنگی وتاريخی وبا موضعگِری بیطرفانهء اين صحيفهء انترنيتی، قدم بزرگی راشما در راستای همديگرفهمی و تفاهم ميان روشنفکران افغانستان بمثابهء يکی از ضروری ترين پيش شرطها برای وحدت ملی کشور، برداشته ايد.

اين درست است که تأثيرات معنوی وسايل اطلاعات جمعی بر اذهان مردم را نميتوان با معيارهای فزيکی اندازه گيری کرد؛ ولی همينکه روشنفکران کشور با داشتن مواضع متفاوت از طريق" آريايی" به بحث و مناقشه ميپردازند تا راه  يا راه های حل معضلات امروزين وآيندهء کشور را بيابند، خود گام بزرگ و موثری در راستای توافـق و تفاهم ملی است؛ و افتخار آن قـبل از هرکس ديگری به شمـا( آقای جرئت) منحيث بنيانگذار این صحيفه برميگردد.

از ياد نبريم که ما افغانها برای فايق آمدن بر مشکلات کنونی کشور و ايجاد يک وطن مستقل، آزاد، آبـاد، دمــوکــرات و سربلند راهی جز تفاهم و درک هـمـد يگر، احـترام به هـويت همديگر و چسپيدن بر مشـترکات تاريخی، مـلی، فـرهنگی، عقيدتی ودينی همديگر، نداريم. برای آنکه ملـت پرافتخاری را بسازيم، بايد فرهنگ زورگويی و جنگ، دشمنی و تفنگ را به دور اندازيم و به فرهنگ تساهل و تفاهم برسيم. و اين آن مسئلهء اساسی ايست که"آريايی"طی اين دوسال پـر ثمـر در راه آن گام برميـدارد.

برای شما و همه دست انرکاران محترم سايت آريايی در برآورده شدن اين امربزرگ ملی از بارگاه خداوند دانايی وخرد توفيق مزيد ميطلـبـم

شـــاد ، کـــامـــگار و ســــرفــــراز بــــاشیـــــــــــــد.

مجيد اسکندری

هالند- شهر نايميخين

15فبروری سال 2004

بالابيانيه فرشته حضرتی که در محفل سالگرد آريايی قرائت شد

 

دوستان عزيز !

 مدت نه سال است که در کشور سويدن زندگی می کنم و هميشه در جستجوی اخبار ، کتب ويا نشريه افغانی بودم. در کشور سويدن متاسفانه چندان اثار قابل توجه و سرگرم کننده مشخص برای ما افغانها ميسر نبوده ، تا بالاخره آگاهی پيدا کردم که محترم عزيز جرئت صفحهً را بنام آريايی باز نموده اند و با اشتياق کامل سايت آريايی را باز نمودم و ديدم که در چارچوب يک سايت واقعا وزين ، خواندنی ، دلچسپ ، پرمحتوی و دارای مشی فرهنگی و تاريخی است. با عجله به دنبال نويسندگان مضامين آن افتادم ، ديدم که عناصر دانشمند و شناخته شدهً فرهنگی و تاريخی در آن همکاری مسئولانه و بی دريغ دارند و سايت آريايی بايد با چنين سطح و سويه بلندی می بود که است. واگر اظهار بدارم که در اين شرايط خاص تاريخی وطن ، آريايی مشعل درخشان و همکاران آن شمع افروزان اند و پرتو آن در زوايای تاريک کشور در خون خفتهً ما تابندگی دارد ، سخنی است بجا و موزون. چه اين ادعا آئينه دار احساسات هزاران خواننده سايت آريايی در کنار و گوشه جهان است. چنانچه شما می دانيد روزانه در حدود 2000  خواننده دارد و ما ديديم که سايت آريايی سريعا ووسيعا راه خود را بدلهای علاقمندان دورترين قاره ها بازکرد.  خبر ها ، مقالات ، تحليل ها ، تفسيرها ، گزارشها ، کاوشها ، پژوهش ها و تصاوير دادن رنگين آريايی طوری تهيه ، تحرير و تدوين ميگردد که گويی همه آثار از اعماق قلب خامه ها تراويده و درست در ذهن و خمير خوانندگان می نشيند که بدون شک هنر و فن و استعداد سرشار سايت بوده و درسليقه طباعتی بودن آريايی اثر دارد.

دوستان عزيز ! مدت دوسال از عمر افتخار آميز سايت آريايی سپری می شود. همکاران و علاقمندان دور و نزديک آن  که باهم در توافق اند به همکاری های صميمانه ادامه داده و روز تا روز به تعداد شان افزايش قابل ملاحظهً بعمل آمده و هنوز هم گراف آن بالا ميرود.

کمپيوتر که امروز قوه  مهم و برجسته و بااعتبار در دنياست ، لهذا بافندگی سياسی  ، فرهنگی و اجتماعی در اين کارگاه حرير ، کار هر بورياباف نيست. بنابر فرمودهً سعدی بزرگ :

بورياباف گرچه بافنده است                نبرندش به گارگاه حرير

جهان مطبوعات ، انترنت ، سروکار با طبع و نشرو نشرات راديو ، تلويزيون و  تهيه مواد و مطالب برای کارگاه حرير مطبوعاتی و از آن  جمله صفحات همچو حرير  ، ظريف و رنگين توليد و به جامعه عرضه نمودن کار ساده نيست.

بااطمينان کامل می توان گفت که سايت آريايی توانسته در اين مدت دوسال مطالب پرمحتوی ارايه  بدارد که مانند حرير گوارا ، رنگين ، خوش آيند و دلپذير ، چون تنه و قماش آن با نوک خامهً ورزيده ترين نويسندگان واستادان و شاعران که سرآمد جامعه افغانی و همه شيفتگان آزادی و استقلال سياسی و صلح در وطن خود هستند ، ساخته و بافته می شود.

نبشته ها ، چکيده ها و چامه و چکامه های بزرگترين علما ، شعرا ، مورخان ، دوکتوران و استادان قلم بدست و پژوهشگران آزموده ، مبصرين و مفسرين سياسی آگاه ، نويسندگان جامعه شناس افغانی را می توانيد در سايت آريايی سراغ نمود.

اما حالا بر می گرديم به اين مطلب و از خود می پرسيم که سايت آريايی روی چه انگيزه ای به وجود آمد و چه کسی در آفرينش اين صفحه نقش بسزايی دارد.

تا آنجا که من می بينم و شما هم شاهد هستيد سايت آريايی ، به هيچ سوئی کدام گرايش حزبی و گروهی  خاصی ندارد. و از مقاله های که در سايت انتشار می يابد بوضاحت اين حقيقت هويدا شده می تواند که اين سايت به همان آيديالوژی و همان دسته مردمی عقيدتا و روحا معتقد و منوط است که تفاهم و برادری و برابری و صلح و آرامش را در وطن می خواهند. تا جائيکه می دانم از آغاز تا ايندم متکی به خودش و مسئول سايت است و فقط بروی استوانه خودش می چرخد و از طرف هيچ مرجع و منبعی کمک نشده و نمی شود. بنابرين پخش اين سايت ازطريق صفحه انترنت انصافا بايد تنها و تنها پديده ً يک انگيزهً فرهنگی مدير مسئول آن آقای عزيز جرئت تلقی نمود و اين موفقيت را به ايشان تهنيت گفت. تا جائيکه مسئول سايت آريآيی را از نزديک همه می شناسيم و با احساس و عشق او در راه پيشبرد مرام های فرهنگی اش آشنا هستيم ،مرد بسيار پر کار و با همتی هستند که علی الرغم مشکلات مهاجرت ، در اين ديار غبرت در انجام وظايف پيگير هستند. او به تنهايی تمام مضامين وارده را می خواند و مضامين را درج سايت نموده وبدسترس خوانندگان قرار ميدهد. تاجائيکه اطلاع دارم صبح ساعت پنج برمی خيزد و اخبار داخلی و خارجی کشور برای صفحه آريايی تهيه می نمايد و هموطنان را ازتازه ترين اخبار کشور مطلع می سازد. بعضا اتفاق افتاده که تا سحرگاه در پشت کمپيوتر نشسته و طلوع صبح را از پنجرهً اتاق کار خود استقبال می کند. قبول اين همه زحمات  بدون  در نظرداشت کدام بهره و سود مادی صرف بخاطر خدمتگزاری به هموطنان است

پس برماست تا اين خدمت بی شائبه  و اين جد و جهد آقای جرئت را که هدفی جز پيشبرد مرام های فرهنگی چيز ديگری ندارد ، با نظر قدر نگريسته واين موفقيت را که آريآيی امروز در سايه تلاش های پيگير او و همکاران و قلم بدستان صميمی او محبوبيت خود را کسب نموده و همه روزه به تعداد خوانندگان آن افزايش می يابد از ته دل بآقای عزيز جرئت تبريک گفته و سالگرد آريايی را موفقيت بار می خواهم.

بالاپیام جنبش جوانان دموکراتِ افغانستان عنوانی آقای جرأت،

بمناسبتِ دومین سالروز تولدِ ویب سایتِ آریائی!!!

 

در شگوفه زارهای باغستان فرهنگ و رسانه، شاید دسته گلهائی را فراغ نمود که جلوه های رنگین و زیبایش دلنشین تر، دلربا تر از دیگران باشد.

باری همچو جلوه های آشنا و صمیمی را در مطبوعاتِ رسانه ئی افغانستانی، در سیمای زیبای ویب سایت های آریائی و جنبش میتوان به خوبی دید.

این ویب سایت ها بدون شک در تنویر اذهان و قبض و بسطِ اندیشه ها در یک پروسه و روندِ دموکراتیک یکسر و گردن بالاتر، درخشنده تر، مؤثر تر و برازنده تر از دیگران بوده و باعمر کوتاه، ولی پرمایهء خویش که در واقع ستاره های درخشنده ئی در غنامندی فرهنگ و مطبوعات میباشند؛ موردِ افتخار و بالند گی  جامعهء افغانستان بوده و خواهد بود.

جنبش جوانان که این ۲ سالگی سعادتمند را به  مسؤول محترم سایتِ آریائی، ملت و جامعهء فرهنگی افغانستان تبریک و تهمیت میگویی ،ضمن  آرزوی استقرار و استقامتِ این دسته گلهای زیبا و صمیمی، آرزومندِ باروری، تنوع، پویائی و در عرصهء کا های نشراتی حوصله مندی، تولارانت و حتی تحمل میباشد.

 

با احترام

 

www.junbeshejawanan.persianblog.com

بالاپيام جناب فضل رحيم رحيم
محترم عزير جرئت دوسال زحمت کشي ،فعاليت وتلاش موثر را که نتيجه آن ايجاد يک تربيون آزاد فارغ از مصلحت هاي سياسي کشور است صميمانه به شما تبريک وتهنيت گفته وارزو دارم راه که در پيش داريد همراه با موفقيت وهمگام با اصل آزادي بيان که جوهر مطبوعات معاصر وآزاد است با شد. زير سايت آريائي در دو سال حضور فعال اش در عرصه ئ مطبوعات بيرون مرزي افغانستان توانسته است زمينه بيا ن نا گفتني ها و ان سخن هاي که در دل ها تراکم کرده بود را مساعد سازد و به شکلي فضائي گفتمان را بين انديشمندان وطن ما مساعد ساخته است .اين خود نتيجه موثر فعاليت وتلاش دوساله ئي شما است براي شما موفقيت هربيشتر ارزو مي کنم. فضل الر حيم رحيم خبر نگار افغان مقيم بلجيم
بالادشاغلی لرغون طفر پيام

ښاغلی انجينر صاحب جرأت ته لومړی خپل سلامونه او نيکی هيلی
وړاندی کوم .تاسو ته د آريايی د دوه کلنۍ په مناسبت د زړه له کومی
مبارکی وايم . له لوی خدای نه تاسو او آريايی ته اوږد او له وياړه ډک
ژوند غواړم .
دا چی له آريايی نه اوس ډير ستر مکتب جوړ سوی او د افغانانوځانگړی
پاملرنه او احترام يی ځانته راگرځولی او جلب کړی دی نو له تاسی نه هيله  
کوم چی د ځينو ډبره ماتوونکو ، لوټی ماتوونکو ، زړونوماتوونکو او داسی
نورو وران کارانو د ليکنو له خپرولو څخه که ډډه وسی ډيره  ښه به وی
 
ځکه چه دا ډول ليکنی د آريايی مالگه کمه وی او د نورو ليکنو پر کيفيت باندی
 
منفی اوناوړه اغيزه کوی .او ځينی لوستونکی خدای دی نه کوی داسی سوچ
 
ټولو ليکنو کچه همد ومره ټيټه ده ونکړی چی گواکی د
           
د آريايی پاڼه دی تل د لوستلو وړاو د خلکو په خدمت کی وی  
                                           
په درناوی

 

                                           ظفر لرغون

بالاپيام جناب جمعه نصر

شـناوری بـحر را آسان نگیرد             خـرمندی زاظـهار خردش هراســد

چـه باکی زچرندیات دیوانه ها             که ندارد بهرۀ زدانش واند وخته ها

حوادث را ز پـندار  ترسـیم کند              اسفالت را با گل و کا گل ترمیم کند

دیده ندارد پشتون و تا جک  را              ازبک وهزاره و بلوچ و هوتک را

چه باشد داروی صعب العلاج               گهی به چپ وهم راست ویار سراج

 

محترم جرئت !

سلام ها واحترامات مرا بپذیرید. ضمن انکه دومین سالگرد آریائی را به شما تبریک گفته و زحمت کشی تا ن را قابل قدر و ستایش ارزیا بی می کنیم  قطعه شعر ی را خدمت تان فرستا د م در صورت که در خور نشر باشد مارا ممنون میسازید. البته شاعر نیستم ولی از لا بلا ی نشرات شما و حوادث وطن احساسی برایم رخ داد که بزبان آ و رده ام   مرا با کمی و کاستی آن ببخشید

از لطف همیشگی   تان ممنون

نصر

بالاداکتر عبدالله رحيمی مسئول سايت جنبش ملی ـ اسلامی افغانستان

دومين سالگرد نشراتي آريايي مبارک باد

 

دوست نهايت گرامي و عزيز محترم جرات صاحب ازينکه نظر به يک تعداد معاذير

نتوانستم در وقت و زمان براي تان نامه بفرستم بنده را معذور بداريد

معيار ارزيابي کار يکسال سايت آريايي به  چگونگي در  عمل  پياده  کردن   اهداف

نشراتي آن و انگيزه خوانندگان گرامي درين زمينه بود

من معتقدم در ظرف يکسال گذشته آنچه  که  بروي  صفحات  آريايي ا نعکاس  يافت

مورد تاييد خوانندگان ژرف نگر قرار گرفته است

بدون ترديد دوستاني هم بر سبيل تفنن صفحات آريايي را ورق زدن و سر را به  چپ

و  راست  بحرکت  در آوردند دور از انتظار نبوده است چون  هيچگاه  و هيچ  کسي

نشرات خود را به احساس فردي اين و آن عيار نميکند

من به دو مساله بسيار ارزنده و مهم در سايت آريايي متوجه شدم

اول - بيان واقعيت ها و توحيد انسجام انگيزه هاي خوانندگان

دوم - ايجاد محراق واحد در بين قلم بدستان ,اربابان فضل و هنر و اهل خبره

 

به شما و همکاران تان موفقيت ,کامگاري آرزو ميدارم

 

دوست تان داکتر عبدالله رحيمي -  آلمان

بالاجناب حسينی

آریانا و آریایی ها و سیت آریایی!

سایت اریایی امروز دو ساله شد.   دو سال تمام در خدمت مردم ما در داخل ودرخارج کشور یگانه سایت ایکه  معرف فرهنگ باستانی کشور خراسان کهن   . یگانه سایت به زبانهای قشنگ  مردم ما، یگانه  سایط ایکه توانست افغانها را اعم از موسفیدان دانشمندان و کلیه اقشار جامعه ما ر ا عقب میز مدور آورده و روی مسایل داغ ملی و تعیین سرنوشت مردم و کشور ابراز نظر کرده و راه های حل به  مسایل کشور  تهیه ببیند . .یک دریچهء روشن حقایق افغانستان  برای مردم ما و جهانیان .

 من زحمات برادر محترم و ارجمند انجنیر عزیز جرات  را و سهمگیری شانرادر این موقع حساس تاریخی به نظر قدر نگریسته به امید اینکه تمام افغان های با احساس از هیچ نوع بذل مساعی در راه خدمت به مردم بلا کشیده ما و مادر افغانستان رنجور  و رنجدیده به هر مقدار و مقیاس و هر وسیلهء ممکن دریغ نفرمایند.

 تبریکات من را صمیمانه در این جشن تولدی سایت آریایی از ته دل با اخلاس تمام قبول فرمایند. به امید فرادا های روشن آرام وصلح و تفاهم بین کلیه اقشار وطن آبای ما افغانها..........!

 

برادرو فرزند شما حسینی 

پرورگرامر انه لست

کانادا

بالاکيومرس اريا

درود فراوان پيكش تان باد

نخستين سالگرد آريايي را از ته دل به شما(آقاي جرئت)  وهمچنان برای   همه ی  دوستداران تان تبريك ميگويم.

 و همچنان دوساله شدن آريايي را به همه مردم آريانا و به ويژه براي نويسندگان - چكامه سرايان - پژوهشگران و ديگر دوستان تبريك ميگويم.

جا دارد كه بگويم آريايي به اين عمر كم خود توانسته با زحمت كشي هاي خسته گي نا پذير آقاي جرئت و همه همكارانش نه تنها  يكي از بزرگترين تار نما فرهنگي به زبان فارسي در ميان همه سايت هاي پارسي گويان شده  بلكه توانسته كه خود را همپايه با سايت هاي بزرگ دولتي  چه از نگاه خبر- گزارش و ...  بسازد كه كار آساني نيست.

 من درانجام نامه ام يك بار دگر پيروزي هاي اين نهال نورسته و پربار را به همه پارسي گويان تبريك و براي آقاي جرئت عمر دراز ،روز گار خوش و دل خرم خواهانم . به اميد بهروزي و كاميابي شما.

بدرود

كيومرس آريا لندن

بالاجناب حکيم ناظم
جناب محترم انجینیر عزيز جرئت
مسئول و صاحب امتياز سايت آريايی
اجازه بفرمایید تا دومین سالگرد آریایی را برای شما و از طریق شما به همه خوانندگان و بیننده گان سایت آریایی تبریک و تهنیت عرض نمایم .
در مدت اضافه از چهارده سالی که بنده در غربت بسر میبرم اخبار و اوضاع سیاسی کشور را از طریق وسایل اطلاعات جمعی موجود به زبان های مختلفی ممکن میشنیدم و درین اواخر از طریق انترنت دیده و شنیده میتوانستم ولی باور کن که همیشه تشنگی و خالیگاهی در فکرم موجود بود که حتی خودم هم نمیتوانستم گاهی جواب درست برای پیدا کنم.
روزی در مورد یک خبر با یکی از دوستان که در کشور هالند در عالم مهاجرت زندگی میکند صحبت و تبصره مینمودم که دوستم پرسید اخبار را در کدام سایت انترنت میخوانی ؟ جواب من این بود که سایت های مختلف انگیسی و هم سایت فارسی بی بی سی . دوستم خندیده و به من مشوره داد که سایت آریایی را پیدا کن که تازه به فعالیت آغاز نموده هم اخبار تازه را به زبان فارسی دری میبینی و هم مقالات و مضامین جالب افغانهای عمدتا خارج از کشور را خواند میتوانی.
از همان مدت تا امروز که این اولین پیام را به شما مینویسم باور کنید که سایت آریایت با نوشیدن صبحانه بنده در رقابت بوده و اکثرا مطالعه سایت آریایی در قدم اول قرار میگیرد.
آنچه را میخواستم به شما مبارک باد گفته و در راه انکشاف هرچه بیشتد آن موفقیت مزید برای تان آرزو نمایم موقف فعال و غیر جانب دار سایت آریایی در نشر مقالات و مضامین منتشره میباشد.
کوتاه سخن اینکه خوب کردی که جرئت کرده و عمل نیک و عام المنفعه را برای مردمان تشنه به اخبار و احوال وطن عزیز آغاز کردی. از خداوند بینیاز برایت موفقیت و سعادت مزید خواهانم
با عرض سلام و احترامات فایقه
دوستدار سایت آریایی - انجینر حکیم ناظم از آورهگان افغان در ونکوور کانادا
بالادشاغلی حقمل صاحب پيام

 

د هيواد وتلي ادبي اوفرهنگي ورور شاغلي عزيز جراْت صاحب !

زما نيكي هيلي او سلامونه ومنى ، هيله ده چي روغ ،جور،پتمن او خوشحاله اوسي.

په قلم ، همت او غيرت مو بركت ، لاغوره ، ستر او د قدر ور برياوي موبرخه .دوه كلن جشن مو مبارك ! هغه دوستانو ، اديبانو او پوهانو ته چي ستاسوسره يى دوران افغانستان د ادبي ،فرهنگي ،هنري ، معلوماتي ،خبري او رسندويه   بهير په وده ، پرمختگ ، بيارغاونه ، بأاينه او وراندي كونه كي مرسته كؤي ،د زياتو نورو برياوو غوشتنه كوم ، دوى ته هم ددغه جشن مباركي وايم .

د اريايى سايت دويمه كليزه يوازي ستاسوكليزه نه ده زه هم حان ددغي كليزي برخه وال گنم، داچي موژ او تاسو په زرگونو كيلو متره سره لري پراته يو مگر وطن، دين ، مذهب ، ژبه، خوشحالي ، غم ،دردونه او ويارونه موسره يودي ، داچي  پرون تاسو ديوه داسي بهير نمانحنه او يادونه وكره، چي په تيرو دوو كلنونو كي يى د ستايني او قدرور خدمتونه كري دي ، زه هم زيات خوشحاله شوم، مگر حان غمجن بولم حكه چي ما ونشواى كرى تاسو ته په خپل وخت ددغه لوى او پرتمين جشن مباركي ووايم.، هيله ده چي ما وبخشى حكه زه هم دا نن كابل ته رارسيدلى يم په هغه حاى كي چي زه وم هلته د ايمل هيخ دول امكانات نه وو.

شاغلي جراّت صاحب چي كوم كار دوه كاله مخكي شروع كرى دى ،واقعاّ ستونزمن كار دى هر خوك د دادول كار ورتيانه لري ، خو داچي نن دلويوبرياوو خشتن دى ، د خپل زيار، پوهي او پرله پسي هخو نتيجه ده ،كوم چي  شاغلي جرات صاحب ددوكلو په ترح كي ترسره كري دي ،او زه ورته دلازياتو برياوو غوشتنه كوم .

زما لپاره اريايي سايت د افغانستان د پيشو ،روانو حالاتو او ادبي ،فرهنگي ، هنري،اقتصادي او تولنيزو چارو لويه هنداره ده ، چي په ويلو او ليدلو سره يى هرسحر او يا هره ورحگ زما تنده ماتيژي ، دا يوه ملي هنداره ده، نن كه موإ ددغي هنداري  له مخيگ خپل حانونه شه او شكلي سينكار كرو و حتمي ده چي برياوي به مو لازياتى شى او هه ناخوالي او بدمرغى به له منحه لاريشي كوم چي د بدمرغه انسانانو له خوا موإ ته راپاته دي .

په دغه سايت كي د پوهاند صاحب سيستاني ز يار او ليكني هم د قدر وردي ،د سيستاني صاحب ليكني ماته  يو پوهنتون دى ،چي زه يى په لوستلو سره هره ورح پوره برخمن كيإم دغه فاضل استاد ته هم مباركي وايم ،د نور دوستانو ليكني هم دستايني ور دي ، مگر بيا هم په حينو ليكنو كي يو خه ناروغي شته ، هيله ده چي دادول دوستان د خپلي ناروغى درملنه وكري ، حكه افغان اولس اوس له هغي ناروغى خخه ورو په ورو راجوريإى كوم چى حينو ورته په دغه تيرو 25 كلنو كي پراخه لمن وهلي وه .په دغه وطن كي  بي له پشتون.، تاجك، هزاره ، ازبك ، تركمن ،بلوخ ، پشه يي ..............................

اونورو قومونو خخه ژوند كول ، ارامى، سوله او ثبات او پرمختگ نا ممكن دي تول د يوه باغ گلونه دي او په هر يوه سره دا وطن شكلي شكاري .

اريايى سايت او جناب جرات صاحب د وطن د شكلا او ددغه باغ د ساتني لپاره پوره زيار او زحمت په حان تير كرى او تيره وي يى، او هركل ته يى حانكري مينه وركري ، چي ارزش يى هيخ خوك نه شي پوره كولاى . خداى وكري چي موژ تول د جرات صاحب په دغه لوى جراّت ، توده مينه ، پراخه لورينه او پيرزوينه پوره پوه شو. زه د جرات صاحب دستايلو لپاره په خپل كمزوري فرهنگ ، ژبه او قلم كي داسي توكي او خگه نه لرم چي د وطن دا وتلى اديب ، ليكوال او فرهنگي شخصيت ته يى أالة كؤم ، دومره وايم ، چيگ په قلم، ژبه ، پوهه او كؤنه يى دير بركت وي ، د خوشحاله او اوژده عمر دعاّ ورته كوم .

په پاى كي د اريايى سايت تولو درنو لوستونكو ته ددغه دوه كلن جشن مباركي وايم په خيته ماره اوپه تن پت اوسى ، هرچيري چي ياست روغ او جور اوسة .

                             په دپه درناوی

                                 حقمل       

بالاپيام جناب زردادی

دوستان خوب همكاران سايت آريائي!
نخست از همه سلام و تمنيات نيك مارا بمناسبت دومين سالروز تولد تان بپذيريد. اميد واريم كه هر روز بمثابه يك سال بازهم به پختگي تان بيافزايد وهرسال بمثابه يك قرن .
اينك يك پارچه شعر تبريكي را كه همين اكنون به مشورهء همكاران مجله (صداي افغان) ، هريك سيد قاسم مسعود و اجمل قاسمي كه با هم در هيئت تحرير اين مجله عضويت داريم ، نوشته ام بشما ارسال ميكنيم.
نوت :
مجلهء بنام( صداي افغان) با يك تيراژ كوچك در جمهوري بلاروس بنشر ميرسد.
پيام تبريكي:
اي سايت آريائي ! در دومين بهارت
تبريك باشد ازما،فرهنگ كسب وكارت
تو طفل خردسالي ، اما روان وگويا
تو شاخ نو نهالي ، پربار وپر مهارت
خدمت بخلق افغان عنوان داستانت
خدمت به اهل دانش دايم بود شعارت
در مقطع زماني كو فرق زاست افسوس
توحيد وجمع كردن باشند افتخارت
بگذار آشنايان، ياران ودوستداران
باشند جمع هر روز در هسته ومدارت
(محسن) هميشه خواهد تا زنده باشي دايم
با جرئت و سخن سنج،بادانش وبصارت.
م. زردادي
20/2/2004
مينسك- بلاروس

بالاپيام جناب عبدالخالق

قبل از همه سالـگر پربار سايت شمارا(آريايي) به شما و همه دست اندركاران همكار شما از صميم قلب تبريك عرض نموده و موفقيت هاي مزيد برايتان آرزوبنمايم. من يكي از خواننده اي سايت واقعا قابل تحسين آريايي هستم و انشا الله كه عنقريب اگر اجازه شما بود ,همکاری خود را آغاز خواهم نمود. به اميد موفقيت هاي مزيد شما. عبدالخالق استاد دانشگاه بين المللي كيف - اوكراين.

بالاپيام جناب سيدحسن اخلاق

دوست عزيزم آقاي عزيز جرات!
پيش از هر چيز ديگر دوساله شدن سايت خوب و مفيد آريايي را تبريك ميگويم.
بدون شك در دوران جهاني شدن و تبديل جهان به دهكده اطلاعات و اخبار رول اساسي را بازي ميكند.و كساني كه در اين عرصه مي كوشند برترين فعالان عرصه انساني هستند.و آناني كه در بيداد افغانستان و تركتازيهاي گوناگون به فعاليتي جدي و مستقل ميپردازند لايق ستايش ويژه اند و در اين وضع سايت آريايي از كمال خاصي برخوردار است.بنائا شايسته احترامي خاص است.
اميدوارم هميشه در تحقق آرمانهاي وطنيت موفق و پيروز باشي.
عزت مستدام
برادرتان اخلاق
بالاپيام جناب دستگير نايل

پیا م به دو مین سا ل نشرا تی « ا ر یا یی »

 

     د و ست خوب وفر هیخته ، عزیز جر ا ت !

پس ا ز درود های گرم وصمیما نه ، ا ز تجلیل دو سا لگی « ا ر یا یی » د یر تر ا گا هی یا فتم. ا ینکه ذکر خیری

به مو قع ا ز کار کرد های فر هنگی ونشرا تی شما د ر دو سا لگی ا ش نکرد م ، خود را مقصر د ر یک ا مر خیر

وفر هنگی میدا نم.

     ا ر ی ! دو سا ل ا ست که « ا ر یا یی » را با شور وشوق عا شقا نه میخوا نم ومی بینم که « ا ر یا یی » د ر

سکوی بلند عدا لت خوا هی ومر د م سا لا ر ی نشسته ، و خا مه زنا ن زما نه ا ش هم طریق ا و را بر گزیده ا ند

و بو سیله ء ا و، ا نچه زشتی وپلید ی و ستمبا ره گی وفر هنگ ستیزیست، می کو بند و ا ندیشه وا فکا ر شا ن را

قلمی میکنند. دو سا ل کا ر پر تلا ش د ر ا مر پا سدا ری از زبا ن وفر هنگ وتا ریخ وقرا ر گر فتن د ر سنگر روشنگری ، ا زا دی خوا هی وحق طلبی برای نسل ا مروز ، کا ریست بزرگ وا مریست نیکو وا ر زشمند.

     « ا ر یا یی» برای نسل بیدا ر ، ا گاه وخرد مند که قلم را برای روشنگری وا گا هاند ن به د ست گر فته ا ند ،

 سنگر ی ا ست ا هنین وحصا ریست حصین. را ستی ، کی فکر میکرد که : ( کا ین طفل یکشبه، ره ء صد ساله می

رود ؟ ) ا ز طریق « ا ر یایی » ا دم می توا ند بیدا ری ملی را با تما م حوا س خود لمس کند . د ر « ا ر یا یی » ،

هم ا کنو ن مو ج تو فنده ا ی ا ز ا ند یشه های ملی ، فر هنگ دو ستی ، ومبا رزه بر ضد ا ستبدا د و ستمبا ره گی

وزور گو یی ، د ر جر یا ن ا ست. ا ین رود با ر، رو به د ر یا های خروشنده وهمیشه جا ری دارد تا عطش سیری

نا پذیر کا جستا ن ا رزو ها را فرو بنشا ند. هر چند که ارزوی ا د می ؛ پا یا ن نا پذ یر ا ست.

      عزیز جر ا ت و « ا ر یا یی » را با ید ستود که د ر ا ین مد ت کو تا ه با ا نبوهی ا ز مشکلا ت وقضا و ت های

متفا و ت وسبک وسنگین کر د نها ، توا نسته راه صد سا له را بپیما ید و د ر مو ضع ا زا ده گی ووا رستگی

قرا ر گیرد .  را هش سپید وعمرش پر با ر با د !

                                       قد ر مجموعه ء گل، مر غ سحر دا ند و بس

                                       که نه هر کو ورقی خوا ند، معا نی دا نست  ( حا فظ )

 

                                                                       د ستگیر نا یل

                                                                     ها لند، ا ول مارچ 2004 میلا دی
بالاپيام های ديگربازگشت