پيام عزيز جرئت**پيام اکادميسين دستگير پنجشيری* پيام کانديدای اکادميسين اعظم سيستانی *پيام جناب عبدالخالق بقايی پاميرزاد
پيام داکتر هارون اميرزاده* پيام استاد صباح** پيام فريد سياوش**8

 

پيام عزيز جرئت بمناسبت دومين سالگرد سايت آريايی

سايت آريايی دوساله شد

سايت آريايی بتاريخ 15 فبروری 2002 در شهر گوتنبرگ سويدن به فعاليت خود اغاز کرد.

آريايی يک سايت خبری و فرهنگی است که از آزادی بيان و انديشه پشتيبانی ميکند. هدف اصلی ما ، بررسی اوضاع و احوال کنونی ، مسايل تاريخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه ، شگوفايی انديشه ها برای بوجود آمدن جهان بهتر و انسانی تر است.

در اين مدت:
ـ   تلاش بعمل آمد ، برای رفع محروميت مردمان کشورما از اطلاعات,آريايی برگ سبزی باشد.
ـ   تلاش بعمل آمد ، حق خواننده گان برای اطلاع از مسايل مهم کشور و جهان را  رعايت کرده وآنچه را که مهم است، نه آنچه را که   بازار  دارد, درين سياه نامه گنجانيده شود.
ـ   تلاش بعمل آمد ، از آزادی ، صلح و برابری انسان ها و حق زن ومرد برای شاد زيستن درمحيطی سالم در افغانستان و جهان دفاع شود .
ـ   تلاش بعمل آمد ، مجموعه ای از مقالات و اطلاعات نويسندگان پاک انديش درسطح جهان بويژه در کشورهای غربی را که کار وزندگی خودرا در خدمت دفاع از حرمت انسانی قرار داده اند به خواننده گان معرفی گردد.
ـ   تلاش بعمل آمد ،  نهايت احترام را برای قدرت قضاوت خواننده قايل شده وتمام نظرات و مقالات ارسالی شانرا صرفنظر از ديدگاه ها و مواضع نويسندگان در اختيار خواننده گان قرارگيرد.

جای افتخار بس بزرگ است  که درطول اين مدت بسيار کوتاه ، آريايی توانست از يک سايت عادی خبری به يک مرکزبزرگ اطلاعاتی تبديل شود. شمار بينندگان ما درماه جنوری 54500 نفر و درطول مدت دوسال گذشته  570000 بوده است .

اين موفقيت بزرگ درنتيجه کار پر ثمر تمام همکاران قلمی، دوستان و علاقمندان اين سايت ميسر گرديده است که  باارسال مضامين ، نظريات و پيشنهادات شان توانستند آريايی را بيک منبع بسيارغنی و با اعتبار اطلاعاتی تبديل نمايند.

من در حاليکه اين موفقيت را برای تمام همکاران قلمی و دوستان تبريک ميگويم ، در اين مرحله حساس تاريخی کشور مان ، از تمام دانشمندان ، روشنفکران ، قلم بدستان و فرهنگيان کشورتقاضا ميکنم تا در غنی ساختن هرچه بيشتر اين سايت  سهم بگيرند.

صفحات آريايی برای تمام کسانی که به آزادی ، مردمسالاری و زندگی انسانی تر باور دارند ، باز است.

برای سپاس از اين محبت ها و کمک های بيدريغ کلمه ای که بتواند امتنان من را بيان کند پيدا نميکنم. و انتظار دارم با همان حس مسئو ليت که تاکنون نشان داده ايد نظرات ، انتقادات ، پيشنهادهای خود را برای ما بفرستيد.

با درود های فراوان

عزيز جرئت

صاحب امتياز و مسئول سايت آريايی

بالا




پيام جناب اکادميسين دستگير پنجشيری

سايت آريايی : روزنه ای بسوی افغانستان نوين و جهان است

درست دو سال پيش سايت آريايی به ابتکار و کارگردانی محترم  انجنير عزيز جرئت در کشور سويدن بفعاليتهای روشنگرانهً فرهنگی ، تاريخی ، ادبی ، اجتماعی و به پخش انديشه های دموکراسی ، آزادی ، صلح ، ترقی و عدالت اجتماعی و ملی و تساوی حقوق زنان با مردان آغاز کرد.

انجنير جرئت از تبار مبارزان ملی و ضد استبداد استعماری تاکستانهای استالف و کلکان و از خانواده های متنفذ روشن بين سربلند کرده است.

پدر ومامای عيار و جوانمردش در دوران «استبداد کبير » سردار محمدهاشم بولايات دور افتاده تبعيد شدند و همچو گنجی درپای شهر ويران فريدون افتادند و تا ساليان درازی با خانواده های بيگناه خود دور از زادگاه و خيل و تبار ، چون گياهان بی ريشه بنام « فراری » زندگی ميکرده اند و از حق سير و سفر در زادگاه خود ووطن بزرگ خود افغانستان محروم و عملا در گوشهً از وطن خود زندانی شده ، و به اصطلاح ادارهً استبداد  سلطنتی « نظربند » بوده اند..

انجنير عزيز جرئت درچنين خانوادهً قوی تر از مرگ و نيرومند تر از افراط کاران مستبد تاريخ معاصر ، دردياران عياران سيستان و خراسان و درغربت زاده شد.

بعدا از تحصيلات ثانوی و عالی در فاکولتهً انجنيری دانشگاه کابل و کار دولتی در وزارت فوائد عامه ، بعلت کشمکشهای خونين و با دوام تنظيمهای بنيادگرا و تندرو و بدليل تجاوز و تهاجم جنون آميز طالبان ظلمت و نظريه پردازان فاشيست مشرب و سيطره جوی آشکار و پشت پردهً آنان در اينجا و آنجا در ميانه سالی مجبور به مهاجرت و تبعيد گرديد. و بخاطر خدمت بمردمان « زمين سوختهً » خود ، نخست با استفاده از تسهيلات مساعد علمی و فنی کشور صلحدوست و مردمگرای سويدن ، پس از فراگيری لسان ، به کسب دانش کمپيوتر و بخصوص دربخش طبع ونشر ،  طرح و ديزاين صفحات انترنت  و آنگاه به گشايش « سايت آريايی » پرداخت.

طی اين مدت نه چندان طولانی ، تعدادی از شخصيتهای مستقل و آزاد انديش اجتماعی ، فرهنگی و هواداران نهضتهای ملی ، ميهنی ، تفاهم ، حرکتهای ملی وسازمانهای و گروهها و احزاب سياسی نوظهور ملی ، دموکراتيک و مردمگرا ، دراين سايت به همکاری قلمی آغاز نهادند و قادر به نشر و پخش  انديشه ها ، ديدگاها و نظريات روشنگرانهً خود شدند.

تا همين امروز بيش از نيم مليون از فرزندان فرهيخته و روشنفکران دارای گرايشهای گونه گون ، مخالف و مختلف ، روشنفکران ، و کار آگاهان رشته های مختلف علمی و فنی و نمايندگان آگاه همه طبقات ، اقشار و لايه های اجتماعی و گروههای قومی و قبيله يی و بويژه نسل جوان و رويندهً وطن در داخل و دردياران غربت ازاين روزنه ( دريچه ) بسوی ميهن ويران ، زخمی ـ آتشدل اما مستعد به تکامل خود و بسوی قلب پر تپش آسيا و سياره و جهان ما ،  مينگرند  و پيوند انسانی و گسسته ًخود را با وطن ، مردم وطن ، فرهنگ زبانهای هنر ، ادبيات و روان ، کار و مبارزه پرجوش و خروش اجتماعی و ملی و زندگی هموطنان خويش جوشش نوين می بخشند.

باشناخت نقش روشنگرانهً سايت آريايی می توان گفت که سايت آريايی هم بمثابه گرهگاه تضاد های فکری و هم بمثابه پيوندگاه انديشه ها و ديدگاهای نيروهای ملی دموکراتيک و مردمگرای کنونی کشور ، نقش متعالی را در تشابه و توافق افکار گروه های نوظهور و سازمان نيافتهً قبلی و پراگندهً کنونی ايفا کرده و پروسهً اتحاد ووحدت قوتها و نهضتها را تحرک شتابنده بخشيده است.

سايت آريايی ارزشهای مشخص و روش اصولی دارد ، بهيچ سازمان و حزب سياسی و نهاد دولتی در داخل و خارج رابطهً آشکار و نهانی تا کنون نداشته است.

روش مورد احترام  ، صريح و اصولی سايت آريايی پشتيبانی بيدريغ و دفاع از ارزشهای اعلاميهً جهانی حقوق بشر ، احترام به کرامت انسانی و مقام والای انسان ، حمايت از اصول دموکراسی ، حقوق و آزاديهای دموکراتيک مردم ، و افشاگری همه مظالم از جمله ظلم ملی ، اجتماعی ، تبعيض نژادی ، جنسی ، قومی ، قبيله يی ، مذهبی ، نسل کشی و جنگهای غير عادلانه ميباشد.

سايت آريايی ، بهترين ، مصئون ترين و قابل اعتماد ترين وسيلهً نشر و پخش ، ابلاغيه ها ، اعلاميه ها ، قطعنامه ها ، فراخوانها ، پيامها ، انتقادات ، پيشنهادها ، برنامه ها ، آئين نامه های سازمانها ، نهضتهای ملی ، تفاهم ، جنبشها ، کنگره ها ، شوراهای دموکراتيک ملی ، ترقيخواه و شخصيت های مستقل افغانستان و افغانستان شناسان و تحليل گران سياسی همه قاره ها و منطقهً ما بوده است.

ـ نظريات پيرامون قانون اساسی ، لويه جرگه ، تاراج ميراثهای فرهنگی کشور.

ـ تازه ترين اخبار و اطلاعات از معتبر ترين سرويس های خبری ، تحليل ها و تبصره های سياسی

پيرامون مسايل داغ روز

ـ معلومات گسترده در زمينهً جمهوری پارلمانی ، رياستی ، نام ، ماهيت و شکل دولت ، جايگاه زنان در قانون اساسی ، جريان کشمکشهای سياسی مسالمت آميز لويه جرگه ، واکنش حضرات  پيشوايان طريقه های نقشبندی ووهابيت عليه زنان مرد آفرين و نام « جمهوری افغانستان » ، مقاومت سرسختانهً بنيادگرايان عليه استقلال دين اسلام از سيطرهً سياسی دولت و عليه اصول دموکراسی معاصر

ـ  ضرورت تشکيل جبهه متحد ملی

ـ  و تحکيم پايه های وحدت ملی

ـ ترکيب ملی ، اجتماعی ، اتنيکی ، از خيمه تا خيابان

ـ حقوق و آزادی های انسان ، ميثاقهای بين المللی

ـ محاکمه جنايتکاران جنگی

ـ اشعار دوران غربت و طنز ها فهرست نا مکمل عناوين و مطالب سودمنديست که با آزادی کامل و بدون سانسور قبلی و تفتيش عقايد ، در سايت آريايی انتشار يافته است.

همچنين حقايق و گنجينه های نوين در بارهً زندگی ، کار و مبارزه داکتر محمودی ، حبيب الله کلکانی ، نقش تاريخی طرحهای محمدطاهر بدخشی دربارهً حل مسالهً ملی و نظام دولتی فدرال ، زندگينامهً غرور آفرين سيد عبدالمجيد آغای کلکانی و ديگر شهيدان نامدار و قهرمان وطن از درخشانترين کارنامه های فرهنگی و تاريخی سايت آريايی طی دوسال گذشته بوده است.

اهميت استثنايی اين کارنامه های تاريخی بيانگر اين واقعيت تلخ است که در دوران حکومتهای متمرکز و استبدادی سلطنتی و جمهوريهای چپی ها و راستی ها ، هيچگاهی ازاين قربانيان راه آزادی ، دموکراسی ، تساوی حقوق ملل و مردمان در مطبوعات دولتی و آزاد ، يادی نميشده است.

خلاصه :

ـ اعتراض روشنفکران برضد بنياد گرايی

ـ برگی از تاريخ

ـ نقش روشنگرانهً محمود طرزی پدرمطبوعات و ژورناليزم عصری

ـ نظريات حقوق دانان پيرامون قانون ا ساسی و مسودهً آن

ـ شخصيت های مشهور کشور و   و     و

از عناوين برجسته و کليشه يی سايت آريايی بوده است

 نتيجه :

درحال حاضر بيش از هر وقت ديگر ، نيروهای ملی ، دموکراتيک و ميهنپرستان کشور ، بحقانيت ارزشهای سايت آريايی و به اهميت جبهه متحد ملی ـ دموکراتيک بخاطر تطبيق بی خطای ارزشهای دموکراتيک قانون اساسی بويژه در مبارزات مسالمت آميز پارلمانی باورمند شده اند.

بايد دربارهً ضرورت ائتلافهای ، مؤقت ، مشروط و برضد بنياد گرايی نشرات مستدل ، علمی ، تاريخی و با رعايت کمال عفت قلم مبارزه صورت بگيرد.

اکنون برای سايت آريايی مساعدترين لحظه های تاريخی ـ جهانی مساعد گرديده است تا بر بقايای طالبان ظلمت و متحدين داخلی و بيرون مرزی آنان و بر سازمانهای بنيادگرای پاکستان ، کشورهای خاور ميانهً عربی و ملاهای خشک انديش ايران هجوم نوين و هم آهنگ تبليغاتی  آغاز يابد. پيوند اين افزار های کور و بی شعور تاريخ بامافيای ترانسپورتی ، تاجران مواد مخدر و دهقانان فقير نوار مرزی قطع شود. به ژوليده مويان و کفن کشان قديم و جديد اين مجال داده نشود که کله های خالی خود را ، از دخمه های تاريک ، از مغاره ها ، از چاه های عميق و قنوات خود بلند کنند.

من به اين باورم که قلم بدستان هر جامعه چشم و چراغ ، رهنمای مردم  و حاميان زندگانی انسانی اند  نه هواخواه مرگ و کشتار جمعی يا انفرادی انسانان. اين قشر سلاحی جز قلم ، سپری جز حق و حقيقت و کتاب ، مرمی و تيری جز واژه های حق و گفتار نيک ندارند و غالبا باين پند پيروزی بخش مولانا جلال الدين بلخی ايمان تزلزل ناپذير داشته و دارند که :

« تيغ حق از تيغ آهن تيز تر

بل ز صد لشکر ظفر انگيز تر » است

با فهم اين آموزش درخشان مولانای بلخی ميتوان گفت که در وضع مشخص کنونی تبليغ انديشه های آزادی ، دموکراسی ، صلح ، ترقی ، عدالت اجتماعی ، ملی ، مردمگرايی ، تساوی حقوق ملل و مردمان و زنان مرد آفرين با مردان

افشای ماهيت تروريزم بين المللی و مرداب رويش و پرورش طالبان ظلمت و عصبيت قبيله و تمامی لاشخوران تاريخ معاصر در منطقه و جهان و اشتراک فعال و آگاهانه در پيشاپيش تحولات دموکراتيک جامعه و بازسازی و نوسازی افغانستان نوين ، مستقل ، متحد ، غير منسلک و صلحدوست ، رسالت عظيم سايت آريايی و همکاران قلمی آزاد انديش ، نو انديش و دور انديش و درست انديش و باوجدان آن ميباشد.

اينجانب بحيث يکی از سربازان جبههً فرهنگ و قلم ، بمناسبت دومين سالگرد ، فعاليتهای روشنگرانهً « سايت آريايی » نخست مراتب تبريک وسپاس خود را بطراح ، مسئول و کارگردان اين دريچهً اميد خلق وطن محترم عزيز الله جرئت و همکار ايشان محترم بقايی پاميرزاد که در تايپ ، تصحيح و نشر و پخش  نوشته هايم مشترکا کوشش فراوان کرده اند ، صميمانه تقديم ميکنم و سپس بهمکاران قلمی ايشان توفيق بيشتر فرهنگی ، اجتماعی ، ملی ، تاريخی ، هنری ، ادبی و بويژه افشاگريهای سياسی و رعايت کمال قلم را آرزو ميکنم.

وباور قوی دارم که جبههً فرهنگ نيل با اهداف شريفانهً انسانی ، وجدانی و ميهنپرستانهً خود ميتواند و بايد در سال آينده نيز بمباردمان واژه های حق و حقيقت عقول و قلوب مليونها افغانستانی از بند رسته و خانه بردوش را تسخير کند و در انتقال موزون و صلح آميز حاکميت ملی توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ،  مستقيم ، عادلانه و تاسيس شورايملی ، نقش شايستهً خود را بسود نيروی ملی ،  دموکراتيک و طرفداران آزادی دين از سيطرهً سياسی دولت ايفا نمايند.

با عرض حرمت

اکادميسين دستگير پنجشيری

ايالت واشنگتن ـ امريکا

10 فبروری 2004 ميلادی
بالا



پيام جناب کانديدای اکاميسين اعظم سيستانی

بمناسبت دومين سالگرد رسانهً گروهی سايت آريايی

 

دوست فرهيخته ودانشمند جناب جرئت صاحب !

 

اجازه بدهيد بمناسبت دومين سال فعاليت های روشنگرانهً فرهنگی ، اجتماعی و سياسی رسانهً گروهی « سايت آريايی  »  بهترين شادرباش های خود را خدمت تان تقديم کنم.

بايد ياد آورشوم که پشت کار و حوصله مندی و تلاش پيگير شما در ارايه گزارشهای خبری و اطلاعات سودمند علمی ، تاريخی ، سياسی ، حقوقی و هنری جهت ارتقای سطح آگاهی و شعور اجتماعی مردم افغانستان از طريق اين سايت ، هر افغان با شعور و با وجدان را بر آن ميدارد تا اين خدمات شما را به ديدهً قدر نگريسته ، زحمت کشی های شما را ارج بگذارد و در راه بهتر شدن آن خرد و تجربهً خود را در اختيار شما قرار دهد.

من همانطوريکه درگذشته ازهمکاری و مشوره های مفيد بخاطر بهبود کار و ارايه مقالات و مضامين سودمند علمی در کنار شما قرار داشته ام ، يک بار ديگر می خواهم بشما وعده بدهم که اين همکاری و همياری با شما درسال جاری نيز ادامه خواهد يافت.

سايت آريايی از آغاز فعاليت های فرهنگی و اطلاعاتی خود تا کنون که دو سال از خدمات آن می گذرد ، واقعا بحيث يکی از رسانه های غير وابسته و بيطرف برای افغانهای مهاجر و حتی افغانهای داخل کشور خدمت کرده و هميشه در نخستين ساعات روز خبر ها و اطلاعات دست اول را در کنار مسايل سياسی ، اجتماعی روز به علاقمندان و دوستداران کشور تقديم ميکند. براثر زحمت کشی و پشت کار گردانندهً آن آقای جرئت ، اين سايت امروز در ميان افغانهای مهاجر بيشترين خواننده را دارد و تا کنون هيچ سايت ديگری منسوب به افغانها نتوانسته بديلی برای اين سايت باشد. من اميد وارم آقای جرئت در پيشبرد و گردانندگی اين سايت همچنان پا برجا بماند و در جهت غنا بخشيدن و جالب تر کردن آن بيش از پيش سعی و تلاش نمايند.

 

به اميد موفقيت های بيشتر شما

 

کانديدای اکادميسين سيستانی

گوتنبرگ سوئد ، 5 فبروری 2004

بالا


پيام جناب عبدالقالق بقايی پاميرزاد

 

بمناسبت دوسالگی حيات پربار و پرافتخار سايت آريايی

گرچه درين مورد دوست بزرگوار و دانشمندم جناب اکادميسين دستگير پنجشيری (که من افتخار قرائت پيام شانرا در محفل تجليل دوساله شدن آريايي داشتم )با نوشتهً عالمانه و استادانهً خود ، حق مطلب را نيکو بجا کرده اند و نوشتهً من بحيث يک ابجد خوان بدان ماند که « زيره به کرمان برم » معهذا با طلب پوزش از آن دوست ارجمند و عاليمقدارو ساير دانشمندان فرهيخته که کاروان آريايی را صميمانه بجلو همراهی ميکنند ، ميخواهم با نوشتن چند سطری دينی را که انجنير عزيزالله جرئت بحيث يک دوست ديرينه برگردنم دارد ادا سازم و هم بدينوسيله وعده ميدهم که تا آخرين رمق حيات « با حلهً طنيده زدل بافته زجان » اين کاروان رادر جهت تحقق آرمانهای والای شان ولو با توشهً اندک همراهی نمايم.

بلی ! حقيقت آشکار اينست که ما از کاروان پيشرفت جهان سالهای سال عقب افتاده ايم و اين از آن سبب است که هيچ زمانی به ملت مظلوم و شجاع افغانستان حق داده نشده تا رهبر و زعيم خود را بصورت آزاد و ديموکراتيک انتخاب نمايد ، بلکه آنچه استعمار خواسته ، ذريعهً نوکران و ميراثخورانش در تبانی با فيودالهای فاسد مملکت ، بر ملت تحميل کرده است که بدبختی امروزين ما ميراث شوم همان دوران هاست. و اگر گاهی چانس ياری کرده که قدمی بجلو برداريم ارتجاع سياه با هزاران حيله ونيرنگ ما را دو گام به عقب رانده است.

بنابرين سايت آريايی اگر از يک جهت پتکيست توفنده و محکم بر فرق استکبار ، استبداد و ستمگران زمانه ، از جانب ديگر مشعليست در دست های پاک آهنين همه فرزندان  راستين وطن ، اين کاروانيان راه حق و عدالت و عاشقان واقعی افغانستان  که پيشاپيش ملت شريف ما قرار داشته و مسئوليت های وجدانی و تاريخی شان حکم می کند تا با اين چراغ ملت را از آن تاريکی هولناک که بقول شاعره جوان و بادرد ناديه فضل ( شب رفت و سحر نشد شب آمد ) هنوز هم دامنگير ماست ، بسوی افق های روشن و رسيدن به جامعهً متمدن که همه اقوام شريف کشور از حقوق مساوی برخوردار بوده و از تبعيض ، امتياز و زورگويی در آن اثری نباشد رهنمون ميشوند.

من ازهمان آغاز ، در کنار انجنيرعزيزجرئت قرار داشته و شاهد زحمات شباروزی وخستگی ناپذيرش درين کار شريفانه بوده ام و ساعات متوالی را با او درانتخاب مقالات و تصحيح عبارات و تطبيق آنها با متون اصلی ( بعد از تايپ ) گذشتانده ام که از حسن اعتمادش بخود تشکر می کنم.

اوبخصوص در تايپ مضامين وارده که اکثرا هريک دهها صفحه کاغذ معمول را احتوا ميکرد و کار بس دشواری است واقعا زحمات زيادی را متحمل گرديده است. همچنان در گزينش و ارايه ساير مطالب بکر وخواندنی ديگر.

باثر همين تلاش های پيگير و مستمر اوست که امروز خوشبختانه سايت آريايی از جملهً نشرات طراز اول کشور ما در سکندناوی ، اروپا ، امريکا  و ساير کشور ها بوده است و با بيشترين بيننده يعنی  روزانه در حدود دو هزارنفر با برخی سايت های انتر نتی جهانی نزديکی ميکند و يقين دارم از محبوبيت و شهرتی که درين مدت کم نصيب آريايی شده ، اين سايت حقيقت جو و رهياب به همت والا و سهم گيری شجاعانه ووطن پرستانهً همه استادان ، دانشمندان ، نويسندگان ، شعرا و قلم بدستان ، بزودی با سايت های معتبر بين المللی برابری خواهد کرد. توفيق رفيق راهش باد !

تاجائيکه درک کرده ام ،چيزيکه بيش از همه در اولويت کار آقای جرئت قرار دارد همانا رفتن بسوی وحدت ملی ، دموکراسی و موجوديت افغانستانی مستقل ، سربلند ، شگوفا و تجزيه ناپذير ، دوری از افراط گرايی ( چپ و راست ) ، پاسداری از ميراثهای ارزشمند مملکت ، حرمت گذاشتن به همه اقوام شريف افغانستان و انديشه های نويسندگان ، احترام به کرامت انسانی ، عفت قلم و زبان و پرهيز از بيماری تب آلود خودخواهی عصبيت و توهين به همديگراست. که اميد وارم درين راه مقدس نيز با متانت و درايت و شايستگی قدم به پيش گذارد.

درفرجام يکبار ديگر دوساله شدن آريايی را صميمانه بايشان تبريک ميگويم و موفقيت های هرچه بيشتراين دوست انديشمند و آگاه خود را از خدای لايزال تمنا ميکنم وسرودهً يحيی آرين پوروالواليجی وخودم را که با آريايی پيوند محکم و مناسبتی ارزنده دارند تحفه گفته پيکش شان می نمايم.

 

ای کشور من ای آريانای کبير      ای علو مقامت آشکار از پامير

کبک تو که باج ستــاند از باز      آهوی تو ناز می فروشد بر شير

 

**************************

 

اين خطه که روز آريانا بوده است               گهـــــــــوارهً مردمان دانا بوده است

اندر دل ظلـــــــمت قرون وسطی                چون چشم و چراغ اهل دنيا بوده است

برگرفته شده از اوستا اثر قيمت دار پروفيسور دوکتور عبد الاحمد جاويد

*********************************

 

سرودهً عبدالخالق بقايی پاميرزاد :

 

آريانای کبير!

 

ای بام جهان(1) ای آريانا وطنم       ای اختر شرق و قلب آسيا وطنم

گهواره زردشت و يما و کاوه          ای مأمن بومسلم و سيـــنا وطنم

 

************

 

اين خطه باستان که ماوای من است                ميراث نيــــــــــــــــــــاکان وطن خواه من است

چون مادر مهربان گراميست بمـــن               اين خانهً مهر ( 2 ) و فخر بابای ( 3 ) من است.

 

 

(1) بام جهان ،  قلعه بلند پامير

(2) خانه مهر ، سرزمين خورشيد

(3 ) بابا ، کوه بابا و هم اجداد و نياکان

بالا




پيام جناب داکتر هارون اميرزاده

«آريايی»؛ مشعل آزادی ،دموکراسی و وحدت ملی

دومين  سالگرد نشرات سايت « آريايی» را قبل از همه برای ناشر و مبتکر آن آقای انجينر عزيز جرئت که با جرئت قابل تحسين و زحمات شباروزی براه انداخته اند از صميم قلب تبريک می گويم.

 فکر می شود  نام « آريايی » که معرف و ياد آورباشندگان سر زمين آريانای  قديم است که زمانی کشور ما يکی از بخش های اساسی آن و يکی از کانون های تمدن بشری بود، يک انتخاب بجا بوده است. به نظر می رسد امروز نيز دفاع از هويت ملی و تاريخی کشور يکی از اهداف اساسی اين سايت را تشکيل می دهد. افزون بر آن اعتقاد به آزادی، دموکراسی ، ترقی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی  که جوهر اصلی نشراتی اين سايت را در دو سال گذشته به نمايش گذاشته است در ميان ده ها سايت انتر نتی برای افغانستان جايگاه شايسته رااحراز نموده و از اعتبار  گستر ده در ميان هموطنان در داخل و خارج کشور برخور دار گرديده است.  چنانچه اين سايت در دو سال گذشته نه تنها   ناشر مقالات  گوناوگون پيرامون رويداد های داغ  کشور بود بلکه کانون بحث های داغ ميان ديد گا ها، سليقه ها و سازما نهای چپ و راست نيز بود.

 نگرش فرا قومی، فرا تنظيمی و  فرا ساز مانی  يکی از صفات برجسته ديگر اين سايت شمرده می شود.  و اين در حاليست که بسياری سايت ها و رسانه های افغانی از درون تنگناهای آيديالوژيک، قومی، مذهبی ، سازمانی و گروهی بيرون نه بر آمده  و از تعصبات گو ناگون رنج می برند. بناً روی تصادفی نبوده است که تعقيب  اصول و مشی  پايدار نشراتی  واقعيت بينا نه  و سالم ملی درين مدت کوتاه دوستان و خوانندگان آنرا بگونه بی سابقه بلند برده و اين سايت را به  تريبون ملی همه افغانها مبدل نموده است.

به عقيده بنده سايت«آريايی» در دو سال گذشته نقش   شايسته را در روشن ساختن اذهان عده هموطنان که از نعمت  انتر نت در خارج از کشور بهره مند اند،بازی نموده است. هر چند انتر نت عملاً درين مدت   نسبت عوامل گوناگون  کمتر در جامعه افغانستان شناخته شد اما با وجود آن  به حيث يک واقعيت غير قابل انکار مبدل گرديده از ملاح تا تکنو کرات به نقش آن در زندگی اجتماعی پی می برند.

فکر می شود سايت «آريايی » از جمله نخستين سايت های افغانی بود که با مضامين و تحليل های انتقادی اش در شهر کابل از حکمران تا دانش آموز را به خود جذب نمود. بگونه مثال بحث قانون اساسی و بحرانات لويه جرگه اخير از يک طرف و سانسور و انحصار دولت بر رسانه های داخلی حتا خارجی ار طرف ديگر  بسياری ها را راهی  سايت های جهانی انتر نت و به ويژه سايت آريايی که پيش گام ترين نشرات بيرون مرزی درين مدت  بود، نمود.

به نظرم به موازات گسترش شبکه انتر نت در کشور  نقش سايت های انتر نت در زندگی  اجتماعی افغانستان افزايش خواهد يافت و از جمله سايت آريايی با تعقيب  مشی سالم و ملی اش که همين اکنون دوستداران زياد بيرون مرزی دارد هواخواهان داخلی آن نيز افزايش خواهد يافت. 

 افزون بر آن آرزو برده می شود که در آينده اين سايت به يکی از منابع مطالعات استراتيژيک معتبر برای افغانستان وحتا  قلمرو تاريخی آريانای باستان مبدل شود. ودر همين راستا انتظار می رود تريبون های ملی بيشتر نظير سايت آريايی وارد ميدان شده نقش مثبت را در  گفتمان ملی  که جامعه افغانستان شديداً به آن نياز دارد بازی نمايند. و بدين تر تيب رسالت خويش را در روشن ساختن اذهان مردم افغانستان بگونه شايسته  انجام دهند.

در اخير بنده بحيث يکی از همکاران قلمی و خواننده سايت «آريايی» که گرانبها ترين اوقات خويش را صرف مطالعه مقالات علمی و تحليلی نويسندگان  محترم اين سايت نموده ام خرسندم که با فراست نظر و زحمات   آقای عزيز جرئت اين امکان برای بنده و همه خوانندگان عزيز  ميسر شده است.

به  آرزوی  موفقيت  آقای جرئت

 هارون امير زاده  دوست و همکار قلمی «آريايی»

لندن 13 فبر وری 2004

بالا



پيام جناب استاد صباح

               پیا م تهنیت !

سا لر و ز آ ریا یی را به د ا نشمند گرا می عز یز ( جر ئت )تبریک وتهنیت عر ض میدا ر یم .

بلی ! من و تو مکلف و متعهد به کشف حقیقت هستیم ، ا ز طر یق ا نوا ع مقا له های تا ر یخی و فر هنگی ، با ید فر یا د وا کها و پژوا کهای ما حمل کننده با ر جا نسو ز د ر د و طن و غر بت با شد و ندای ما را تا بیکرا نه ها ر سا نده و بسیج بسا زد ، تا بتو ا نند با ز تا ب را ستی ، صدا قت و عینیت ا ز جا معه خود با شند ا ین فر یا د ها د ر محد و ده سند یسها ، تصو یر ها و سمبو لها جلوه نما یی و جا ی و یژه خو د را ا تخا ذ نما یند .

ا ین وا کها و پژ و ا کها که د ر صفه کا غذ نقش می بند د ، با ید د ر د ا نسا ن با شد ، که نخست ا ند یشه ا نسا نی را جولا نگا ه خو د سا خته و ا ز آ ز ما یشها و فر سا یشها ما حو ل تا ثر پذ یری دا شته که وا قعیتها و علتهای ا یجا د حا د ثه ها را به ا نسا نها وجها ن بشر یت بر سا ند .

ا نسا نها ببینند و مشا هد ه کنند : د ا نشمند ، ا ند یشمند و هنر مند ی د ر با ز ا ر نو فر و شا ن به گفته مولا نای بلخ د که با ز کر ده با شد که بخا طر مکشو ف سا ختن حقیقت ا ز پا نمی ا یستد و کتما ن حقیقت را مجا ز ند ا نسته و ا ز عر ضه ا متعه و ا قعیت د یر و ز و ا مر و ز جا معه خو د هر ا س بر ا یش مستو لی نشده د ستش نلر ز د و ز با نش لکنت نشو د .

مو لا نای بلخ می گوید :
نو بت کهنه فر و شا ن د ر گذ شت

نو فر و شا نیم و ا ین با زا ر ما ست

                                        با د ر ود بی پا یا ن

                                         ا ستا د ( صبا ح )

بالا


پيام جناب فريد سياوش

سلام سبز به سبزی بهاران کابل , سلام پاک به پاکی تن بیرنگ ژاله و سلام سرخ به سرخی گل لاله نثار دوست گرانقدر عزیز جان جرئت , همکاران قلمی و خواننده گان محترم . دومین سالروز نشر آریایی مبارکتان باد!


فريد سياوش

 
پيام های ديگر

 
  پيام های ديگر

  بالا



بازگشت