Laimawali10@hotmail.com   

 

                                           

 من ، لیمه ولی در هفدهم نوامبر سال 1994  در مزار شریف  متولد گردیده ام . تا چهار سالگی  در افغانستان بودم و از سال 2000 میلادی با خانواده خود در هالند مصروف زندگی کردن هستم .

 از 2003 به اینطرف شعر نوشته میکنم و شعر هایم در مجله "  نها ل " همیشه چاپ شده است .به زبانهای پشتو ، فارسی ، اردو ، هالندی  گپ زده می توانم و کمی انگلسی هم میفهمم . تا هنوز حدود ده تا کتاب شعر و بیش از بیست کتاب داستانک ها را خوانده ام وهمیشه در کنار درسهای مکتب که صنف شش میباشم، شعر هم میخوانم .

 تا به حال دوبار در شبهای شعر افغانی شعر خوانده ام .

   در حیوانات طوطی و خرگوش را دوست دارم و در دنیای رنگ شیرچایی،سرخ و آبی را خوش دارم . موسقی افغانی و هندی را خوش دارم . در غذا بولانی و منتو و آش برای من مزه دار است .

 

                                        

 

   

قفس ِ شب

 

بعد از مرگ زندگی آغاز می گردد

مردم می توانند آنجا پرواز کنند

آنجا نمی توانند که بمیرند

مگر کم از کم چیزی انجام داده باشند

 

* * *

 

پرنده های کوچک در قفس ِشب میخواندند

آزادی و پرواز را در خود

اگر گلو خورد است مگرآرزوهاست کلان

آنها پروازمکنند  با تلاش بسوی خوشبختی

 

* * *

 

آنها که در جستجوی گل اند

معنای آنرا در کتاب نمی یابند

نمی توانند گل سیاه را بخوانند

چون از کنج عجایب، خوانده نمیشود

 

* * *

 

اگر شاعری بیرون از قفس برود

کسی همیشه در درون قفس میماند

با دیوانگی دانه ، آهن و چوب

قد ِ تلاش ، اندازه می شود

 

 

* * *

 

بقه بسوی قاضی خنده می کند

چون قلم اش نوشتن را نمی داند

نواسۀ دولفین  ِ متفکر

در زیر آب میگفت لیمه است شاعر

 

                                           

                                               

Nachtkooi

 

 

Na de dood begint het leven

Mensen kunnen daar dan zweven

Ze kunnen daar niet dood

Maar tenminste iets beleven

 

* * *

 

De kleinste vogels in nachtkoien zongen

Ze  vrijheid en opstijgen in longen

Als keel is klein maar hun wens is groot

ze vleigen met hun zocht naar zwingen

 

* * *

 

Ze zijn naar die bloem op zoek

ze vonden geen betekenis in die boek

ze konden geen zwarte bloem lezen

omdat ze lazen van een rare hoek

 

* * *

 

Als een dichter uit een kooi gaat

is er altijd iemand die binnen staat

met de domheid van zaad, ijzer of huot

de lengte van de vlucht word op maat

 

* * *

 

De kikker lachte naar de rechter

Het schrijven van uw pen is geen echter

De kleindochter van de denker dolfijn

Zij  onder  het  water  LAIMA is dichter

 

                                                 * * *

                       Laima  wali

 

 

                      

به کودکان سونامی

 

طوطی گک

 

دیروز که گلها در باغ می خندیدند

طوطی گک به من گفت

طوطی گک به من گفت

یک تخم جدید

در آسمان

عکاسی شد

تلویزیون

به من گفت

در سونامی

عکاسها

به عکس تبدیل شدند

 

* * *

 

  دو صد هزار درخت

  دوصد هزار  گل

دو صد هزار طفل

کمتر از

مردگانی که در شکمهای حیوانات دریایی گریختند

در آبهای وحشی

خود را دفن کردند

 

* * *

 

 

تلویزیونک دیشب

به من آهنگ کوتاهی خواند :

 

555

 

نمره آخرین نفس

من ،

دادم یک ایرو

و

ریختم

دوصد قطره اشک

 

در 555

 

* * *

 

یک طوطی گک سفید

در یک قفس سُرخ

که شعر آخری مرا میشناخت

ازش پرسیدم :

 

555  چه معنا ؟

 

طوطی گک

هر سه دانه را خورد

 5  دقیقه بعد

مُرد

مُرد

مُرد !

                            

                                                                          لیمه       

                                                            ولی           

 

                                  

     

 

P   A   R   K   I   E   T   J   E

 

gisteren, toen de bloemen in de tuin lachten

zie het parkietje tegen mij

zie het parkietje tegen mij

een nieuw ei

in de hemel is

gefotografeert

 

* * *

 

de televiesie zei

tegen mij

in de tsunami

 

zijn de fotografen

veranderd in foto’s

 

* * *

 

200.000 bloemen

200.000 bomen

200.000 kinderen

Te wieinig dan ,

Doden weglopen in buiken van wezens

In het wilde water

Begroeven ze zich

 

* * *

 

De televiesie zong kort voor mij

Gisteravond :

555

Nummer van het  aller laatste adems

Ik

Gaf een eoro

En

200 tranen

Richtten 555 op

 

* * *

 

Een wit parkietje

In een rode kooi

Hij kende mijn laatste gedicht

Ik vroeg hem

wat 555 betekende

 

Het parkietje at

3 stukken 5 kruimels

Na 5 minuten

 was hij

Dood

Dood

                                           Dood ! !   

 

* * *

                    Laima  wali

 

 

 

          سنگ                      و                    آهن                           

       س      ن     گ        و        آ      ه        ن     

 

یک اشک

برای مُردن گل

دو اشک

برای قتل خرگوش

ده اشک

برای هر جنگ

یک اشک

برای غم فلسطین

دو اشک

برای درد عراق

ده اشک

برای زخمهای افغانستان

یک اشک

برای پرند ه گک در قفس

دو اشک

برای شکستن چراغ

ده اشک

برای دیوانگی آهن و سنگ !

یک اشک

برای بهار بدون خندۀ گل بنفش

هشدار !

و اشک هایی

برای ماهی گک های داخل شیشه .

لیمه ولی                                        

     

 

 

فلسطين........رام ا....جنگ ... جنگ

Ijzer       en      Steen

 

   

 

 

                                                                                                           

 

     I   J   Z  E  R       EN        S  T   E   E  N

 

Een  traan

Voor  de  dood  van  een  bloem

Twee  tranen

Voor  de  moord  van  een  konijn

Tien  tranen

Voor  elke  orlog

Een  traan

Voor  de  truer  in  palestenje

Twee  tranen

Voor  de  pijn  in  iraq

Tien  tranen

Voor  de  wonden  in  afganistan

Een  traan

Voor  vogeltje  in  een  kooi

 

 

Twee  tranen

Voor  het  breken  van  een  lamp

Tien  tranen

Voor  de  domheid  van  ijzer  en  steen

Een  traan

Voor  de  lente  zonder  lach  van  violetten

Let  op !

En   tranen

Voor  visjes in  aquariums ! .

 

Laima  wali

October   2004

 

 

 

به ا طفا ل ا فغا نی                                                          

 

 

بجای آ دمکِ  برفی

 

شیر خواره ها

آدمک های برفی در کابل

از هوس شیر

به فوتوی شیر تبدیل می شوند

یک سونامی

از خنکِ سرخ

از روشنی سفید آفتاب

سیاه می شوند

هزار طفل

مثل هزار شیر یخ

از نامهربانی آفتاب

یخ زده می شوند

من این را

زندگی گرم نمیگویم ، مگر در آسمان گم شدن

 نبود شیر بسیار سیاه است

رنگ زندگی سفید است

مگر

این زندگی خوش نیست

اگر بمیری

زندگی

شروع می شود در خاطرات

میمون لوده با پول

برای اطفال کابل

گورک های مقبول  برفی میسازند !!!

مگر کودکان میخواهند از غم بمیرند

و در جای آرام بخوابند

بدون شیر و سامان بازی

به آدمک های برفی تبدیل شوند .

 

Bezopen sneeuwpoppenIn plaats van een  sneeuwpop

 

 

لیمه                      

                                 Laima  

 

 

 

Melk drinkende 

 Sneuwpoppen in kabul

Van het denken aan melk

Veranderen ze in een foto van  melk

Een tsoenamie

Van rode kou

Een witte zonne straal

Wordt zwart

1000 kinderen zijn 

  Net als 1000 ijsjes

Ze vriezen in

Van Het niet aardig zijn van de zon

Dat noem ik geen

Warme leven، maar verdwalen

in de hemel

 geen Melk is zo zwart

de kleur van het leven is wit

maar

dit leven is geen pret

Als je dood

Bent begint

Het leven in ervaring

Met geld maakt een domme aap voor

Kinderen in kabul

Een schitterend sneeuwengravvetje!!!

Maar,kinderen willen dood van verdriet

En rustig slapen

In plaats ervan in de grond

Te leven zonder melk en speelgoed

Veranderen in sneeuwpoppen

 

 

  Laima wali

 
بالا

بازگشت *