اسمم امین الله متخلص به مفکر و تخلص فامیلی امینی میباشد . درسال  1326 هجری شمسی در کابل متولد و بعد از ختم تحصیلات
 ثانوی در سال 1344 شامل کاررسمی گردیدم که دوره کار کرده گی ام مقاماتی چون وزارت عدلیه - ریاست عمومی د اریانا افغان هوایی شرکت - مقام صدارت عظمی وقت- ستره قضایی تو لنه - ستره محکمه- ریاست عمومی شرکت کود کیمیاوی افغان- و مقامات نظامی کشوررا در پست ها و موقعیت  های مختلف  در بر میگیرد. در تظاهرات سوم و چارم جوزا  1348  بنا بر دا  شتن عقیده سیاسی و طرفداری از جریان مترقی چپ دیموکراتیک از ادامه تحصیل حقوق محروم ساخته شدم.  بعدا با استفاده از یک سکالرشپ دولت هند  در سال 1350 غرض  تحصیل حقوق عازم انکشور  شدم و مدتی هم غرض تحصیل علم سیاست در سال 1360 عازم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در شهر تاشکند گردیدم. همچنان در سال 1995 دگری خود را  یعنی  اسوشیت ساینس  دگری را در 
          Minneapolis Community College  از Human Servics
 بدست اورده ام. کار نویسنده گی ام  در دوران شباب  یعنی از سالهای 1344
اغاز و تا سالهای 1350 طور جسته و گریخته با جراید و روزنامه های کشور چون روز نامه کاروان- ژوندون- اصلاح-انیس- پیام حق ادامه داشت اما به خواندن اشعار شاعران گرانقدر وطن- شعرای کلاسیک ایران و بعضا شعرای اروپایی از اغاز دوره شباب علاقه وافر داشته ام. اولین سروده های شعری ام در سال 1991 در حالت هجرت و دوری از میهن عزیز صورت گرفت که در نتیجه با عث تدوین ونشر دو جلد دیوان شعر تحت عنوان برگه های یاس و امید گردید که  جلد اول در مارچ 2003  و جلد دوم  در اگست 2005تحت هما ن عنوان   در ایالت منی سوتای امریکا بچاپ رسیده است که شامل مثنوی ها- غزلیات- قصاید- هجویه ها- مخمسات - رباعیات-قطعات و تک بیتی ها میباشند . اشعار سروده شده بیانگر درد و الام هم میهنان عزیز خاصتا در بیش از دو دهه اخیر یعنی جنگ برادر کشی بوده و قسما انعکاس دهنده درد و الام من نیز میباشد که بشکلی از اشکال به ان حالات در گیر در وطن پیوند دارد .  

 

گرامیداشت ازروززن                

باین روز, مبارک باد مقام اقدس زن             
کاین خروش از فیض اوست بدامان زمن
مقام زن والاست چونکه هستی زاوست          
بتوصیفش گویم چون گرامی ونیکوست
انبیا و عارفان را این زن مادر است            
که خالق سازنده ای چنین گوهر است
شمع فروزان گردیده زن برباغ هستی          
سزد گرنام نیکش بهترزهرکه گرفتی
که بی او نبودست آدم بر بهشتش قرار          
که بی وجودش از تنهایی گریستی زار
که زن باشد رفیق وهمدم وهمرازهستی         
که بی اومنزل مقصود طی هرگزنگشتی
بمیدان کارو زار حیات  بینی زنان             
بر افراشته پرچم نبرد آزاده گان
گسترده هم بساط علم ودانش درجهان        
به هر بابی درخشیده چون نیکمردان
علویت گر درجهان بینی پیوند اوست           
عارف و عالم و زاهد هم دلبند اوست
باین اوصاف نبینی دگر موجود با فر          
که با دستان پر نوازش آفریند  ظفر
مفکرکی تواند وصف زن آنچه سزاست      
عفو تقصیرم ز گرامی زنان التجاست

 

 راز جهان


                                    گاه قهروگهی خنده وگاه مهر سکوت بلب
زین حال رنگین جان بستوه امده ا ز تب  
گاه کفرم وگاه ساکن دیروگه ساکن مسجد

مقصود ندانم کدام است ازسحرتا دم شب

بربحرتفکر نشدم حاصلی از راز جهانم

با چند سخنی اموخته , بیرون شده از لب

عفوتقصیرمراای مدعییان حقیقت بین

ره ومنزل یکی و بر دانش ما فرق عجب

من دیده ام چون خود نگران چرخ فلک نیز

بیچاره تر بمعمای حاضر و ماضی و زغیب
جمله اند بحسابی  که کی امد  و کجا رفت

دم غنیمت دان که رباید دمت این ره صعب

این هست جهان حقیقت دان و نبودش محال

امد و رفت و گردش افلاک ز تسلسل شده کسب

مفکرحاصل نشود زعمری حباب رازجهان

حل یک معما بر دگری راه کشاید بیحساب


شیوه  بیان 

دهن بسته چه خوش شیوه دربیان استی
استاد سخنی بزبانی که بزبان استی
حریف ندانست ز پیام و طریقت ادایت
بنازم ظاهر خموش ونهان عیان استی
چو بزبان امدی گفتی ندارمت دوست
رسوای باین سخن پیش این و ان استی
چشم ز من گرفتی و ز رهی دل بمن بگفتی
مفهوم که بجای دیده بخانه دل استی
با این همه شیوه ایکه با منی گلی من
شک به یقین شد که از من بی گمان استی
بگذاردگر خموشی وطرز شیوه بیانت
بیتو نتوانم زنده گی که تو جان استی
من بتو سوزم وجمعی بحالی دل زارم
شعله افروز همه سوزی تو فتا ن استی
گرسوزی وخاکسترم به دریا فگنی گل
تصویر گردد  که هنوزم به نهان استی
بااین همه دگرچه خواهی بثبوت عشقت
سر به کفم که بر من بسی تو گران استی
هر جاه  تو بینم  ودر دهن تویی کلامم
راست گویم که تو خدای دو جهان استی
با همه ستمت مراد عاشقت دوچیزاست
دوست دارمت و نقش بسته به جان استی
مفکر نهراسد گر هم جان رودش از دست
ترس ازین است که چون تو در ان استی


طفلکان بی پناه

 دلم می گیرید امشب ز دردی
لختانی جگر و نور دیده گانی

که در گیرند در امواج طوفانی

به بحرخروشان تفکران فرشتگان پاک
غرق اند در تفکرزهم پاشیده گی میهن

که  بودست  شان  بان

خیروصلاح ورستگاری

ولیکن سیاه بختان تیره دل ازهمش پاشید

پروبال ان فرشتگان بتارکینه وحسرت ببند

برریا اب خورد بن نوگلان نوخاسته

نمیدانند کدامین ساحل که باید

تا بیارند زورق شکسته ای ارزو

بر کناری ارام و سکوت

نمیدانم خدایا درین بحر طوفانی
چسان ره یابم بر نجات طفلکانی

که هستند یاد گارو سرمایه مادر وطن
تو پیش اررهی و بحرطوفانی بکن ارام

به ساحل رسان زورق شکسته یی طفلکان بی پناه

عشق

سلام بر تو ای عشق
ای ستاره درخشان ارزو
نام تو چقدر زیبا و جانبخش است
زمانیکه  بر زبان می ایی
غنچه امید بدل و دیده می درخشد
گرمی احساس توبرجان ودل میدمد
دل بنوا می اید
احساس تو بر باب پیری شباب می افریند
گرمی تو احساس مرده را بیدار میکند
اینجاست که میگویند عشق جاودانه است

ایین ددمنش


کجا روم از غم انچه میگذرد بمن

زدلی بخونم بشور است زمین و زمن

نه دل بدست من است و نه هوش درسرم

هر دو بشد از دستم , مرغ شکسته پرم

حالم زار وناتوان زدرد به بسترم

از باری گرانی درد و غم حال بترم

دیده جوید زهرسوسازو برگ قدیم

که بودیم بشادی و غم یاور و ندیم

ازبازی قضا شاخه های امید شکست

زغم و وطنی بخون ,غمی دگر بدل نشست

کربود گوش فلک مگربنوای بیکسان

که کس نگشت مونس بغمی دل شکستگان

نقد جوانی بسر شد و قامت چو کمان

خمیده شد شاخه سروم از باد خزان

اکنون من وشمارش واپسین دم زنده گی

تا اهل وطن شود رها ز حلقه برده گی

مفکر مشو زرسم ورهی ددمنش پریش
زین شیوه بسی چون تو بوده دل ریش

 
 

    برج ثور 1383                               


             
سرود آزادی                      

  بنوا خواهم  سرود آزادی افغان                             
پایان باد دور سوزو آه و گریان
توای جانبخش همه آفاق وهستی                           
تحقق بخش این همه آرزوی افغان
عنایت بکن نیروی رزمی و اتحادش                       
بهر حفظ این خطه یی آزاد شیران
نابود دشمنان خفته بدامانش                                 
به همدلی و همدستی اش باد روشان
بشکند دستی وگر صلب آزادی کند                       
این گفته محقق باید چون نیاکان
افراشته خواهم پرچم صلح و امنش                       
بر فراز قله های میهن شیرمردان
مفکرساز و برگ وطن است بآزادگی                    
این شیرین سخن نشیند بر دل و جان


                            
 *****

لاله داغدار            برج اسد 1373

به دل دیدم لاله را داغ سیایی                                   
چو دلی داغدار گشته از جفایی  
برش رفتم به نرمی گفتمش ای گل                              
نزیبد داغ, دامنی خوش لقای گل 
ترا بآزاده گی زیباست صحرا                                   
کفر است دلی پرداغ آزاده را  
سر خم کردوآهسته گفت این فرد                                
وگر لاله داغدار است و پر درد 
دلم داغ است از خون بیگناهان                                  
چو آب جاریست بهر سوفراوان
مرا آزاده گی خوش باشد آندم                                  
که دل و دیده بخون نباشد یکد م
مشکل است ز آزاده گی نام بردن                              
که بینی هم نوعی به خون تپیدن
چه با زیب و فر بودست این کلام                             
که به اندر بودش این گهر پیام
که بصلح آزاده گی را نشان است                             
بحصاردشمن آزاده کی امان است
خوش آنکه ز دل شوید داغ سیه را                            
کدورت خصلت است شیطان پیشه را
که پر لذت زنده گی ز صلح و امن است                    
بی وحودش کی معنی بر مامن است
مفکر را داغ چو لاله بر دل است                           
ز بیداد چون غافل صاحبدل است؟

                                     *****


وصل دوست          برح حوت 1373

دل کباب و دیده کورم در هوای کوی دوست                              
یکنفس آرام نباشم بی نشان روی دوست 
عمرها شد در طلب گشتم بوصلش چون گدای                             
تا چشمی به ما گردد ازکرم ازسوی دوست
کی توانم گشت آرام گر بهشتم هم دهند                                     
راحت بدوزخم گر آید بمشامم بوی دوست
ذره ذره جان و تن دارد بباب ذکروصف او                               
دل را نباشد نوایی بی روی نیکوی دوست
روز و شب در فکر اینم تا شود بر من نصیب                            
ذره یی زخاک کوی یا رشته ای ازموی دوست
قطره ناچیزم افتیده ام در گرداب جهل                                     
در نامورگردم گرافتد نظر زسوی دوست
گر شوم قربان سرتاپای در حریم کوی او                                 
بار دگر جان خواهم بقربان در کوی دوست
مفکرخاک شو گرت خواهی سفربرکوی یار                              
زین طریق گردی بمراد خویش ووصل دوست


*****


عزت نفس            برج میزان 1382

نباشد مشکل کام یابی از حلاوت                                   
هم توصل به ثروت وهم فضل وسخاوت 
توان کرد حاصل شهرت و مردانگی                              
به پایمردی چون کوه ایستا دگی
طی منزل بود آسان بر سر دویدن                                 
  رخنه بفولاد هم بدندان نمودن
بکنح تنگ زندان به مشکل غنودن                                 
بتیر مژگان دلی خارا را دریدن
رسیدن بتاج سلطانی بود آسان                                    
هم رخنه آوردن برزمین و زمان
ز هست و بود خواهی میتوان یافت                            
وگرت عزت نفس رفت کی توان یافت
مفکر ز بود و نبود دارد عزت نفس                            
با منش باشد تا جانم است در قفس


*****                                    

خاک بیگانه         برج عقرب 1384

کرم ای دوستان به دردی بیدوایم                                   
ز دردی که درگیراست به سراپایم
نه روزآرام و نه شب باشد قرارم                                  
ز خونی درشکرگشته بود های هایم
گویند هرکه چاره یی درد وعلاجم                                
خود دانم ز چیست غمی بی انتهایم
دلم بخون و رفته ازدیده ام خواب                                 
که غرقه بخون است میهن زادگایم
مرا آن خاک پر گل بود خوش بهشتی                            
نیست بهشت عدوچون ویران سرایم
که آنحا عزیزانی خفته در خواب                                 
که بودند جان فدای بملک آبایم
دلم گرفت ز آسمان خراشهای ستم                                
بشنو هم میهنان ز امریکا صدایم
مرا میهن زیبا بودست بهشت برین                                
وگردورم زآن, نیست جرم وخطایم
بود تمنا که  بمیرم بآن خاک وطن                                
ز خاک بیگانه ناید بوی آشنایم
مفکررا باشد چاره درد وغم ورنج                               
                        
که نوای صلح خیزد ز میهن زیبایم

 
Telephone +612-672-3061

بالا

بازگشت *