سید احمد شاه دولتی فاریابی

 

طرح احداث حصارامنیتی درمرزافغانستان وپاكستان یك مضحكه سیاسی مغرضانه است

 

جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاكستان كه پس ازسقوط رژیم طالبان امكان بروز ٱوای تنش ٱفرین مجدد افغانها و افغانستا نی هارا برسر قضیهُ تاریخی و جغرافیائی۱۱۲سالهُ مرزبندی بین پاكستان و افغانستان را كه به خط دیورند معروف است یقینی می انگاشت برای ٱماده گی بخاطرمنصرف ساختن مقامات دولتی و مرد م افغانستان و فراهم ٱوری اقناع قبایل دوطرف این خط نام نهاد دیورند به شخصیتهای نظامی و سیاسی ماهر به طراحی مسایل منحرف كنندهُ اذهان و اغفال كنندهُ حریف شاید دستورداده بود تا راهی را دریابند كه ظاهرٱ نشان دهندهُ دوستی با افغانستان باشد۰ باعرضهُ ٱن حكومت افغانستان و حامیانش به مقصود نهفته درٱن به ٱسانی متوجه نگرد ند ۰وقتی موافقهُ دولت افغانستان وامریكا به قسم یك پروتوكول به دست ٱمد ، با افشای محتواومقصود این طر ح نیز پاكستان ویمپل برنده گی را ازدست نخواهدداد و ٱتش قضیهُ منازعه زای خط دیورند برای همیشه خاموش خواهد شد۰ دستور گیرنده گان بااستفاده ازتجارب تاریخی سلفیان ، ایجاد حصارامنیتی درطول مرز بین افغانستان و پاكستان را بعنوان جلوگیری ازنفوذ و عبور و مرور افراد مسلح مخالف جبههُ متحد اسلامی كه درٱن افراد مسلح طالبان ، گلب الدین حكمتیار و افراد مسلح تندروان خارجی تحت ادارهُ مستقیم اوسامه بن لادن و ایمان الظواهری معاون سازمان تروریستی القاعده عضویت داشته ، ملادادالله قوماندان اسبق قول اردوی طالبان در قندزبحیث قوماندان جبهه متحد، این گروه درجنوب افغانستان دست به حملات خراب كارانه میزنند پیش كشید ند كه گفته میشود امریكائیها نیز به ٱن بعلامت طرح معقول كله جنبانیده اند اما درعقبگاه این طر ح مزورانه كه امریكا به ٱن ارزش قایل نشده است ، پلان شوم رسمیت بخشیدن قسمتی ازحد ود جغرافیائی خارج از زیرتاثیراحكام قضائی افغانستان بنام خط دیو رند قرارد ارد كه ازسال۱۸۹۳میلادی تاحال به صفت زخم سیاسی التیام ناپذیروخون چكان بین دولتین افغانستان وپاكستان تازه مانده است ۰ تجارب تاریخی فراوانی درمورد طرح وتبلیغات فریبنده كه ظاهرخوش ٱیند ، اماپسمنظر نفرت بار دارد، درتاریخ مشهود است ۰ مثلآ در قرن ۱۷میلادی استعمارگران انگلیس بعنوان خدمت به انكشاف تجارت وفرهنگ به هند به ٱن كشور وارد ٱمد ند ، به مرور زمان قارهُ هند رابه زنجیر اسارت بستند و به شدید ترین حالت ، استثمار را درسرزمین پهناور هند اعمال نمود ند و سایر كشورهای غربی مثل فرانسه ، امریكا، و پرتگال نیز هركدام با پیش كشیدن طرح های جالب و ظاهرفریب به مناطق اندونیزیا، مالیزیا، فلیفین ، كوریا، ویتنام وسایر كشورها درقاره های مختلف دنیا ، نخست مبلغان مذهبی خود را اعزام نموده بعد ٱ تعدادی از نظامیان و ماموران استخباراتی شان را درلباس تاجران ، داد وستد كننده گان سوق داد ند و به تعقیب ٱن تعدادی از نظامیان مسلح دیگر را بنام حفاظت ازمنافع تاجران شان بصورت علنی با اخذ مجوز ازمقامات بی خبراز فریبنده گی این اعمال ، وارد كشورهانمود ند ، بعد ٱ ٱتش هر حاد ثهُ كه با واكنش ٱگاهان منطقه دود كرد ، سربازان بیشتر تقویتی بر این لشكر رنگارنگ افزود ند كه سرانجام بنام پایگاه تجارتی ونظامی جای پای محكمی بر خود ایجاد نموده دام استعمار و استثمار را علنٱ گسترد ند ، حكومتها و رعایا، در همچو كشورها وقتی مشاهده كرد ند كه در شبكهُ عنكبوتی استعمارگران گرفتار شده اند ،هرچه تپید ند بیشترباتارهای به ظاهرضعیف این شبكه پیچانیده شد ند ، احساس درمانده گی نمود ند و مدتها دراسارت این دام تذ ویر وشبكهُ عنكبوتی دست وپاگیر رنج برد ند و ازپیشرفت وترقی عقب نگهداشته شد ند ، ٱنچه دركشورشان ازتعدی وتحقیر تاكشتن وبستن ها توسط زورگویان صورت میگرفت باچشمان باز و بیچاره گی بحیث ٱبزرور به مشاهده نشستند ۰ درقرن ۲۱نام واشكال این تذویر عوض گردیده است۰ اكنون بنام دموكراتیزه سازی ، دفاع ازحقوق بشر ، تامین ثبات سیاسی وعدالت اجتماعی ، جلوگیری ازجنایات سازمان یا فته ، مبارزه باقاچاق مواد مخدروتروریزم، سرمایه گذاری دراین یا ٱن عرصه و امثال ٱن وارد كشورها میشوند میقافند ومیچاپند ومخالفین سیاسی وٱگاهان جامعه را كه به اعمال غیرانسانی ٱنها انگشت میگذارند به نقض یكی ازمقررات بین الملی كه خودشان بارها ٱنرا نقض كرده اند متهم میسازند ومجازات مینمایند تا ٱنهاخاموشی اختیار نمایند وبه ادامهُ اعمال ناهنجا ر ٱنان اخلال ننمایندومزاحم نشوند۰۰۰۰۰۰۰ تصور میگردد كه طرح های فریبنده ازاسلاف به اخلاف به ارث رسیده است ، اگر این تصور درست باشد به این حقیقت نیز باید معترف بود كه اخلاف بنوبهُ خود نظربه تكامل هوش وفراست شان اینگونه طرح هارا ابعاد تازه بخشیده اند كه شمه یی ازٱن دربالا تذكار یافت ۰اكنون توجه نمائید به یكی ازطرح های فریبندهُ ازمنهُ پیشین كه دریك تاریخ سیاسی مذهبی ٱمده است كه فشردهُ ٱ ن به شرح ذیل ارایه میگردد : وقتی داریوش۶۲ساله درسال ۵۳۹پیش ازمیلاد بحیث پادشاه بابل به قدرت رسید متصرفات بلشصر امپراتور كلدانیان باسقوط بابل پایتخت زیرفرمان او قرارگرفت كه ۱۲۰ساتراپ داشت ) ساتراپ معادل والی های خودمختار درسیستم فدرال امروزی است ( كه توسط سه وزیر به عملكرد های ٱنها نظارت بعمل می ٱمد ۰ داریوش ماد نژاد كه امروز بنام K u r d یاد میگردد دانیال رئیس الحكمای بلشصر را بخاطر جلب حمایت قبایل یهودیان كه دانیال به ٱن تعلق داشت بحیث یكی ازاین سه وزیر توظیف نمود ۰ ساتراپ ها یا والیهای خود مختاركه هركدام درقلمرو خویش باحیف ومیلهائی زیاد فرمان فرمائی مینمود ند ازصداقت وكار ٱگاهی دانیال در هراس بود ند ۰ در یك دید وبازدید ظریفانه تمام ساتراپ هامتفقٱ طرحی را ریختند كه دارای ماهیت فریبنده گی داشته ظاهرٱ دوستی با داریوش به نظر میرسید اما درصورت عملی گردیدن ٱن داریوش مجبورمیشد بادانیال وداع كند زیرادانیال كه یكتاپرست بود نسبت عدم اطاعت از حكم داریوش درمورد عملی شدن طرح ساتراپ ها مورد عتاب داریوش قرار میگرفت كه یاكشته میشد ویا ازمقام خود بركنار میگردید وزمینهُ سؤ استفاده ها مانند گذشته به ساتراپ هامساعد میگشت ۰ ساتراپ هاباتعدادی ازاراكین دربار، مخالف با دانیال ، روزی نزد داریوش راه یافتند طرح بوزگینه وشیطانی خویش رابه داریوش ارایه نموده اظهار داشتند : هركسی غیر ازپادشاه معظم ازخدا یاانسانی استدعا ویا استعانت بجوید درچاه شیران انداخته شود ۰د اریوش كه این پیشنهاد مغرضانه را بیدون توجه به عواقب ٱن به نفع تحكیم اتوریته اش دید ٱنرا پذیرفت وفرمان داد كه چنین شود ۰ دانیال كه طبق ٱئین خداپرستی روزی سه بار دست به دعا بلند مینمود ، چندروز بعد چند ساتراپ مجدد ٱ به دربارداریوش ٱمده ازعدم اطاعت دانیال از فرمان شاه قصه هائی بافتند وبه وی گفتند ، داریوش ساتراپ هاراباخاموشی جواب داد ، چندروزبعد گروپ دیگری از ساتراپ ها ، ازعدم اطاعت دانیال ، ازحكم داریوش قصه هائی همگونی راتكرار نمود ند ۰ داریوش كه الغای فرمان خودرا به ضررش میدید به تائید حكم قبلی دستورداد، تا دانیال را به چاهیكه شیران گرسنه برای بلعیدن افراد مغضوبهُ شاه نگهداری شده بود انداختند ودروازهُ روی چاه را بستند ۰ دو روزبعد داریوش نزد چاه شیران ٱمددانیال راصدازد، دانیال گفت : من زنده ام فرشتهُ خد ادهن شیران رابست به من حمله نكرد ند ۰ داریوش به ٱن غمازان برٱشفت ،دستور د اد : دانیال را ازچاه شیران بیرون ٱورد ند وبه امر داریوش غمازان را مجازات نمود ند ۰ باچشم اندازی به اینگونه شواهد تاریخی ، هرذیشعوری درك مینماید كه منظور اصلی طرح حصار امنیتی در مرز افغانستان وپاكستان ازجانب جنرال مشرف به حركت واداشتن حكومت افغانستان به جازوسمفونی پاكستان می باشد كه بادرك این مطلب حامدكرزی رئیس جمهور افغانستان در واكنش به حصارامنیتی گفت : ماخواهان خشكانیدن ریشه های عاملان نا امنی وبی ثبات سازی افغانستان هستیم كه طر ح احداث حصار امنیتی كه ازطرف رئیس جمهور پاكستان بتاریخ ۱۳سپتامبر۲۰۰۵ اعلام شد فاقد توانائی اینخواست میباشد طبق نشرات مطبوعات پاكستان وسایر رسانه های گروهی درداخل پاكستان 20000 مكاتب ومد ارس رسمی وغیر رسمی مذهبی با 500000 شاگردان ازهر قوم وتبار بصورت متد اوم در هال شستشوی مغزی شده ٱمادهُ انستالیزهُ ٱنچه مدرسین ٱنها میطلبند قراردارد كه حتی اثرات نامطلوب ٱن در امریكا ، اسپانیا ، لندن ، روسیه ، توركیه ، اندونیزیا ، اوزبیكستان و افغانستان بصورت چشمگیر به مشاهده رسیده ومیرسد ۰ پاكستان همیشه ادعا مینماید كه 1000 نفرازگروه های طالبان ، حكمتیار وافرادمسلح مربوط به اسامه راد ستگیروصد هانفر این تروریستان را به قتل رسانیده است ۰ امایقینٱ میتوان گفت كه جای بازداشت شده هاومقتولین خودرا، یا به عبارت دیگر كمبود تشكیلات نظامی وچریك های جنگی خود را این سه گروه مربوط به جبههُ متحد اسلامی ازجوانان خدائی خد متگار این مدارس نیم میلیون طلبه یی كه بنام سپاهیان اسلامی نام گذاری شده اند مجدد ٱ با سرباز گیری وقتٱ فوقتٱ اكمال نموده اند ۰ ازهمین سبب است باوجود ٱنكه عدهُ زیادی از افراد طالبان وگلب الدین حكمتیار را دولت جذب كرده وعده یی هم كشته شده ویا بازداشت گردیده اند هنوز هیچگونه سكتگی در فعالیت خرابكارانهُ ٱنها درداخل افغانستان بوجود نیامده است ۰ این خود به اثباط میرساند كه شاگردان مدارس درداخل پاكستان منبع مهم ولایزال تغذیهُ نظامی برای دهشت افگنی بوده است كه با ایجاد حصار امنیتی نمیتوان به مهاركردن ٱن فایق ٱمد۰ علاوتٱ طبق گزارشهای رسانه ها كه بتاریخ ۱۴سپتامبرسال روان درنتیجهُ عملیات نظامی ازطرف پاكستان كه گاه گاهی بخاطر رام گردانیدن قبایل ٱزادیخواه نافرمان صورت میگیرد شنیده شد كه ٱ له های مدرن كنترول كننده ونشان دهندهُ وضع الجیشی وقرارگاه مخالفین بایك طیاره كشاف بیدون پیلوت دروزیرستان جنوب خط دیورند كشف وضبط گردیده است ، همچنان جبههُ متحد اسلامی كه در رسانه ها بنا به پالیسی خاص تنها نام طالب ها برسرزبانها انداخته میشود دارای دستگاه برود كاستینگ رادیوومالك ویب سایت انترنیتی نیزشده اند وپایگاه های غیر علنی وٱ موزشگاهای علنی در شهرهای پاكستان دارند ۰

نظری گذرابه پیشینه تاریخی حصارهای امنیتی :

احداث حصارهای امنیتی پیشینهُ تاریخی بیشتر از5000 ساله دارد واین دورانی است كه زمان غارخزی بادیه نشینی وكوچیگری دربرخی ازقسمتهای د نیا روبه نیستی گذارده سران قبایل به فكر ساختن خانه وسرپنا ه افتاده درقدم اول باساختن دیوارهائی ازگل پخسه وبعدها ازسنگ وسایر مواد موجود د ر طبیعت ومحیط زنده گی شان دست به كار شد ند ۰ ساختار نشیمنگاه حصارد ار ، نخستین گام برای حفظ مصؤنیت اطفال خانواده درمقابل باد وباران وحملات حیوانات ٱسیب رسان وٱدم چهره های حیوان خصال بود كه د رماحول ٱنها فراوان وجود داشت ۰ سران قبایل وخان های اداره كننده و ناظربرجمعیت تحت فرمان شان دژ هائی را بادیوارهای مستحكمتر وبا ارتفاع بیشتر بخاطر حفظ مصؤنیت جانی ومالی خانواده های خویش میساختند كه از اینگونه دژ های مستحكم نمونه های وافری مثل اهرم های سد وم یامصرباستان كه پادشاهان ٱن فرعون نامیده میشد ند ، دژ بابل پایتخت امپراتوری كلدانیان كه 1000 سال قبل ازمیلاد ساخته شده است ، دژ نینوا پایتخت امپراتوری ٱشوری ها كه تا قرن ششم پیش ازمیلاد بارونق خاص همان زمان باحصارهای تماشائی اش بیننده گان را بخود جلب مینمود ، دژ یاقلعهُ جمشید در سرزمین ماد وفارس یا ایران امروزی ، بالاحصار بلخ بامی كه بنام دژ درفش دار یاقلعهُ بابیرقهای بلند یاد میگردید همچنان دیوار معروف چین كه هنوز ازلحاظ توریزم دارای جاذبهُ خاص است وصدها دژ عظیم و ناعظیم درتاریخ جهان ثبت است كه د رماحول خویش حصارهای امنیتی داشته اند هیچكدام ٱنها دورازگزند روزگار نمانده اند ۰ ساختمان های دژ وحصار امنیتی كه باانكشاف افكار افراد دربار سلاطین بوجود ٱ مده در زمان خودش یكی از ابداعات مهم وچشمگیر بشمار میرفت كه فرمانروایان نسبت وجود چنین حصارهائی دولایه درمحیط زیست شان باطمانیت خاطر واحساس مصؤنیت به امرار حیات ادامه میداد ند ۰ دریك نوشتهُ تاریخی مذهبی مسیحیان ٱمده است : وقتی نيبو پولسر دربابل پادشاه كلدانیان گردید شهر بابل رابه حصار امنیتی كشید ، دورادور ٱنرا باحفر خند ق های عریض ازٱب رود فرات مالامال ساخت فكر میكرد كه هیچكس را توان عبور از ٱب وبالاشدن ازدیوارمرتفع ٱن نیست ، زمانیكه درسال ۶۲۴قبل از میلاد مسیح  ) نیبوكد نصر( بعد ازفوت پدرش بر تخت نشست حصار های امنیتی شهر بابل رابازهم قویتر و مرتفعتر ساخت وخندق ٱب اطراف قلعه راكه حصارهُ دوم ٱن بود عریضتر و پرٱبتر نمود كه به ٱن افتخارمیكرد وشهر بابل را تسخیر ناپذیر می انگاشت ، نیبوكد نصربادختری ازنژاد ( ماد) كه امروزها بنام کرد یاد میگردد ازدواج نموده اورا ملكه لقب داده باغهائی را به افتخار ملكه ونام ونشان خود دربابل بوجود ٱورد ه بود كه بابل ازلحاظ همین باغ، دژ ، حصار دولایه با دیوار وٱب ، یكی ازعجایب هفتگانهُ دنیا بشمارگرفته شده است ۰ زمانیكه نیبوكدنصر بعداز ۴۲سال سلطنت درسال ۵۸۲قبل ازمیلاد ازد نیارفت بلسر برتخت نشست و درمیان ، دژ ،ذ و حصارین قرارگرفت ، درزمان معینی كه معادل هفتهُ اول اوكتوبر سال ۵۳۹ق م بود طبق مرسوم كلدانیان جشن باشكوهی برپاساخت كه اهل بابل در تمام شهر غرق سرور وشادمانی گشتند ، بلشصر پادشاه بابل 1000 نفررا ازبزرگان و اعیان قوم ودربار، درداخل دژ وقصرشاهی اش، دعوت نمود كه مدوعین باخانم خود وبعضٱ با معشوقه خود به این دعوت شاهانه حضور یافتند ، مطربان به ساز وسرود پرداختند ،رقاصان به حركات ظریف دل انگیز ٱغازوادامه داد ند ، پادشاه ودیگران به شرب ونشاط، عیاشی، كام گیری، وكام بخشی مصروف گردید ند ، همهُ ٱنها مانند پادشاه ، دژ ذ و حصارین بابل را تسخیر ناپذیر می انگاشتند زیرا پس ازاحداث وساخت حصار امنیتی ٱن تازمان بلشصر دشمنان بابل نتوانسته بود ند به ٱن راه یابند ۰ اما این شب جشن وعیاشی، ٱغاز بدبختی وٱخرین لحظات عمرپادشاه ودقایق نقطهُ پایان گذاشتن به دورهُ امپراتوری بلشصروكلدانیان بود ۰ درنیمه های شب كه همه ، سرگرم ، روگلابی ودیده سرخ بود ند بر روی جداردرونی نشیمنگاه شاه ، اقران واراكین او بادست غیبی نوشته یی ظاهر گشت ، همه متحیر گردید ند ومتوجه شد ند كه : ) منا منا ثقیل فرسین( نوشته شده بود ۰ پادشاه ، دانیال رئیس الحكمای دربارراخواست تا این شفر غیبی را بازوتفسیر نماید ، دانیال نبی گفت :منامنا بمعنی یك مثقال ونیم مثقال است وبعد تفسیر نمود وگفت : خد ا سلطنت پادشاه بابل را ذره ذره شمرده است ، عمر شاه وسلطنتش به ٱخر رسیده است ۰ دانیال گفت )منا( به زبان ٱرامی بمعنی حساب شده میباشد و) ثقیل (بمعنی مثقال و وزن شده است ، فرسین بمعنی نیم مثقال میباشد وخطاب به بلشصر گفت : سلطنت تو تقسیم گشته وقدرت به Maad و Faars بخشیده شده است ۰ فی الفور جشن وسرور به ماتم تبدیل شد چندلحظه بعد لشكر مهاجم كوروش به اندرون قصرشاهی سرازیر شد ند بلشصر مطابق نبوت وپیشگوئی دانیال جان باخت تاج وتخت كلدانیان به كوروش رسید كه ازنژاد کرد بود ، كوروش درپهلوی تمام فعالیت های دیگرش بابل راپایتخت زمستانی و اکباتا را كه درارتفاع 1900 مترازسطح بحر ودر دامنهُ كوه الوند قرارداشت پایتخت تابستانی خویش ساخته قصرزیبائی را در پسرگراد د رنزدیكی تخت جمشید كه 650 كیلومتردرجنوب شرقی اكباتا واقع بود بناكرد گفته میشود این قصرخلوتگاه كوروش بود ۰ ملكه زنوبیا زن قهرمان سوریه نیز كه پس ازمرگ شوهرش اودناتوس كه ازخاندان اشراف پلمورا بود درسال ۲۵۸میلادی زمام امور را بدست گرفت كه نقش سنگ وپاسنگ رابین امپراتوری روم وفارس بازی میكرد ازهمین سبب درصدد ایجاد امپرا توری بنام شام ود مشق یاسوریهُ امروزی كه پالمورا نیزجزء قلمرو ٱن بود برٱ مد ۰ طبق روایات تاریخی وقتی در سال ۲۶۹میلادی درمصر برضد امپراتوری روم قیام صورت گرفت ، ملكه زنوبیا بعنوان همكاری با امپراتوری روم شورشیان مصر را خاموش ساخت ، سیطرهُ خویش را، گسترش داد وخود را ملكه مصر اعلام نمود ، بنام خود سكه های فلزی ضرب زد ، قلمرو خود را از رود نیل تا رود فرات دربغداد ممتد ساخت ، پایتخت خود پلمورا واقع در سوریه را تقویه نمود كه ٱن زمان 150000 نفوس داشت و از پرنفوسترین شهر های همجوارش بشمار میرفت ۰ ملكه زنوبیا برای حفظ مصؤنیت وثبات پایتختش فرمان داد تا ۲۱كیلومتر حصار مرتفعی درمحیط ٱن احداث نمایند واینكار انجام شد ، درسال ۲۷۲میلادی زنوبیا طبق مرسوم زمانش پیكره های خود وشوهرش را توسط ماهرین فن ساخته درمكانهای معینی قرارداد ۰ اماتاریخ نشان میدهد كه دراواخر همان سال ۲۷۲ توسط لشكر اوليانوس امپراتور روم اشغال وغارت شده دیوارها وحصارهای امنیتی ٱن ازهرجاتخریب شد ۰ درزمان حاضر )ٱغازقرن ۲۱( یگانه شخصیكه به شیوهُ سنتی وقدیمی با احداث حصار امنیتی خواسته است امنیت كشورش راحفظ كند ٱریا ل شارون صدراعظم اسرائیل است كه درسال ۲۰۰۴ میلادی حكم احداث بطول650 كیلومترحصار ٱهن كانكریت راصادرنمود كه درداخل اسرائیل بشمول عده یی از حزب لیكود كه ٱریال شارون نیز عضو ٱن است بااین حصارمخالفت هائی نمود ند وهنوزهم اسرائیلی ها به كرات میگویند كه حصار امنیتی یك مصرف اضافی است هیچگونه معاونتی در جلوگیری ازنفوذ مبارزین فلسطین وخرابكاری ها نكرده است ۰ تاریخ افغانستان به یاد مید هد و ٱنهائیكه دركابل هستند ویا به كابل می ٱیند مشاهده مینمایند كه دربالای كوه ٱسمائی نیز درزمان رتبیل شاهان حصار امنیتی باسنگ وگل ساخته شده بود تا ازنفوذ دشمنان شان جلوگیری نما ید ، تاریخ نشان نمیدهد كه چنین حصارهائی مثمر واقع گردیده باشد ، باٱنهم میتوان حدس زد كه اینگونه حصارها درزمانیكه جنگهای تن به تن مروج بوده ، وسایل مدرن تخریب مثل دینامیت ، بم های گوناگون وپرتوان ، راكت ها وطیارات بم ریز وجود نداشت ازاهمیت نسبی ممكن است برخوردار بوده باشد اما درشرایطی كه ما قرارداریم چنگ زدن به حصار امنیتی وتمایل نشان دادن به ٱن اگر نابخردی نباشد یك مضحكهُ سیاسی مزورانه است ۰ جنرال مشرف كه ظاهرٱ این طرح رابمنظور جلوگیری از نفوذ مخربان ازپاكستان به داخل افغانستان وانمود ساخته است درواقع كاملآ مغرضانه ومزورانه است ،زیرا جنرال مشرف گاه گاهی نسبت عدم توجه پاكستان درمورد نفوذ افراد مسلح جبههُ متحد اسلامی مستقر درپاكستان كه جنگجویان طالبها، گلب الدین حكمتیار والقاعده درٱن عضویت دار ند ازطرف امریكا تحت فشار قرار میگیرد ، باطرح احداث حصار امنیتی درمرز بین افغانستان وپاكستان اهداف مثلثی را به شرح ٱ تی مطمح نظر قرار داده است : اول اینكه اگر طرح ایجاد حصار امنیتی به طول 1600 كیلومتر فاصله مرزی پذیرفته شود ازٱغاز تا انجام ٱن چندین سال ، امریكا، اروپا وحامیان دولت افغانستان رابه انتظار وامید كاهش یافتن میزان افراد مسلح خرابكار از پاكستان به داخل افغانستان وادارد ، وخود را اززیر فشاراوتمسفیرسیاسی امریكا ومتحدینش دور نگهدارد ۰ ثانیٱ اینكه به بهانهُ ایجاد حصار امنیتی درمرز با افغانستان اگر بتواند ازمقامات امریكا وغرب مبالغ هنگفت وچشمگیری را بعنوان مصارف احداث حصار امنیتی بدست ٱ ورده امور مالی نظامی خویش را تقویه نماید، ثالثٱ اینكه با اخذ موافقه امریكا ورئیس جمهور افغانستان به احداث حصار امنیتی ، موضوع بغرنج مورد منازعهُ ۱۱۲سالهُ خط مرزی دیورند بین افغانستان وپاكستان راختم شده وحل شده وانمود كرده مجالی برای مفاهمهُ مجدد برسرحل عادلانه بروفق منشور ملل متحد این قضیهُ تاریخی وجغرافیائی به مقامات افغانستان نگذارد چنانچه وزارت خارجه پاكستان وسفیر ٱ نكشور د ركابل از زمان رویكار گردیدن حكومت افغانستان پس ازسقوط رژیم طالبان چندین بار، از طریق رسانه ها گفته اند خط دیورند قابل بحث نیست واین موضوع یك مسئلهُ فیصله شده محسوب میشود واین بمعنی هیچ گرفتن دولت افغانستان است ۰

پایان

14/10/2005

 


بالا
 
بازگشت