عــلــمـــــــــــــی

 • کریم پوپل : علم چهره شناسی
 • کریم پوپل : منشا وتاریخچه بند امیر
 • کریم پوپل : مونجی یا موعود آخرالزمان در ادیان مختلف
 • کریم پوپل : قره قل
 • کریم پوپل : مهمترین گروههای تروریستی دنیا
 • کریم پوپل : ضررورت کانال و تونل سازی در افغانستان
 • کریم پوپل : سمنت ومعادن مواد سمنت سازی درافغانستان
 • کریم پوپل : شب برات چه است وچه سنن دارد؟
 • کریم پوپل : معادن افغانستان _معدن تالک در افغانستان
 • کریم پوپل : معادن ابرک در افغانستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت