عــلــمـــــــــــــی

 • کریم پوپل : معادن گوگرد یا سلفر افغانستان
 • کریم پوپل : معادن سنگ مرمر در افغانستان
 • کریم پوپل : کبوتر شناسی در افغانستان
 • کریم پوپل : طریقه آغا خانی چیست؟
 • کریم پوپل : معادن فلزات افغانستان
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : زون بندی آب و هوای کشور< /font>
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : باغداری  از مزرعه  دارای مجزا است
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : خردگرايی چيست؟
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : عزت نفس
 • داکتر یارمحمد حیدر زاده : سبزخانه « گرین هوس »
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : افغانستان چه وقت بخود کفایی تولید گندم می رسد ؟
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : سوء تغذی پروتین انرژی
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : سوء تغذی : قسمت سوم
 • غلام سخی ارزگانی : اضرار ظروف پلاستیکی به صحت انسان و محیط زیست
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : طرح راهبردی جلوگیری مردم از خطر گرسنگی
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : سوء تغذی : قسمت دوم
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : آبیاری بمنظورافزایش محصول
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : ایجاد زون بندی آب و هوا از دیدگاه زراعت
 • پوهندوی دوکتورسيدحسام مل : سوء تغذی
 • دکتر رحیم رامشگر : روانشناسی سیاسی وشناخت رهبران
 • دکتر رحیم رامشگر : مفهوم اختلال تبدیلی در طب روان : خاصیت ها و علایم اختلال تبدیلی
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : اهمیت احیاء  جنگلات و درختان  سایه بان در دامنه ها و وادی ها !
 • دکتر رحیم رامشگر : مفهوم اختلال تبدیلی در طب روان
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : راه حل مهارآب  شهرکابل، ناشی از باراندگی
 • داکتر یارمحمد حیدرزاده : پیشنهاد ارزیابی راهبردی محیط زیست افغانستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت