منورخالد

 

تغيرات در خويش

 

در زمانه هاي سابق مرد ثروتمندي درد چشم داشت و از اين بابت خواب نه داشت هرچه دوا و مدوا نمود هيچ نتيجه نه گرفت در نهايت از درد چشم تصميم به خود كشي نمود و ليكن دوستي برايش يك فقيريرا كه در شهر زندگي ميكرد معرفي نمود . او فقير ني بلكه بك فيلسوف و تارك دنيا بود به خاطر منافقت هاي اجتماعي.

شخص ثروتمند به او مراجعه نموده و طالب كمك شد.

او بعد از معلومات و تجسس از زندگي او فيصله به عمل أورد كه به هيچ رنگي به جز رنگ سياه نگاه نه كند.

 ثروتمند نصيحت اورا قبول و به تمام نوكران امر كرد كه تمام اشياي مربوط به خودش را سيا رنگ كنند تا كه او به جز رنگ سيا به هيچ رنگ ديگر نظر نه كند.

حتا مستخدمان و اعضاي فاميل وقتي كه به ملاقات او مي إمدند لباس سيا پوشيده و وجود و اندام خويش را سيا رنگ ميكردند وتمام ماحول اورا با هزار ها ليتر رنگ سيا ،سيا رنگ نمودند.

بعد از مدتي اين طريقه تداوي مثمر قرار گرفته و چشم دردش تسكين پيدا ميكند.

بعد از مدتي شخص ثروتمند به خاطر احترام و تشكر فقير را در منزل خويش دعوت مينمايد. 

فقير لباس چند پارچه يي به رنگ هاي مختلف دوخته شده در بر داشت ومرد ثروتمند باديدن رنگ هاي متناوب لباس او درد چشم خويش رادوباره احساس كرد. وی بيدون انكه از او تشكر نمايد امر به خارج ساختن او از منزل كرد.

 به او خطاب كرد با اين مصرف گزاف درد چشم تسكين يافته بود و تو انرا به هدر دادي

مرد فقير گفت بر عكس أرزانترين طريقه تداوي همين بوده  و به جيب خود دست كرده و يك عينك سيا رنگ را برايش تقديم كرد كه مرد با پوشيدن ان همه دنيا را به شمول لباس فقير به رنگ سيا تيره مشاهده كرد.

از او تشكر و سپاس نمود.

فقير برايش گفت :

 براي رسيدن به هدف نمي توان تمام دنيا را تغير داد بلكه با تغير چشم اندازت ميتواني به رنگ دل خوا خود  و به كأم خود انرا برگرداني.

تغير دنيا كار احمقانه يي هست كه در امكانات ما نيست اما تغير چشم انداز ما براي رسيدن هدف ارزانترين و موثرترين روش هست.

منور خالد البؤرگ دنمارك ٢٠١٧

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت