مس افغانستان سال 1972
 


 
 

زهره داود اولین دختر افغان است که در سال 1972 بحیث دختر زیبای سال انتخاب شد. زهره که در سن 18 سالگی مس افغانستان شد ، بزودی در بین حلقات ستارگان کابل مشهور شد و کار خود را در بخش رادیو تلویزیون آغاز کرد. وی با سهم گیری در پروگرام های مسابقات ذهنی و اخبار، بیکی از محبوب ترین چهره ها در بین شهریان کابل تبدیل شد. وی با فامیل های سیاستمداران و طبقات با لائی کابل وستارگان هنری از جمله احمد ظاهر دوست صمیمی شد.

زهره در سال 1954 در کابل متولد گردیده است . ا و دختر یکی از جنرالان ظاهر شاه است. پدرش در رشتة جراحی در امریکا تحصیل کرده بود. وی پس از انتخاب مس افغانستان با محمد داود ازدواج کرد و برای سپری کردن ماه عسل به امریکا مسافرت کردند.

یکسال پس ازتجاوز شوروی ، زهره با شوهر و طفلش وطن را ترک کرد. در هنگام مواصلت به میدان هوائی بین المللی ورجینیا در ماه اپریل 1980 ، پس از یک توقف کوتا در آلمان ، وی درک کرد که این بار در سن 25 سالگی مسافرت ماه عسل نیست. بحیث یک پناهنده سیاسی وی در یک فابریکه نانوائی در ریچموند به پاک کاری پرداخت .

مقدار کمی انگلیسی میدانست ولی چون در رشته ادبیات  فرانسوی در دانشگاه  کابل تحصیل کرده بود ، قدری فرانسوی میدانست و ازینرو در یک فابریکه نانپزی فرانسوی در ریچموند استخدام شد. اولین روزیکه به کار رفت ، یک جاروب برایش دادند تا  سطح آشپزخانه را پاک کاری نماید . اکنون زمانیکه به گذشته مینگرد ، می خندد.

شوهرش گرچه  پیلوت بود ، قبل از آنکه به شغل پیلوتی آغاز نماید ، در ابتدا در یک رستورانت مک دونالد کار میکرد و بعدا تکسی دریوری میکرد.

زهره و شوهرش درکورسهای شبانه لسان انگلیسی اشتراک کردند ، پروازهای تمرینی ، دادن امتحانات ، تماس های جدید ، وظایف جدید بخش دیگری از کار های بعدی این فامیل را تشکیل میدهد. آنها اکنون درویلای مقبول شان درملیبوواقع در کلیفورنیا زندگی میکنند.

زهر اکنون یک پروژه بنام زنان برای زنان افغانستان را در سال 2001 بنا نهاده است .

هدف از تاسیس این سازمان تامین و گسترش حقوق زنان افغان است . وی در مورد عجله و تطبیق مودل های غربی در افغانستان هوشدار میدهد و آنرا منبع بروز تشنج میداند.

وی بخاطر صلح ، امنیت ، ثبات اقتصادی و احترام به حقوق زن با حفظ عنعنه های پسندیدة افغانی مبارزه میکند.

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی