کارتون از سايت : افغان کارتون

کميته فرهنگی افغانها مقيم اکراين

 

نبايد رجال ملی ما بدست فراموشی سپرده شود !!!

 

بادرد و دريغ که عده ای رجال محبوب ، برجسته سياسی کشور ما از آغاز هجرت بعد از ثور 1357 مطابق 1978 الا ساليان اخير در نقاط مختلف پاکستان و يا در آن ساحات داخل کشور تحت نفوذ اعمال ، مرسينرستی پاکستانی ها ترور شده اند که از لحاظ تباری همه اينها به اقوام پشتون منسوب و تا جائيکه در اين معياد مقدور بوده اسامی آنها پس از نشر رسانه های گروهی جمع آوری شده است. البته تذکر يابد که از جانب مقامات پاکستانی عاملين اين ترور های سری افراد مجهول الهويه وانمود گرديده و قضايای ترور تا امروز بدون پيگرد امنی يا بررسی بحال ملتوی و يا قطعا مسکوت گذاشته شده و نيز تا اخير همان افرادی به اصطلاح ( مجهول الهويه ) بمثابه اشباح غير قابل ديد مطمئنانه و موفقانه و با مصئو نيت کامل پلانهای ترور ( گلچين زنجيره يی سران پشتون تبار ) را به اجرا درآورده اند. متاسفانه تا اکنون هيچ مرجع حقوقی حکمی نهاد های سياسی و محافل غير سياسی و شخصيت های مستقل صدای اعتراض برنياوردند. و در اطراف اين ترور ها مسئولانه تدقيق نکرده اند. حتی تعداد دقيق اين ترور ها معلوم نيست ؟

کميته کلتوری فرهنگی افغانها مقيم اکراين در حاليکه اين جنايات را شديدا محکوم و آنرا يک اهانت نا بخشودنی در حد استحقار ملی ارزيابی نموده ، عطف توجه دولت مردان را در جهت پيگيری قضيه جلب ميدارد. اگر در آستانه تصويب قانون اساسی کشور لست انضمامی قربانيان ترور مراجعه و مرور دلسوزانه شود ، فقدان و کمبود بعضی بعضب اين شخصيت های نخبه و متفکر بحيث رهبران و رهگشايانی معضل پيچيده کشور در همچو شرايط حساس جدا ملموس و مايه تشويش افسوس و تاترات عميق ميگردد.

لذا بخاطر ( خون خواهی ) و حفظ پرستيژ ملی ما از جلالتماب محترم اقای کرزی رئيس دولت انتقالی ، اعضای کابينه ووکلای  محترم متمنی ايم تا با ادای احترام به پاس خدمات شايانی که اينها به نفع صلح و تفاهم بين الافغانی انجام داده اند ، با توسل به مجاری ديپلوماتيک از مقامات پاکستانی بخواهند تا عاملين ترورها شناسايی ، بازخواست ، کيفر و نيز نتايج موضوع به استهذان مردم رسانيده شود.

اگر خون اين راد مردان و متفکرين سياسی از ديدگاه راکتيارها و چلی بچه های ديوبندی که مناديان سراپا قرص سياست پاکستان و مستغرق اوهام افيونی اند قابل بررسی نباشند از لحاظ حمايت افغانی ، شئون ملی ، مناعت قومی ، هر چه فوری تر و جسورانه تر به خونخواهی اين رجال صديق و مبارز وطن التفات مصممانه به عمل آيد.

 

لست قربانيان ترور های سری :

 

1 . مرحوم سيد بهاوالدين مجروح شخصيت نخبه و معروف سياسی و ژورنالست سرشناس

2 . چنزايی روزنامه نگار مشهور و مدير مسئول جريدهً افغان

3 . مينا کشور شخصيت آزاده مبارز نستوه با اعضای فاميلش در کويته

4 . کوهات خان عضو شورای تفاهم و شخصيت برجسته شورای مشرقی

5 . جنرال گلرنگ عضو شورای تفاهم ووحدت ملی افغانستان

6 . حاجی سرفراز خان عضو شورای تفاهم ووحدت ملی افغانستان

7 . همايون عضو شورای تفاهم

8 . حيات الله برادر زاده حاجی سرفراز خان

9 . حاجی زرين شخصيت سرشناس و متنفذ شورای مشرقی

10 . داکتر جدران معاون شورای تفاهم ووحدت ملی افغانستان

12 . حکيم کتوازی معاون شورای تفاهم ووحدت ملی افغانستان

13 . دوکتور نجيب الله رئيس جمهور اسبق افغانستان

14 . احمد زی برادر دوکتور نجيب الله

15 . قوماندان عبد الحق

16 . ترور فاميل قوماندان عبدالحق

17 . ترور حاجی زيری در کمپ جلوزی عضو اتحاد اسلامی

18 . حاجی کاکر عضو محاذ ملی اسلامی

19 . الحاج انجنير فيض محمد قوماندان برجسته حزب اسلامی

20 . ترور حاجی سيد آقا فرمانده حاجی عبدالقدير

21 . ترور عارف خان والی و قوماندان برجسته قندوز

23 . ترور سرکاتب فرمانده حزب اسلامی در کويته

24 . ترور محمد هاشم پکتيانی

25 . ترور دگروال نظر محمد وزير دفاع اسبق افغانستان در کويته

26 . ترور فضل الحق مجاهد فرمانده حرب اسلامی

27 . ترور جنرال شير آقای پيلوت

28 . ترور محمد حليم برادر سلام راکتی درکويته

29 . ترور ناکام ملا نقيب الله آخند

30 . ترور محمد خان قوماندان حزب اسلامی

31 . ترور تنی شاه در کويته يکی از قوماندانان شورای مشرقی

32 . ترور خان زاده يکی از قوماندانان شورای مشرقی

33 . ترور سيد آقا قوماندان قوای شورای مشرقی

34 . ترور دگروال عبدالططف عضو شورای تفاهم ووحدت ملی

35 . ترور جنرال شيرين آغا

36 . ترور عطا محمد خان

37 . ترور دگروال محمد طاهر

38 . ترور عزيزالله الفت فرزند گل پاچا الفت شاعر برجسته و محبوب کشور

 

روح شان شاد مقام شان خلد برين باد

 

عبدالقدير رسولی

 

رئيس کميته فرهنگی افغانهای مقيم اکراين

 بعدی * بازگشت * قبلی