کتاب عشق

 

 

 

اين کتاب مجموعهً غزليات انتخابی آهنگهای احمدظاهر است که با نام شعرا به ترتيب الفبا با قطع و صحافت بسيار اعلی در 480 صفحه توسط فرهنگی محترم جناب محمد ظاهر سپاس تاليف گرديده است.

جناب سپاس با جد و جهد فراوان و کوشش های خستگی ناپذير به مصرف شخصی اين اثرزيبا ، خواندنی و دوست داشتنی  و دو سی دی را برای فرهنگ دوستان و شيفتگان آواز احمدظاهر تهيه و ترتيب نموده است.  در آن سی دی ايکه خواندن های احمدظاهر با اشعار استاد سخن سعدی شيرازی و مونس عاشقان حضرت بيدل سروده شده ، تصوير بسيار زيبايی ازين شاعران بزرگ زبان فارسی نيز به چاپ رسيده است و در سی دی ايکه اشعار مولانا جلال الدين بلخی سروده شده ، تصوير ايشان نيز زينت بخش اين سی دی گرديده است.

در مقدمه اين کتاب آمده است :

"  دريکی از بهار ها ، که دشت و دمن وطن عزيزما را گلهای سرخ آتشين لاله و بوی عطر سنبل و نرگس پرکرده بود ، در خانواده ای سرشناس و روشنفکر کودکی ديده به جهان گشود که نامش را احمدظاهر گذاشتند. هر چند که از عمر اين  کودک سپری می شد خانوداه و اطرافيان متوجه نبوغ و فکر و ذکاوت وی ميگرديدند که اين کودک عادی نيست. تا به جايی که در سن هفت سالگی متوجه خط و آداب معاشرت اجتماعی بود. بعد وی را شامل مکتب نمودند و چندی نگذشت که با پدر و خانواده عازم هندوستان  و در آنجا مشغول تحصيل گرديد و بعد از مدتی در نزد استادان هند به آموختن موسيقی ، اکارديون و آرمونيه پرداخت.  

زنده ياد احمد ظاهر ازشوق و عشق بسياری که در موسيقی داشت به زودی تا اندازه ای به رموز موسيقی آشنا شد و به مدت کم زبان انگليسی را روان صحبت ميکرد. بعد از مدتی با فاميل عازم کشور گرديد و درپهلوی دروس مکتب نزد محترم فرخ افندی به آموختن اکارديون و موسيقی پرداخت و به مناسبتهايی که در ليسهً حبيبيه پيش می آمد جهت تشويق جوانان کنسرتهايی گرفته ميشد که احندظاهر اکارديون می نواخت و آواز می خواند. وی کم کم مورد توجه قرار گرفت و مشهور به بلبل حبيبيه گرديد. در همان زمان در ليسهً حبيبيه گروهی اماتور بوجود آورد. احمدظاهر در کنسرتها شرکت ميکرد و گاهگاهی در راديو افغانستان وقت آهنگهايی بنام اماتوری اجرا ميکرد که بسيار مورد پسند همه هموطنان قرار ميگرفت. پای زنده ياد احمد ظاهر که به راديو باز شد با استادان جوهر شناس چون استاد سليم سرمست ، استاد ننگيالی ، استاد اسماعيل اعظيمی و همچنين استادان ديگر چون محترم استاد نينواز و محترم استاد ترانه ساز و استادان ديگری که در رشتهً موسيقی تجربه های فراوان داشتند روبرو شد.

زنده ياد احمدظاهر چون بسيار خوش برخورد بود ، توانست که به زودی توجه استادان را به خود جلب  کند و از طرفی هم استادان با ديدن احمد ظاهر گمگشتهً خود را باز يافتند که اندوخته های خود را برايش منتقل نمايند و از همان اوايل آشنايی برای زنده ياد احمدظاهر شروع کردند به ترتيب آهنگ و تصنيف ساختن وچون احمدظاهر مجنون وار به موسيقی و آواز خوانی عاشق بود ساعتی از کنار ايشان جدا نمی شد. بسياری اوقات با استادانی چون نينواز و ترانه ساز و استاد سليم سرمست و استاد ننگيالی مشغول تمرين آهنگ بود و خود زنده ياد احمدظاهر چون ديوان های اشعار حضرت خواجه حافظ شيرازی و استاد سخن سعدی شيرازی و مولانای بزرگ و ديگر شعرا را مطالعه نموده بود بسيار شعر شناس و متوجه اشعار خوب بود و ميدانست که چه شعری را به آهنگهايش انتخاب نمايد و انتخاب بسيار عالی و بجا داشت که کمترين کس را توانايی اين هنر بود. به گفته شيخ محمود شبستری که فرموده اند : 

جهان چون خط و خال و زلف و ابروست

که هر چيزی برای خـــــــــويش نيکوست

بلی ، هر چندی که کمپوز خوب باشد شعرش هم بايد مثل آن شاد و يا تراژيد باشد ، اگر نباشد به اصطلاح چنگی به دل نمی زند. بسيار وقتها شده که يک آهنگ از نگاه لطافت و ظرافت بسيار با کيفيت شروع شده وقتی که شعر آنرا شنيديد آن گرمی کمپوز را نداشته است.

بناء درآهنگ اشعار بسيارمهم است  و اگر برای زنده ياد احمدظاهر کمپوزی استادان می ساختند و شعرش را زنده ياد احمدظاهر به دل نمی يافت و به چندين جای به جستجوی آن می پرداخت تا شعری مطابق به آن کمپوز را پيدا نمايد.

يکی از بزرگان که بنده هم سعادت دوستی ايشان را دارم استاد عبدالطيف ناظمی فرمودند :

روزی احمدظاهر که در آن زمان در راديو وظيفه داشتم نزدم آمد بسيار به شيرين زبانی و تواضع از من به يک يا چندی از کمپوزهايش تصنيف يا شعر مطالبه کرد. از بس که از طرز معاشرتش خوشم آمد بسيار به شوق شدم و همين بيتهای بسيار روان از خامه ام بروی کاغذ ريخت :

چه شبها به يادت به کنج تنهايی ... و ديگر مطلع اش اين بود : خواب از چشمانم ربودی ای بی وفا. و يک دوبيتی هم : شبی پرسيدمش با بيقراری ... فی البديه فکر ميکنم بيست دقيقه را در بر نگرفت. از من بسيار تشکر کرد و رفت.

بعد از طريق راديو شنيدم که چقدر آن اشعار را شيرين و با کيفيت اجرا کرده بود.

زنده ياد احمدظاهر استعدا بسيار عالی در شعر داشت که حتی گوگوش هنرمند بزرگ ايران راجع به هنر احمد ظاهر يک صفحهً روزنامهً همان وقت را اختصاص داده بود ، از انتخاب اشعارش بسيار توصيف و تمجيد به عمل آورده و گفته بود : که در نسل جوان مشکل که به صدها سال احمدظاهر پيدا شود و همچنين پوری بنايی هنرمند ايران گفته بود که من آواز نميشنوم ، اگربشنوم آواز احمدظاهر خواهد بود. او بسيار استعداد بينظير داشت و هر آهنگی که می خواند تازه و ناب بود تا جايی که در آهنگهای وی به درجه دوم پيدا نمی شود همه ناب و کيفيت خود را داشته و دارد و حال اينکه هر آهنگی را که احمدظاهر کاپی اجرا نموده بسيار با کيفيت آمده است مثل آهنگی از هنرمند ايرانی خانم گوگوش که مطلع اش اينست :

با آنهمه قول و قرار و پيمان ...

يا : هرگر هرگز هرگز بی تو نمی خندم

يا : دنيای زندانی ديوار است ...

يا آهنگی از هنرمند ايرانی خانم مهستی ؛

همش درد و همش رنج و همش غم ...

يا : پس ازاين زاری مکن ...

يا : سلطان قلبم تو هستی تو هستی ...

يا از هنرمند ترکی خانم عام الصين

گل سنگم ... گل سنگم

و آهنگهای هندی که احمدظاهر اجرا نموده ازمحمدرفيع ، موکيش ، لتا و سيگل و چند آهنگ انگليسی و همچنين آهنگ های پشتو و صدها آهنگ ديگر را بسيار زيبا و دلنشين اجرا کرده است که اگر شب و روز و ماهها و سالها بشنويد کهنه نمی شود و دل را نمی زند.

بلی ، ناگفته نبايد گذاشت که استادان گرامی که در راديو کابل بودند استادان عادی نبودند اين بزرگواران همه فارغ مکتب استاد محمدقاسم و استاد غلام حسين و استادان بزرگ ديگرکه د رهمان زمان می زيسته اند ؛ ذخيره و سرمايه موسيقی شصت ـ هفتاد ساله کشور ما بشمار می آمدند که فن موسيقی را بسيار به مشکل آموخته بودند. روح شان شاد باد و ما بايد از زحمات آن بزرگواران قدردانی نماييم که درحصهً رشد هنری احمدظاهر تلاش شب و روزی نمودند. و راز موفقيت احمدظاهر به اين بود ، اول اينکه به موسيقی بسيار علاقمند بود و شب و روز کمپوز نوی که برايش استادان می ساختند ، مينواخت و ميخواند و بسيار کوشش ميکرد که هر چندی يک آهنگ نو برای دوستداران آواز خود تقديم نمايد و شب و روز از استادانی چون محترم نينواز و محترم ترانه ساز و محترم ننگيالی و اسماعیل اعظمی دوری نداشت و استادان هم به سبب مهری که زنده ياد احمدظاهر به دل ايشان داشت شب و روز به جستجوی کمپوز نو و آهنگ های شاد و ناب برايش بودند و خودش نيز از هر طرفی به جستجوی تصنيف يا غزل نو بود.

ديگر اينکه احمدظاهر بخاطر پول نمی نواخت و نمی خواند. فقط عاشق بود آنهم عاشق موسيقی و آواز تا جايی که آوازهً هنرش بسيار به کشورهای دور دست پيچيده بود. به هرکشوری که می رفتی و به هر جمعی که از دوستان بر می خوردی کست آواز احمد ظاهر زيب و زينت بزم ايشان بود. مخصوصا به کشورهای تاجيکستان و ازبکستان به هر موتر تکسی و شخصی که سوار می شدی ، ديده ميشد که کست احمدظاهر را گذاشته و هرشنونده درداخل تاجيکستان برابر با آواز احمدظاهر کلمات آهنگش را با خود تکرار مينمود.

وناگفته نبايد گذاشت که آهنگ های خوب و تصنيف ها و غزل های بسيار زيبايی ، يکی از بزرگواران بنام احمدشاه اظهر ساخته و ترتيب داده که در حصه شهرت هنری احمدظاهر بسيار تاثيرداشته است.

ازجمله اشعار و تصنيفهای وی اينها ميباشد : می زيبد شعر اظهر که حيرت انگيز است

گربخوانی دوباره می زيبد ـ می زيبد می زيبد.

و : اگر بهار بيايد ترانه ها خواهم خواند ...

و : ميروی از من و لبريز فغانم چه کنم ...

و : زسنگ نيست قلب من بيا که آب ميشود

و : دلکم ای دلکم ای دلکم

و : يارک من چرا خوش باور هستی گلم ...

و : بيوفا يارم کرده غمبارم ...

و : ای بديده ام تاريک ماه آسمان بی تو ...

و : به جز تو مونس ديگر دراين ديار ندارم ...

وشايد چندين غزل ديگر هم باشد که واضح نشده است.

احمدشاه اظهر از شهر زيبای غزنی و در دهمزنگ کابل زندگی داشته است.

****

 

... مجموعهً آهنگهای زنده ياد احمدظاهر که در استديوهای کشور به ثبت رسيده ازاين قرار است :

هفتاد و پنج آهنگ درستديوی راديو افغانستان به ثبت رسانده و در استديوی افغان موزيک به تعداد يکصد و هفتاد و يک آهنگ به ثبت رسانده است. همچنين آهنگ هائيکه احمدظاهر در ستديوی موزيک سنتر ثبت نموده بتعداد شصت و یک آهنگ ميرسد. آهنگ های ديگری که در ستديوی آريانا موزيک به ثبت رسيده اکثر آنها مخلوط با ساز وطنی مخصوصا رباب و آرمونيه و مندولين و ترومپت و سکسوفن بوده که از آنجمله آهنگها " خدا بود همراهت ... " و " ای رشک گلها " و " عاشق شده ای ای دل " وغيره وغيره که خيلی ناب و ظريف اجرا شده ، به بيست و سه آهنگ ميرسد و آهنگ های ديگريی که زنده ياد احمدظاهر در محافل خصوصی و دوستان اجرا نموده به شصت و سه آهنگ می رسد که مجموعهً آهنگهای زنده ياد احمدظاهر به سيصدو نود و پنج آهنگ ميرسد.

 

جهت معلومات بيشتر عزيزان اينک اسم آهنگهايی که زنده ياد احمدظاهر در راديو کابل ثبت نموده قرار ذيل است :

1 ـ اگر سبزه بودم  2 ـ درخت ياس   3 ـآخر ای دريا   4 ـ ای ماه کنعانی من  5 ـ عشق من عشق من  6 ـ بيمارم و غير از تو...  7 ـ ای گلعزار من   8 ـ ای جان من اسيرت   9 ـ امشب به بام آسمان   10 ـ گفتم که ميخواهم تو را    11 ـ ازغمت ای نازنين   12 ـ  گر کنی يک نظاره می زيبد  13 ـ بی تو گلگشت چمن   14 ـ به ساغر نقل کرد از خم ...  15 ـ بوسه ها طلب ميکند  16 ـ عزيزم به يادت   17 ـ باز می خواهم تو را   18 ـ هستم به يادت   19 ـ ای نيلگون دريای من   20 ـ روز و شبم الم   21 ـ تنها تويی تنها تويی   22 ـ نمی خواهم تو را   23 ـ شبهای روشن   24 ـ همه يارانم به پريشانی   25 ـ  نه دل مفتون دلبندی   26 ـ تو را افسون چشمانم   27 ـ امشب به ياد روی تو   28 ـ شبی ز شبها 29 ـ اشکهای من همچون ... 30 ـ عشق من با تو بود   31 ـ برخاطر آزاده غباری   32 ـ ای دزديده چشم از آهو   33 ـ بس که جفا زخار و گل   34 ـ خواب از چشمانم ربودی   35 ـ کيستم من رهنورد آواره ای   36 ـ  ای که از يار نشان می طلبی   37 ـ دور از تو هرشب تا سحر   38 ـ بازی کردی تو با سرنوشتم    39 ـ بهار جوانی ام رفت افسوس   40 ـ ای به ديده ام تاريک   41 ـ زيبا نگارم به من   42 ـ اگر بهار بيايد   43 ـ  چه شبها به يادت 44 ـ يارب غم بی رحمی جانان  45 ـ ميروی از من و لبريز فغانم   46 ـ  بی وفا يارم   47 ـ ازپيش من برو که   48 ـ دل ما هرچه ريش و خسته   49 ـ دلم در عشق آواره شد   50 ـ اگر تو يارک من باشی   51 ـ يار از دل من خبر ندارد   52 ـ  زسنگ نيست قلب من   53 ـ خودت ميدانی گل من   54 ـ آخرين شام آشنايی ما   55 ـ هرچند که دور از تو   56 ـ از پيش من برو   57 ـ  تو گل ناز همه   58 ـ بوی تو خيزد هنوز   59 ـ نميدانم بروی که بخندم   60 ـ امشب به قصه دل من   61 ـ خدا بود يارت   62 ـ ای که از کلک هنر   63 ـ بگو که گل نفرستد   64 ـ کجی ابرويت   65 ـ وای باران باران   66 ـ ساقيا مرا درياب   67 ـ مبارک جمهوری ما   68 ـ بگذرد بگذرد عمرمن   69 ـ ای آه سحر   70 ـ ليلی ليلی جان   71 ـ توگربمن يار شوی   72 ـ ای پادشه خوبان   73 ـ باده ها خاليست   74 ـ دجمهوريت ( پشتو)   75 ـ چون سحر روشن چراغ زندگی

 

****

 

واينک اسم آهنگهائی که در ستديوی افغان موزيک زنده ياد احمدظاهر ثبت نموده به تعداد يکصد و هفتاد ويک  آهنگ  به شرح ذيل ميباشد :

 

1 ـ صد ره در انتظارت   2 ـ ای سرود واپسينم   3 ـ دلکم ای دلکم   4 ـ من ندانستم از اول   5 ـ گرچه مستيم و خرابيم    6 ـ يارک من چرا   7 ـ به خود گفتم   8 ـ اين چه عشقيست   9 ـ زسنگ نيست قلب من   10 ـ ای که از يار نشان   11 ـ خودت ميدانی گل من   12 ـ اگه تو يارک من   13 ـ ميهن ای ميهن   14 ـ ميروی  از من و   15 ـ تو گل ناز همه   16 ـ ای به ديده ام تاريک   17 ـ بريده باد پای من   18 ـ هوای عشق تو   19 ـ مه شاعر ( هندی )   20 ـ اگر بهار بيايد   21 ـ به جزتو مونس ديگر   22 ـ هرچند که دور   23 ـ اگر اين آسمان   24 ـ اولين عشقم   25 ـ به عزم توبه سحر   26 ـ پرو بالم شکسته   27 ـ مره دل خون کدی   28 ـ  ای يار خوب من   29 ـ ای جان من اسيرت   30 ـ هرچند که دور از تو   31 ـ شبهای ظلمانی   32 ـ امشب به قصه دل من   33 ـ چه بيهوده چه ساده   34 ـ بی وفا يارم   35 ـ همه يارانم   36 ـ بوی تو خيزد   37 ـ خبرآورده اند   38 ـ ساقی جام شرابم بده   39 ـ همه روز از تو به قهرم   40 ـ تنهاترين تنهاترين   41 ـ اگر آواره و مستم   42 ـ روز و شبم الم   43 ـ بنازم قلب پاکت   44 ـ بت نازنينم   45 ـ ناله کن نی   46 ـ ای ساربان   47 ـ زهمراهان جدايی   48 ـ زجان من چه ميخواهی   49 ـ عاشقم عاشق به رويت   50 ـ ازبرای غم من   51 ـ چشم سياه داری   52 ـ بازی تو کردی   53 ـ حلقه بر در نتوانم   54 ـ عاشق شده ام گناهم   55 ـ برايم گريه کن امشب   56 ـ از دستت فغان فغان   57 ـ گاه در آغوش اين   58 ـ  پرکن پياله را   59 ـ بهارمن حذر از نو بهاران   60 ـ شکست عهد من و   61 ـ مرنجان دلم   62 ـ ماهم ز ره رسيد   63 ـ گذشت آنکه تو   64 ـ  به سنگ غم زدی   65 ـ ای بی خبر از درد من   66 ـ  نمی خواهم تو را   67 ـ امشب به ياد روی تو   68 ـ کيستم من رهنورد   69 ـ وای باران باران   70 ـ برخاطرآزاده غباری   71 ـ کاش بودم   72 ـ به دل من شرر انداختی   73 ـ خال به کنج لب يکی   74 ـ فقط سوز دلم را   75 ـ سوزقلبم جاودانی   76 ـ من مست و تو ديوانه   77 ـ من غلام قمرم   78 ـ قدح را سرکنيد   79 ـ تنها تويی تنها تويی   80 ـ ميروم خسته و افسرده   81 ـ نگاه کن نگاه کن   82 ـ شب چو در بستم   83 ـ به عاشقان بگوئيد   84 ـ من درسرای تو   85 ـ ای نام غمت   86 ـ چه خلاف سرزد   87 ـ باز آی کنارم   88 ـ آيا صياد رحمی کن   89 ـ من نگويم که مرا   90 ـ معشوقه به سامان شد   91 ـ من بار سنگينم   92 ـ خرسندم اگر   93 ـ سلطان قلبم کجايی   94 ـ اشکهای من   95 ـ مرگ من روزی    96 ـ من اگر ديوانه ام   97 ـ می زيبد می زيبد   98 ـ گفتم که نرو   99 ـ شادی کنيد   100 ـ ای گلعزارمن   101 ـ زدستم برنمی خيزد   102 ـ اوبه درته ( پشتو )   103 ـ شکايت دارم   104 ـ ازغمت ای نازنين   105 ـ دلبرا اگر تو يارمن   106 ـ آخر ای دريا   107 ـ به داغ نامرادی   108 ـ زيبا نگارم   109 ـ دانم چرا چشمان تو   110 ـ سحر ميگفت بلبل   111 ـ پيری رسيد   112 ـ پيدا شد و پيدا شد   113 ـ بی تو گلگشت چمن   114 ـ ناله به دل شد گره   115 ـ ستاره ديده فروبست   116 ـ ای دزديده چشم ازآهو   117 ـ چه شبها به يادت   118 ـ يار با ما بی وفايی ميکند   119 ـ دور از تو هرشب تاسحر   120 ـ درکنج دلم عشق کسی   121 ـ اگر پنهان بود پيدا   122 ـ آه چه خوش آمدی صفا کردی   123 ـ خرابم زمستی خرابم   124 ـ بگذار بگريم من و   125 ـ تو را افسون چشمانم   126 ـ بمان ای شمع   127 ـ ازتنگنای محبس   128 ـ گل سنگم گل سنگم   129 ـ من نگويم که مرا از قفس   130 ـ ميخندم اگر امشب   131 ـ اگر زخلق ملامت ( با خانم ژيلا)   132 ـ دلت ميخواد   133 ـ تنها شدم تنها   134 ـ تو به يک دشت پر از گل   135 ـ ليلی ليلی دلبر و دلدار ( با خانم ژيلا)   136 ـ شادی کنيد ای دوستان   137 ـ زدستم برنمی خيزد   138 ـ ميگم که دوستت دارم   139 ـ ليلی ليلی جان ( با خانم ژيلا)   140 ـ ای تيرغمت را   141 ـ نبری گمان که مفتی   142 ـ نه نه هرگز هرگز   143 ـ کاشکی کاشکی مرا با خود ( با خانم ژيلا)   144 ـ من رانده زميخانه ام   145 ـ زبانم را نمی فهمی ( با خانم ژيلا)   146 ـ به آتشين خوی من   147 ـ دوستت دارم هميشه هميشه   148 ـ گفتی که می بوسم تورا ( با خانم ژيلا)   149 ـ حينا بها ( هندی)   150 ـ روشنی چشمم   151 ـ من نينوازم   152 ـ آهنگ زندگی   153 ـ عشق و مهرت کولی   154 ـ کرده ام ناله بسی   155 ـ مست شدم ساقی   156 ـ سرود شبانگاه   157 ـ ياد آن سرو روان آيد   158 ـ ای بت بيرحم   159 ـ ای رشک گلها   160 ـ بيا بريم به سنگران   161 ـ اگر عشق باشد گناهی   162 ـ هنوزبرلب من   163 ـ توبه توبه از شب هجران   164 ـ به خدا تنگ است دلم   165 ـ خدا بود يارت   166 ـ ازتو دورم من و ديوانه   167 ـ تا به جفايت خوشم   168 ـ دل زسودای دو چشم تو   169 ـ چرا ديشب به سوی من   170 ـ امشب از باده خرابم کن   171 ـ آه من بيهوده ام.

 

 

اين آهنگها به داخل چهارده کست در ستديوی افغان موزيک به ثبت رسيده ، که چندتای آن تکراری بوده و ازشمار اين آهنگها حذف شده است.

 

*****

 

به تعداد شصت و سه آهنگ درموزيک سنتر استريو ثبت نموده است که قرار ذيل است :

 

1 ـ کجکی ابرويت   2 ـ بدوايت کنم   3 ـ شکايت دارم   4 ـ ای عشق ای عشق   5 ـ کيست در شهر   6 ـ آمد نفس صبح   7 ـ بساغر نقل کرد   8 ـ کامی نرانده ايم   9 ـ با آن همه قول و قرار   10 ـ چشم به راهت   11 ـ گرچه چشم تو   12 ـ گر زلف پريشانت   13 ـ پنداشتم هميشه   14 ـ تو را صد بار گفتم   15 ـ ای قوم به حج رفته   16 ـ رو به سر بنه به بالين   17 ـ ای بلبل خوش الحان   18 ـ مگر خدا زرقيبان   19 ـ همش درد و همش رنج   20 ـ اگر اين اسمان   21 ـ هرجا که سفرکردم   22 ـ کاش ای تنها اميد زندگی   23 ـ نه رازی جانان ( پشتو)   24 ـ خنده به لب های تو را   25 ـ خبرداری که دين و عشق   26 ـ عاشق رويت من   27 ـ شبهای روشن   28 ـ بی وفايی مکن ای نگارم   29 ـ الهی من نميدانم   30 ـ ليلی ليلی جان   31 ـ خرابم زمستی   32 ـ شد ابرو پاره پاره   33 ـ اولين عشقم تو بودی   34 ـ بياييد به ميدان خرابات   35 ـ رهان مرا   36 ـ اگر زخلق ملامت   37 ـ سرمه کدی   38 ـ شبی را با من ای ماه سحر   39 ـ حسنت ربايد   40 ـ گل سنگم   41 ـ معشوقه به سامان شد   42 ـ بياييد که گلزار رسيده   43 ـ زندگی آخرسرآيد   44 ـ بوسه کن ( انگليسی )   45 ـ چه خلاف سرزد از ما   46 ـ ناله به دل شد گره   47 ـ دزد عشقم من   48 ـ بگذارتا بگريم   49 ـ دنيای زندانی   50 ـ دور از تو هرشب   51 ـ چه شد که ريخت   52 ـ تنها شدم تنها   53 ـ رقص بکن شور بده   54 ـ ای نازنين از عشق تو   55 ـ مرا چون قطره اشکی   56 ـ کی باشد و کی   57 ـ توبرايم مقدسی   58 ـ ای خدا مادر من   59 ـ تو بامنی   60 ـ چه گرمی چه خوبی   61 ـ از ناز چه ميخندی   62 ـ عاشق شده ای ای دل   63 ـ دوستت دارم والله بالله

 

*****************

 

همچنان زنده ياد احمدظاهر به تعداد بيست و سه آهنگ در ستديوی آريانا موزيک به ثبت رسانيده که اکثراين آهنگها با آرمونيه و رباب اجرا شده که بسيار با کيفيت عالی می باشد، مخصوصا آهنگ خدا بود همراهت و ای رشک گلها و عاشق شده ای ای دل وغيره که ازاين قرار است :

 

1 ـ ياد روزگار شيرين   2 ـ ندانم رسم ياری   3 ـ بياييد که گلزار رسيده   4 ـ سرسرپشته   5 ـ نه سرودی نه سروری   6 ـ به کدام در روم من   7 ـ جل اکيلا ( هندی )   8 ـ اين شعر را برای تو ميخوانم   9 ـ دلم می خواهد برای تو   10 ـ مرگ من روزی فراخواهد رسيد   11 ـ بگذار تا بگريم   12 ـ هوبانوجانا   13 ـ ای هموطن   14 ـ ازآن روز که پيمان   15 ـ تودانی تو   16 ـ خدا بود همراهت   17 ـ چو درخت فروردين   18 ـ باز آمدی ای جان من   19 ـ پوشيده چون جان می روی   20 ـ حاشا که من بموسم گل   21 ـ دست از طلب ندارم   22 ـ مرا آنروزگريان افريدند   23 ـ عجب صبری خدا دارد

 

*****

 

ناگفته نبايد گذاشت که زنده ياد احمدظاهر  با دوستان خود بسيار صميمی بود ، اکثر اوقات به خواهش دوستان دربزم های خصوصی بنا به خواهش دوستان شرکت نموده و آهنگهايی درآن محفلها اجرا نموده که تعداد آن به صدها ميرسد و اينک ازآن جمله آهنگها  به تعداد شصت و دو آهنگ در دسترس است که به نشر ميرسد :

 

1 ـ گل سبو به دوش آمد   2 ـ آسمان خالی است   3 ـ بگذرد بگذرد   4 ـ ميگم که دوستت دارم   5 ـ زندگی چيست   6 ـ بچه نشو ای دل   7 ـ من غلام قمرم   8 ـ ای دل تو گريه کم کن   9 ـ ای دل دل ديوانه   10 ـ گاه در آغوش اين   11 ـ هرگزهرگز   12 ـ شادی کنيد ای دوستان   13 ـ ازيادت من برفتم   14 ـ رفت از برم   15 ـ باخبر باش   16 ـ ناله به دل شد گره   17 ـ ای ساربان   18 ـ من مست و تو ديوانه   19 ـ هرجا که سفرکردم   20 ـ بنازم قلب پاکت   21 ـ زحادثات جهانم   22 ـ زهمراهان جدايی    23 ـ ترسم ازاد نسازد   24 ـ تنها تويی   25 ـ ازبرای غم من   26 ـ بت نازنينم   27 ـ عاشق شده ام گناهم اينست   28 ـ پيری رسيد   29 ـ برويد ای حريفان   30 ـ بهار است و سامان   31 ـ زبس به ياد تو من   32 ـ بازآمدی ای جان من   33 ـ کربيايی دهمت جان   34 ـ صبح و دميد و روز شد   35 ـ ليلی ليلی جان   36 ـ ميروی ازمن   37 ـ برايم گريه کن امشب   38 ـ بدوايت کنم   39 ـ لارشه پيشور( پشتو )   40 ـ ای نازنين   41 ـ پس ازاين زاری مکن   42 ـ همچو نی می نالم   43 ـ امشب به قصه   44 ـ راکله شراب ( پشتو )   45 ـ روز و شبم الم   46 ـ بهار آمد   47 ـ در دامن صحرا   48 ـ من دراين ويرانه   49 ـ مردم از درد   50 ـ ازغمت ای نازنين   51 ـ ساقيا مرا درياب ( با استاد خانم مهوش )   52 ـ از پيش من برو که دل ازارم   53 ـ مرنجان دلم را ( با استاد نينواز و خانم هنگامه )   54 ـ به جز تو مونس ديگر ( با استاد خانم مهوش )   55 ـ من ندانستم از اول ( با استاد نينواز و خانم مهوش)   56 ـ يارک من چرا خوش باور هستی   57 ـ آهنگ هندی ظالم زمانا از سيگل با ( استاد نينواز)   58 ـ يار از دل من خبر ندارد   59 ـ تو گل ناز همه   60 ـ به عزم توبه سحر   61 ـ خودت گل  خودت گل   52 ـ صد ره در انتظارت

 

 

مجموع کست های زنده ياد احمدظاهر :

 

پنج کست در راديو

چهارده کست در افغان موزيک

پنج کست در موزيک سنتر

دو کست در آريانا موزيک

چهارکست در نشست های دوستانه

 

ما خوانش اين اثر و شنيدن اين کست ها را به خوانندگان سايت آريايی توصيه نموده ، برای جناب سپاس موفقيت های بيشتری در کارهای فرهنگی آرزومنديم.
بالا

بازگشت