خــــــــمـــــارشــــکــــن دلــــهــــا

 

هزار غزل ، هزاردل ، هزار انديشه از هزار شاعر

 

" ...  تصميم گرفتم تا خاطرات فراموش شده را که بعد از مدتها بيادم  افتاد ، بياد و خاطرهً عزيزان برسانم. يادش بخير چه زيبا خاطرهً گفتم. همين لحظه بيتی ازصوفی مبارک عشقری به فکرم رسيد که ياد آوری آن از لطف خالی نخواهد بود.

آن روزها چه شد که غم يار داشتم

يادش بخير باد چه زيبا زمانه  بود

 

بلی عزيزان حرف شعر به ميان بود. شعر يعنی زندگی. اگر شعر نمی بود زندگی هم  نمی بود. شعر و ادب است که تمام زندگی را رنگ و زيبايی می بخشد . و دراينجا بازهم کمی ازگذشته ها ياد آوری می نمايم ، گذشته هايی که هنوزباديدن دوستان همان زمان بوی وفا و صميميت و پاکی را به مشامم می رساند.

درآن زمانها رسم برآن بود که در زمستانها تخمه هندوانه و تخمهً کدو را بريان و به اصطلاح همان زمان برشته ميکردند و شبها دور هم درپله کرسی يا صندلی نشسته به اصطلاح تخم پوچ می نمودند و ديوانهای اشعار بزرگان را چون خواجه حافظ شيرازی ، استاد سخن سعدی شيرازی و نجمای شيرازی که در همان زمان بسيار به طبع ما برابر بود به نوبت می خواندند. کتاب نجمای شيرازی داستانش ازينقرار بود که نجما پسر تاجر بزرگی بود و پدرش وی را در مسجد نزد آخند به آموختن درس وتحصيل می گذارد. دختر پادشاه همان شهر همزمان درآن مسجد به درس و تحصيل مصروف بود. نجما با ديدن دختر پادشاه عاشق وی گرديده و دختر پادشاه همچنين. چون در آن زمانها نظر به امروز فضا کمی گرفته تر بود دخترها به يکطرف مسجد و پسرها بطرف ديگر مسجد نشسته بودند. فاصله بين ايشان ايجاد بود و حرفهای دل خود را به هم گفته نمی توانستند و عشق هر قدر رنج و قيود داشته باشد ، عاشق هم مثل بلبل که در قفس باشد به شور می آيد.

بازدراينجا بيتی از صوفی مبارک عشقری به ذهنم رسيد که چه زيبا فرموده اند:

خوشبخت و خوش نصيب است درصحنه محبت

آن عاشـــــقـــــی که يارش بــســــيـــار ناز دارد

ازهميجاست که نجما بيتاب شده بسيار دوبيتی های خوب و دلپذير ميگويد . در اين کتاب دوبيتی های بسيار آتشين از زبان عاشق و معشوق گنجانيده شده است که همه بوی صفا و دوستی ميدهد.

در آخر شب وقتيکه کتاب خوانی تمام می شد ما چند تا بچه هايی که هم سن و سال بوديم به رختخوابهای خود می رفتيم ، به خاطر خوش داستان شيرينی را که شنيده بوديم و گوشهای ما از حرف عشق لبريز شده بود چنان به خواب خوش می رفتيم که خدا می داند.

در آنزمانها مردم بچه های خود را زيادتر به مسجد نزد آخند يا آتون می گذاشتند. آتون خانم محترم و مسنی بود . برای ما پسربچه های پنج ـ شش ساله سفرهً بسته می کردند  بطور مثال شيراز( ماست چکيده) و انگور و يا چيزی ازشب مانده را بداخل آن می گذاشتند. صبح ساعت هفت به مسجد می رفتيم و ساعت شش و نيم بعد ازظهر به خانه برمی گشتيم. درخانهً آتون روزانه دوساعت بعد ازظهر برای ما اجازه خواب ميدادند ولی در مسجد پيش آخند که درس می خوانديم ، از خواب خبری نبود. اين آتونی که خداوند رحمتش کند که ما نزد وی سبق می خوانديم به اسم آتون مادرصغری مشهور بود. راستی که در آنزمانها ما خیلی ازين بی بی فرشته صفت استفاده برديم و درحقيقت تهداب گذار اصلی ما بچه ها بودند. اين بی بی  و اتون محترم همهً ما بچه ها را مثل بچه های خود دوست داشت و با ما بسيار به مهربانی رفتار می نمود. ديوان  خواجه حافظ شيرازی و ديوان سعدی شيرازی و اکثر ديوانهايی چون مولانا ، بوستان و گلستان را به ذهن داشت که هم به ما می آموخت و هم معنی می کرد. ما فقط  بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و روزهای جمعه رخصتی داشتيم. درآنروزها به شاگردان مسجد اول سی پاره درس داده ميشد که از الف ـ ب شروع ميشد ، دوم قرآن مجيد و سوم پنج کتاب را که از آثار فريدالدين عطار نيشاپوری بوده و خيلی اثر مفيد و ثمربخشيست . به همان سن و سال کم ، سپس ديوان خواجه حافظ شيرازی و بوستان و گلستان سعدی شيرازی درس داده ميشد.

من از همان آغاز به شعر, عشق و علاقه پيدا نمودم و به تشويق مرحوم پدرم که براستی برايم مشوق خوبی بودند تا هفته يکی دو سه غزل ازديوان بزرگ مردان را حفظ نمايم.  اکثر شبها مرحوم  از من می خواستند تا چند غزل از ياد کرده را برای ايشان بخوانم. بعضی اوقات که غزل را خوب ياد نکرده بودم ناراحت ميشدند و می گفتند ، بچيم کوشش کن و زمانيکه اشعار را روان برای شان می خواندم بسيار خوش می شدند و برايم بخشش ميدادند و مرا تشويق می نمودند. و علاقه من از آنجا سرچشمه ميگیرد که آتون هم اشعار را برای ما می گفت و هم تحليل مينمود و ما را تشويق نموده استراحت ميداد. هر شاگرد کوشش ميکرد که از خود لياقت نشان دهد.

از آنزمانها بسياری از دوستان را می بينم که زيادتر ايشان طبع شعری داشته و به اشعار بسيار علاقه دارند. راستی اگر در خورد سالی کسی اشعار را با تحليل بشنود تا اندازهً متوجه شده و امکان ندارد که علاقمند نشود.

از آن گذشته های طلايی ، دوران مسجد ، دوران مدرسه ، دوره های بچگی ، جوانی و نوجوانی همه وقت بنده برآن شدم تا  مجموعه  " خمارشکن دلها " را که از چندين سال به اينطرف در محيط غربت جمع آوری و ترتيب نموده ام به خدمت شما عزيزان فرهنگ دوست ، چه در وطن و چه در غربت, برگ سبزگونه تقديم نمايم. بخصوص به دوستان زيبايی شناس و نکته دانی که می تواند اين اثر برای شان خمار شکن باشد. تا باشد در اوقات بخصوص عزيزان اهل دل چاشنی خمارشکنی داشته باشند. "

 

اشعار اين شعرا دراين کتاب گنجانيده شده است :

 

الف

 

امير جلال

الفت اصفهانی

انوری ابيوردی

اديب نيشاپوری

اديب برومند

ادب بيضايی

آتش اصفهانی

آذر خواجوی

آزاده ميمنت ذو اقدر

اسدالله صابر همدانی

ابوالقاسم حالت

ابوتراب جلی

ابوالحسن ورزی

اوحدی مراغه ای

آذر بيگدلی

اهلی ترشيری

امينی سرابی

اميرخسرو دهلوی

اهلی شيرازی

اقامحمود واثق

آزاد همدانی

الهی

احمد ساجدی

اديب ازاد مشهدی

ايرج ميرزا

امير اتابکی

ابن عماد شيرازی

اسدالله کحجوبی (محبوب )

اديب السطنه سيمی ( عطا )

آصفی کرمانی

اکبردخيلی ( واحد )

ابوالحسن فراهاتی

ابوالقاسم لاهوتی

اسماعيل شاهوردی ( آينده )

اسدالله صنيعيان ( صابر ) همدانی

ابوالسعيد ابوالخير

ابوطيب مصعبی

احمدعبدالعزير ولا هندوستانی

ابراهيم بابوک ( بابک )

اثيرالدين اخسيکتی

اميدی تهرانی

اميرشاهی سبزواری

آصفی هروی

استاد خليل الله خليلی

استاد همايی

الهدی بريلی

امام فخر رازی

اسماعيل اصفهانی

ابن يمين فريومدی

اشرف مازندرانی

الهام اصفهانی

ابراهيم ميرزا (جاهی )

احولی سيستانی

املح الشعرا عمادی الشعرای

امير سيد محمدشاه قاسم

افضح الدين ملکی

ابن خطيب

ابوالنجيب شهاب الدين

بخارايی عمعق

اديب پيشاوری

اشهری پيشاپوری

اميری رازی

ابوطالب خسروانی

آقا ملک شاهی سبزواری

اوزی شافعی ( مولوی )

اختر طوسی

افسر سبزواری

امير شهيدی

امين مشهدی

احمد شهنا

احمدعلی رجايی

ابوالقاسم رضائيت ( راضی )

احمد کمالپور ( کمال)

اسماعيل خوبی ( سروش)

احمد شاملو

امين ميرهادی

احمد نيکوهمت

اشتری آشتيانی ( يکتا )

اسماعيل عدلشاه ( فدايی )

اکبرشاه

احمدبهمنيار

ادراکی بيگاری

امير خسروانی

احمد نعمت اللهی ( شهره )

 آگهی

امجدايی فرهانی

استاد ميرغلام رضا

مايل هروی

اسدالله حبيب

ابراهيم زاده ( ايما )

اميرمحمد بريد

امامی هيروی

استاد عبدالحی حبيبی

ابوضيا قندهاری

استاد محمد انور بسمل

استاد عبدالحق بيتاب

آيت اللهی ( موسوی)

احمد نيکونژاد ( فاضل )

اديب صابر

احمد قوام السطنه

اختر شيرازی محمد علی بيک

آزاد حسن معدلی

احمد رفيعی

اقدس شيرازی

اخضرمحمد ميرزا قاجار

اسيری شمس الدين

محمد نوربخش

ابن خفيف شيرازی

اداتی شيرازی

آثار شيرازی

احمد حشمت زاده

احمدوقار

احمد رضا احمدی

احمد اللهياری

اکبرذوالقرنين

ابوالقاسم ايرانی

اصغر واقدی

ا. نيسانی

 

ب

 

بيدل دهلوی

بهادر يگانه

بلاغی سيد صدرالدين

بهار شيروانی

بهار شرويی

بخارايی خيالی

باقی همدانی

بيضايی کاشانی

 بينش

بيژن ترقی

بيک محمد همدانی ( تسليم )

بابا طاهر عريان همدانی

بابا فغانی شيرازی

بی بی زايری اصفهانی

بيخود لاهوتی

بانو لعبت

بصار رشتی

بهزاد کرمانشاهی

بهلول

بانو عصمت مشهدی

بانو دنيا طاهری جبيب اللهی

بانو معصومه منصوری

بانو قمر آريان

بانو ويسه حبيب اللهی

بانو ژاله اصفهانی

بابرشاه مغولی

بيرم جان

بالجند ( آزاد )

بسحاق اطمعه شيرازی

بانو بتول (پروين)

بيژن سمندر

بانو فريده برازجانی

بانوعطيه عماد

بانوشاداب وجدی ( شاداب)

بديع الله کوثر

بيدل شيرازی

بهجت شيرازی

بی بی مهرو هيروی

بسم الله قلعه نوی ( بسمل )

بانو رقيه ابوبکر

بی بی محبوبه هروی

بی بی مخفی بدخشی

 

پ

 

پيرهرات خواجه عبدالله انصاری

پريشان

پرتو نادری بدخشانی

پرتو بيضايی

پژمان بختياری

پروين اعتصامی

پرويز نائل خانلری

پارساتوپسرکانی

پيامی کرمانی

پروين دولت آبادی

پری نگهبانی

پيروز

پرويز خائفی

پورداوود

پرويز کشاورز

پژوهان گردانی

پری دخت کهند

پيرجمال الدين

محمد اردستانی

پرتو نويتی کرمانشاهی

پروانه مهيمن

 

ت

 

توحيد شيرازی

ترکان همدانی

ترکی قلندر

ترکعلی شاه هندی

نفی تفضلی

تاج البيضا ، تائب

توللی مهين

توران شهرياری ( بهرامی )

ترابی جهرمی

 

ج

 

جليلی ( بيدار)

جهانگير حسينی ضيايی

جليل قريشی زاده ( وفا )

جواهری وجدی

جعفر نوابخش ( نوا )

جواد محقق ( م. آتش )

جمال الدين عبدالرزاق

جلال الدين و مکنی

جمال الدين محمد شيرازی ( عرفی )

جاويد نيشاپوری

جهانگير پادشاه

جان الله شاه (مير )

جليل صفايی

جمالی محمد خليل

جويا داراب بيگ عصر صفوی

جنيد شيرازی

جلال الدين دوايی

جواد محبت

 

ح

 

حبيب خراسانی

حسن جلابر

حزين لاهيجی

حشمت شيرازی

حافظ

حسن رزمجو

حکيم اسدی طوسی

حشمت الله ( آرمان )

حبيب بيگناه

حسين لاهوتی ( صفا )

حميد سبزواری

حبيب جايچيان ( حسان )

حکيم شفايی اصفهانی

حکيم صفای اصفهانی

حسن مسرور اصفهانی

حکيم سنايی غزنوی

حکيم پرتوی

حکيم رکنا

حريفی مصنف

حسين منصور حلاج

حسن دهلوی

حسن غزنوی

حسن منزوی

حبيب الله مجتهد

حبيب اللهی ميزامحمد

حاجی شيخ هادی بيرجندی

حسين امينی

حسن هنرمندی

حسن يکرنگی

حيدر معجزه

حاج حسين علی خان نوری ( وفا )

حکيم سوری

حيدر لهيب

حضرت بسمل

حيدری وجودی

حاجی محمدکاظم هروی

حفيظ الله اليم

حسينی

حسام الدين اسد

حبيب الله ذبيحی هروی

حاج محمدهادی فخرالمحققين

حبيب الله فيلی زاده

حاج محمدباقر نصر

حاج حسين علی ( پيروی )

حسن امداد

حاج اصغر عرب ( خرد )

حميد مشيری

حسين مظلوم ( کی فر )

 حياتی کرمانی

حبيب يغمايی

حزنی اصفهانی

حکيم شيرازی شيخ غلام علی

حکيم محمد حسن

عارف شيرازی

 

خ

 

خواجه کرمانی

خوشدل

خليل سامانی ( موج )

خواجه قطب الدين

بختيار کاکی

خاقانی شروانی

خواجه محمدالدين

خسروی

خواجه محمدطاهر وصلی

خواجگی

خواجه غياث الدين

خواجه ايوب

خزايلی اراکی

خسرو اختشامی هونه گانه

خليل آسايش

خواجه عبيدالدين

خانم حميرا نگخت دستگيرزاده

خانم ثريا واحدی

خانم افتخار کاظمی هروی

خانم مريم ميرهادی ( ناهيد )

خضرايی

خرسندی کازرونی

خموشی

 

د

 

دقيقی بلخی

داوری شيرازی

دهقان کابلی

دهقان سامانی

دشتی

دهخدا قزوينی

دوشيزه مريم ملک ابراهيمی

داکتر باستانی پاريزی

داکتر محمد سياسی

داکتر رعدی آذرخشی

داکتر نورانی

داکتر مبشری

دبيرخاقان تبر

دهش کرمانی

داکتر علی اکبر نقی پور

دارالشکوه ( قادری )

داوود شمس حکيمی

داکتر قاسم رسا

داکتر صورتگر

داعی اصفهانی

ديری کابلی

درويش جاويد

داکتر مهدی حميدی شيرازی

داکتر ايرج دهقان

ديوانه اصفهانی

دانش تهرانی

داکتر راشد تربتی

داکتر عباس حکيم

داکتر مظاهر مصفا

داکتر فخرالدين مزارعی

داکتر محمود افشار

داکتر صادق رضا زاده شفق

داکتر عبدالعلی طاعتی

داکتر صادق کيا

داکتر محمد مکری

داکترعبدالوهاب وصال

داکتر محمد ناصر اميری

داکترعبدالطيف ناظمی هروی

داکتر ميرزمان الدين

مصلح هروی

داکتر محمدتقی مير

داکتر سيد علی افقه

دوشيزه اعظم منصوری

داکتر ابوالحسن علی آبادی

درويش عبدالحميد

شکسته نويس

داکتر کيومرث

وثوقی ( روشن )

داکتر نصرت الله کاسمی

ديوانه قشمه يی

داکتر محسن هشترودی

داکترسيد علی شايگان

داکتر حميد مصدق

 

ذ

 

ذوقی اصفهانی

ذکی همدانی

ذهنی کشميری

ذبيح الله صاحبکار سهی

ذبيح الله رضايی ( بسمل )

 

 

ر

 

رفيق اصفهانی

رحمت شيرازی

رهی معبری

روزيهان شيرازی

راجی

رشحه اصفهانی

رضا فاضلی جواد

رودکی

رشيد ياسمی

رفعت سمنايی

رحمت کرمانشاهی

 رضا عبدالله زاده

رونق هندوستانی

رضا ثابی

 رابعه بلخی

 ربانی مشهدی

ريحان

رضا مرزبان

رکن الدين همايون رخ

رحيم الهام

رفعت حسينی

روسفيد محسنی

رستگار فسايی

رومی سيروس

رحيم حيدرزاده

روشن کردستانی

رحمت موسوی

روح الدين ( روح عطار)

رخصت شيرازی

رحمتی کشکی کرخ

رياضی هروی محمديوسف

فيروز آبادی

رقيه کاويانی

 

ز

 

زيب النساء مخفی کورگانی

زرگر اصفهانی

زاهد علی خان سخا سالاری

زبيده خانم قاجار

زرين چنگ ( وفا )

زائری

 

س

 

سعدی شيرازی

سروش اصفهانی

سهيل تبريزی

سلمان ساوجی

سلطان ولد پسر مولانا بلخ

سعيد نياز کرمانی

سيمين بهبهانی

سينای اصفهانی ( مصطفی قلی )

 سيف اسفرنگی

سمنايی (آشنا)

 سيد غلام عاجز

سيد محمود حجتی ( خباز)

سيد محمد علی زاده ( راهی )

سيد رضا شيرازی

سيف اليدن فرغانی

سحاب اصفهانی

سيد حسين غبار همدانی

ساقی خراسانی

سالک قزوينی

سروری کاشانی

سهيلی جغتايی

سعدگل

سيد الشعرا ابومحمد رشيدی

سيد کريم اميری فيروزکوهی

سهيلی خوانساری

سياوش کسرايی

سری قائنی

سروش خراسانی

سياوش مطهری

سرشک

سليمان نزهت

سهيلی تربتی

سيد غلام رضا روحانی

سيد رحمت الله وظيفه دان ( سرو )

سيد ابوالقاسم حبيب اللهی ( نويد )

سهراب سپهری

سرتيپ سرود

سيد محمود فرخ خراسانی

سلطان محمد ميرزا قاجار

سوزنی سمرقندی

سيد محمدعظيم اليدن ( عظيم )

سيدحسين غزنوی ( اشرف)

سليمان لايق

 سيدهدايت الله امانی

سيد محمدکاظم بلبل

سيدغلام حضرت حضرت

سلطان حسين ميرزا تيموری

 سيد اسحاق دلجو

سام ميرزاشمس الشعرا ( رضوان )

سيدمحمد اميريان

سيدجعفر حميدی ( پويا)

سيدعلی اکبر شرافت مولا

سيدعلی مزارعی ( پيدا)

سوزی ساوجی

ساير مشهدی

سيد ابوالوفا شيرازی

سلامی شيرازی

سيد عضد

( سيدا ) ميرسيداحمد ازحضرت کرخ

 

ش

 

شمس تبريزی

شاطرعباس صبوحی

شمس مغربی

شعله ( فريدون صلاحی )

شايق دزفولی

شهيدی لنگرودی

شوريده شيرازی

شريف تبريزی

شهريار

شوکت بخارايی

شهشهانی ( نيسان )

شکوهی کاشانی

شمس اوزجندی

شايان

شاه نعمت الله ولی

شيخ بهايی

شکرريزعزيزالله کاشانی

شهيد بلخی

شاپورتهرانی

شاه شرف بوعلی قلندر

شاطربابا علی کاشانی

شاطرنورمحمد قمی

شمس الدين محمد جوينی

شکيبی تبريزی

شرف زرد تبريزی

شوکتی اصفهانی

شيخ فيضی

شرف الدين حسام

شرف اصفهانی

شرف قزوينی

شيفته شيرازی

شاه جهان بيگم

شعله تبريزی

شرف الدين خراسانی ( شرف )

شهرآشوب ( محمود ثنايی )

شاه اسماعيل صفوی

شاه عباس کبير

شيخ محمود شبستری

شاه فقيرالله لاهوری ( آفرين )

شيخ بهايی

شاه عبدالله بدخشی ( يمگی )

شجاع خراسانی

شکوه الدين محلاتی ( شکوه)

شيخ الرئيس افسر

شوريده محمدتقی فصيح الملک

شانی تکلو

شيدا شيرازی

شريف بوشهری

شاکر هندی

شهيد شيرازی

شهرام شاهرختاش

 

ص

 

صوفی عشقری

صدقی هراتی

صوفی تبسم غلام

مصطفی لاهوتی

صلاح الدين زرکوب

صحبت لاری

صادق سرمد

صفاعلی برازنده

صدرا

صديقی نخجوانی

صاحبه بانو

صدرايی

صابرترندی

صبوحی قمی

صفايی قمی

صفايی زرندی

صباحی بيدگلی

صفی عليشاه

صاعد اصفهانی

صدقی آستر آبادی

صفی الدين

صفای شيرازی

صغيراصفهانی

صبای کاشانی

صادق عنقا

صفی چرکس

صاحبعلی منلکی

صبری اصفهانی سيد روزيهان

صفايی ملااحمدنراقی

صبوری رشتی

صمد تحويلداری

 

ض

ضياء الدين فارسی

ضيايی سبزواری

ضياء قاريزاده

ضرابی

 

ط

 

طوفان مازندرانی

طاهری ( شباب)

طالب آملی

طوطی همدانی

طبيب اصفهانی

طغرای مشهدی

طاير کاشمری

طرزی افشار

طارمی کورش

طايی شميرايی

طلوعی عراقی

 

ظ

ظهير فاريابی

ظهوری ترشيزی

ظهيرالدين محمد ( بابر)

 

ع

 

عیدالهادی داوی

علامه سيد اسماعيل بلخی

عبدالحسين توفيق

عبدالرحمن عاشق هروی

عبدالحی آرين پور

عبدالحميد آگه

عبدالستار تنها کابلی

عبدالجليل جلی

علی اصغز بشير

عليشاه حکيمی هريوايی

عبدالرحيم تمناهروی

عبدالله نايبی

عبدالحليم شايق پندار

عارف پژمان

عبدالرازق رويين

عبدالله شفيقی هروی

عبدالروف اميدی هروی

عبدالجبار توکل هروی

عاکفی هروی

عبدالروف فکری

عبرت نائيبی

علی رحيمی شرر

عصمت بخارايی

عماد خراسانی

عراقی همدانی

عباسقلی مظهر

علی اطهری کرمانی

علی اشتری ( فرهاد)

عظيم نيشاپوری

علوی همدانی

عارف قزوينی

عاشق اصفهانی

عمادی

علی اکبر شيدا

عارف دهلوی

عبقری همدانی

عشقی همدانی

عطارد نيشاپوری

عبدالصمد حقيقت

عباس خوش نويس

علی معلم

عبدالحسين نصرت

منشی باشی

علی موسوی  گرمارودی

عباس شهری

عليرضا ميرزا محمد (م. جاند)

علی باقرزاده ( بقا )

عاجزهندوستانی

عبيد زکانی

عبدالرحيمی برخی

عبدالواسع جبلی

عرشی کازرونی

عزب قاجار

عامری حبيب

عسجدی

عمادی شهرياری غزنوی

عبدالله فاطمی ( الفت)

عليرضا قزوه

عارف بجنوردی

عطا مهاجرانی

عليرضا آريان

عباس حکيم

عيسی نيکوکار

عبدالعلی نگارنده

عمادالدين برقعی

عمران صلاحی

عبدالحسين آيتی

علی اصغر حکمت

علی اکبر مشير سليمی

عباس فرات

عبدالمجيد اوحدی

اصفهانی ( يکتا )

علی قل ميرزا ( فخری )

عفت قاجار

علی صدارت ( نسيم)

عبدالعلی احشام

عبدالحسين ميرزا

علينقی ميرزا

عماد فقيه کرمانی

عزيزه خانم عنايت

 

غ

 

غزالی مشهدی

غمام همدانی

غلام محی الدين رونق

غبار همدانی

غبار رازی

غالب دهلوی

غلام رضا شکوهی

غلام رضا صديق

غلام حسين يوسفی

غلام حسين خان ( حيرت)

غلام حيدر ( اسيرهروی )

غلام جيلانی اعظمی

غلام علی اميد

غلام احمد نويد

غلام حيدر قاسمی

غلام محمدشورش دهاتی

غلام رسول پويان هروی

غرای شيرازی

غلام حسين سالمی

 

ف

 

فرخی سيستانی

فلکی شروايی

فياض لاهيجانی

فرهنگ شيرازی

فعفور لاهيجانی

فدايی کابلی

فدايی هروی

فيض کاشانی

فيض دکنی

فيروز حجازی

فريب

فصيح الزمان رضوانی

فردوسی

فرصت شيرازی

فضل الله اويسی

فريدون توکلی

فانی کشنيری

فرخی يزدی

فريدون مشيری

فخرالدين اسعد گرگامی

فرغی بسطايی

فريدون مژده

فروزانفر

فرامرزی

فريدون کار

فرهاد ميرزا قاجار

فتحعليشاه قاجار

فتوحی مروی

فخر طلوعی اراکی

فريد اصفهانی ( اسفرايی)

فضل الله تابش

فيض ملامحسن

فروغ فرخزاد

 

ق

 

قاسم تبريزی

قدس مشهدی

قا آنی شيرازی

قصاب کاشانی

قريب اصفهانی

قاضی محمدجان نثار دکنی

قاضی گنابادی

قوام الدين ابواسحاق بنجيری

قاسم انور

قصاب شيرازی ( مضطرب)

قطران تبريزی

قوامی رازی

قيصر امين پور

قاسم خاتمی

قانم مقامی ژاله

قلزم

قندی آغا محمد عبدالحميد امير

قهارعاصی

قاسمی محمدحسين

قاسميان خسرو

قهرمان پاک بين ملابری

قدرت الله مشيری

 

ک

 

کليم کاشانی

کمال اصفهانی

کمال خجندی

کسايی مروزی

کمال اجتماعی جندقی

کوهی

کامکار پارسی

کيوان

کمال الدين اسماعيل

کاظم پزشکی

کليم همدانی

کيومرث وثوق ( روشن)

کوثری همدانی

کاظم رجوی ( ايزد)

کورش

کيانی نژاد

کمپانی

کازرونيان

کاظم حميدی

کلبادی منوچهر

کيومرث منشی زاده

کاظم کريميان

کاظم السادات اشکوری

 

گ

 

گلشن مشهدی

گلچين معانی

گلشن کردستانی

گيتی ايروانلو

گلبن محمد رحيم

گلشن ازادی

گلچين گيلانی

گرامی افغانی

گل پاچا الفت

 

ل

 

لثايی شيرازی

لطف الله نيشاپوری

لعلی تبريزی

لعبت شيبايی

لاادری

 

م

 

مجذوب تبريزی

مجنون تويسرکانی

مشفق کاشانی

مصطفی قمشه (مژده)

مستی ( علی اکبر کنی پور)

مشتاق اصفهانی

معنوی

معينی کرمانشاهی

ملک الشعرا ( بهار)

مهرداد اوستا

محمد کلانتری

مجير بيلقانی

مجيدطالقانی

متين اصفهانی

مجمر اصفهانی

محمدفضلی ( پيمان)

محمد جواد تربتی

مهدی اخوان ثالث ( اميد)

مهدی سهيلی

مغربی تبريزی

معزی نيشاپوری

مظهر همدانی

مونس عليشاه

مهجور همدانی

مطرب همدانی

مجمع همدانی

موسی مجنون

مشفقی

ميرزا حسين علی منشی

محمدفروزان

ملاهادی سبزواری( اسرار)

محسن شمس ملک ارا

منوچهری دامغانی

معين الاسلام بهبهايی

ميرزا صفوری

ميرمشتاق اصفهانی

محمودشاهرخی ( جذبه)

مهدی ديجوريان

محمودی ( سهيل )

محمدعلی فنی

محمد جواد محبت

محمدشهرياری ( مهر)

محمد رستم پور( خيتر)

محمدسعيد شاد

محمدحسن عليمدی

زورق

مرشد علی محمد

مسعود يک

محتشم کاشی

مير قمرالدين شاکر

ميرزا ابواحسن اميدنهاوندی

ميرزا اسماعيل خائف شيرازی

ميرزاجعفررياض همدانی

منوچهرناصحی (پاييز)

محمدحسين عبدالرحيمی ( خاموش)

محمدحسن خانی

مشهدی علی ( ديوانه)

محمدحسين غاضری ( زيبا)

مصطفی انتظاری ( شاطر)

مصاحب نائينی

ميانجی همدانی

محمداقبال لاهوری

محمودخان صبا

محيط قمی

ميرسنجر کاشی

مويرثابتی

مسعود سعد سليمان

ميرزا رضی آرئيمانی

ميرزا محمدصادق نامی اصفهانی

ميرزا محمدظاهر ( آشنا)

ملهم کاشانی

ميرابوتراب فندرسکی

ملا ابوالقاسم امری

مسيحی

مصاحب گنجوی

موالی تونی

ميرزا شرف جهان

ميرصابر صفاهاتی

ميرزا عبدالرحيم خان

مولانا سايل

مانی شيرازی

مجد همگر

ماه شرف خانم مستوره

مظفرشيرازی

مصطفی رازی

منيژه حميدی

محزون همدانی

مهجور کرمانشاهی

ميرزاده عشقی

محمدعلی بهشتی

محمدبزرگ نيا

محمدامين ادب طوسی

محمد آگاهی

ميرهادی ربانی

محسن مؤيدی

محمد حسن حساس

محولاتی

محمدعلی راشد

محمدرضا حکيمی

محمود کياوش

محمدقهرمان

ملاباشی آگاهی

محمد ( پروين )

مجيدی فياض

محرم افشار

مسعودی خراسانی

مقدم ـ عبدالحسين

محمدعلی افراشته

مفتون امينی ( يدالله)

منوچهر آتش

منوچهر نيسايی

ميمنت ميرصادقی ( آزاده )

مهدی برهانی

محمدرضا رحمانی ( اوستا )

محمدحسين جليلی ( بيدار)

محمدحسين ساسان

مهدی آذريزی

محمدعلی اسلامی

محسن سررشته ( شهير)

منوچهر مرتضوی

معزالدين معزی

منيرطه

محمود تندری

محمدمحسن کشميری( قانی )

ملا محمداکرم پنجابی ( غنيمت)

ميرزاشاه حسين ارغون ( سپاهی )

ميرزاغازی بيک ( وقاری)

 محمد محسن ( يعقوب)

ميان سرافرازخان

محمدپناه ( رجا)

منشی صاحبرای ( آزاد)

ميرسيد غلام علی ( مايل)

محمدحسين ميرزايی ( آخور)

ميرزا سيف الدوله

ميرزا علی اصغر

ميرزا هدايت الله

ميرزاتقی خان

ميرزاقهرمان امين

ميرزا نصرالله خان( دبير)

محمدتقی خان ( دانش)

محمد حسين خان ( شمس)

ميرزا کاظم خان ( شيوا )

محمدابراهيم خان ( خلوتی )

ميرزا محمد مستوفی ( انجم)

معتمد الدوله نشاط

ملامومن يزدی

محمدعلی گويا

محسن ساعی

محمدعلی رياضی

مهندس مخبر فرهمند

محمدابراهيم صفا

محمدعثمان صدقی

محمدآصف سهيل

محمدرفيق شمع ريز

محمود فارانی

محمدناصر طهوری

محمدآصف فکرت

محمدعاقل بيرنگ

مولاناعبدالرحمن جامی هروی

مولانا آصف رحمانی هروی

محمدرسايی

محمدرحيم زلال شيرازی

ميرزا محمد قدسی

محسن الهامی

م. آزاد

منصور برمکی

م.ع. سپاتلو

محمدرضا فشاهی

محسن کريمی

م. سرشک

 

ن

 

ناظم هروی

نادم ميمنگی ملايحيی

نشاط اصفهانی

نظام کاشانی

نظامی گنجوی

نقی کمر ای

نتيژ تبريزی

نواب صفا

ناهيدهمدانی

نظام وفا

نظيری نيشاپوری

ناصر روانبخش

نيکی اصفهانی

نزاری قهسانی

نياز شيرازی

ناصر خسرو قباديانی بلخی

نياز کرمانی

نياز جوشقانی

نادرنادرپور

ناصرعلی سرهندی

نظام دست غيب

ناصربجه

نورالدين محمد فراری

نثاری تبريزی

نيازی

ناصر يزدی

نوذرپرنگ

ناصرعاملی

نصرالله کوهستانی ( نصيب)

نيما يوشيج

ناظرزاده کرمانی

ناصرالدين شاه

نواب الله دادخان ( صوفی)

نصيرالدوله ( سبحايی)

نجيب جرفادقانی

نمازی مهران

نصرالله مردانی ( ناصر)

ناطق شيرازی

نصرت رحمانی

 

و

 

وحيد دستگيری

وصال شيرازی

وثوق تهرانی

وحشی بافقی

واعظ قزوينی

واصل کابلی

وهابی همدانی

واصف باختری

وثوق الدوله

وفايی

واله دکنی

والی کرمانی

واليه قاجار

ولی الله دروديان

وحيدزاده ( نسيم )

ولی دشت بياضی

وقوعی تبريزی

 

هـ

 

هاتف اصفهانی

هاشمی دهلوی

هلالی جغتايی

همای شيرازی

همام تبريزی

هادی رنجی

هما ( سايه )

همايون اسفراينی

هاتفی جامی هروی

همت علی اکرادی ( پندار)

هدايت طبرستانی

هادی صادق (ارفع)

هوشنگ ابتهاج ( سايه )

هلاکی همدانی

همت شيرازی

هوشنگ رهنما

هاشم جاويد

همايون شاه بابر

هما سميعی

هوشنگ ترابی ( شهراز)

همايون کرمانی محمد تجربه کار

 

ی

 

يغمای جندقی

يوسف شاملو

يزدان بخش قهرمان

يزدان پناه قرايی

يغما نيشاپوری

يدالله بهراد

يحيی سرخوش تفرشی

 

 ما خوانش اين اثردلچپسپ و خواندنی را به خوانندگان سايت آريايی توصيه نموده ، برای جناب سپاس موفقيت های بيشتری در کارهای فرهنگی آورزمنديم.
بالا

بازگشت