گنجينه ادب

کتاب گنجينه ادب شامل تک بيتيهايی از غزليات حضرت ابوالمعانی ميزاعبدالقادر بيدل  با خط نفيس نستعليق تحرير يافته است.

اين کتاب در 720 صفحه ، با صفحات ميناتوری ، قطع و صحافت عالی از طرف انتشارات « امامت »  در شهر مشهد به چاپ رسيده است.

مؤلف و گردآورندهً اين اثر گرانقدر ، جناب محمد ظاهر سپاس هستند که با زحمات و جد و جهد 9 ساله موفق شده اند تا آنرا در دسترس علاقمند شعر و ادب دری ،  دوستداران و مخلصان بيدل قرار دهند.  مطالعه و خوانش اين تک بيتی ها بهترين و زيباترين شيوه ، کوتاه ترين و ساده ترين طريق  ، درک احساس و شناخت افکارعالی عارفانه و دلبرانه حضرت بيدل می باشد. و کسانيکه توانايی راهپيمايی در کوه و کوتل پرخم و پيچ غزليات اين عارف بزرگ را ندارند ، می توانند با خوانش اين اثر ، کام تشنهً درخور استعدا شانرا از بحرمواج يک بيت انتخابی آن تر نمايند.

جناب سپاس دراين زمينه می گويد : « بايد بعرض برسانم که يگانه انگيزه جمع آوری تک بيتی های حضرت بيدل همانا هنر نمايی ماهرانهً مرحوم استاد محمد حسين سرآهنک ميباشد که يک زمانی سال دو ـ سه مرتبه از جانب همشهريان ادب دوست و علاقمند به اشعار بيدل و موسيقی غزل به ولايت باستانی هرات دعوت می شدند و عاشقان بيدل را  از لابلای اشعار جانفزايش مدهوش ميگردانيد. اين دعوت ها و شب نشينی ها چهل ـ پنجاه شب را در بر گرفته و شهر هرات رنگ و رونق خاصی  پيدا می نمود.

تا جائيکه خوانندگان گرامی بهتر می دانند زنده ياد استاد گرامی درجريان غزل سرايی که داشتند تک بيتی های حضرت بيدل را که با غزل آهنگ شان تناسب خاصی داشت نيز بهم ميرساندند که مزه و کيفيت آهنگ را صد چندان مينمود و نيزگاهی از فرصت استفاده نموده به تحليل و تجزيهً ابيات حضرت ابوالمعانی بيدل که از برکت همنيشينی بيدل شناس معروف کشور ما جناب قندی آغا نصيب شان شده بود می پرداختند که چنان سکوت و خموشی در محافل حکمفرما ميگرديد که مرا بياد اين بيت بيدل می انداخت :

نزاکت برخموشی بسته اند آئين اين محفل                لب از هم وامکن تا نگسلانی رشتهً سازی

درآنزمان که بنده بيش از 12 ـ 13 سال نداشتم ، پدر مرحومم که خود نيز يکی از علاقمندان بيدل بود و نيز گاه گاهی شعر می سرودند مرا هميشه درچنين محافل باخود برده و تشويقم به ابيات ابوالمعانی و اشعار ديگر شعرا می نمودند . با تاثير پذيری از کيفيت معانی اشعار بيدل مرا به اين انديشه واداشت تا دفتری تهيه نموده ، اشعار بزرگان بخصوص حضرت بيدل را جمع آوری نمايم که اين دقتر هميشه درجمع دوستان چه در حضر و چه در سفر با من بوده است. تا اينکه ده سال قبل درعالم غربت تصميم گرفتم تا تک بيتی هايی را از غزليات ميزا عبدالقادر بيدل به ترتيب حروف الفبا جمع آوری نمايم. بناء هست سال پراگنده گذشت تا موفق شدم که به تعداد 5170 بيت در 720 صفحه کتابی را به اسم « گنجينه ادب » با خط نستعليق که خوشنويسی آنرا عبدالکريم دانش با حوصله مندی تمام تکميل نمودند بچاپ برسانم. نا گفته نبايد گذاشت که مدت يکسال خوش نويسی و ده ماه را چاپ اين کتاب دربر گرفته است که جمعا 9 سال و 10 ماه صرف اين گنجينه گرديده است.»

ما خوانش اين گنجينه ادبی را به خوانندگان سايت آريايی توصيه نموده ، برای جناب سپاس موفقيت های بيشتری در کارهای فرهنگی آورزمنديم.

 

M.Z. Sepas

Madridweg 309

P.B. 3137      AN. Vlaardingen

Neatherland

Tel : 0031 - 613588295

 

 

Kurassan

orient import

pirazzistrabe 41

63067 Offenbach Frankfurt

Tel. 0049-6982369533

 
 

Arian

Lebensmittel

Ink. M. Farooq Baraksale

Kreuzweg 14

20099 HH Hamburg

Tel. 0049-40244880

 
بالا

بازگشت