دست آوردهای فرهنگی ظاهر سپاس

 

1 ـ « کتاب عشق» کتابيست که دراين اواخر توسط فرهنگی دوست داشتنی کشور، جناب ظاهر سپاس تأليف گرديده است. اين کتاب در 480 صفحه با قطع و صحافت بسيار اعلی به تعداد يک هزار نسخه به چاپ رسيده است.

جناب ظاهر سپاس با حوصله مندی و زحمات فراوان ، تمام غزليات و اشعار آهنگ های احمدظاهر را دراين کتاب بترتيب الفبا جمع بندی کرده است.

« اين آهنگ ها برای تمرين به جوانان و نوجوانان آماده شده تا عزيزان از آن استفاده اصولی نمايند.

اکثر آهنگ هائی که بصورت تصنيف سروده شده بطور واضح در کتاب تحريرشده که قسمت سه ستاره آن نغمه يا موسيقس بوده و قسمت چهار ستاره  ختم آهنگ می باشد و هر جملهً آن طوری که احمدظاهر با آهنگهای خود اجرا نموده تحرير شده است. فقط شما هر آهنگی را که مايل باشيد ميتوانيد از روی کتاب بطور سهل و آسان اجرا نماييد که عين خود آهنگ احمدظاهر اجرا ميشود. اگر جوانان عزيز ما کسانی که آهنگ های احمدظاهر را اجرا ميکنند از روی همين کتاب بخوانند که همه آن بطور دقيق ياداشت شده است بسيار با کيفيت خواهد آمد. فقط کوشش شود که به جای علامت سه ستاره ، موزيک در نظر گرفته شود و اکثر غزلياتی که با تفاوت اجرا شده به پاورقی برای عزيزان تحت عنوان خاطره ياداشت شده است.

وبازهم برای معلومات بيشتر عزيزان اسم اين آهنگها به ترتيب الفبا تهيه شده و غزلهای آن هم به همين ترتيب حروف الفبا جمع آوری شده است ، که حروف آن از اول آهنگ يا غزل گرفته شده است.

و ناگفته نماند که در اوايل اکثر آهنگهای خود را زنده ياد احمدظاهر بشکل آماتوری با اکارديون سروده است.

واينکه تمام اين آهنگها برای تمرين به جوانان و نوجوانان آماده شده به اين کتاب عشق ميباشد تا عزيزان از آن استفاده اصولی نمايند و هرآهنگی را که دوست دارند موسيقی آنرا از روی کتاب عشق انتخاب نمايند.  ...

و من وظيفهً خود دانستم که اين کتاب عشق را با چندين سال زحمت که زحمتی برايم نبوده برای اينکه به خود لازم ميدانستم که اين ميراث فرهنگی کشور عزيز خود را که شاهد روزها و شبهای طلايی گذشتهً ان بودم و سرمايهً موسيقی دوران خوب وطن به جان برابرم بوده ، برای هميش يادگار و خاطره ای برای همه دوستان و عزيزان باشد. ...

بايد به عرض برسانم که مجموعهً آهنگهای زنده ياد احمدظاهر که در ستوديو های کشور به ثبت رسيده ازاين قرار ميباشد :

هفتادو پنج آهنگ در ستوديوی راديوی افغانستان به ثبت رسانده و در ستوديوی افغان موزيک به تعداد يکصد و هفتاد و يک آهنگ به ثبت رسانده است.

وهمچنين آهنگ هايی که احمدظاهر در ستوديوی موزيک سنتر ثبت نموده به تعداد شصت و سه آهنگ ميرسد و آهنگ های ديگری که در ستوديوی آريانا موزيک به ثبت رسيده اکثرآنها مخلوط با ساز وطنی مخصوصا رباب و ارمونيه و مندولين و ترومپت و سکسفون بوده که از آن جمله  آهنگهای « خدا بود همراهت » ، « ای رشک گلها» ، «عاشق شده ای ای دل » وغيره وغيره که خيلی ناب و ظريف  اجرا شده ، به بيست و سه آهنگ ميرسد. آهنگ های ديگری که زنده ياد احمدظاهر در محافل خصوصی و دوستانه اجرا نموده به شصت و سه آهنگ می رسد که محموع آهنگهای زنده ياد احمدظاهر به سيصد و نودوپنج آهنگ ميرسد.»

 

 

2 ـ « نغمه های فراموش شده ، آهنگهای طلايی قديمی »

جناب سپاس ، آهنگ های استاد قاسم ، استاد سرآهنگ ، خالو شوقی و ناوک را در سی دی های مقبول ، با کيفيت عالی ترتيب و تنظيم نموده اند.

آهنگ های « سپه سالار کوچه خرابات» ، استاد محمدقاسم را دريک سی دی ترتيب داده اند.  اين سی دی ، برای علاقمندان آواز استاد وموسيقی کلاسيک توصيه ميگردد. تعدادی ازاين آهنگها را ممکن بسياری از هموطنان ما قبلا نشنيده باشند.

 

آهنگهای درج اين سی دی

1 ـ ای صادقان

2 ـ شنيدم مادری

3 ـ ناز دارد بی سرو

4 ـ جهان جنون

5 ـ ليکم ليکم

6 ـ شيرين جان

7 ـ جنس حسن

8 ـ عشق اگر بر جلوه

9 ـ جانان زما

10 ـ زليخا دارم

11 ـ گر بهشتم می سزد

12 ـ باز می بينمت

13 ـ يار می شينواری

14 ـ کاروان حسن

15 ـ دل بی تپشی نيست

16 ـ خوش آن ساعت

17 ـ شاه ليلا

18 ـ پيرم و آرزو

19 ـ روزگاری شد

20 ـ نسيم بهار

 

3 ـ دو سی دی از ناوک و خالو شوقی

 

دراين دو سی دی آهنگ های ذبيح الله خوشخوان هروی مشهور به « ناوک » و نجفعلی هروی مشهور به «خالو شوقی» گنجانيده شده است.  اين کاريست واقعا بی بديل. انسان تعجب ميکند که جناب سپاس چگونه موفق به جمع آوری چنين آهنگهای فراموش شده گرديده اند. با وصف اينکه ممکن از ثبت اين آهنگها بيشتر از چهال سال بگذرد ، ولی کيفيت ثبت آهنگ ها در سطح بالايی قرار دارد.

 

سی اول به آوازهای نجفعلی هری « خالو شوقی» . ذبيح الله خوشخوان هروی « ناوک» شامل آهنگ های ذيل است :

1 ـ نورچشمان

2 ـ ساقی پر کن

3 ـ می دانم ليلی

4 ـ زعشفت

5 ـ آ ليلی

6 ـ از آن روزی

7 ـ بيا تا گندم

8 ـ ازغم تو

9 ـ چه کنم

10 ـ دختری

11 ـ الهی اگر تو

12 ـ حال که رسوا

13 ـ ليلا ليلا

14 ـ موسم گل شد

15 ـ نازنين

16 ـ اگر زلف تو

17 ـ زغم ای دل

 

سی دی دوم به آواز ذبيح الله خوشخوان هروی « ناوک» آهنگ ذيل را احتوا ميکند:

1 ـ ای خدا

2 ـ اگر دانی

3 ـ آمدی جانم

4 ـ عاشق گريان

5 ـ ای خدايا

6 ـ دخترهمسايه

7 ـ ای دل بلايی

8 ـ فرياد دل

9 ـ من که کشته

10 ـ خدا را

11 ـ قسم به

12 ـ رفتم تا شويم

13 ـ رفتی زبرم

14 ـ راه صحرا

15 ـ شده ام

16 ـ سياه جشمک

17 ـ توسفر

18 ـ وه چه خوب

19 ـ زهجران

 

4 ـ کليکسيون آهنگ های استاد سرآهنگ شامل شصت سی دی

جناب سپاس دراين زمينه می نويسند :  زنده ياد استاد محمد حسين سرآهنگ ، آوازخوان بزرگ افغانستان بود که علاوه براين کشور ، درکل اين قلمرو فرهنگی ، مقام و اعتبار ويژه داشت. نهاد های هنری افغانستان و هندوستان ، او را استاد موسيقی ، پروفيسورموسيقی ، سرتاج موسيقی ، شيرموسيقی ، با باموسيقی  و کوه بلند موسيقی لقب داده بودند. او هنرمندی بود پرکار و در چند شيوهً آوازخوانی ، يعنی غزل خوانی ، محلی خوانی و کلاسيک خوانی ، آثار بسياری از او برجای مانده است.

آنچه دراين شصت سی دی گرد آمده است ، مجموعهً آثاری است که از استاد سرآهنگ در دسترس گردآورنده بوده و با تلاش و پيگيری بسيار جمع آوری شده است. اين نخستين بار است که چنين محموعهً وسيعی از آهنگ های استاد سرآهنگ بصورت منظم ومرتب منتشر می شود. با اينهم هيچ بعيد نيست که آهنگ های ديگر از استاد نيز در دسترس علاقمندان او باشد و گردآورنده برای تکميل اين مجموعه ، از آنان ياری می جويد.

آهنگها در چند بخش غزل خوانی ، محلی خوانی ، آهنگهای اردو و فارسی ( شيرو شکر ) و کلاسيک خوانی تفکيک شده است. درپايان نيز مصاحبه ای با استاد همراه با چند برنامهً راديويی بمناسبت درگذشت او، آمده است.

تلاش برای بهبود کيفيت آهنگها و مرتب ساختن آنها براساس نام شاعر ومحتوای اثر ، از ديگر کارهايی است که دراين محموعه انجام شده است. گردآورنده ، توجه شنوندگان را به متن « معرفی اين مجموعه» که در اولين سی دی گنجانيده شده است جلب می کند.

 

 

5 ـ همچنين ، جناب سپاس يک مجموعه شعری را بنام « خمارشکن دلها » که شامل ( هزار غزل ، هزار دل ، هزار انديشه از هزار شاعر است ) در730 صفحه با قطع و صحافت فوق العاده زيبا به نشر رسانيده اند. اين مجموعه نيز يک کار بسيار بزرک فرهنگی بشمار ميرود که قابل قدر است.

 

بايد ياد آور شد که انجام اين همه کارهای فرهنگی نه بمنطور منقعت مادی بلکه هدف از آن زنده نهگهداشتن آثارفرهنگی وهنری قديمی ما بوده است و بس. 

ما ، درحاليکه اين همه موفقيت ها را به دوست اديب و هنرپرور ، جناب سپاس تبريک می گوييم ، از خوانندگان سايت آريايی تقاضا می نماييم تا اين آثارکم نظير و کمياب را بدست آورند .

 

 

ظاهر سپاس فرهنگی مردی از ديار جامی و انصاری

 

 

محترم محمد ظاهر سپاس که در سال 1325 خورشيدی در ولايت باستانی هرات ديده به دنيا گشوده ، تحصيلاتش اصلی  اش را در رشته تخنيک به پايان رسانيده و سپس به نويسندگی و جمع آوری ابيات بزرگان رو آورده اند.

جناب ظاهرسپاس تاکنون موفق به آفرينش سه اثرماندگار برای علاقمندان شعر و ادب فارسی شده اند :

گنجينه ادب

1 ـ کتاب گنجينه ادب شامل تک بيتيهايی از غزليات حضرت ابوالمعانی ميزاعبدالقادر بيدل  با خط نفيس نستعليق تحرير يافته است.

مؤلف و گردآورندهً اين اثر گرانقدر ، جناب محمد ظاهر سپاس هستند که با زحمات و جد و جهد 9 ساله موفق شده اند تا آنرا در دسترس علاقمند شعر و ادب دری ،  دوستداران و مخلصان بيدل قرار دهند.  اين کتاب در 720 صفحه ، با صفحات ميناتوری ، قطع و صحافت عالی از طرف انتشارات « امامت »  در شهر مشهد به چاپ رسيده است.

 

معلومات بيشتر

 

 2 ـ  کتاب « کتاب عشق » شامل غزليات آهنگهای احمد ظاهر با نام شعرا  است. اين کتاب مجموعهً غزليات انتخابی آهنگهای احمدظاهر است که با نام شعرا به ترتيب الفبا با قطع و صحافت بسيار اعلی در 520 صفحه توسط فرهنگی محترم جناب محمد ظاهر سپاس تاليف گرديده است.

 

کتاب عشق

جناب سپاس همچنين کليسيون آهنگ های احمدظاهر را دردو البوم که البوم شماره يک شامل شانزده سی دی  و البوم شماره دوم شامل چهارده سی دی می باشد همراه با فتو های رنگه احمد ظاهر واشعار صوفيانه عشقری ترتيب و تنظيم نموده است که برای علاقمندان عرضه ميدارد.

 

 

3 ـ  « خمار شکن اهل دلها »  شامل هزار غزل با هزار انديشه از هزار شاعر است. اين مجموعه شامل شعر شاعرانی از هزار سال قبل بدينطرف بوده و شعر قديم و جديد را در برميگيرد. اين اثر گرانبهاء توسط ظاهرسپاس تاليف و تدوين يافته است. جناب سپاس جهت گردآوری اشعار يک هزار شاعر ، در طول عمرش به هزارها کتاب و کتابخانه مراجعه کرده اند تا هزار شعر ناب ، نغز و نازنين را ازين شاعران گرانمايه جمع آوری نموده برای علاقمندان شعر زبان فارسی تقديم نمايد.

تهيه اين اثر گرانبها در اثر کارپيگير ، زحمات طولانی و خستگی ناپذير جناب سپاس ميسر گرديده است.

اين اثر ناب درهفصد و سی صفحه با قطع و صحافت فوق العاده عالی در يک هزار نسخه توسط موسسه نشراتی سروش درايران به چاپ رسيده است.

معلومات بيشتر


  خــــــــمـــــارشــــکــــن دلــــهــــا

4 -   جناب ظاهرسپاس جهت تاليف و تدوين اين اثر گرانبهاء  وبرای  گردآوری اشعار يک هزار شاعر ، در طول عمرش به هزارها کتاب و کتابخانه مراجعه کرده اند تا هزار شعر ناب ، نغز و نازنين را ازين شاعران گرانمايه جمع آوری نموده برای علاقمندان شعر زبان فارسی تقديم نمايد.

تهيه اين اثر گرانبها در اثر کارپيگير ، زحمات طولانی و خستگی ناپذير جناب سپاس ميسر گرديده است.

اين اثر ناب درهفصد و سی صفحه با قطع و صحافت فوق العاده عالی در يک هزار نسخه توسط موسسه نشراتی سروش درايران به چاپ رسيده است.

معلومات بيشتر

 

********************

 

 

جهت بدست آوردن اين آثار لطفا با جناب سپاس تماس یگيريد :

 

M.Z. Sepas

Madridweg 309

P.B. 3137      AN. Vlaardingen

Neatherland

0031613588295

003110886978

Kurassan

orient import

pirazzistrabe 41

63067 Offenbach Frankfurt

Tel. 0049-6982369533

 

سايرفعاليت های فرهنگی ظاهر سپاس

بخش اول

دوم

سوم

چهارم

 

 

 


بالا
 
بازگشت