درشـــــرق میانه   آتش  افروخته است

چشمان طمع به نفــــت آن دوخته است

در آتش ودود   و شعله ء سرکش جنگ

فرزند عراقی  وعــرب   سوخته است

" فروغ هستی "

 

نقدی بر  : طالبان اسلام ، نفت  وبازی بزرگ نو   در آسیای میانه

 

      " طا لبان  ،اسلام  نفت و بازی بزرگ  نو  درآسیای میانه "  نام کتاب مشهوریست که درنتیجهء تلاشهای پر امید وگستردهء احمد رشید  ژور نالست و گزارشگر نامدار پاکستانی ، در سال 2000 میلادی در لندن و نیو یارک به زبان انگلیسی طبع ونشر شده است.

     احمد رشید از قماش آن ژور نالستان و گزارشگران مسلکی پاکستان است که با واقعبینی تاریخی و آگاهی  ژرف از طبیعت و تاریخ  زنده گی ورنجهای بیکران مردم افغانستان آسیای میانه و خاور میانهء عربی این کتاب آگاهی بخش و سود مند خودرا  نوشته  اند.

     احمد رشید نه تنها یک گزارشگر ساده بل مردم شناس آگاه نیز میباشد  او درلحظه های دشوار زنده گی و اوج مبارزات و کشمکشهای خونین مردم افغا نستان  در متن رویداهای طوفانی جنبش و جامعه ء بلاکش ما شناور بوده است در تحلیلهای سیاسی و گزارشهای  احمد رشید  شور مقاومت آزادی ، دوستی ،  بیگانه ستیزی ، شجاعت ، مهمانوازی ، پخته جو شی سخت پیمانی ، شرافت ، کاردوستی وفداکاری توده های مردم افغا نستان وتضادهای گونه گون عقیدتی محلی قومی  اجتماعی وسیاسی  جامعه ء پر از شگفتی ما موج میزند.

     احمد رشید بیست سال تمام  با افغانستان  و نیروهای مخالف ومختلف  ملی دموکراتیک  چپی راستی  پیشرو کژرو  تندرو میانه رو  وکندرو در پیوند  نزدیک بوده  ،در باره ء شناخت ژرف مردم افغانستان عوامل و انگیزه های رویداهای سیاسی سمت وسوی حرکت نیروهای ملی اجتماعی  سیاسی دینی و مذهبی کشور ما و جامعه پر از شگفتی ما  پژوهشهای گسترده ژرف و با ارزشی انجام داده است .

     احمد رشید به گونه ء یک افغا نستان شناس آگاه در جنگل انسان سرزمین ما  زیرکانه ره خودرا  در شرایط پیچیده ء جنگی باز کرده است.  این گزارشگر تیز بین برای کشف و دریافت  ریشهء زشتی ها وپلشتیها ، زیبایی ها و کا ستیهای جامعهء پر تب وتاب افغانستان  جستجو های دامنه داری کرده  و عناصر شریر فتنه جو  کجروش  مشکل تراش و خشن را نیز به خوبی شناخته وبا منطق وارزشهای والای انسانی زیر ضربات عا دلانه قرداده است .م

     او پرده از روی  پیوند های بین المللی  طالبان ظلمت وتنظیمهای بنیادگرای  ساخت پاکستان وو هابیان سعودی برداشته و این نیروهای   ضد رشد مستقل ملی  امنیت افغانستان  و صلح منطقه را  مانع اساسی نهضت دموکراسی  ترقی افغانستان و منطقه ارزیابی  توصیف ومعرفی میکند.

      احمدرشید سیاست تجاوزکارانه ء ادارهء نظامی   پاکستان را عامل تشنج ، صلح وثبات منطقه و فاقد هرگونه دورنمای روشن و دموکراتیک میپنداشته و به شیوه ء آشکار وپنهان انتقاد وبدون تنگ نظری و تعصب ملی افشا گری  میکرده است.

    این گزارشگر و ژور نالست باهدف منطقه  در زمینه جنگ وصلح افغانستان  داوری دشوار  ولی جسورانه دارد. او صلح وجنگ نیروهای ملی دموکراتیک و مقاومت افغانستان را جنگ وصلح عادلانه و بخاطر آزادی انسان  زحمتکش توصیف  میکند

     قلم احمد رشید  وداوری او چون سر نیزه تیز است  تیز تر از برچه ء هر کرنیل وجرنیل پاکستان  میرثخواران استعمار کهنه وسلاطین نفت  خاورمیانه ء  عربی.  به همین دلیل قاطع و روشن عقول وقلوب  مردم بپا خاسته و آزادی دوست  افغانستا ن را تسخیر میکند.  احمد رشید با آگاهی  تاریخی  از مبارزات ضد استعماری مردم افغانستان  علیه جهانکشایان  خارجی  استبداد استعماری  بویژه با آگاهی از  بازیهای بزرگ روسیه ء تزاری و استعمار انگلیس درقرن 19  و زور آزمایی اتحاد شوروی  با محافظه کاران کهنه ونو بریتانیا ی کبیر ، امریکا ، پاکستان ،عربستان سعودی و تمامی   گنجبران جهان  در نیمه ء دوم قرن بیست  و آغاز سده ء بیست ویک به این نتیجه ء  منطقی دست یافته است  که هیچ قدرت بیگانه و تجاوزکاری  هیچگاهی نتوانسته است  تا سرزمین بلند تر از پرواز عقابان کوهی  افغانستان را برای مدت طولانی تسخیر کند.

      احمد رشید شخصا ناظر وشاهد  زندهء یورش تانکها ووسایط زرهی بوده است که در هفتم ثو ر 1357 خورشیدی برابربه 1978 میلادی بسوی قصر ریاست جمهوری محمد داوود غرش کنان  حرکت میکرده است. 

      او واژگونی قدرت سیاسی آخرین  فرد لجوج  و خود خواه خاندان سلطنتی  و انهدام نظام پوسیده ء فیودالی  افغانستان را با چشمان باز  و تیز بین خود در شهر کابل  وهمچنین یکسال پس  عبور نخستین قطار  تانکهای شوروی را درجاده های شهر قندهار مشاهده کرده است .

      احمد رشید با آگاهی  از کشمکشهای خونین افغانستان  و مسایل درونی وبیرونی کشورهای آسیای میانه  وظهور و گسترش طاعون آسای جنبش واپسگرایانهء طالبان  به تألیف کتاب  " طالبان ،اسلام ،نفت  وبازی بزرگ نو در آسیای میانه " واین کتاب  انباشته از  واقعیتهای تلخ تاریخ مناسبات افغانستان با پاکستان آغازکرده است.

       او باور قوی داشته است که جنگهای  خونین افغانستان و زور آزما یی های ابر قدرتهای درین گرهگاه تضاد های حاد بین المللی  بپالیسی خارجی  پاکستان   سمت وسوو شکل  تازه داد  پالیسی ضد افغانستانی ضیاألحق در سیاست  داخلی و امنیت ملی پاکستان  نقش تعیین کننده بازی کرد  و قابلیت دفاعی ونظامی میرثخواران استعمار کهنه را خصلت تعرضی وتجاوزکارانه بخشید.

       این ژور نالست وتحلیلگر دور اندیش سیاسی  قبل از  تراژیدی تجارت جهانی  نیو یارک  به حق پاکستان را به گرداب سیاسی اقتصادی  اجتماعی فرهنگی و مواد مخدر  فساد اداری  بستر و مرداب پرورش نزاعهای قومی ، مذهبی  وسیاسی تشبه و دور نمای ناروشنی را برای ادارهء نظامی پاکستان  پیشبینی دقیق وصحیح تاریخی کرده بود.

      احمد رشید در جر یان  کشف طبع و نشر حقایق کتاب " طالبان ،اسلام ،نفت و بازی بزرگ نو  در آسیای میانه "  بارها ازسوی دستگا ههای استخباراتی پاکستان و افغانستان  تحت پیگرد و تعقیبات پلیسی  قرا گرفته  مجبور به سکوت  در برابر سیاست خارجی حکومت پاکستان شده بود.

       احمد رشید صادقانه اعتراف میکند  که آدم بی ترس و متهوری نبوده است که خودرا به آب وآش بزند بل شناخت مسأله گرهی  پیرامون افغانستان انگیزهء نیرومند تلاشهای این ژور نالست  و گزارشگر بامسلک بوده است.

        او با سپاس فروان وصراحت یاد میکند که :  "کشف حقایق وا طلاعات دست ا ول افغانستان  بدون کمک مردمان گوشه گوشهء افغانستان  هرگز ممکن نبوده است " 

       او بدون پرده پوشی  و بوضوح کامل آشکار ساخته است که : ملا ها ، طالبان ،  فرماندهان جهادی ، جنگسالاران  جبهه متحد مقاومت ملی ،  رزمنده گان خطوط مقدم جبهه ها  دریوران تکسی ،  روشنفکران  ، کارآگاهان  اداره ها ونهاد های خیریه دهقانان فقیر  وپاسداران واقعی افغانستان  در تهیه گزارشها  وحقایق و اطلاعات دست اول این کتاب  یاری رسانیده و همکار کرده اند.  

       احمد رشید همچنین از همکاری طیف وسیعی از کارمندان بلند پایه ء سازمان ملل متحد و نهاد های خیریه  بین المللی با سپاس فروان یادکرده است.  مجلات  جراید  رسانه های گروهی  بین المللی بویژه  بی.بی.سی  رادیوی بین المللی فرانسه  سی ان ان  نامه نگاران  و فعالان حقوق بشر  بیش از همه درنشر پخش  وبازتاب گزارشهای بادوام و دست اول احمد رشید  توجه و یژه و نقش فعال  داشته اند.

        در کتاب  " طالبان ،اسلام   نفت  وبازی بزرگ نو  در آسیای میانه "  چونکه احمد رشید  مسایل داغ و پیچیده ء افغانستان آسیای میانه  را ریشه یابی کرده بود  بزودی در مرکز توجه ملل ومردمان افغانستان آسیای میانه وکشورهای  خاورمیانه عربی  ورسانه های خبری بین المللی قرار گرفت  و به چندین زبان زنده منطقه وجهان ترجمه طبع ونشر شد

      فرزند فرهیخته ء مردم دیارما  عبدالودود ظفری نیز  با  آگاهی از محتوا ی ژرف  و ضرورت بیداری بخش این کتاب  بیدرنگ به اندیشه ء ترجمه طبع ونشرآن گردید  و پس از کسب اجازت از موألف  این  خدمت فرهنگی واجتماعی راآغاز کرد و با احساس مسوءو لیت ملی میهنی وتاریخی ا نجام داد.

       یکی از انگیزه ها ی ترجمه  ونشر بهنگام و شتابندهء این کتاب  بدون ترس از اشتباه  مو ضعگیری صادقانه و دادخواهانه احمد رشید  و برخورد شرافتمندانه  ووالای انسانی  او  بر  ضد تجاوز القاعده طالبان و وادارهء نظامی پاکستان وبسود نیروهای مقاومت ملی مردم افغانستان بوده است

      ترجمه طبع نشر وپخش دری  این کتاب نیز  همانگونه که  مولا نا  جلال  الدین  درین بیت پرمغز و معنا ی خود بیان کرداند :

 

                      " تیغ حق از تیغ آهن تیز تر        بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر "

 

       نقش بیدار کننده و ظفر انگیزی را  به همت  ودود ظفری  فرزند ارجمند   پاسداران آزادی میهن ما  بجا  نهاد.

     با ترجمه طبع ونشر این کتاب  ماهیت وپیوند بین المللی  طالبان  با ترورزم بین المللی  و القاعده آشکار گردید ونقش این افزارهای بی شعور  وپشت پردهً القاعده ، اداره ء نظامی پاکستان،   سلاطین  نفت امارات عربی  و شرکای غربی آنان به مردم افغانستان منطقه و جهان  بیش از هروقت دیگر عریان تر گردید . خلاصه  بدون ترس از اشتباه میتوان گفت که که ترجمه ء این اثر با ارزش احمد رشید  ظفر انگیز تر از دهها  لشکر  چپاولگر و و اپسگرا نقش آگاهی بخش  و بیدار کننده را درافغانستان  آسیای میانه و حوزه ء فرهنگی دری زبانان و  منطقه ایفانمود.

    به اساس نوشته موثق مترجم این کتاب کمسیون حقوق بشر  پاکستان بروز  25مارچ  2001 م  جایزه ء " نثار عثمانی" راکه به منظور قدر شناسی از ابراز شجاعت  در مسللک ژور نالزم  بنیاد نهاده شده است  برای احمد رشید  ژورنالست شجاع پاکستان  اهدا کرده بود.

     احمد رشید بهنگام پذیرش جایزه ء "نثار عثمانی "  درحضور جمعیت انبوه  نامه گران  خارجی داخلی دوستان  و هم مسلکان  خویش  با قاطعیت  صراحت و شجاعت  و احترام به ارزشهای اعلامیه ء حقوق بشر  بویژه احترام  به کرامت ومقام والای انسان ارجمند  با شکوه و آزادی دوست  افغانستان آتشدل  با بانگ رسا  اظهار داشته بود  ه است که: " پاکستان  مقصر است  من  در سطح شخصی  خود به حیث یک شهروند پاکستان ازملت شجیع وشریف  افغانستان بخاطر تحمل مصایب  وصدمات ناشی از مداخلهء پاکستان   در ا مور  داخلی افغانستان معذرت میخواهم ...و.و"

       ودود ظفری  مترجم آگاه این کتاب آگاهی بخش  بپاس همین موضعگیر شجاعانه ء احمد رشید  رنج ترجمه ء این اثرمشهور و انباشته از اطلاعات بیداری  آفرین و افشاگرانه ء اورا  بر خود هموار کرد  ترجمه طبع ونشر کتاب "طالبان اسلام  نفت وبازی بزرگ نو در آسیای میانه  " درحقیقت بهترین سپاسنامه ء بود ه است که ازسوی  یکی از فرزندان  مردم شهید پرور و آزاده ء افغانستان  واز سوی جبهه ءمقاومت  عادلانه ء ملی ضد  تجاوز "مثلث شیطانی"به احمد رشید  زور نالست حقشناس پاکستان  ودیگر شخصیتهای قومی وصلحدوست پاکستان اهدا گردید  واز آن  نیروهای سپاسگزاری شد که  درموضع ضد طالبان ضد ترورزم بین المللی  وضد بنیادگرایی  قرار گرفته در مطبوعات ورسانه های خبری بین المللی این توطیه های  خزنده و تجاوزکارانه را  شجاعانه  وخلاف امر ونهی  مولانا ها وا دارهء نظامی پاکستان سلاطین  نفت  وشرکای جهانی آنان افشا گری میکنند.

        زنده گینامه ء مترجم  کتاب "  طالبان  اسلام   نفت وبازی بزرگ نو در آسیای میانه "

        زنده گینامه  همدیار گرامی  ودود ظفری  مانند  اندیشه های روشن و انسانی وی  و بگونه چشمه های زلا ل  زادگاه ایشان  پاک  صاف وخالی از هر گونه غل وغش است

         عبد الودود ظفری  در سال 1313 خورشیدی  برابر به 1934  م  درقریه شاداب وپر طراوت "خنچ "  ولایت پنجشیر ویکی از سنگرهای  مستحکم آزاده گان میهن  چشم به جهان باز کرد  زبان دری را از مادر مهربان این دره با فرهنگ مردم آزادهء  وطن فرا گرفت تحصیلات ابتدایی را در ولایت کندز  و ولسوالی ینگی قلعه  ولایت تخار  وتحصیلات متوسط وثانوی رادر لیسهء زراعت کابل  وتحصیلات عالی را در فاکولته  زراعت دانشگاه کابل  ودانشگاه های ایالات متحدهء امریکا درسالهای 1970 -1973- 1975 م  در رشته های اقتصاد زراعتی  ترویج زراعت وانکشاف کوپراتیف ودر مرکز عالی  آموزش زبان انگلیسی استرالیا در1986  موفقانه به پایان رسانید. در رشته اداره زراعت  پروژه  بزرگ وادی هیلمند   ریاست کوپراتیفهای وزارت زراعت  فارمهای هده و غازی آباد پروژهء ننگر هار  سازمانهای  فرهنگی و باز سازی بین المللی  خدمات شایسته  انجام داده اند  دارای تالیفات مستقل وترجمه های با ارزش مسلکی  پژوهشی وعلمی میباشند. در سمپوزیمها  کنفرانسها   و سیمینارهای بین ا لمللی بارها اشتراک فعال  وپیرامون مسا یل و دورنمای انکشاف زراعتی صنعتی  وکوپراتیهای زراعتی افغانستا  ن  گزارشها  طرحها و پیشنهاد ها ی مشخصی تقدیم   کرده اند

         محترم ظفری  در سال 1990 م  به لشکر آواره گان پیو سته در دیاران غربت ودر ایالت کلیفورنیا  نیز در جراید ورادیو ی افغانستان آزاد   به نگارش وترجمه ء  مقالات  وروشنگری پرداخته  ودرجبهه ء فرهنگ وقلم نیز کار وپیکار ملی ومیهنی  چشمگیری داشته اند 

          ترجمه ء کتاب "  طالبان ،اسلام  ،نفت و بازی بزرگ نو در اسیای میانه "  یکی از با ارزش ترین ولی نه آخرین ترجمهء ایشان میباشد  این کتاب از متن انگلیسی  با پیشگفتار موءلف  سخن مترجم   فصول شانز ده گانه  ضمایم و با زنده گینامه کوتاه  موءلف ومترجم   دیزاین وقطع  مناسب  در 387 صفحه طبع ونشر شده است .

           در مورد مطابقت ترجمه با متن اصلی کتاب من تبصره ونقدی نه میتوا نم  زیرا باور قوی دارم که مترجم به اهمیت این مسوءولیت بیش ازمن توجه ژرف ومسلکی داشته اند  ولی   درباره ء متن ترجمه ء  محترم ظفری میتوان گفت که ترجمهء این کتاب با ارزش  احمد رشید  رسا  روان  خا لی از هرگونه تعقید "گره" لفظی ومعنویست  اصول -نقطه گذاری  دستور زبان  و شیوهء املایی وانشایی  دران به بهترین صورت ممکن رعایت گردیده است .

             نتیجه

         ترجمهء  این کتاب موفقانه  طبع ونشر آن  بهنگام بوده است  ازین ارزش یابی پرشتاب و موجز چنین نتیجه گیری میتوان کرد که:

         -  نخست احمد رشید  موء لف نامدار کتاب "طالبان  ،اسلام   نفت و بازی بزرگ نو  در آسیای میانه "  وسپس محترم ودود ظفری  مترجم فرهیخته ء میهن ما  با کار خلاق  تلاش آگاهانهء ترجمه طبع و نشر بهنگام این کتاب  معتبر بین المللی  پرده از روی   رازهای پنهانو  سر به مهر  یکی از بازیگران  عمده ء  بازی بزرگ نو در آ سیای  میانه برداشته اند.

         -  با کشف این راز پنهان  وواقعیتهای تلخ تاریخ  ومبارزه ء ملل ومردمان  این منطقه آسیا  نیرنگهای پشت پرده ء وپیچیده ء دیگری  رانیز آشکار وعریان  کرده اند   که ازسوی سلاطین نفت  وشرکای بین المللی آنان  طرح و توسط تنظیمهای ساخت پاکستان ، مصر، عربستان سعودی ، وهابیان  خاورمیانه ءعربی  درجامعه بلاکش ما  زیر لوا وشعار و نام مقدس  دین  مذهب  جهاد   طر یقت  پیشوا  رهبر  امیر  طالب ملاء  ـأمین  آزادی دموکراسی  صلح امنیت وحدت ملی .باز سازی نوسازی ...    و.و.و  بیاری وهمکاری افزارهای بی شعور یا آگاه (نکتایی پوشان)  آنا ن اجرا

  شده است

          -  فاش شدن این نیرنگهای پشت پرده  همچنین  پیشروی  نفتخواران منطقه  وجهان را  به نمایش گذاشت که :

            زیر شعار خوشایند   دموکر اسی و آزادی بسوی  میدانهای غنی  نفت وگاز دریای خزر غصب و غارت ثروتهای سرشار طبعی  نقب گذاری  حاکمیت ملی  استقلال ملی وتمایت ارضی  کشورهای نوبنیاد و از بندرسته آسیای میانه درحال  حرکت و  پایه گذاری تخته ء خیز وپایگا ههای نظامی   در افغانستان میباشند .

            این بازیهای بزرگ نو  وقمار های خطر ناک  سیاسی  در افغانستان، پاکستان ،خاورمیانه ء عربی  و کشورهای نواستقلال  آسیای میانه  به اشکال  عریان تر وبی پرده تر  آن سوگمندانه  پیش چشمان  باز مردم  ستمدیده ء این سر زمینها  و دوربین های قدرتهای بزرگ  ذروی  این منطقه آسیا  جریان دارد

          - غولان سرمایه ، انجوهای فعال ما یشا ء  و پادوهای محلی آنان  هیچگاه عا شق چشم و ابرو رنگ وپوست  ملل ومردمان  دربند وزنجیر آسیا افریقا و امریکای لاتین  نبوده اند. آنان بخاطر کسب وحفظ سیطرهء اقتصادی سیاسی وفرهنگی  از هیچ جنایتی  به شمول پرورش  تاجران مواد مخدر  بنیادگرایان  صدور القاعده   وشهادت طلبان پاکستان وکشورهای  خا ورمیانه ء عربی  جنگ آفزارها  ماینها بمبهای ساعتی ومواد منفلقه  ء خویش  در حق  ملل ومردمان ازبندرسته  وفقیر جهان  دریغ نه کرده اند.

          -   درسی راکه نسل جوان کشورما  ازین بازیهای بزرگ کهنه ونو  سیاسی  سده های 19 و20 میتوانند وباید بگیرند این آموزش حکیم فردوسی است که:

 

" مرا مرگ بهتر ازین زنده گی           که سالار باشم کنم بنده گی  "

 

         -  در جریان  این واقعیتهای تلخ و بازیها ی  بزرگ نو  آغاز سدهء بیست   مرزهای میان جبهه متحد ملی  مقاومت ملی وجبهه ء ضد القاعده ، طالبان ، بنیادگرایان ، اداره نظامی پاکستان  ومتحدین سیطره جوی دولت اسلامی مشخص شد. این مرزها با تلاشهای آشکار وپنهان  حضرت صبغت اله مجددی  ورییس سابق" شورای انسجام  " و ویرانگر شهر کابل درآینده نیز وطن مارا  به گرداب تضادهای  حاد سیاسی  قومی مذهبی محلی منطقه یی  وکشمکشهای خونین نزدیک نزدیکتر و  پرتاب  خواهند کرد.

           -  با پیدایی قشربندیها وظهور  احزاب سیاسی، حرکتها ، جنبشها  ونهضتهای ملی ودموکراتیک چهره های واقعی  پیوند وماهیت ملی وبین المللی  مقامات بلند پایه دولت   پایه  های لرزان  اجتماعی وسیاسی  وملی دولت اسلامی  رابطه رهبران  وپیچ ومهره های کلیدی این دولت  با طالبان  القاعده بنیادگرایان اداره نظامی  پاکستان  وبازیگران بازی نو در آسیا ی میانه  بیش ازهر زمان دیگر تحکیم مییابد

            - باخوشبینی وقاطعیت میتوان پیشبینی کرد  که اطلاعات  دست اول  تبصره های روشن سیاسی   تحلیل منطقی نتیجه گیریهای موءلف کتاب   "  طالبان  اسلام  نفت و بازی بزرگ  نو در آسیای میانه " و خدمت شایسته فرهنگی محترم ودود ظفری مترجم آن  در بیداری سیاسی مردم افغانستان  نقش فعالی ایفا میکند  خواب آلوده ترین  چشمان وخفته ترین وجدان ها را  قمچین مینماید تا یکجا با   نسل دیگری ازمبارزان  ملی  ودموکراتیک  کشور ومنطقه واردمیدان نبردملی و دمو کراتیک مسالمت آمیز وپارلمانی شوند.

             -  پیشنهادهای ضروری

             -  به باورم چاپ اول ترجمه دری این کتاب  نایاب شده است  پیشنهاد مشخص من به مترجم گرامی اینست که امتیاز چاپ  نشر وتوزیع این کتاب را به یکی از موءسسات نشراتی در داخل افغانستان به سپارند.  درانجا دستمزد کارگران طبع ونشر  کار اگاهان فن طباعت  خطاطان هنرمندان مصححان اندک  وقیمت تمام شد نیز اندکتر است طبع نشر وتوزیع این کتاب به نیاز مبرم  وضرورت زمان مبدل شده است  نهاد های نشراتی  داخل بیش از هر شخص دیگری  امکانات  توزیع نشرات را  به گوشه گوشه ء  افغانستان وجهان دارند. 

             -  اغلاط انگشت شمار طباعتی  وپاره ء از اشتباهات  تاریخی  رانیز با مراجعه به اصل ومتن انگلیسی کتاب یا فرهنگهای معتبر  تصحیح  ودرچاپ دوم مد نظر قرار  دهند  نکات قابل تأمل را قبلا   به مترجم محترم  کتاب گسیل کرده ام.

    - از همه علاقه مندان رزونه  ء آریایی  صمیمانه خواهش میکنم  که بار ی این کتاب آگاهی بخش را مطالعه  وشناخت خودرا ازبازی بزرگ نو درافغانستان و آسیای میانه  ژرفا وپهنا بخشند و بدوستان وعلاقه مندان  وتمامی استعداهای جوان کشور  ضرورت مطالعه این کتاب را تاکید کنند.

       - به باورم  نیروهای نوخاسته  جا معه  ما در وضع مشخص کنونی  بیش از هر زمان دیگر  به خطر "بازی بزرگ نو در آسیای میانه "  وپیامدهای  خطرناک این قمار سیاسی آگاهی دارند

     اکنون  منافع عمومی جامعه  بیمار ونیمه جان   به نیروهای  نو ظهور ولی پراگنده ء کشور  حکم میکند که بیدرنگ  از جای به جنبند  بپا  خیزند  متحد شوند بر پراگند ه گی  سازمانی سیاسی ورهبری  لحظه ء کنونی غلبه کنند  گامهای استوار بردا رند  در مبارزات  دموکراتیک قانونی مسالمت آمیز وپارلما نی اشتراک فعال نمایند با تشکیل جبهه متحد ملی -دموکراتیک اتحادها ی دایمی اییتلاف های گذرا  ومشروط تناسب قوا را درپارلمان  آینده بسود نیروهای ملی ودموکراتیک  جامعه تغییر کیفی بخشند  خطر لغزش  این دولت سست بنیاد  وطالب گرا   بسوی تنظیمهای بنیادگرای   ساخت پاکستان  وهابیان سعودی   ومصر روز تاروز   افزایش مییابد.

      -   با حضور  ونفوذ موریانه ء طلبان  بنیادگرایان افغانستان ومنطقه  وهمکاریها مرموز  و"  خیرخواها نه !" مشاوران یکسر وچندین زبان  انجوها   سازمانها و نهادهای  گونه گون بین المللی  پادوها وافزارهای بی شعور محلی انان  بدون ترس از اشتباه   درخت گشن بیخ "قوی بیخ "  تناور وبسیار شاخ  ملت مستعدبه تکامل ما   روز تاروز ناتوان تر  بیخون تر  ونیمه جانتر میشود  قابلیت  دفع وجذب   کنش وواکنش سریع و استعداد رویش و آفرینش خودرا  از دست خواهد داد  که چنین حالت فرسایشی نصیب هیچ ملت زنده وسرافرازی مبادکارآگاهان  رشته های گوناگون علوم ودانش معاصر کشور ما  ثروت سرشار معنوی  وفرهنگی جامعه ما اند.

      اکنون آنزمان فرارسیده است که بر اداره های خود کش وبیگانه پرور دولت  اسلامی  فشار وارد شود تا  اینگوهرهای گران بها  وتحصیلکرده گان میهن را  از اروپا امریکا ودیگر کشورهای پیشرفته ء جهان  به کشور نیازمند  ما فرا  خوانند  وبه اساس شعار شایسته سالاری  کفایت  تجربه ء کاری  وتحصیل  زمینه ء استخدامآ نان را  بجای   مشاوران و کارشناسان خارجی بویژه  پاکستانی  فراهم نمایند  وبه این تدبیر پیشگیرانه ء ملی تناسب وتوازن   قوای ملی را بسود نیروهای دموکراتیک  ترقیخواهان  نو اندیشان ونو آوران  افغانستان نوین   تغییر کیفی بخشند.

                   باعرض حرمت

                 اکادمیسین   دستگیر پنجشیری

                   ایلت واشنگتن  -  امریکا 

                  10   جون  - 2005

 بالا

بازگشت