فرهنگ آلمانی به دری و پشتو

 

 

جناب محمد عارف وردک برای رفع ضرورت هموطنان عزيز و خواهش متواتر شان فرهنگ آلماني به دری و پشتو تاليف و در 890 صفحه طبع نموده اند.
فرهنگ مذكور حاوی اضافه از 38000 لغت متداول لسان آلماني ميباشد كه طور مشرح به لسانهای دري و پشتو ترجمه شده است .
برعلاوه يكتعداد زياد گرافيگ ها و معلومات مفيد با گرامر مختصر آلماني و اصول تحرير جديد لسان آلماني در آن گنجانيده شده است.
برای بدست آوردن کتاب با محترم محمد عارف وردگ تماس بگيريد.

 تلفون :  6197719-228-0049

 

 بالا

بازگشت