معرفى کتاب

سيماى زن افغان در تاريخعنوان فوق نام تازه ترين کتابى است به قلم پژوهشگر سخت کوش کشور کانديداى اکادميسين اعظم سيستانى ، که به مناسب هشتم مارچ ، روز جهانى زن از چاپ بيرون آمد.کتاب در ١٨٤ صفحه در کاغذ درجه اول با قطع وصحافت زيبابه چاپ رسيده و زبان پرداخت و بيان آن از لذت خاص برخوردار است .

در اين کتاب ما با سيما ها و چهره هاى نامدار زنانى از ديار و از کشور خود آشنا مى شنويم که تا کنون براى اکثريت ما چهره هاى نا آشنا و ناشناخته بودند، اما مولف پرده هاى ضخيم قرون را پس زده و بابررسى هاى تاريخى از کارنامه هاى مادران و زنانى به ما سخن ميگويد که مايه سربلندى و افتخار براى زنان ميهن است.

اين کتاب اولين اثرى است که در آن بر پيشينه زنان ميهن هم در دوره حماسى و هم در دوره تاريخى روشنى مى اندازد چهره هاى ماندگار زنان نامدار را در هر مرحله يى از مراحل تارخى به شناسايى گرفته است.

در اين کتاب سهم زنان در جنگ هاى ميهنى براى طرد بيگانگان از کشور دوشادوش مردان به بيان گرفته شده است که مايه مباهات براى فرزندان شان است.در اين اثر بر نهضت امانى مکث شده و سپس از نقش زنان در دوره نهضت روى لچى عهدظاهرشاه ، جمهوريت داود خان و عهدحاکميت رژيم حزب دموکراتيک خلق افغانستان در عرصه هاى فرهنگى ،اقتصادى ، اجتماعى و سياسى بحث ميشود و وضعيت حقوقى زنان دردوره حکومات اسلامى تنظيمهاى جهادى و حکومت طالبان و پس از آن تا امروز بطور همه جانبه به بحث وبررسى گرفته شده است.

در مدخل اين کتاب ميخوانيم که :

«افغانستان را گذرگاه کشورگشايان و مهاجمان بسوى هندوستان گفته اند،اين سحن به اين معنى است که در تمام اين تهاجمات و کشورگشائى ها،از دورانهاى قبل از ميلاد تا امروز، زن افغان بخاطر از دست دادن پسر، برادر، شوهر و هستى خود، درد ومصيبت ورنج فراوان را متحمل شده است . ازلشکرکشى اسکندر مقدونى در ٣٣٠ سال پيش از ميلادگرفته تاهجوم قبايل صحرانورد يوچى و کوشانى و هپتالى (در قرون اول تا پنجم پس از ميلاد) و از يورش اعراب مسلمان در قرن هفتم گرفته تا هجوم هاى ترکان سلجوقى وترکان غُـز در قرون يازدهم ودوازدهم و از طوفان خانمان برانداز مغول در قرن سيزدهم گرفته تاترک تازى تيمور لنگ دراواخر قرن چهاردهم و از لشکرکشى هاى خانمان برانداز نادر افشار در نيمه قرن ١٨ تا هجوم هاى مکرر استعمار بريتانيا در قرن ١٩ ميلادى و از تجاوز قشون سرخ شوروى درآغاز دهه ٨٠ قرن بيستم تا بيدادگريهاى تنظيمهاى جهادى و طالبانى ، همواره زن افغان در اين کوره بيداد و تباهى تاريخ سوخته است.

بياد آوريم لشکرکشيهاى سرداران تباهکار عرب را براى فتح کابل و پيمانهاى صلح کابل شاهان را با قشون اعراب در طول دو صد سال اول تاريخ اسلام که هربار از ده تا بيست ميليون درهم ، همراه با دو هزاربرده نابالغ و کنيزکان صغير ازجانب کابل شاه به لشکرگاه اعراب فرستاده ميشد و هزاران مادر و خانواده را بخاطر برده شدن فرزندان نوجوان شان و يا به کنيزى رفتن دوشيزگان جوان داغديده ميکرد .

وقتى تاريخ را ورق ميزينم و مى بينيم که مغولهاى چنگيزى نه تنها به مردان و زنان جوان و پدران کهنسال رحم نمى آوردند، بلکه براى ايجاد ترس و رعب در دل مردم ، حتى کودکان شيرخواره را از سينه مادران برميگرفتند و در جلو چشم آنان با سرنيزه خشم خود شکم ميدريدند، اين درد را تنها زن اين سرزمين تحمل کرده ميتوانست.

زمانى که تيمور به خشم مى آمد و فرمان قتل عام مردمان شهرى را ميداد، اين مادران و زنان اين ديار بودند که شوهران يا برادران و يا پسران جوان خود را از دست ميدادند ودر سوگ از دست دادن عزيزان خود بجاى اشک خون ازديده ميريختند.

کدام افغان باسواد است که نداند سلطان علاءالدين غورى بخاطر چى به لقب «جهان سوز» مشهورگشت ؟ او چنان يک سلطان مستبد و ظالمى بود که وقتى غزنى را فتح کرد، دستور داد تا هفت شبانه روز شهر پرشکوه غزنه در آتش بسوزد و مردمان بى گناه آن شهرتا هفت شبانه روز قتل عام شوند، و زنان و دختران شهر به اسارت در آيند. بنابر اين دستور وحشيانه قيامت صغرا در شهر غزنه بر پاشد و زنان و مادران آن سرزمين بيک باره در غم برباد رفتن هستى ، شرف و ناموس و همه چيزخود در آتش خشم و غضب آن سلطان جنايتکارچون دانه هاى اسپند بريان شدند.بُست دومين شهر با شکوه آل محمودغزنوى بود که بدستور اين سلطان قهاربسرنوشت غزنى گرفتار شد و زنان ومادران بسيارى برباد رفتند.

بنابرين ميتوان گفت که: زن افغان، مظلومترين و مصيبت ديده ترين ورنجکشيده ترين زن در روى زمين است که در طول تاريخ بار اين همه مصيبتها را بردوش خود حمل کرده است.

داستانهاى مملو از فداکارى زنان افغان بخاطر مردان مورد علاقه شان در عين غم انگيزبودن خود، بيانگر عمق مظلوميت ومحروميت توأم با احساس لطيف زنانه است.که مناسبات مرد سالارى را در مقاطع مختلف زمانى و مکانى به نمايش ميگذارند. از آن جمله ميتوان از داستانهاى عاشقانه بکتاش و رابعه بلخى، آدم خان و درخانى ، بيبو وشادى ، رابيا و پتى ، بى بى مهرو وعاشق نامرادش نام برد. و درشمار داستانهاى عشقى ـ حماسى از داستانهاى سهراب وگُرد فريد، رودابه و زال ، رسالت سيندخت شاه زن کابل به نزديک سام نريمان، عشق تهمينه شاهدخت سمنگان نسبت به رستم ، رزم هاى ميهن پرستانه آذر گشسپ و زربانو ،دختران رستم با بهمن اسفنديار، داستان عاشق شدن دخترگورنگ، شاه زابلستان برجمشيد پس از نشان دادن مهارت خود شان در شکارکردن پرندگان در ملحقات شاهنامه، نام برد.»

کتاب به ملالى جويا ، نماينده زنان ولايت فراه در لويه جرگه قانون اساسى جديد که سخنان او در آن لويه جرگه ولوله برپا نمود و انعکاس حهانى يافت، اهدا ء شده، معهذا بخش عمده کتاب به زنان سخنور افغان که درسالهاى اخير قريحه و استعداد خود را در عرصه شعر وشاعرى آزموده اند، اختصاص يافته است .

ما ضمن آرزوى موفقيت هاى بيشتروعرض تبريک براى مولف آن، به زنان و دختران هوشمند افغان توصيه ميکنيم که حتماً اين اثر را بخوانند تا با نام و کارنامه هاى افتخار برانگيز مادران و خواهران خود در طول تاريخ بيشتر وبهتر آشنا شوند . براى آشنايى به محتواى کتاب ، بهتر ميدانم فهرست کتاب را در محضر ديد خواننده عزيز قرار بدهم :

ـ ملالى جويا، زنى ازتبار کاوه آهنگر واز ديار فريدون دادگستر

زنان نامدار افغان در روايات حماسى

ـ کتايون شاه زن بلخ

ـ رودابه و عشق او نسبت به زال

ـ جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار

ـ رسالت سيندخت، شاه زن کابل به نزد سام نريمان

ـ تهمينه شاهدخت سمنگان

ـ بانوآذرگشسپ و زربانو دختران رستم

زنان نامدار درتاريخ کشور

ـ رکسانه شاهدخت باختر

ـ ملکه گوهرشاد، زن شاهرخ

ـ لويه ادى، مادر وزير فتح خان

ـ سهم زنان کابل در نبردبا انگليسها

ـ ملالى و جنگ ميوند

ـ ملکه ثريا ، شيرزنى از تبار ملاليها

ـ عليا حضرت سرورسلطان

ـ خيريه طرزى

ـ وضعيت حقوقى زنان از سقوط دولت امانى در ١٩٢٩ تا ١٩٩٢

ـ ملکه حميرا همسر محمدظاهرشاه

ـ زنان در عرصه اداره و سياست

ـ داکتر سيما سمر فعال سياسى ، اجتماعى

ـ جمعيت انقلابى زنان افغانستان (راوا)

ـ حضور زنان در عرصه جهاد و مقاومت

ـ در عرصه شعر و ادبيات و هنر

ـ در عرصه توليد و خدمات

ـ سلب حقوق زنان بعد از١٩٩٢

ـ زنان در دوره حکومت اسلامى تنظيمها

ـ در دوره حکومت طالبان

ـ زن در دوره حکومت انتقالى

ـ از سلب حقوق تا فروش زنان و کودکان افغان

ـ اعمال خشونت عليه زنان

ـ تلاش بخاطر احياء حقوق زنان

ـ حقوق زن در اسلام

ـ برابرى زن و مرد در آئين زرتشتى

برخى شاعرزنان افغان از نيمه قرن بيستم ببعد

ـ بهار سعيد الحان

ـ ليلا صراحت روشنى

ـ خالده فروغ

ـ حميرا نگهت دستگيرزاده

ـ داکتر شفيقه يارقين

ـ مينا شهيد

ـ ناديه فضل

ـ داکتر ياسمين جنا

ـ کريمه ويدا

ـ ماهرخ نياز

ـ زرغونه عبيدى

ـ فايقه جواد ژمى

ـ فوزيه رهگذر

ـ فروغ کريمى

ـ مستوره هاشمى

ـ داکتر کبرا مظهرى

ـ خالده لهيب

ـ ثريا واحدى

ـ پروين پژواک

ـ فاطمه اختر

ـ طيبه سهيلا

ـ زهرا حسينى

ـ فاطمه طاهرى

ـ جميله متقى

ـ حامده خاورى

ـ صفيه بيات

ـ رحيمه ميرزايى

ـ ريحانه يوسف تمنا

ـ خديجه کاظمى

ـ فاطمه فيضى

ـ فاطمه حسينى

ـ فاطمه سجادى

ـ بتول مرادى

ـ راضيه مظفرى

ـ زهرا محمودى

ـ بى بى ذاکره حسينى

ـ فرزانه احمدى

ـ کريمه عارفى

ـ ليلا حيدرى

ـ زهرا زاهدى

ـ ثريا سديد، فعال حقوق بشر

ـ هنديه دافغانستان، فعال حقوق بشر

ـ فراخوانى در حمايت ملالى جويا ، سوسن سيستانى

ـ اعلاميه زنان دموکرات افغانستان در حمايت از ملالى جويا

ـ دموکراسى را کى با سيلى زد؟(درحمايت از ملالى جويا) از دستگير نايل

ـ دهن کجى يک دختر افغان با تعصبات مذهبى ، سوسن سيستانى

ـ مصاحبه ملالى جويا ازسايت روزگاران

ـ مصاحبه ملالى جويا با روزنامه ايران امروز (ازسايت ايران امروز)

ـ کجا شد آزادى ؟ سيد فقير علوى (درحمايت از ملالى جويا)

ـ تاثير سخنان ملالى جويا برمردم

ـ اشعارى در وصف ملالى جويا از:

ـ ناظم باخترى و عبدالبصير وطنيار

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

براى دريافت کتاب با تلفن شماره ٥٣٣٧١٥(٠٣١)+ ٠٠٤٦ مولف تماس بگيريد.قيمت مبلغ ١٠٠ کرون سوئد ويا معادل آن به اضافه مصرف پستى است . يعنى در سوئد مبلغ ١٢٠ کرون و در خارج سوئد ١٤٠ کرون يا معادل آن است .
بالا

بالا

صفحة دری * بازگشت