دراين هفته کتابی از جناب ميرنجيب الله ساهو ( سادات ) تحت عنوان «  تلخ و شيرين » ، مجموعه ای از رويداد ها و خاطرات تاريخی ، سياسی و انتباهی در ( 230) صفحه بدسترس ما قرار گرفت که از هر لحاظ مفيد و کار نويسنده درخور هرگونه تمجيد و تقدير است.

اين کتاب  درماه مارچ 2004  توسط بنگاه انتشارات  « دجی کاپی اند پرنتنگ»  با تيراژ يکهزار جلد با قطع و صحافت بسياری عالی در شهر سن ديگو ايالت کليفورنيای اضلاع متحده امريکا  طبع و نشر گرديده و حاوی تصاوير بسيار جالب می باشد.

ساهو ازسالها به اينطرف بنا به وضعيت بسيار طاقت فرسای زندگی  در کشور، ناگزير به ترک يار و ديار شده است و در غربت بسر ميبرد . وی  از فرهيخته گان و نويسندگانيست که در عرصه های مختلف علوم اجتماعی چون حقوق، جامعه شناسی و ادبيات قلم زده و مقالات متعددی به نشر رسانده است.

متن اين کتاب از حلاوت خاصی برخوردار است. انشای خوش، نثر روان و بی تکلف و توجه به تکنيک های مدرن قصه نويسی از ويژه گی های کار اوست. دراين کتاب ، علاوه بر اشعار جناب ساهو ،  ( 164 )  موضوع  بسيار جالب و دلچسپ تاريخی ، سياسی ، علمی و اجتماعی گنجانيده شده است.

 بخش نسبتا عمده اين کتاب ملهم از مطالب درد و داغ مردمش می باشد و اين التفات خاص به زمينه های اجتماعی و انسانی گواه ، تعلق خاطر ناگسستنی او به آب و خاکش می باشد و خبر از التزام و تعهدش در برابر مردمش می دهد.

طوريکه جناب ساهو ، موؤلف کتاب ، در مقدمهً اين کتاب نوشته اند  : از آوان طفوليتم ، ازشنيدن قصه ها ، حکايات و رويداد های گذشته خوشم می آمد. از آنجائيکه درمجالس و محافل پدرمرحومم مير عزيزالله سادات اکثرا حاضر می بودم از صحبت ها و تفاهم وی با و دوستان گرانقدر شان تا حدودی که درک آنرا داشتم احساس نشاط می نمودم و ازينرو بمطالعه تاريخ وطنم رو آوردم . ......

ايشان همچنين درمحافل عدهً از اشخاص صاحب نظر آنوقت کشور مثل سناتور عبدالهادی داوی ، اقای غبار ، اقای بسمل ، محمد ابراهيم صفا اشتراک داشته و از حکايات و درد و دل هايشان بسا موضوعاتی را ياداشت نموده اند . علاوتا با  يکعده اشخاص تکنوکرات ووارد در امور اداری و سياسی افغانستان مانند محمد نوروز خان ، مولوی محمد امين خوگيانی ، جنرال عبدالملک خان عبدالرحيم زی وزير اسبق ماليه ، عبدالله افغان نويس ، داکتر علی احمد پوپل ، عبدالغنی قلعه بيگی و يکعدهً ديگر چانس ملاقات و يا صحبت شخصی داشته اند و از گفتنی های هريک از آنها پيرامون بسياری مسايل کشور مستفيد شده و ياداشت هايی گرفته اند که درج صفحات اين کتاب گرديده است.

مؤخذ و منابع   کتاب بصورت درست درج گرديده است.

اين اثر جناب راهو ،  نسلهای امروز و فردای کشورما را ، به شناخت گوشهً از تاريخ کشور  ، رمز و راز های پيچيدهً حاکمان زمان  و دهها مطالب علمی و انتباهی ديگر آگاهی می بخشد.

 

 بالا

بازگشت