بـــــــــــــــازآفـــــــــــــــريــــــــــــــــــده

مـــجـــمـــوعـــهً داســـتـــان از اکـــرم عـــثمـــان

جناب داکتر اکرم عثمان از شخصیت های سرشناس فرهنگی کشور ماست که همه گی ما آثار علمی ، پژوهشی ، مقالات وداستانهای جالب او را خوانده ایم. او تنها داستان نویس پرآوازه نیست بلکه محقق و صاحب نظر درعرصه های مسایل سیاسی و اجتماعی کشور ماست.

اکثرهموطنان ما با نام و آثارجناب داکترصاحب آشنايی وعلاقمندی دارند. پختگی آفريده های ايشان همگان را به احترام و خوانش آثار شان واميدارد.

اخيرا کتاب " بازآفريده " مجموعهً  ازداستانهای جناب ايشان به همت انجمن همکاری فرهنگی قره کمر درشهرگوتنبرگ سويدن، با قطع و صحافت اعلی  در 140 صفحه با تيراژ يک هزار نسخه ازطرف انجمن نشراتی دانش درشهر پشاور پاکستان به چاپ رسيده است.

اين کتاب شامل دو بخش است : داستان های کوتاه و برخی مصاحبه ها و نظرها.

داستانهايی که درين قسمت گنجانيده شده روشنگر گوشهً از حقايق زمانهً ماست. داستانهای داکتر صاحب صرفا سرگرم کننده نيست بلکه انديشه ها وواقعيت هايی را برای خواننده روشن ميکند.

بخش اول شامل اين داستان ها است :

ـ کوچکترين

ـ بشنو از نی چون حکايت ميکند!

ـ ازآدميزاد تا گرگ

ـ اين دنيای مسخره

ـ باز آفريده

ـ ازمرگ تا زندگی

درقسمت دوم اين کتاب برخی مصاحبه های داکترصاحب و نظريات صاحبنظران در زمينهً داستان نويسی به نشر رسيده است که می تواند رهنمای خوبی برای داستان نويسان جوان و تاره کار کشور ما باشد.

بخش دوم شامل اين مطالب است :

ـ شخصيت " زنده ياد افسانه ی "

ـ استبداد و ذهنيت استبدادی در آيينه قدنمای " کوچه ما "

ـ " قحط سالی " در قحط سال انديشه و فرهنگ

ـ مصاحبهً هاشمی با اکرم عثمان دربارهً داستان نويسی

ـ اين سالها و اين داستانها ، گفت و شنودی ازنعمت الله حسينی با داکتر اکرم عثمان

ـ ای وای مادرم

 

ماخوانش اين اثردلچسپ و مفيد را برای خوانندگان سايت آريايی توصيه ميکنيم

برای بدست آوردن اين کتاب به آدرس ذيل مراجعه فرماييد :

    tel:0046 31 7073793
Email: gheljailamar@hotmail.com
Mobil nummer:0046  0735090773
 

 ****************

 

آثار داکتر محمد اکرم عثمان:

الف ـ آثار داستانی
ـ وقتی نی ها گل می کنند ( مجموعه داستان ) نشر کرده انجمن نويسندگان سال 1364.
ـ درز ديوار ( مجموعه داستان ) نشر کرده موسسه چاپ بيهقی سال 1366.
ـ قحط سالی (مجموعه داستان) نشر کردهء کلوب قلم افغانها، سويدن، اکتوبر سال 2003 .

ـ کوچه ما ( رمان ) در دو نشر کردهً  انشارات کاوه، کلن، آلمان دراکتبر ۲۰۰۵

ب ـ  آثار پژوهشی
ـ کتاب « شيوه تولید آسيايی و نظريه فرماسيونی تاریخ » نشر کرده اکادمی علوم افغانستان سال 1368.
ـ کتاب « روابط ديپلوماسی افغانستان و اتحاد شوروی » (پايان نامه دوره دکتری) چاپ گستتنر دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران،  سال تحصيل 1350 ـ 1351.
ـ کتاب « مقدمه ای بر چگونگی نهضت های مشروطه خواهی » نشر هفته نامه اميد سال 1367.
ـ کتاب « چگونگی تحول تاريخ در خاور زمين » نشر دو هفته نامه صرير چاپ هالند سال 1375 و هفته نامه اميد چاپ امريکا.
شماری از داستانهای کوتاه اکرم عثمان به زبانهای آلمانی، روسی، سوئدی، بلغاری و الفبای کريلی در تاجيکستان به نشر رسيده و از برخی از داستانهای وی فلم های سينمایی ساخته شده است.

 

 بالا

صفحة دری * بازگشت