حقايق پشت پرده :

 

 

آشوب بيگانه گان

 

 

 

 

 

 

جناب نظيف الله نهضت جزئيات وقايع وحوادث کشور را دريک مدت معين  که خود در آن سهم داشتند ، بشکل يک ژورناليست تعقيب و دنبال نموده، خاطرات و مشاهدات خويش را بشکل داستان ساده برشته تحرير در آورده اند. اين کتاب در228 صفحه با قطع و صحافت بسيار خوب نخست در سال 1382  انتشار ولی در اثر تقاضای خوانندگان در سال 1383 به تيراژ 7000 جلد توسط بنگاه انتشارات ميوند ، کتابخانهً سبا ، تجديد چاپ يافته است. اين کتاب توسط تعدادی از نويسندگان بحيث ريفرنس مورد استفاده قرار گرفته است و دراينده نيز مورد توجه کارشناسان قرار خواهد گرفت.

 

آشوب بيگانه گان شامل دو بخش است :

1 ـ قسمت اول شامل خاطرات ختم ماموريتش بحيث والی بغلان و آغازماموريت پرماجرايش بحيث والی هرات ، حوادث هرات در ماه حوت 1357 ، سفربه هاوانا و خاطرات زندان پلچرخی را در بر ميگيرد :

ـ پايان وظيفه بحيث والی در ولايت بغلان

ـ اشغال وظيفه جديد در هرات

ـ آغاز جرقه های آشوب دشمنان وطن

ـ آشوب و مقابله وطن پرستان برای خنثی ساختن آن

ـ آغاز و انجام آشوب بيگانگان

ـ درمورد تلفات درين حادثه

ـ سفر به هاوانا

ـ تجاوز شوروی ، فاجعه ششم جدی و سقوط حاکميت

ـ زندان پلچرخی

 

2 ـ قسمت دوم شامل مطالبی در مورد علل و انگيزه های سقوط رژيم نجيب الله ، عملکرد دولت مجاهدين شامل بخش های ذيل می باشد:

ـ عملکرد دستگاه استخباراتی اکسا ، کام

ـ در باره جناح های حزب ديموکراتيک خلق افغانستان

ـ عکس العمل دولت در مقابل اعمال خصمانه مخالفين

ـ جنايات دولت اسلامی

ـ نمايش قدرت جنايتکاران جنگ در کشور

ـ بحران آيديالوژيک

ـ عامل تبليغات برای بحران آيديالوژيک

تبليغات خصمانه برضد روشنفکران افغان

ـ افراد و گروههای که عامل تراژيدی کشور بودند و هستند

ـ در جبههً مجاهدين نماها

ـ آيا حاکميت در زمان امان الله خان در نتيجهً ريفورم ها از بين رفت ويا در نتيجهً خيانت.

ـ صدور فرمان های شماره ششم و هشتم شورای انقلابی

ـ چه ميتوان کرد؟

 

جناب نهضت بعد از قيام ثور 57 نخست بحيث مدير معارف و معاون کميتهً ولايتی در کندز ، بعدا بحيث والی و منشی کميته ولايتی در ولايات بغلان ، هرات و غزنی ايفای وظيفه کرده اند.

درتابستان 1358 بحيث اولين سفير افغانی درکشور کيوبا مقرر گرديده و در جريان کنفرانس کشورهای غير منسلک در ترکيب هيئات افغانی برياست نورمحمد تره کی رئيس جمهور وقت شرکت داشتند و در ماه جدی سال 1358 به وظيفهً رسمی او خاتمه داده شد ، به کابل احضار و در پلچزخی زندانی  و مدت ده سال و سه ماه را دراين زندان بدنام سپری کرده اند.

وی مدتی قبل از حاکميت مجاهدين از زندان رها و نطر به شرايط موجود در کشور مجبور به مهاجرت گرديده و اکنون در کشور بلجيم بحيث پناهندهً سياسی اقامت دارند.

ما خوانش اين اثر را به خوانندگان سايت آريايی توصيه ميکنيم و برای مولف موفقيت های بيشتری را آرزومنديم.

 

 بالا

بازگشت