پرنيان سخن

 

 

اين اثر دلچسپ و خواندنی به همت و کوشش خانم فرهيفته و فرهنگی کشور نيلاب سلام تاليف و تدوين يافته است.

پرنيان سخن با قطع و صحافت بسيار خوب در 114 صفحه در تابستان 2006 ترسايی  توسط موسسه نشراتی آبی در يکهزار نسخه در کشور آلمان به چاپ رسيده است.

در ديباچه اين اثر بقلم نيلاب سلام آمده است:

" اين رشته های ابريشمی پرنقش و نگار برچيده هايی از سخنان لطيف و رنگينيست که زير انگشتان پرذوق شما قرارگرفته اند.

شايد سوال به ميان آيد ، در صورتيکه هرخواننده اثر ارزشمندی را مطالعه کرده ميتواند ، اين تلاش چه آرمان خيرخواهانه يی را با خود به همراه خواهد داشت؟!

ما آدمها ، زمانی که سخن پرگداز ، شعر دلپذير ، آهنگ دلنوازی را ميشنويم ، آگاه يا ناآگاه ، باخود زمزمه اش کرده و خواهان جا دادنش در يکی از قفسه های کتابخانهً ذهن مان می براييم. من اين زمزمه ها را بصورت گلچينی در آورده ام. کوشيده ام با خوانش سراپای يک اثر يکی ، دو، سه جملهً پرمغزترين را برگزينم ، تا باشد که از حقايق تلخ و شيرين و تجربه های مفيد و رهنمادهندهً نويسندگان والا پنجره يی را به سوی سبزی و نور گشوده ، گرهً کوچکی را از مشکلات زندگی کسی باز کرده و پيامی را به دل تنگی فرستاده باشم. اين پيام ها بدون غرض شخصی به جنسی ، گروهی و قومی فرستاده شده اند.

در کنار اين ياد آوری ها جای افسوس دانسته ام ، اگر اين گوهران زير بينش گوهر شناسان قرار نگيرند ، چنانچه عطر جانفزای واژه گان مشام تشنهً خوانندگان را تر نسازد و يا چون نسيم خوشگوار طبع خاطر ايشان را نوازش ندهد.

شماری ازاين برگرفته ها دفتر ياداشتهايم را در کابل جان زمانی که چهارده سال بيش نداشتم ، رنگينی بخشيده بودند.

افزوده هايم در ماههای اخير به رشتهً تحرير درآمده اند.

مخاطب من انسان به مفهوم اصيل و با ارزشش است. همان انسانی که بيباکانه به اصالت و فضيلت عشق ميورزد ، از پينه لباس و کفشش شرمی ندارد ولی از نداشتن شخصيت و شرافت بدون شک ،

پينهً کفشـــــم اگر دندان نماشد عيب نيست

خنده دارد کفش من بر هرزه گرديهای من

... "

سايت آريايی چاپ اين اثر دلچسپ و خوانی را به نيلاب جان سلام تبريک ميگويد ، اميدواريم پرنيان سخن سرآغازی برای کار های بزرگ بعدی نيلاب سلام باشد.  

 ما برای نيلاب سلام موفقيت های بيشتر و بيشتر را تمنا داريم و به خوانندگان سايت آريايی خوانش اين اثر را توصيه می نماييم.

برای بدست آوردن کتاب به ادرس پست الکترونيکی ذيل با مؤلف درتماس شوييد:

 

nilabsalam@ariana-net.com

 

 بالا

بازگشت