رمان تازه یی از قادرمرادی انتشاریافت

 

برگ ها دیگر نفس نمی کشند نام رمانی از قادر مرادی است که اخیرا از سوی موسسه ء نشراتی دانش  چاپ و انتشاریافته است .) موسسه ء نشراتی دانش قبل در پشاور واکنون در پشاور و کابل فعالیت دارد )این کتاب به تیراژ یک هزار نسخه و در دوصدوپنجاه وشش  صفحه  با قطع وصحافت مرغوب چاپ شده است .

از قادر مرادی قبلا نیز رمان فشرده یی به نام سرمه وخون انتشاریافته است . کذا مجموعه های داستان کوتاه او به نام های شبی که باران می بارید ، صدایی ازخاکستر ، رفته ها برنمی گردند ، شمع ها تا آخر می سوزند و دختر شالی های سبز  طی سال های گذشته چاپ و انتشار یافته اند .

از این داستان نویس دو مجموعه ء دیگر داستان کوتاه به نام های زیر دیوار شیرچایی رنگ و خانه های خاکی و دستمال های گل سیب برای چاپ آماده شده است . همچنان یک مجموعه ء ترجمه ء داستان های کوتاه وی به زبان اوزبیکی به نام  تاغه و بیر توپلینگ کونی ( تاغه و یک روز خاکباد) توسط ذاکر عمری ترجمه و چاپ شده است .ذاکر عمری مجموعه ء دیگری  به زبان اوزبیکی  از داستان های قادرمرادی را آماده ء چاپ ساخته است  به نام  ارمغان گلنار که  این کتاب نیز قرار است در بلخ  چاپ و انتشار یابد .

                       جنوری 2009

 
بالا

صفحة دری * بازگشت