گوشه يی از قتل های سياسی در تاريخ افغانستان معاصر

مؤلف : محمد نصير « مهرين »

 

مهرين نويسنده  و مؤرخی برسکوی حقيقت نگری

 

تاريخ تکامل بشری مملو از سرگذشت هاست. اين سرگذشت ها عمدتا عبارت اند از شکست ها و پيروزی ها.

بربيانی ديگر ، تاريخ از يک جنگ بی پايان ميان دو دشمن آشتی ناپذير حکايت ميکند که دريکطرف ، قدرتمندان ستمگر و ظالم قرار دارند و بخاطر ادامه تسلط ناروای شان خون بی گناهان را می ريزند ، از گوشت و پوست مردم تغذيه کرده و با برتری جويی به اعمال ناروای خود و اسلاف شان مباهات ميکنند. در جانب ديگر همانا ملت يا مردم « رعيت » قرار دارند که سازندگان واقعی تاريخ  و فرهنگ جوامع شان بوده ، مبارزينی را بوجود آورده اند که با ديو استبداد ووحشی گری های دسته اول بمبارزه برخاسته ، برای برپايی نظامی مبتنی برپايه قانون که از ارادهً مردم سرچشمه گيرد نستوهانه رزميده و جان های شيرين شانرا بخاطر نيل به اين آرمان مقدس فدا کرده اند.

کشور محبوب ما ، در طول تاريخ هجوم هايی را از طرف اجانب پشت سر گذاشته ولی از ميان آنهمه طوفانهای هولناک سرفرازانه بدر آمده است.

در طی دونيم قرن اخير که کشور های جهان راه های پيشرفت و تکامل را مؤفقانه پيموده اند ، افغانستان در دام اميران برخاسته از موضع زور و سلاطين خود کامه و جبار وابسته به انگليس گير مانده و نتوانست گامی به جلو بردارد.

دراين دوره ، خانه جنگی ، ويرانی ، به سياه چال انداختن ، کورکردن ، تبعيد ، واسکت بريدن ، قتل های بدون محاکمه و انواع ستم ملی ،  حاصل کار اين اميران سياه کار بوده است. تاجائيکه هيولای هيبت ناک اين دوره به نويسندگان و مؤرخين اجازه نداد ه که  واقعيت های تاريخی را بميدان بکشند و نسل های امروز و فردا را متوجه  آنهمه سياه کاری ها بنمايند  و مردم را در روشنی قرار دهند تا بدانند که برسرگذشتگان شان چه رفته است و آنچه گفتنه و نوشتنه شده همه به نفع محافل حاکم بوده  است و حقايق را کتمان کرده اند.

مگردراين ميان می توان از دورهً مشروطه خواهان اول و دوم با افتخار نام برد که مبارزات شان در تاريخ کشور ما برای آزادی ، برابری ، عدالت اجتماعی و حکومت قانون بخط زرين ثبت می باشد.

مادراين دوره بمردان شجاع و جان فدايی برمی خوريم که سرفرازانه به پای دار ميروند ولی  در عزم و ارادهً شان خللی وارد نمی شود.

هنگاميکه محمدسرور واصف ، اين آزاده خواه بی بديل ومشروطه خواه دوره اول را به توپ می بستند ، وی بر کاغذی نوشت :

درحاليکه من به آمنت باالله و ملائکته ... ايمان کامل داشتم به حکم امير کشته شدم

روزيکه شود اذالسمــــاء انفطرت

ونـــــــدرپی آن اذالنجوم انکدرت

من دامن نو بگيرم اندر عرصات

گويم : صنمـــــا! بای ذنب قتلت؟

توصيه من به اخلاف اينست :

ترک مال و ترک جان و ترک سر

در رهً مشروطه اول منــــزل است

درود بر روان پاک واصف

ميرغلام محمد غبار يکی ديگر از مبارزين دسته دوم است که زير هيچ باری نمی رود و پس از شکنجه ها ، توبيخ ها و تبعيدها به نوشتن « افغانستان در مسير تاريخ » می پردازد و جنايات اميران زمان را با کلک های سحر آفرينش بر روی کاغذ ترسيم ميکند. و به اين علت کتاب او مصارده و از طرف محافل حاکمهً خانوداه آل يحيی بيست سال حبس ميگردد.

شخصيت ديگر استاد عبدالحی حبيبی است که کتاب او بنام تاريخ مختصر افغانستان بخاطر حقيقت گويی اش چهار سال در زندان آل يحيی محبوس می ماند همچنين جناب سيد قاسم رشتيا نويسنده و مؤرخ معاصر هم در رساله ای که از طرف مهرين تحت نام « افغانستان در مسير تاريخ  و اشتباهات رشتيا » می نويسد که کتاب تاريخ قرن هجده اثر او نيز روی همين ملاحظات از طرف رژيم های مطلقه و اختناقی وقت مدت يازده سال در توقيف مانده بود.

سخن کوتاه  نصير مهرين ، اين فرزند راستين وطن را نيز در قطار همچو مبارزين  و مؤرخينی می توان شمرد که آثار با ارزش وجاودان را به جامعه و مردمش تقديم کرده اند .

کتاب « گوشه يی از قتل های سياسی در تاريخ افغانستان معاصر »  مانند دواثر ديگر نصيرمهرين ، « شب رفت و سحر نشد ... »  و«  اميرعبدالرحمن خان در دو چهره» ارزش تاريخی داشته ، بسيار جالب و خواندنی است.  .

درين کتاب ، با يک نظر اجمالی بر قتل های سياسی در افغانستان ، عوامل قتل های سياسی مورد بررسی علمی  قرار گرفته  و قتل های سياسی عمده ازدوران امير عبدالرحمن تا زمان نادرخان برشته تحرير در آمده است.

سايت آريايی با معرفی اين کتاب ، خوانندگان عزيز را به مطالعه آثار اين نويسنده چيره دست و مؤرخ حقيقت نگر معطوف ميدارد و برايش سلامتی و توفيق بيشتر در راه خدمت به جامعه فرهنگی ما آروز ميدارد.

 

*******

 پاورقی ها

1 ـ افغانستان در مسير تاريخ اثر مرحوم غبار

2 ـ جنبش مشروطه در افغانستان اثر مرحوم حبيبی

3 ـ تاريخ فشرده افغانستان اثر حبيب الله رفيع                                         

ساير آثار مولف

 ـ چرا افغانستان در مسير تاريخ توقيف شد

 ـ در پشاور برف نمی بارد ـ مجموعه چند داستان کوتاه

 ـ  بوسه بر شمير خونين

همچنين از قلم مهرين مقالات بيشماری در جرايد برون مرزی و دورن مرزی کشور به نشر رسيده است

 بالا

صفحة دری * بازگشت