سپاس فراوان از دانشمند محترم جناب فاروق کارمند که چنين کتاب مفيدی را ترجمه و بدسترس آريايی قرارداده اند
اين کتاب می تواند در بازسازی افغانستان رهنمود خوبی باشد
چون کتاب مذکور با فورمات ديگری نوشته شده بود ، با پخش آن در صفحات انترنت نواقص آتی به نظر ميرسد: نقطه ها در ختم جملات بصورت درست جابجا نشده ودراطرف کلمات انگليسی بعضا جملات جدا وگسسته به نظر ميرسد ولی اين نقيصه در تسلسل جملات خلل ايجاد نکرده است


  
  يادداشت مترجم
پلان مارشال تجربه يک بازسازى مؤفق ***فهرست عناوين*** پيشگفتار مترجم
پيشگفتار*** مقدمه
بوجود آمدن پلان مارشال
هالند بعد از جنگ
همکاريهاى متقابل در اروپا
پلان مارشال در عمل
تبليغات در باره پلان مارشال
اهميت کمک هاى مارشال
در خاتمه : ازکمکهاى اقتصادى تا حمايت نظامى
فهرست منابع
فهرست مخففات


 
  pdf


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت