خالق بقايی  پاميرزاد

 

شرح احوال و آثار پروفيسور غلام محمد ميمنگی

 

 

نويسنده : دوکتور عنايت الله شهرانی

و يراستار : برهان الدين نامق

زمان : بهار 1384 خورشيدی پشاور

تيراژ : 1000 نسخه

ناشر : کانون فرهنگی قزل  چوپان

طبع : موسسهً انتشارات الازهر

 

اين کتاب که به حق می توان گنج شايگانش ناميد با نوشتهً مؤجز و پرمحتوای محمد همايون سرخابی ، يکی از نواسه های پروفيسور که مرد عرصهً قلم  ، دانش و فرهنگ هستند  ، زير عنوان ( منت دار چيليک ) آغاز گرديده است.

ايشان می نويسند که :  تاريخ سياسی و فرهنگی کشورما که متاثر از تضاد های اميران زورگو و بازتاب دهندهً نابرابری ها ، عقب گرايی ها و تلاش های گوناگون برای انحصار قدرت به نفع يک تبار و خاندان است ، برای روشن شدن حقايق در زمينه می شود با نشر چنين گنجينه ای پرغنای سياسی و فرهنگی پرده از روی کارنامه های زمامداران خودکامه و خونريز برداشت و نقش فرزندان صديق وطن را در راه پيشرفت و ترقی افغانستان باز گفت و حکايت کرد.

آقای همايون سرخابی اين مجموعهً با ارزش را  بخشی از تاريخ راستين گذشتهً کشور ميداند و از تلاش های پرثمر دانشمند گرامی وطن دوکتور عنايت الله شهرانی در تدوين آن که بروی اسناد و مدارک معتبر از منابع دست اول جمع بندی شده است و نه تنها شخص پروفيسور ميمنگی را ، بلکه شخصيت های دانشمند ديگری را ( چه زن و چه مرد ) که در دامان اين خانوادهً فرهنگ پرور پرورش يافته  و هريک برای کشور ما مصدر خدمات ارزشمندی شده اند به معرفی ميگيرد و تصاوير آنهارا با نقاشی های سحرآفرين شان به ميدان ميکشد که خواننده از مطالعهً آنها لذت ميبرد و با آنها احسنت می گويد و برچرخ ناپايدار که چنين نوابغ را زود پرپر می کند و از بين می برد ، افسوس می خورد و دست حسرت به دندان می گزد.

 پروفيسور شهرانی هم حقشناسی ميکند و از همکاری های پر ارزش جناب محمد همايون سرخابی و نجيب الله سرخابی در بدسترس گذاشتن مدارک و اسناد که کتاب را غنی و ممتاز ساخته است سپاسگزاری می نمايد و اين گنج شايگان را به محمد همايون سرخابی اهدا ميکند.

من به هرسه شخصيت فرهنگی که در تدوين و نشر اين اثر بی همتا همت گماشته اند درود می فرستم و عمر دراز برای شان آرزو می نمايم

 

فهرست مطالب

فصل اول :

هنر نقاشی در افغانستان

سخن چند در باب ميمنه

الحاق ميمنه ترکستان به خاک افغانستان

 

فصل دوم

سوانح پروفيسورغلام محمد ميمنگی

تولد و آوان طفوليت

ايام جوانی

جوانی

دشواری های اقتصادی و بی سرپناهی

کارکردهای فرهنگی

مکافات و مجازات

ازدواج

تحصيل در حربی

جهان گردی و مشاهدات

اسناد تحصيلی

روزهای آخرين پروفيسور غلام محمد ميمنگی

سبک نقاشی ايشان

کارتون سازی

 

غلام محمد ميمنگی ( نقاش افسانوی )

يک داستان بنام مرغ نجات

دو داستان ديگر از غلام محمد ميمنگی

 

نقاش کيماگر

نسخه پروفيسور در قسمت تات ويا کانوس سازی

نسخه کرستل

طريق ساختن عاج مصنوعی

 

غلام محمد ميمنگی نقاش و نويسنده

کتاب اول

کتاب دوم

کتاب سوم

نقاس دپلومات

نقاش اديب

غلام بچگان

 

فصل سوم

ممقام فرهنگی پروفيسور

تاسيس مکنب صنايع نفيسه در کابل

کتب ، اسالات و مضامين که درباره پروفيسور نوشته شده است

تلمکه از رضوان تمنا

مرشيد از غلام احمد نويد شاعر بلند مرتبهً کشور

مرثيه از غلام نحی الدين ميمنگی پسر پروفيسور

نقش تصوير از دانش زرينگر

ديوان هنر از ولی سرخابی

 

فصل چهارم

چهره ها و آثار نقاشی پروفيسور

 

فصل پنجم

خاطره ها در نامه ها

خاطره ها در تصويرها

 

فصل ششم

سرخابيان

ـ قسمت اول

سرخاب و سرخابيان

شجرهً سرخابيان

فرزندان پروفيسور

دربارهً تخلص سرخابی

ـ قسمت دوم

غلام محمد ميمنگی آغازگر آموزش رسمی افغانستان

خانم مريم سرخابی

غلام محی الدين خان ميمنگی

خانم طاهره سرخابی

عبدالروف ميمنگی

استاد غلام محمد اميد

الف  ـ عزل

ب ـ به بارگاه بيدل

ج ـ همای جمهوريت

د ـ تقريظ به ديوان سمسور

مصطفی سرخابی

فريد سرخابی

 

 

فهرست مأخذ

فصل هفتم

تاليفات پروفيسور

ياداشت

صرف نحو ف اصول رسامی پروفيسور غلام محمد ميمنگی

سخنی دربارهً شيخ محمدرضا خطاط سه جلد کتاب پروفيسور

 

فصل هشتم

کتاب اول

پروگرام مکتب ابتدائيه رسم

 

فصل نهم

کتاب دوم

ترسيم تشريحی نظام استخوان بندی انسان

 

فصل دهم

کتاب سوم

ترسيم تشريحی نظام استخمان بندی حيوانات

 

فصل يازدهم

زندگی نامه مؤلف

ارز سياسی

اظهار قدردانی

 

بخش های جالب اين کتاب ارزشمند

 

 

 بالا

صفحهً اول * بازگشت